Приклад складного речення: приклад складного речення — Школьные Знания.com

Содержание

Складне речення вивчити нескладно — Про мову

Складне речення — це синтаксична конструкція, що поєднує декілька частин із окремими граматичними центрами (основами). Частини речень можуть поєднуватися сполучниками (сурядності та підрядності), тоді це складні сполучникові речення. Речення, частини яких не містять сполучників чи сполучних слів, поєднані безсполучниковим зв’язком, це безсполучникові складні речення. Є складні речення з різними видами зв’язку: сполучниковим і безсполучниковим. Цікаві приклади, що допоможуть вивчити особливості складних речень, знайдемо у повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків».

Складне речення (приклади)

Знаємо, що речення стає складним, коли має дві і більше граматичні основи. Щоб правильно визначити частини складного речення, знаходимо граматичні основи у кожній із них і виділяємо межу між ними.

(1) Однак не все так складалось, (2) як думав Іван.

У реченні знаходимо дві граматичні основи (два предикативні центри), значить речення має дві частини :

 1. частина —
    (що?) не все (що робило?) складалось;
 2. частина —  (хто?) Іван (що робив?) думав.

Звертаємо увагу на смисловий зв’язок між частинами речення. Частини речення знаходяться у підрядній залежності (від однієї можна поставити питання до іншої (як у словосполученні). Логічно виділяємо головну частину речення (ту, від якої залежить інша) і ставимо питання до підрядної. Виявляємо наявність сполучного слова як, що входить до підрядної частини. Це складнопідрядне речення. 

Головна частина (1) Однак не все так складалось,

(як?) 

підрядна частина (2) як думав Іван.

Між частинами складнопідрядного речення ставиться кома.

Між частинами складного речення можуть стояти такі розділові знаки: кома, тире, двокрапка, крапка з комою. Коли ставити кому, а коли інший розділовий знак, залежить від смислових зв’язків між частинами речень та видів складних речень.

(1) Скалка починала куритись, (2) і скоро маленький вогник вискочив з неї та запалав з обох кінців.

Складне речення, що має дві частини з двома граматичними центрами:

 1. (що?) скалка (що робила?) починала куритись;
 2. (що?) вогник (що зробив?) вискочив та запалав (однорідні присудки).

Виявляємо наявність сурядного сполучника і, який сполучає дві частини. Дія відбувається послідовно, частини речень рівноправні між собою, тобто не можна визначити головну і підрядну (як у складнопідрядному). Це складносурядне речення.

Є початок дії —  (1) Скалка починала куритись, і послідовне продовження дії /(2) і скоро маленький вогник вискочив з неї та запалав з обох кінців.

Між частинами складносурядного речення ставимо кому.

Є складносурядні речення, між частинами яких ставиться тире. У таких реченнях спостерігаємо причиново-наслідковий зв’язок.

(1) Занедужав Микола —(2) і Іван замість нього пильнує ватри.

Є складні речення, що не мають між частинами сполучників, поєднані безсполучниковим зв’язком.

(1) Зразу йому не йшло, (2) мелодія не давалась

Це безсполучникове складне речення, розділові знаки ставимо відповідно до смислового значення та інтонації. При інтонації переліку ставимо кому:

(1) Сонце наче заснуло, (2) вітер затих і перенісся з землі на небо.

Є ще складні речення, у яких поєднано декілька різних видів зв’язку між частинами: сполучниковий і безсполучниковий.

(1) Гори щохвилини міняли свій настрій: // (2) коли сміялась царинка, (3) хмурився ліс.

Складне речення з різними видами зв’язку: безсполучниковим та сполучниковим.

Вид складного речення (як визначити)

Вид складного речення можна визначити за сполучниками:

складносурядні — частини речень поєднані сполучниками сурядності

(і, й, та, а, але, проте, зате, однак, чи, або, ні, ані)

Вівці сивим туманом котились попід ногами, а далі пропадали й вони.

З чорного неба капали зорі, й пливла по ньому білим шумом небесна ріка.

складнопідрядні — частини речень поєднані сполучниками підрядності

(що, щоб, як, наче, ніби, якби, якщо)

Про нього люди казали, що він богує. (що — сполучник, не є членом речення)

 або сполучними словами

( у ролі сполучних слів виступають самостійні частини мови: займенники, прислівники)

(який, котрий, чий, що, як, де, коли, звідки, куди)

Палагна знала, чия то справа. ( чия — сполучне слово, означення, займенник)

Безсполучникові: (між частинами речень немає сполучників)

Тепер він вже мав обов’язки — його посилали пасти корови.

Складні речення з різними видами зв’язку (може бути поєднано сурядний, підрядний, безсполучниковий зв’язки)

Які види зв’язку поєднано у реченні, визначаємо індивідуально:

(1)Зрушились зими, (2)// збудились води, (3)і задзвеніла земля од співу потоків.

 Складне речення з безсполучниковим та сурядним зв’язком.

Розділові знаки у складносурядному реченні із сполучниками і, й

Між частинами складносурядного речення ставимо кому, якщо виявляємо одночасність, послідовність подій:

З чорного неба капали зорі, й пливла по ньому білим шумом небесна ріка.

Між частинами складносурядного речення ставимо тире, якщо спостерігаємо швидку зміну подій з причиново-наслідковим характером:

Росте та й росте — і ось виступив з неї якийсь чоловік.

Кома не ставиться, якщо у реченні є спільне для обох частин слово:

 Вже було пізно і треба було прийняти гостей.

Спільним словом є прислівник вже (було пізно) і (треба було прийняти гостей).

Також не ставиться кома між двома питальними (?) чи окличними частинами (!).

Як визначити вид складнопідрядного речення

Щоб визначити вид складнопідрядного речення, потрібно від головної частини поставимо питання до підрядної. Для цього уважно читаємо речення і логічно розподіляємо інформацію. Залежно від того, на які питання відповідає підрядна частина, розрізняємо три види складнопідрядних речень.

Означальні (підрядна частина відповідає на питання означення який? усі  форми! )

Ляк проганяв їх звідти в долину, (яку?) де потік плив спокійніше.

       У головній частині пояснюється одне слово — долину.

З’ясувальні (підрядна частина відповідає на питання підмета або додатка  хто? що? усі  форми! )

Вони обоє знали, (що?) що то бродить по лісі невидима сокира, гупа об дерева і хека з втомлених грудей.

Обставинні (підрядна частина відповідає на питання обставин як? де? коли? чому? і т.д. )

Коли Іванові минуло сім літ, він уже дивився на світ інакше. (коли?)

Складнопідрядні речення з підрядними обставинними поділяють на: обставинні способу дії (як? яким способом?), місця (де?), часу (коли?), причини (чому?), умови (за якої умови?), порівняльні (як?), мети (з якою метою?), допустові (незважаючи на що?), наслідку (і що ж?).

Кома у складнопідрядному реченні

Між частинами складнопідрядного речення ставимо кому:

(1)Полонина починала своє життя живим невгасимим вогнем, (2) (яким?) що мав її боронити од всього лихого.

Складне речення з підрядним означальним, бо підрядна частина (що мав її боронити од всього лихого) пояснює слово вогнем (яким?). 

У підрядній частині сполучне слово що — відносний займенник, вживається замість підмета вогонь з метою уникнення повторів.

Складнопідрядне речення може мати декілька підрядних частин.

(1)Так було тепло, самотньо і лячно у віковічній тиші, (2) яку беріг ліс, (3) що діти чули власне дихання.

Кома ставиться на межі, між головною і підрядними частинами речень, перед сполучним словом (яку) першої підрядної частини та сполучником (що) другої підрядної частини. Речення складне, складнопідрядне, з двома підрядними.

Підрядна частина може знаходитись перед головною.

(1) Коли вони старшими стали, (2) забави були вже інші (коли?).

Підрядна частина може знаходитись у середині головного речення.

(1) В тихім плесі потічка, (2) (якого?) над яким горів царівник сонячним світом та синів лабуштан низкою черевичків, (1) жалібно кумкали жаби.

Кома, тире, двокрапка у складному безсполучниковому реченні

Умовно визначимо роль кожного із розділових знаків між частинами складного безсполучникового речення. Кома при відсутності сполучників передає інтонацію переліку, тире — різку зміну, двокрапка: пояснення; а ось крапка з комою натякає, що можна було б і крапку поставити.

Між частинами безсполучникового речення ставимо кому:

(1) Трусяться вівці зеленим полем, (2) м’яко ступають по траві постоли. (інтонація переліку)

Між частинами безсполучникового речення ставимо тире:

(1) Тепер він вже мав обов’язки — (2) його посилали пасти корови.( наслідок, різка зміна)

Між частинами безсполучникового речення ставимо двокрапку:

(1) Надаремне Іван поспішав з полонини: (2) він не застав Марічки живою. (пояснення)

Складне речення з різними видами зв’язку

(1) Ласкаво слухало небо простосердечну молитву,// (2)добродушно хмурився Бескид, (3)а вітер, пролітаючи далі, старанно вичісував трави на полонині, як мати дитячу головку.

Складне речення, що має три частини, поєднані безсполучниковим та сурядним зв’язком. Третя частина речення ускладнена відокремленими обставинами: пролітаючи далі (дієприслівниковий зворот), як мати дитячу голову (порівняльний зворот).

Приклади синтаксичного розбору складних речень

(1)Гори голубіють навколо, як море,//(2) вітер громадить на небі хмари.

Складне безсполучникове речення. Перша частина ускладнена відокремленою обставиною вираженою порівняльним зворотом (голубіють (як?) як море).

(1)З досадою кидав денцівку і слухав інших мелодій, (яких?) (2) що жили в ньому, неясні і невловимі.

Складне речення, складнопідрядне з підрядним означальним, поєднаних сполучним словом (займенником що — є членом речення -підметом).

(1)І ось раптом в сій дзвінкій тиші почув він тиху музику,(2) (яку?) яка так довго і невловимо вилась круг його вуха, (3) що навіть справляла муку!

Складне речення, складнопідрядне з двома підрядними, що залежать одне від одного:

 1. головне: І ось раптом в сій дзвінкій тиші почув він тиху музику (яку?)
 2. підрядне означальне:  яка так довго і невловимо вилась круг його вуха, (якою мірою?)
 3. підрядне обставинне (міри і ступеня) що навіть справляла муку.

(1) Зрушились зими,// (2) збудились води, (3)і задзвеніла земля од співу потоків.

Складне речення з різними видами зв’язку: безсполучниковим та сурядним.

(1) Знав, (2) що на світі панує нечиста сила, (3) що арідник (злий дух) править усім; (4) що в лісах повно лісовиків, (5) які пасуть там свою маржинку: оленів, зайців і серн; (6) що там блукає веселий чугайстир, (7) який зараз просить стрічного в танець та роздирає нявки; (8) що живе в лісі голос сокири.

Складне речення, складнопідрядне з декількома (сімома) підрядними:

 1. головне: Знав, (що?) послідовна підрядність
 2. що на світі панує нечиста сила,(підрядне з’ясувальне)
 3. що арідник (злий дух) править усім; (підрядне з’ясувальне)
 4. що в лісах повно лісовиків, (підрядне з’ясувальне)
 5. які пасуть там свою маржинку: оленів, зайців і серн; (лісовиків яких? підрядне означальне)
 6. що там блукає веселий чугайстир,(підрядне з’ясувальне)
 7. який зараз просить стрічного в танець та роздирає нявки (чугайстир який?підрядне означальне)
 8. що живе в лісі голос сокири. (і знову питання від головного (що?) підрядне з’ясувальне)

Відмічаємо: крапка з комою ставиться в реченні, яке має інші розділові знаки.

Українська мова та література – підготовка до ЗНО і не тільки

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури час від часу зазнає певних змін. Можуть, наприклад, додати чи виключити кілька творів чи літературних понять. Цього разу зміни є суттєвими. Із оновленою програмою радимо ознайомитися кожному абітурієнтові, адже багатьох творів тепер не треба детально вивчати. Їх замінили іншими. Програму ЗНО-2020 з української мови та літератури

Continue reading Програма ЗНО-2020 з української мови та літератури

Який ще твір більше зацікавить дев’ятикласників, як не «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання»? Легкий, але захопливий; близький для багатьох, але доволі персоналізований; сучасний, але вічний. Перше кохання, непереборні труднощі, щирість, взаємодопомога і нерішучість — чого тільки не намішано в цій повісті. Читайте, насолоджуйтеся і гайда з’ясовувати деталі! Жанр: автобіографічна гумористична повість Тема:

Continue reading Аналіз твору “Вітька + Галя, або Повість про перше кохання”

У XVI столітті, коли на західноєвропейських теренах цілковито панувала доба Ренесансу, в Україну тільки прийшли її зародки. У цей час і в нас відродилося мистецтво, буяло багате літературне життя. Щоправда, більшість писемних пам’яток того часу творилися абсолютно різними мовами. У XVII столітті, коли на зміну Відродженню прийшла доба Бароко, вона принесла свої труднощі і нові,

Continue reading Література епохи Ренесансу і доби Бароко

У XVI–XVIII століттях українську літературу творили багатьма мовами – старослов’янською, польською, книжною староукраїнською, латинською, українською народною тощо. І географія, де над нею працювали, також широка. Зокрема, дослідники виділяють численні літературні центри – Краків, Львів, Люблін, Острог, Відень, а згодом і Київ, Чернігів, Полтава та інші міста. Розглянемо творчість найвідоміших українців, які писали латинською і польською

Continue reading Латиномовна і польськомовна поезія XVI–XVIII століть. Творчість Юрія Дрогобича, Павла Русина, Лазаря Барановича та інших

Виникнення фольклору – процес складний і довготривалий. Його багатство і розмаїття вказують на складні зв’язки між поколіннями, які його творили, і надзвичайну культурну розвиненість наших предків. Фольклор – чудове джерело для вивчення традицій і обрядів. А ще він якнайширше розкриває складність історії народу. Гайда розбиратися в рисах, притаманних народній творчості! Фольклор – усна народна творчість,

Continue reading Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття

Мабуть, серед школярів складно знайти того, хто не чув української жартівливої пісні “Ой під вишнею, під черешнею”. У ній народ висміює старих дідів, ласих до молодих дівчат. Народ – мудрий і далекоглядний – завжди вчив, що стосунки потрібно будувати на коханні, а створення сім’ї з нелюбом, сподіваючись на матеріальні блага, вважав помилковим рішенням. Про це

Continue reading Аналіз пісні “Ой під вишнею, під черешнею”

“Сонце низенько” — надзвичайно мелодійна та прониклива українська народна пісня. Вона належить до родинно-побутового циклу фольклору. Ця пісня також звучала з вуст персонажа опери “Наталка Полтавка” Петра. А автентичний народний текст навіть має кілька варіантів, які побутують у різних регіонах. Запрошуємо вас до аналізу пісні про кохання парубка та дівчини, які чекають зустрічі. Тема: присягання у вірній любові одне

Continue reading Аналіз пісні “Сонце низенько”

Пісні про кохання — взаємне чи нещасне — є найбільшим пластом родинно-побутових пісень. Фольклор цієї тематики завжди ніжний, мелодійний та поетичний. Письменник Михайло Стельмах називав пісні про кохання душею народу. Однією з найпопулярніших і до сьогодні є “Цвіте терен, цвіте терен”. Аналізуємо цю пісню. Нещасливе кохання завжди бентежило чутливі серця, тому для багатьох ця пісня

Continue reading Аналіз пісні “Цвіте терен, цвіте терен”

Чудову родинно-побутову поезію “Місяць на небі, зіроньки сяють” дев’ятикласники вивчають на початку першого семестру. Вона настільки мелодійна і романтична, що припаде до душі кожному. Радимо навіть вивчити її напам’ять. Тема: оспівування палкого кохання козака до дівчини. Ідея: возвеличення щирого почуття, яке не розлучить героїв за будь-яких обставин. Основна думка: Як ми любились та й розійшлися, / Тепер зійшлися

Continue reading Аналіз поезії “Місяць на небі, зіроньки сяють”

Біблійна легенда про Мойсея — обов’язкова частина шкільної програми з укрїнської літератури. Її вивчають дев’ятикласники. Мойсей — персонаж із Старого Завіту, який був пророком, вождем і законодавцем єврейського народу. Ви, мабуть, чули розповіді про те, як він вивів євреїв із єгипетського полону в Обіцяну землю? Саме він водив 40 років Богом вибраний народ по пустелі. Він

Continue reading Легенда про Мойсея

Якщо ви вже прочитали легенду про Вавилонську вежу, час братися до її аналізу. Вам 100% дадуть завдання визначити її тему, ідею, основну думку, а також з’ясувати композицію та проблематику. Рекомендуємо старанно виконати це завдання. Та якщо виникли труднощі, вам допоможе наш матеріал — у ньому знайдете все необхідне. Тема: розповідь про спорудження людьми Вавилонської вежі та

Continue reading Аналіз легенди про Вавилонську вежу

Складне речення: складне речення з різними видами зв’язку

Предмет: Українська мова і література
Предмет: УКРАЇНСЬКА МОВА
Розділ: Синтаксис. Пунктуація
Тема: Складне речення: складне речення з різними видами зв’язку
Кількість завдань: 27

Завдання 1 з 27

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 4. Завдання: 34

Завдання 2 з 27

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 6. Завдання: 77

Завдання 3 з 27

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 10. Завдання: 216

Завдання 4 з 27


Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) Поза хатами стежка розширювалась і прямувала попід кам’яною горою до самісінького ліска. (2) Між деревами ховався невеличкий струмок, у ньому — завжди холодна й різка джерельна водиця. (3) Трохи віддалік дорога круто забирала праворуч, і опускалася в/низ до річки, блакитний відблиск якої було […] видно з/верху дерева. (4) На/весні річка в цьому місці широко розливалася, затоплюючи собою велику ділянку землі, а влітку, коли вода спадала, на лузі селилося безліч усякої дрібної звірини, і великий птах там полював. (5) Аж ген від отого лісочка, що не/виразно синів удалині, і до високого пагорба був його луг.

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

Апершому

Бдругому

Втретьому

Гчетвертому

Позначте відповіді:

Пропустити Відповісти Читати коментар

Продовжити пізніше

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 11. Завдання: 259

Завдання 5 з 27

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 12. Завдання: 319

Завдання 6 з 27

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 13. Завдання: 391

Завдання 7 з 27

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 17. Завдання: 618

Завдання 8 з 27

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 132. Завдання: 6507

Завдання 9 з 27


Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) Дуб здавна постає як символ незламної сили, могутності та переможного довголіття. (2) У селі (В,в)ерхня Хортиця, яке нині перетворилося на передмістя Запоріжжя, височить дуб-велетень, вік якого понад вісімсот років. (3) Ще за часів (К,к)иївської Русі з брунатного жолудя проклюнувся паросток і, набираючи сили, згодом перетворився на розлоге дерево. (4) Під ним проходили мешканці (П,п)івденних степів, у його затінку вони відпочивали, ховалися від дощу або палючого сонця. (5) Нині над дубом-велетнем мчать реактивні лайнери, пролітають штучні супутники (З,з)емлі, а він, як і колись, живе, зеленіє, задумливо шумить серед безкраїх рідних обширів.

Простим є речення

Адруге

Бтретє

Вчетверте

Гп’яте

Позначте відповіді:

Пропустити Відповісти Читати коментар

Продовжити пізніше

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 133. Завдання: 6550

Завдання 10 з 27


Установіть відповідність між видом речення та прикладом.

Вид речення

1складнопідрядне

2безсполучникове

3складне з різними видами зв’язку

4складносурядне

Приклад

АМільярди перлин мерехтіли на всьому, випромінюючи маленькі сонця, розсипаючи спектри на лапатім листі дубів і ліщини.

БТихо-мирно спала зграя лебедина, і даремно лебідь звав, будив її.

ВСтоять жоржини мокрі-мокрі, сплять діамантові жуки, під грушею у дикій моркві до ранку ходять їжаки.

ГКоли з дерев, сумно кружляючи, падало жовтогаряче листя, повернувся додому Оксен.

ДТи з’явилась мені – і здалося, що світ помолодшав навколо на тисячу літ.

Позначте відповіді:


Пропустити Відповісти Читати коментар

Продовжити пізніше

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 143. Завдання: 7116

Завдання 11 з 27


Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) Бувало, у найтемнішу ніч, коли темрява билась у вікна, як хвилі безмежного моря, під вікном несподівано закрутиться веремія, у шибках процвіте цілий рій синіх, сірих, карих очей. (2) Здається, що підпливали вони на чорних хвилях як черідка цікавих рибок до самотнього в морі темряви вогника у вікні. (З) Нашумлять, наговорять і знову в темряву одлинуть. (4) Випаде сніг — зіб’є бучу: їхати на санях; гуртом їдемо в сусіднє село до старого вчителя в гості. (5) Метелиця, гребні, а з нами мов мара якась весела починає загравати: вигукуємо, сміємося, співаємо, підскакуємо на кожному гребні й, хапаючись одне за одного, перекидаємося в сніг. (6) Дядько чухає голову: невпокійна це й клопітна справа — од села до села перевезти в хуртовину хуру реготу. (7) Навмисне ми ніколи не шукали собі веселощів, ми їх одкладали на далі, «на колись».

Пунктуаційна помилка є в реченні

Апершому

Бдругому

Вп’ятому

Гшостому

Позначте відповіді:

Пропустити Відповісти Читати коментар

Продовжити пізніше

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 157. Завдання: 7723

Завдання 12 з 27

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 157. Завдання: 7742

Завдання 13 з 27

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 172. Завдання: 8482

Завдання 14 з 27


Позначте речення, що відповідає такій характеристиці: складне речення з різними типами синтаксичного зв’язку (сполучниковим і безсполучниковим):

АРіка налітала на камінні зубці, поміж яких застряв дуб-велет, а потік спадав униз, де також стриміли камені.

БНе зневірся, не впади у відчай: вир не вкрутить, хвиля не знесе.

ВВже вечір тіні склав у стоси, за обрій котиться курай, і дальні пахнуть сінокоси, і дальній пахне рідний край.

ГЯкщо не можна вітер змалювати, прозорий вітер на ясному тлі, змалюй дуби, могутні і крислаті, котрі од вітру гнуться до землі.

ДІду, дивлюсь: мій край, моя земля, сміються в небі золотому річки, і села, і поля.

Позначте відповіді:

Пропустити Відповісти

Продовжити пізніше

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 173. Завдання: 8546

Завдання 15 з 27


Позначте речення, що відповідає такій характеристиці: складне речення з різними типами синтаксичного зв’язку (сполучниковим і безсполучниковим):

АДемократія тим і добра, що при ній не держава руйнує людину, а людина будує державу і саму себе (Ліна Костенко).

БПігмей бажа високим буть на зріст, порядним хоче виглядати злодій, завжди злочинець – на ділах добродій (Д. Павличко).

ВПреславне українське слово звучить у серці у моїм, бо мова – хліб, а не полова: я чув її із уст батьків (Г. Позняк).

ГШануймося, бо одна у нас усіх Україна й життя у кожного одне! (Б. Гірський).

ДНіколи я не знав, як тяжко жить без солов’я, що в пісні аж тремтить тільцем своїм маленьким (М. Рильський).

Позначте відповіді:

Пропустити Відповісти

Продовжити пізніше

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 177. Завдання: 8765

Завдання 16 з 27

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 206. Завдання: 10178

Завдання 17 з 27


Прочитайте діалог.

– Назаре, обов’язково забери сестру з дитсадка, – попросила мати.

– На жаль, не зможу: я пропустив багато репетицій, – відповів син.

Точно передає зміст діалогу речення

АНазар знову відмовився забирати сестру з дитсадка, хоч мати вчергове просила про це.

БНазар поскаржився, мовляв, пропустив багато репетицій через те, що мама постійно доручала йому забирати сестру з дитсадка.

ВМатері дуже не сподобалося те, що Назар відмовився забрати сестру з дитсадка.

ГМати настійливо просила Назара забрати сестру з дитсадка, але він відмовився, бо пропустив багато репетицій.

ДМама не вважає репетиції Назара важливою справою, тому просить його все-таки забрати сестру з дитсадка.

Позначте відповіді:

Пропустити Відповісти Читати коментар

Продовжити пізніше

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 240. Завдання: 11694

Завдання 18 з 27

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 254. Завдання: 12426

Завдання 19 з 27

Доберіть приклад до кожного виду складного речення.

Вид речення

1складносурядне

2складнопідрядне

3безсполучникове

4складне з різними видами зв’язку

Приклад речення

АЗначна частина птахів видає своєрідні мелодійні звуки, які ми традиційно називаємо співом.

БДля кожного виду характерна особлива пісня, і за допомогою цих звуків птахи спілкуються між собою.

ВУчені з’ясували: для певних ситуацій той самий птах використовує різні звукові сигнали.

ГЗвуками птах повідомляє, що шукає пару, попереджає про небезпеку, і, навіть ізольований від свого виду, він усе одно співатиме, як і його родичі.

ДДеякі пернаті навчилися наслідувати окремі штучні звуки, пісні інших видів птахів, а іноді й звуки людської мови.

Позначте відповіді:


Пропустити Відповісти Читати коментар

Продовжити пізніше

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 281. Завдання: 13751

Завдання 20 з 27


Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак).

Вогнища то згасали,(1) то знову спалахували,(2) жахаючи собою темряву,(3) і тоді здавалося,(4) що на яр налетіли якісь фантастичні чорні птахи,(5) які кружляють над ним,(6) махаючи велетенськими крилами,(7) і все намагаються викрасти ті вогні.

НЕПРАВИЛЬНО обґрунтовано вживання розділових знаків, запропоноване в рядку

Акома 1 – між однорідними членами речення

Бкоми 2, 6 – при відокремленій обставині

Вкома 3 – на межі сурядних частин складного речення

Гкоми 4, 5 – на межі підрядних частин складного речення

Дкома 7 – при однорідних членах речення

Позначте відповіді:

Пропустити Відповісти Читати коментар

Продовжити пізніше

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 299. Завдання: 14651

Завдання 21 з 27


Доберіть приклад до кожного типу складного речення.

Тип складного речення

1складносурядне

2складнопідрядне

3безсполучникове

4складне з різними видами зв’язку

Приклад речення

АЛюдський мозок утворюють дві півкулі, кожна з цих половин має свої функції.

БЛіва півкуля відповідає за логіку й мову (думає), а права пов’язана з інтуїцією та творчою уявою.

ВСаме уява є джерелом нескінченного потоку ідей та óбразів, що потім розвиваються.

ГУява оперує óбразами, і саме цей дар люди не використовують, а ті, які навчилися це робити, сприймають світ творчо.

ДОтже, використайте уяву, цей дар природи, для досягнення успіху, для зміни світу на краще, для позитивного погляду на життя.

Позначте відповіді:


Пропустити Відповісти Читати коментар

Продовжити пізніше

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 309. Завдання: 15202

Завдання 22 з 27

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 335. Завдання: 16504

Завдання 23 з 27

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 347. Завдання: 17115

Завдання 24 з 27


Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак).

Аж тут підвівся Орфей і,(1) ударивши по золотих струнах своєї кіфари,(2) заспівав: то була пісня,(3) що її найдужче любила його мати,(4) прекрасна муза Калліопа,(5) і,(6) можливо,(7) саме згадка про неї надала Орфеєвому голосу ще більшої сили,(8) щирості,(9) влади.

НЕПРАВИЛЬНО обґрунтовано вживання розділових знаків, запропоноване в рядку

Акоми 1 і 2 – при відокремленій обставині

Бкома 3 – перед сурядною частиною складного речення

Вкоми 4 і 5 – при відокремленій прикладці

Гкоми 6 і 7 – при вставному слові

Дкома 8 і 9 – при однорідних членах речення

Позначте відповіді:

Пропустити Відповісти Читати коментар

Продовжити пізніше

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 363. Завдання: 17958

Завдання 25 з 27

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 389. Завдання: 19332

Завдання 26 з 27

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 429. Завдання: 21266

Завдання 27 з 27

Розділ із завданнями за темами працює у тестовому режимі.
Побажання та зауваження будь ласка пишіть на

Тест 436. Завдання: 21832

%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b5%20%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f на русский — Украинский-Русский

У 20-ті роки XVIII століття в державних установах їх замінили канцеляристи, підканцеляристи і копіїсти, яких, втім, у повсякденній мові продовжували називати «піддячими» аж до XIX століття.

В 20-е годы XVIII века в государственных учреждениях их заменили канцеляристы, подканцеляристы и копиисты, которых однако в обиходной речи продолжали называть «подьячими» вплоть до XIX века.

WikiMatrix

Я знала, як сильно Бог цінує людське тіло, але навіть це мене не зупиняло» (Жана, 20 років).

Я знала, как высоко Бог ценит человека и его тело, но даже это не останавливало меня. Дженнифер, 20 лет

jw2019

20 червня 1940 року одержав чергове підвищення, змінивши В. Маршалла на посаді командувача флотом.

20 июня 1940 года получил очередное повышение, сменив В. Маршалла на посту командующего флотом.

WikiMatrix

Від 22 березня 1992 року до 20 січня 1994 року був Представником Президента України в Тернопільській області.

С 22 марта 1992 года по 20 января 1994 года был Представителем Президента Украины в Тернопольской области.

WikiMatrix

20 грудня 1850 (до 1857) визначено ректором Санкт-Петербурзької духовної академії.

20 декабря 1850 (1 января 1851) года (до 1857) определён ректором Санкт-Петербургской духовной академии.

WikiMatrix

Один тільки фонд друкованих видань збільшується приблизно на 20 000 томів на рік.

Один только состав печатных изданий фонда увеличивается примерно на 20 000 приобретенных по всему миру томов в год.

WikiMatrix

Хоча його було схвалено значною частиною населення, за проект віддало свої голоси лише 71 595 чоловік замість необхідних 80 000 осіб.

Хотя он был одобрен значительной частью населения, за проект проголосовало только 71 595 человек вместо необходимых 80 000 человек.

WikiMatrix

Ін’єкція ботокса у внутрішній сфінктер: місцева дезінфекція та ін’єкція 10-20 одиниць Ботулінотоксин А (суспензія в 1 мл 0,9% розчину NaCl) безпосередньо у внутрішній анальний сфінктер на кожну зі сторін (загальна кількість: 20-40 одиниць).

Инъекция ботокса во внутренний сфинктер: местная дезинфекция и инъекция 10-20 единиц ботулинотоксина А (суспензия в 1 мл 0,9 % раствора NaCl) непосредственно во внутренний анальный сфинктер на каждую из сторон (общее количество: 20-40 единиц).

WikiMatrix

У прощі 2011 року брало участь близько 1100 осіб Товариство нараховує 30 дійсних членів і близько 20 симпатиків «Обнова» є членом Федерації Українських Католицьких Студентських та Академічних Товариств «Обнова» — об’єднанням локальних Студентських та Академічних Товариств «Обнова» для координації своєї діяльності та реалізації спільних проектів на національному рівні.

Общество насчитывает 30 действительных членов и около 20 сторонников «Обнова» является членом Федерации Украинских Католических Студенческих и Академических Обществ «Обнова» — объединением локальных Студенческих и Академических Обществ «Обнова» для координации своей деятельности и реализации совместных проектов на национальном уровне. (недоступная ссылка) (недоступная ссылка)

WikiMatrix

Британська бібліотека (150 000 000 одиниць зберігання) Бібліотека Конгресу США (155 000 000 одиниць зберігання) Російська державна бібліотека (42 000 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека Франції (30 000 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека Німеччини (23 500 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека Китаю (22 000 000 одиниць зберігання) Бібліотека Академії наук Росії (20 000 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (15 000 000 одиниць зберігання) Бібліотека Народова (7 900 000 одиниць зберігання) Австрійська національна бібліотека (7 400 000 одиниць зберігання) Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України, 27 січ.

Британская библиотека (150 000 000 единиц хранения) Библиотека Конгресса США (155 000 000 единиц хранения) Российская государственная библиотека (42 000 000 единиц хранения) Национальная библиотека Франции (30 000 000 единиц хранения) Национальная библиотека Германии (23 500 000 единиц хранения) Национальная библиотека Китая (22 000 000 единиц хранения) Библиотека Российской академии наук (20 000 000 единиц хранения) Национальная библиотека Украины имени.

WikiMatrix

За неповні 4 роки виступів у ДЮФЛ Блізніченко провів 69 матчів, у яких забив 80 м’ячів.

За неполные 4 года выступлений в ДЮФЛ Близниченко в юношеской лиге провёл 69 матчей, в которых забил 80 мячей.

WikiMatrix

Оскільки лита башта продемонструвала погану стійкість навіть до вогню німецьких 20-мм гармат, а потовщення її броні було неможливо з цілого ряду конструктивних і виробничих причин, Т-70 оснастили зварною шестигранною баштою.

Поскольку литая башня продемонстрировала плохую стойкость даже к огню немецких 20-мм пушек, а утолщение её брони было невозможно по целому ряду конструктивных и производственных причин, Т-70 оснастили сварной шестигранной башней.

WikiMatrix

20 Батьківську турботу замінила Божа любов

20 Оставлена родителями, но любима Богом

jw2019

У черевному і спинному спинному корінні людини число нервових волокон зменшується приблизно на 20 відсотка від 30-літнього до 90-літнього віку.

В брюшном и спинном нервном корешке человека количество нервных волокон уменьшается приблизительно на 20 процентов от 30-летнего до 90-летнего возраста.

WikiMatrix

Коли члени «якудзи» побачили, наскільки легко стало брати в борг і заробляти гроші у 80-х роках, то вони заснували фірми та почали займатися махінаціями з нерухомим майном і біржовими спекуляціями.

Когда в 80-х годах люди якудзы увидели, как легко брать ссуды и «делать» деньги, они создали компании и занялись операциями с недвижимым имуществом и куплей-продажей акций.

jw2019

20 Навіть переслідування та ув’язнення не можуть затулити уста відданим Свідкам Єгови.

20 Даже преследование или заключение в тюрьму не может закрыть уста преданных Свидетелей Иеговы.

jw2019

Грем залишив в штабі Гоуї і зробив своє перше придбання лише в кінці сезону 1986/87.

Грэм не стал брать с места в карьер, оставив в штабе Хоуи и совершив своё первое приобретение лишь в конце сезона 1986/87.

WikiMatrix

Тепер дещо іще, на початку 20— го сторіччя, що ускладнило все ще більше.

Есть ещё кое- что в начале 20- го века, что усложняло вещи ещё сильнее.

QED

Дві стели історичного змісту (одна датована 1-м роком правління Сеті I), знайдені в містечку Бейт-Шеан за 20 км південніше Геннісаретського озера теж свідчать про те, що єгиптяни побували на східному березі Йордану.

Две стелы исторического содержания (одна датирована 1-м годом Сети I), найденные в городке Бейт-Шеане в 20 км южнее Геннисаретского озера тоже говорят о том, что египтяне побывали на восточном берегу Иордана.

WikiMatrix

б) Чого ми вчимося зі сказаного в Дії 4:18—20 і Дії 5:29?

б) Чему мы учимся из слов, записанных в Деяниях 4:18—20 и Деяниях 5:29?

jw2019

До приходу іспанців, у долині Калі жило близько 30 000 індіанців, потім їх стало менше 2 000, які в свою чергу належали 19 або 20 іспанцям.

К приходу испанцев в долине Кали жило ок. 30000 индейцев, потом их стало меньше 2000, которые в свою очередь принадлежали 19 или 20 испанцам.

WikiMatrix

Народилася в 1965 у Стамбулі, в районі Бешикташ, 20 серпня 1980 вийшла заміж за Абдуллу Гюля, майбутнього президента Турецької республіки.

Родилась в Стамбуле, в районе Бешикташ, 20 августа 1980 года в возрасте 15 лет вышла замуж за своего двоюродного брата Абдуллу Гюля, будущего президента Турции.

WikiMatrix

Був складений список і 5 липня 1941 року німці та колабораціоністи вивезли за місто і вбили 80 чоловік — найбільш авторитетних і освічених членів громади, хто потенційно міг організувати або очолити опір.

Был составлен список и 5 июля 1941 года немцы и коллаборационисты вывезли за город и убили 80 человек — самых авторитетных и образованных членов общины, кто потенциально мог организовать или возглавить сопротивление.

WikiMatrix

Роберт Коамс, доцент Торонтського університету, підсумував їхнє мислення: «Рак легенів буде через 20 років.

Роберт Коэмс, доцент Торонтского университета, обобщает их взгляды: «Рак легких — через 20 лет.

jw2019

Від Ніцци електричка йде близько 20 хвилин.

Электропоезд от Ниццы идёт около 20 минут.

WikiMatrix

Як визначити: пропозиція складне або просте? Просте і складне речення: правило, приклади, відмінність, види, схеми, пунктуація.

Скільки може бути простих речень в складному? Речення з прямою мовою, деепричастным обігом: просте чи складне?

У статті детально викладено, що таке прості і складні речення. Ще ви дізнаєтеся, чим вони відрізняються один від одного

Пропозицією називається керована одиниця, яка виконує комунікативну функцію. Таким чином висловлюються люди, щоб передати ту чи іншу інформацію, спонукати до дії або задати запитання. Всі слова між собою в пропозиціях пов’язані. Основою в пропозиціях служить підмет, присудок, саме ці члени речення становлять ядро. За кількістю цих структурних ядер і судять, яке це речення — просте чи складне.

Просте і складне речення: правило, види, схеми

Просте — це таке речення, в якому є підмет, присудок, або є один головний член.

Ядро, в якому є підмет, присудок — вважається двусоставным. Приклад:

 • Вони веселилися.
 • Вона була розумною.
 • На небі хмара — темна, об’ємна.

Просте речення, де є основною член — вважається односоставным.

Ці пропозиції діляться на групи:

 • Невизначено-особисті. Приклад: Нас викликали до керівника.
 • Узагальнено-особисті. Приклад: Вічно вас не дочекаєшся!
 • Безособові. Приклад: За вікном сутеніло.
 • Безумовно-особисте. Приклад: Стою і співаю.
 • Інфінітивні. Приклад: Сидіти! Тобі вже їхати.
 • Назывные. Приклад: День. Будівля. Театр.
 • Неповні. Приклад: Ви надягнете ось це — червоне.
Прості узагальнено-особисті пропозиції

Складні речення — включають в свій склад кілька простих. Їх підрозділяють на наступні підгрупи:

 • Складносурядні — в них можуть входити кілька простих речень. Найчастіше вони пов’язані один з одним сочинительными спілками: так, але, та, проте, чи, натомість, або, ні, не те і т. п. Приклад: Дощ поморосил, і з’явилося сонце.
 • Складнопідрядні — це ті пропозиції, в яких одна частина несамостійна у смисловому образі, граматичному відношенні. Вони пов’язані між собою за допомогою союзних, підрядних слів (коли, щоб, якщо, принаймні, поки що). Приклад: Катерина не відповіла, тому що задумалася.
 • Безсполучникові — це ті пропозиції, до складу яких входять кілька простих. Вони мають самостійне значення, зовсім не залежать одне від одного. Приклад: Світило сонечко, цвіли вишні, співали птахи.
Пропозиції: прості, складні. Відмінності

Чим відрізняється просте речення від складного: порівняння

Як вже згадувалося, простому пропозиція — одне головне ядро, в складному два головних члена і більше.

Приклад простого:

 • З теплої країни, подолавши кілька тисяч кілометрів, до своїх гнізд, що пустували всю зиму, прилетіли галасливі граки.
Прості пропозиції

ВАЖЛИВО: Прості речення бувають неускладнені, ускладнені, поширені, непоширені, односкладні, двоскладні. Про це вже згадувалося вище.

Види складних речень

На відміну від простих — до складних реченнях є дві або більше граматичні основи. Як правило, такі пропозиції бувають союзні, безсполучникові складні, складнопідрядні, складносурядні, змішані.

Приклади:

 • безсполучникові: Вийшло сонце, заспівали дзвінкі птиці
 • складнопідрядні:>
 • складносурядне: Небо затягнули хмари, і з сходу дув вітер
 • змішане: Вітер гнув верхівку горіха, і там, де він ріс, тіні рухалися, як живі.

Що в простих, що в складних можуть використовуватися ввідні слова, однорідні члени, відокремлені, неподільні слова. Єдина відмінність пропозицій — використання кількох основ у складних реченнях.

Тільки за такого розходження і визначають, яке цю пропозицію.

ВАЖЛИВО: Не сплутайте просте речення зі складним, якщо воно двусоставное.

Приклади:

 • двусоставное, просте: Мобільний дзвонить без утоми
 • односоставное, просте: Пишу і думаю про інше

Ці пропозиції іноді входять до складу складних.

Скільки може бути простих речень в складному?

Як такого правила про кількість граматичних основ у складі складного не існує. Однак найчастіше в нього входять від трьох до чотирьох граматичних основ. Інакше воно буде перевантаженим.

Приклад розбору складного речення

Вживання сполучників у простому і складному реченні: правило

Саме спілки є найбільш часто зустрічаються в пропозиціях словами. Та не всі знають, як правильно вживати їх, точніше ставити знаки пунктуації. Для цього існують правила, які розглянемо далі.

Знаки пунктуації, тире, двокрапка, кома в простому і складному реченні: як правильно поставити?

Складно новачкам визначити, який знак ставити перед союзом кома, двокрапка, тире. Перед сочинительными спілками такими, як -да-, -но-, -а-, -і — ставиться кома.

У простих реченнях між підметом, присудком може ставитися тире.

Двокрапка ставиться при перерахування. Нижче дивіться схему вживання союзу -і — у різних реченнях.

Як вживати сполучники в реченнях

Приклади побудови складного пропозиції з 2 і 3 простих речень

Із звичайних двох-трьох простих речень можна побудувати одне складне.

Приклади:

 • Скоро настане зима, дні стали короткими.
 • Вчора вдень світило сонце, а з настанням ночі температура впала до трьох градусів.
 • Дощ пройшов, з’явилася веселка.
 • Яскраве сонечко тільки ще вставало із-за обрію, але промені вже торкалися верхівок дерев.

При правописі прості речення в складному розділяються комами, спілки ж з’єднують їх.

Речення з прямою мовою, деепричастным обігом: просте чи складне?

Речення з прямою мовою — це частіше складні речення, де вживаються слова автора і пряму мову.

Приклади:

 • Дівчина з сумом сказала: «Завтра я їду».
 • «Я йду в магазин», — ще раз повторила вона.
 • «Я завтра — сказала вона — поїду додому».

Дієприслівникові обороти вживають у простих реченнях, вони позначають додаткова дія.

Приклади:

 • Оцінюючи картину, подивіться на яскраві кольори переднього плану.
 • Добре відпочивати на пляжі влітку, дивитися на блакитне небо, думаючи про приємне.
 • Кіт, побачивши малюка, втік.
 • Дівчина, мріючи про заміжжя, дивилася у вікно.
Дієприслівникові обороти

Після вивчення матеріалу, ви з легкістю будете визначати, де просте, де складне речення. Як правильно вживати розділові знаки в них. І, в будь пропозиціях вживають пряму мову, а в яких дієприслівникові обороти.

Відео: Прості, складні пропозиції

Урок зі смаком шоколаду. «Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення».

Не просто слухати, а чути.

Не просто дивитися, а бачити.

Не просто відповідати, а міркувати.

Дружно і плідно працювати.

«Метелики»

Напишіть правильно

 • Брати до відома-
 • Слідуючий день —
 • Повістка дня —
 • Проявити турботу —
 • Самий краший —
 • В п’ять годин —

Безсполучникове

складне речення.

Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення

Сьогодні на уроці перед нами стоять такі завдання:

ЗНАТИ:

 • особливості безсполучникових складних речень;
 • смислові відношення між частинами у безсполучниковому складному реченні.

УМІТИ:

 • знаходити в тексті безсполучникові складні речення;
 • визначати смислові відношення між частинами безсполучникових складних речень.

Я люблю це життя за те,

що воно таке солодке і в ньому є шоколад.

Ніколи не рано і нікому не пізно полюбити шоколад!

Мовознавчий турнір

 • Яке речення називається складним?
 • На які види поділяються складні речення і за якими критеріями?
 • Які речення називаються складносурядними?
 • Які існують типии зв’язків між частинами складносурядного речення?
 • Які речення називаються складнопідрядними?
 • Які є різновиди складнопідрядних речень?
 • Вкажіть види складнопідрядного речення з підрядними обставинними частинами .
 • Які є різновиди складнопідрядних речень з кількома підрядними?

Безсполучниковим складним реченням називається таке речення, частини якого поєднані в одне змістове й синтаксичне ціле без сполучників і сполучних слів, а лише за допомогою інтонації.

Навчай інших – сам навчишся .

[ … ] – [ … ].

Складається з двох і більше рівноправних

між собою частин

Між частинами

безсполучникового

складного речення

ставиться кома

(крапка з комою),

двокрапка чи тире

Основний засіб

зв’язку – інтонація

(переліку, пояснення,

зіставлення чи

протиставлення)

Безсполучникове

складне

речення

Частини безсполучникового складного речення

виражають смислові відношення одночасності чи послідовності,

зіставлення чи протиставлення, причини, пояснення,

умови, часу, наслідку тощо

Смислові зв’язки між частинами БСР

1. Одночасність дій, процесів або станів

Світило сонце, парувала земля .

2. Послідовність дій,

[ ], [ ].

Лягло сонце за горою,

3. Причинові відношення

процесів або станів

одночасність

4. Пояснювальні відношення

зірки засіяли.

[ ], [ ].

Пора до двору: сходять

5. Умовні відношення

Щастя не кінь: прямої дороги не визнає .

[ ]: [причина].

місяць і зоря .

послідовність

[ ]: [пояснення].

Згаєш хвилину — втратиш годину.

6. Часові відношення

[умова] — [ ].

Прийшов березень — минули й турботи .

7. Наслідкові відношення

[час] — [ ].

Весною сій — восени збереш .

8. Відношення зіставлення або протиставлення

[ ] — [наслідок].

Усе минеться — одна праця залишиться.

[ ] — [ ].

зіставлення

Коментоване письмо

 • Аромат гарячого шоколаду сприятливо діє на психіку людини, він уповільнює процес старіння.
 • Не імператор посадив какао-дерева — то чарівник так зробив.
 • Даруйте всім шоколад — світ стане щасливішим.
 • Імператору ацтеків какао подавали в золотому кубку: він не пив інших напоїв.
 • З’їв смачну шоколадку — купи ще дві.
 • Шоколадом смакують — я спостерігаю.
 • Науковці стверджують : древня цивілізація ольмеків вперше спробувала напій із какао-бобів.
 • Шоколад має лікувальні властивості: він запобігає хворобам серця, стимулює травлення, покращує функціонування головного мозку.

Групи речень

З однорідними частинами

З неоднорідними частинами

одночасність

Аромат гарячого шоколаду сприятливо діє на психіку людини, він уповільнює процес старіння

Наслідкові

послідовність

Даруйте всім шоколад-світ стане щасливішим.

Фабрика запрацювала, шоколад виготовляють смачний, люди задоволені своєю роботою.

Причинові

зіставно-протиставні

Умовні

Імператору ацтеків какао подавали в золотому кубку: він не пив інших напоїв.

Не імператор посадив какао-дерева –чарівник так зробив.

З’їв смачну шоколадку-купи ще дві.

Часові

Шоколадом смакують-я спостерігаю.

Пояснювальні

Шоколад має лікувальні властивості: він запобігає хворобам серця, стимулює травлення, покращує функціонування головного мозку.

Доповнювальні

Науковці стверджують : древня цивілізація ольмеків вперше спробувала напій із какао-бобів.

У доколумбійській Месоамериці мешканці, не вміючи готувати шоколад, пили кавове пиво, його виготовляли з переброджених плодів какао.

Графічний диктант з коментуванням

1. Какао полюбляли, його оспівували в піснях і легендах. 2. Одна з них розповідає: колись серед народу жив чарівник Кветцалькоатль. 3. Він посадив велику кількість какао-дерев. 4. З їх чудових плодів люди почали готувати напій, він додавав їм сили та мудрості. 5. Споглядаючи на результат своєї праці, Кветцалькоатль став дуже гордитися – боги покарали його за це, позбавивши розуму. 6. У безумстві чарівник зруйнував свій сад. 7. Уціліло лише одне дерево – з того часу воно дарує людям радість.

Дослідження-трансформація

Пропонуються речення, їх потрібно трансформувати у БСР, розставити розділові знаки, визначити смислові відношення.

1.Цивілізація індіанців майя прийшла на зміну ольмекам , і вони почали готувати напій із бобів какао-дерева.

2.Пізніше на землі індіанців прибули могутні іспанські конкістадори, які швидко освоювали чудеса цього світу, привчилися і до шоколадного напою.

3.У Франції, наприклад, на сніданок гарячий шоколад подають у тарілках для супу, бо так зручно вмокати в нього знамениті круасани.

Серед поданих речень знайти безсполучникове, розставити розділові знаки, вказати смислові зв’язки, накреслити схему.

1. Імператору ацтеків какао подавали в золотому кубку бо він не пив інших напоїв .

2. Шоколад є не тільки смачним але і корисним для людей які займаються інтелектуальною діяльністю.

3.Медики стверджують чоловіків шоколад заспокоює набагато сильніше, ніж жінок.

Інтонаційний практикум

Прочитати речення вголос, правильно їх інтонуючи. Назвати вид інтонації та накреслити схему, визначити смислові відношення.

Шоколад має лікувальні властивості: він запобігає хворобам серця, стимулює травлення, покращує функціонування головного мозку. Чашка шоколаду в день допомагає зберегти красу, корисною вона є для інтелектуально діяльнісних людей. Вживання шоколаду тричі в місяць – продовження життя майже на рік.

Інтерв’ю Журналіста із Дієтологом

про користь шоколаду

Творче моделювання

Прослухавши інтерв’ю про користь шоколаду,продовжіть безсполучникове речення за поданим початком.

 • Чорний шоколад…..,
 • Я полюблюю шоколад:
 • Купувати шоколад —

Конкурс рекламних роликів

Групи мають скласти рекламу шоколадних плиток: «Корона», «Мілка», «Рошен», використовуючи БСР.

«Шоколадні фестивалі»

Бліцопитування

 • Які речення називаються безсполучниковими?
 • На які дві групи поділяються безсполучникові складні речення за характером смислових відношень між частинами?
 • Які смислові відношення мають складні безсполучникові речення з однорідними частинами?
 • Які смислові відношення мають складні безсполучникові речення з неоднорідними частинами?
 • З якою інтонацією вимовляються складні безсполучникові речення?
 • Наведіть приклад складного безсполучникового речення.

«Шоколадне дерево»

 • Ми з’ясували…
 • Засвоїли…
 • Навчилися…
 • Розвивали…
 • Отримані знання мені потрібні для…

Домашнє завдання

 • § 24, с. 136-137, вправа 284
 • Написати твір-мініатюру за темою «Даруйте всім шоколад – світ стане щасливішим!», використовуючи БСР.

Складносурядні і складнопідрядні речення в англійській мові

Adverbial clause (підрядне-обставина або обставинне підрядне речення) – підрядне речення, що вживається в якості обставини та залежить від дієслова, прикметника або прислівника в головній частині складнопідрядного речення. В більшості випадків підрядні-обставини поєднуються з головним реченням за допомогою сполучників підрядності. 

Як і звичайні обставини, обставинні підрядні речення, в залежності від свого значення, поділяються на підрядні часу, місця, причини, цілі, результату, поступки, умови, порівняння та способу дії. 

Adverbial clause of time (підрядне часу) – обставинне підрядне, що вказує на час, в який відбувається дія головного речення. Підрядне часу використовується зі сполучниками when, while, whenever (коли б не), as, till, until, as soon as (як тільки), as long as (поки), since, after, before, now that (тепер, коли).

 • It happened when I was 10. – Це сталося, коли мені було 10 років
 • Jack was waiting for us at the station until we arrived. – Джек чекав нас на станції, поки ми не приїхали.
 • You can come to my house whenever you want. – Ти можеш приходити в мій дім, коли ти захочеш.

Якщо в підрядному-обставині зазначається дія, що відбудеться або повинна відбутись в майбутньому, то в підрядній частині використовується теперішній час (часто Present Simple).

 • I will return as soon as I can. – Я повернуся, як тільки зможу.
 • Kate won’t go until she gets her money back. – Кейт не піде, поки не отримає назад свої гроші.
 • We will go to the zoo after mom finishes her work. – Ми підемо в зоопарк після того, як мама закінчить свою роботу.

Adverbial clause of place (підрядне місця) – підрядне, що вказує на напрямок або місце дії, вираженої в головному реченні. Підрядне місця вводиться в речення за допомогою сполучників where, wherever (де б не, куди б не).

 • I will come to you wherever you are. – Я прийду до тебе, де б ти не була.
 • I went where you had told me to go to. – Я пішов туди, куди ти мені сказав піти.
 • She pointed where a group of young people stood. – Вона вказала туди, де стояла група молодих людей.

Adverbial clause of cause (підрядне причини) – підрядне речення, що вказує на підстави або причину дії, вираженої в головній частині. Підрядні причини вводяться в речення за допомогою сполучників as, because, since, for fear (that) (побоюючись), а також on the ground that (на підставі того, що), for the reason that (з тієї причини, що) тощо.

 • I ran away for fear that my mom would scold me. – Я втік, побоюючись того, що моя мати покарає мене.
 • Since she was ill, she couldn’t attend her classes yesterday. – Так як вона була хвора, вона не змогла бути присутньою на заняттях вчора.
 • The head of this company turned down the proposal to reconstruct the whole building on the ground that it would be too costly. – Голова цієї фірми відкинув пропозицію перебудувати всю споруду з тієї причини, що це може бути надто дорого.

Adverbial clause of purpose (підрядне цілі, мети) – підрядне речення, що виражає ціль, намір або мету дії, вираженої в головній частині. Підрядні мети вживаються зі сполучниками that, in order that (для того, щоб), so that, lest (щоб не) та іншими. В підрядному цілі часто використовуються модальні та допоміжні дієслова should, will (would), can (could), may (might).

 • We work that we can live normally. – Ми працюємо, щоб ми могли нормально жити.
 • They are leaving now so that they will be at home earlier. – Вони від’їжджають зараз, щоб приїхати додому раніше.
 • Kate reserved her plane tickets earlier lest she missed her chance. – Кейт трохи раніше забронювала квитки на літак, щоб не проґавити їх.

Adverbial clause of result (підрядне результату) – підрядне речення, що вказує на результат дії головної частини складного речення. Часто підрядні результату передають додаткове значення ступені дії, особливо якщо в головному реченні є слова so або such. Підрядні результату використовуються зі сполучниками so that (тому, таким чином), that. Підрядні зі сполучником so that відокремлюються комами.

 • She ran so fast that nobody could catch up with her. – Вона бігла так швидко, що ніхто не міг її наздогнати.
 • Ann spoke in such a low voice that nobody could hear her. – Енн говорила таким тихим голосом, що ніхто не міг її почути.
 • There was a breakdown on the local power station, so that the whole our district was cut off power. – На місцевій електростанції виникла аварія, і, як наслідок, весь наш район був знеструмлений.

Adverbial clause of concession (підрядне поступки) – підрядне речення, що виражає існування певної перешкоди, незважаючи на яку відбувається дія в головному реченні. Підрядне поступки використовується зі сполучниками thought, although, as, no matter how (неважливо, як), however, whoever, whatever, whichever, in spite of the fact that (не дивлячись на те, що), notwithstanding that (всупереч тому, що).

 • I am not going to stop, whatever you may tell me. – Я не збираюся зупинятися, що б ти мені не казав.
 • Although she has been working since 6 a.m., she is still full of strength. – Хоча вона й працює з 6-ї ранку, вона досі сповнена енергії.
 • They were a great success, notwithstanding that they were young and inexperienced. – Вони мали успіх всупереч тому, що були молодими та недосвідченими.

Adverbial clause of condition (підрядне умови) – підрядне речення, що передає значення умови, необхідної для виконання дії в головному реченні. Підрядне умови часто вводиться у речення за допомогою сполучників if, unless, suppose (раптом, якщо), in case (у випадку, якщо), on condition that (за умови, що), provided (якщо тільки) тощо.

В підрядному умови не використовується майбутній час. Замість нього вживається теперішній час (частіш за все Present Simple).

 • If she wants it, she will do it. – Якщо вона захоче, вона зробить це.
 • We can play outside tomorrow unless it rains. – Завтра ми можемо пограти на вулиці, якщо не піде дощ.
 • No one will touch you provided you stay here with me. – Ніхто тебе не образить, якщо ти залишишся тут зі мною.

Підрядні умови можуть приєднуватись до головного речення без допомоги сполучників, тобто оминається сполучник if. В такому випадку в підрядному реченні вживається непрямий порядок слів.

 • Were you a bit smarter, you wouldn’t have done that. – Якщо б ти був трохи розумнішим, ти б цього не робив.
 • Should you go to the market, buy some bread and milk for me, please. – Якщо ти підеш по магазинам, купи мені, будь ласка, хліба та молока.
Детальніша інформація щодо використання граматичних часів в умовних реченнях розглянута в статті Conditionals.

Adverbial clause of comparison (підрядне порівняння) – підрядне речення, що виражає дію, яка порівнюється з іншою дією у головному реченні. Підрядне порівняння використовуються часто зі сполучниками than, as, as … as, not so … as, as if, as though (ніби).

 • Brandon was running as fast as he could. – Брендон біг так швидко, як тільки міг.
 • It has happened sooner than we wanted. – Це сталося раніше, ніж того нам хотілося.
 • Kate looks bad as if she hasn’t slept for the whole week. – Кейт виглядає так погано, ніби вона не спала весь тиждень.

Інколи до цього виду підрядних відносять порівняння з парними сполучниками the … the. Однак, в такому випадку складно визначити, яке з двох речень є головним, яке – підрядним.

 • The harder you study, the better grades you have. – Чим старанніше ти вчишся, тим кращі оцінки ти отримуєш.
 • The sooner we start our work the faster we finish it. – Чим раніше ми почнемо роботу, тим раніше ми її закінчимо.

Adverbial clause of manner (підрядне способу дії) – підрядне, що дає характеристику дії, вираженої в головному реченні. Звичайно такі підрядні вживаються зі сполучником as. Такі речення також передають відтінок порівняння.

 • I did everything exactly as you told me. – Я зробив все точно так, як ти мені й сказав.
 • He left the city as he had arrived to it. – Він поїхав з міста так само, як і приїхав у нього.

Адаптер складного приклада Sylvan Arms AR-15, Gen 3 всего … $ 149,99

Раскрытие информации: некоторые из приведенных ниже ссылок являются партнерскими ссылками, то есть без дополнительных затрат для вас Ammoland будет получать комиссию, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку.

Адаптер складного приклада Sylvan Arms AR-15, поколение 3

USA — — (Ammoland.com) — Адаптер складного приклада Sylvan Arms AR-15 Gen 3 компании Primary Arms продается по цене 149,99 долларов США. Не более 2 на семью.

Адаптер складного приклада Sylvan Arms Gen 3 AR-15 совместим с 5.56 и .308 образцов.

И позволяет складывать инвентарь для более компактной упаковки для хранения. Он просто ввинчивается в слот для удлинителя приемника, где должна быть буферная трубка, а затем вы ввинчиваете буферную трубку в адаптер приклада. Адаптер складного приклада Gen 3 изготовлен на станке с ЧПУ из алюминия 7075-T6 с усиленным шарниром и анодированным черным твердым покрытием для долговременной коррозионной стойкости.

Примечание: не стрелять в открытом состоянии.

Характеристики:

  • Совместимость со всеми платформами AR
  • Совместим с 9 мм с преобразователем 9 мм болта Sylvan Arms (не входит в комплект)
  • Обработка с ЧПУ из алюминия 7075-T6
  • Жесткий анодированный черный
  • Включает расширение буфера
  • Включает корончатую гайку и концевую пластину
 • Характеристики резьбы: 1-3 / 16 ″ X 16
 • Размеры петли: 3 11/16 дюйма
 • Вес петли: 6.0 унций, BC — Удлинитель 2,2 унции
 • Длина петли: 1,3 дюйма
 • Ограниченная пожизненная гарантия

Компания Sylvan Arms производит высококачественное доступное огнестрельное оружие, оружейные инструменты и аксессуары, начиная от 9-миллиметровых переходных блоков и заканчивая винтовочными инструментами и адаптерами для приклада.

Оружие

Предложения: Адаптер складного приклада Sylvan Arms AR-15, Gen 3 всего за $ 149,99

Некоторые связанные обзоры:

Daily Deal Disclaimer: Продукт, представленный в этом объявлении AmmoLand News, является краткосрочной выгодной сделкой, которую мы находим у сторонних розничных продавцов, не связанных с AmmoLand Inc.Имейте в виду, что многие из этих «сделок» будут продаваться быстро или потенциально истекают через несколько часов с момента или даты первоначальной публикации в Интернете. AmmoLand Inc. не хранит товарно-материальные запасы и не управляет тележкой для покупок. Когда мы найдем интересное предложение по оружию, мы передадим его читателям AmmoLand News, чтобы вы могли попытаться сэкономить. Когда вы покидаете сайт www.ammoland.com, чтобы совершить покупки, убедитесь, что вы соглашаетесь купить, и применили все соответствующие коды купонов (срок действия которых не контролируется нами) или предприняли необходимые шаги для воспроизведения наших выделенных сделок в вашем корзины покупок у этих сторонних розничных продавцов.AmmoLand Inc (действующая как AmmoLand News, на www.ammoland.com) не несет ответственности за изменение цен, наличия запасов или сроков годности, несоответствий или изменений в описаниях продуктов или моделях, а также за то, что вы соглашаетесь приобрести по этой партнерской ссылке. продвигаемые сайты. AmmoLand Inc не может исправить, изменить или помочь вам вернуть или дать гарантию на продукты, приобретенные у других компаний в Интернете. Все, что мы можем сделать, это указать несколько предложений, когда мы найдем их, чтобы помочь вам сэкономить $$.

Если вы хотите, чтобы мы отправляли вам по электронной почте каждую ежедневную сделку с оружием, подпишитесь на нашу ежедневную рассылку.

Рассмотрите возможность проверки нашей страницы купонов Gun Deals и нашей прошлой популярной страницы Daily Gun Deals, чтобы получить дополнительную экономию от ваших любимых партнеров по отрасли. Большое спасибо за вашу поддержку, и я надеюсь, что мы сэкономим вам немного денег, выделив эти сладкие ежедневные предложения. Наслаждаться!

Складные ложи

Новая ложа серии MCS-TF (Tactical Folder). Существует 4 версии складных прикладов с TF1 по TF4, также доступны с регулируемой (TF1-4A) и нерегулируемой (TF1-4) щекой.Целью этого проекта было создание легкой, сверхпрочной папки для папок с прочным шарнирным замком. Мы чувствуем, что подошли к этому довольно близко. Вес готовых прикладов составляет от 4,7 до 4,9 фунтов в зависимости от модели.

Если вы запускаете мини-шасси, это повысит их вес от 5,1 до 5,3 фунта. Для парней, которые раньше бывали или были на выставке Shot Show, вы наверняка видели прототип. Вернувшись к чертежной доске, мы создали более простую и легкую петлю с такой же прочностью и надежной фиксацией, что и прототип.У нас было много разных запросов и отзывов о разных цевьях и стыковых секциях, поэтому вместо того, чтобы выбирать только один тип, мы предлагаем четыре. В основном есть 2 разных цевья и 2 разные части приклада, из которых вы можете выбрать четыре комбинации.

Петля изготовлена ​​из комбинации высокопрочной хромистой стали, прошедшей паркаризацию в соответствии с международными стандартами. Петля устанавливается путем фактического формования / отливки ее в основной корпус, это означает, что корпус оборачивается вокруг петли, и нет винтов или систем крепления, которые могли бы ослабнуть.Чтобы петля вышла из строя, вам нужно полностью освободиться от конструкции оболочки. Сама конструкция петли очень проста и проста, состоит из очень небольшого количества деталей, после закрытия задняя часть петли оборачивается и фиксирует переднюю часть петли, создавая очень прочную систему.

Система защелок для петли также очень проста, она спроектирована так, чтобы быть самоблокирующейся и допускать сверхплотную блокировку стали на стали в течение всего срока службы петли. Все, что нужно, чтобы открыть, — это нажать на клетчатую кнопку на левой стороне приклада.

2015 Ложи складные

Целью этого проекта было создание легкого, сверхпрочного складного приклада с надежной фиксацией петель. Мы чувствуем, что подошли к этому довольно близко. Вес готовых ложей составляет от 4,5 до 5,1 фунта.

С новыми моделями EHF1 и EHF1A в 2015 году общее количество версий складного приклада составляет 10.

При покупке с облегченной опцией Elite Tactical Shell ложа будет иметь ту же базовую конструкцию шарниров, но будет изготовлена ​​из алюминия 7075 с твердым покрытием Mil.Вес Elite Folders будет варьироваться от 2,4 до 2,8 фунта для версии с нерегулируемой щекой и от 3,4 до 3,8 фунта для версии с регулируемой щекой.

2015 MCS-EHF1

2015 MCS-EHF1A

ЗАПАСНЫЕ МОДЕЛИ MCS-TF

Когда приклад сложен, он удерживается вместе с помощью очень простой фиксирующей системы.В системе используется стандартная крышка для смыва с левой стороны приклада. На ягодице с правой стороны за щекой находится кнопка, когда она вдавлена; он выдвигает запорный механизм с левой стороны приклада. Чтобы закрыть систему, достаточно просто нажать кнопку.

В закрытом состоянии кнопка находится примерно на 0,250 дюйма ниже поверхности приклада, чтобы ее нельзя было случайно нажать. Область вокруг кнопки также утоплена, чтобы ее можно было использовать в перчатках. Чтобы открыть все, что вам нужно сделать, это еще раз толкнуть его.После открытия ложи этот запорный механизм втягивается обратно в ложу, поэтому не остается выступов, которые можно было бы зацепить. Если система когда-либо нуждается в обслуживании в полевых условиях, это простая процедура, просто снимите внутренний зажим и вставьте новый блок.

Все приклады будут стандартно поставляться с регулируемой щекой, полным входом, 1-дюймовой тормозной колодкой и комплектом стоек. Отделка на этих ложах будет предлагаться в камуфляжной или однотонной отделке, и все они будут иметь крепление для брони.Входы будут для всех действий на основе Ремингтона (stiller tac30 / tac300 / tac338 — templar short / long — хирург 591 / rsr / xl — bat vr / hr — defiance short / long — и т. Д.), Победа 70, дикарь и несколько других. Как только веб-страница получит полное обновление, у нас будет опубликован полный список опций и входов.

TF1A

TF2A

TF3A

TF4A

MCS-TF Сведения о складе

Складывающиеся и складывающиеся приклады: практичны ли они?

Ложа для ружья и ружья — довольно важная деталь конструкции.Приклад должен быть точкой соприкосновения стрелка и огнестрельного оружия. Щечный шов важен, если он у вас есть, и многие приклады предлагают превосходную посадку.

Правильная ложа поможет вам стать лучшим стрелком, будь то прицельная стрельба или тактическая стрельба в быстром темпе. Давайте посмотрим на некоторые из типов.

Взгляд на телескопические ложи

Самая распространенная винтовка — АР-15. Это американская винтовка. Нерегулируемый приклад не ушел в прошлое, но сегодня это далеко не обычное явление.Например, Springfield Saint поставляется с заводским прикладом BCM Gunfighter.

Моя личная винтовка PSA оснащена Troy Tomahawk, отличной ложей, которая помогает при сварке щеки, сохраняя при этом легкий вес. На моем Remington 870 используется приклад Adaptive Tactical.

Суть фиксированной нерегулируемой ложи в том, что они прочные. Если один подходит вам — хорошо подходит. Складной приклад можно регулировать по длине тяги.

Это полезно, если вы, например, носите жилет или тяжелую одежду зимой, и это хороший вариант для винтовки, когда стрелок может быть невысоким или высоким, или иметь длинные или короткие руки.

Регулируемая ложа может иметь нормальный тип регулировки длины натяжения, а также иметь подступенок. Складной приклад часто называют телескопическим прикладом.

Телескопический приклад также облегчает транспортировку или хранение винтовки, хотя это не мое главное соображение. Современная телескопическая ложа — в хороших примерах — жесткая в заблокированном состоянии и обеспечивает хорошую стабильность выстрела.

Качественный телескопический приклад идеален для использования с винтовкой AR-15.

Взгляд на складные приклады

Также есть другие винтовки, которые могут иметь запасы, которые не могут работать с буфером AR-15. Винтовки типа АК могут иметь складной приклад.

Разборная проволочная ложа когда-то была обычным явлением для карабинов M1 и пистолетов-пулеметов. Они не очень проработаны, хотя оригинальный GI M1 Carbine был неплохой настройкой.

Ложа с подкладкой — изящная уловка, но не лучшая с точки зрения точности. Его основное преимущество — удобство хранения.Подложка Arsenal довольно устойчива, однако получить щечный шов очень сложно.

Преимущество нижней папки в том, что она легко помещается в тактическую сумку и может стрелять со сложенным прикладом с близкого расстояния. Боковую папку с плунжерным механизмом немного сложнее быстро использовать, но в большинстве случаев она работает так же хорошо, как и нижняя папка.

Приварка щеки достаточно сложна для стандартных прицелов АК, а складывающийся приклад может усугубить проблему, на мой взгляд, основываясь на большом опыте стрельбы.

В винтовках типа «Арсенал» прочно закреплены врезные и шипованные затворы. Основная причина использования винтовки со складным прикладом одинакова для всех складных прикладов — хранение.

При переноске винтовки по тактическим причинам или при опасности ложа должна быть зафиксирована на месте. Винтовка должна быть на ремне. Вы обнаружите, что плунжеры и фиксаторы ужасно медленные, а проблема сварного шва присутствует всегда.

Как правило, приклад не оказывает большого влияния на функционирование винтовки, хотя я полагаю, что дешевая ложа, имеющая слишком большую податливость, может не обеспечить прочную платформу для отдачи винтовки.

Этот арсенал АК отличается хорошо продуманным складывающимся прикладом.

Практичны ли регулируемые ложи?

Некоторым людям нравится держать винтовку на своем квадроцикле или даже на внедорожнике, в зависимости от того, где находится охотничья тропа. Для этого типа действий хороший выбор — складывающийся носок хорошего качества, и AK с боковой раскладкой — хороши.

Однако боковая цапфа папки будет вонзаться в вашу спину, когда вы несете винтовку через плечо. Боковая папка или подпапка ограничивают то, как вы можете носить винтовку.

Основное внимание при использовании любой ложи состоит в том, чтобы приклад в выдвинутом состоянии совпадал с углом наклона приклада с прицелом винтовки и линией канала ствола. Хорошие акции закрываются плотно, а плохо сделанные — колеблются.

Также есть разница между приварным швом с железным прицелом и с оптикой. Если вы стрелок и любите стрелять на точность, фиксированный приклад никогда не станет плохим выбором для АК.

Однако телескопическая ложа может быть очень надежным и точным выбором.Например, тактический приклад Advantage Tactical Stock, который я установил на винтовку Ruger 10/22, предлагает не только широкий диапазон регулировки, независимо от того, в какой момент он регулируется, но и надежный.

Это самая точная винтовка такого калибра из всех, что у меня были. По моему опыту, движение вперед и назад может быть стабилизировано лучше, чем движение в папке или в боковой папке.

Убедитесь, что вы обдумываете все варианты и делаете правильный выбор. Одно дело — получать удовольствие от развлекательной стрельбы, но для максимальной точности, чем жестче, тем лучше.Для универсального тактического использования, с хранением и регулировкой для различных предметов одежды, что более важно, регулируемые правила ложи.

Автор отдает предпочтение цельному прикладу для автомата АК.

Любите складывать и складывать приклады? Почему? Дайте нам знать в комментариях ниже!

mossberg maverick 88 cruiser складной приклад

Конечно, для тактических комплектов переоборудования типичен приклад. Пожалуйста… В корзину. Вид; Mossberg Maverick 88 Combo — 349,99 долларов США. РАСПРОДАНО.1. Ресурсы для клиентов. Mossberg 500/590 / Maverick 88, стопор для картриджей, с шипами, калибр 12 и 20, вороненый. Norinco 1897 Trench Shotgun 12 Gauge 20-дюймовый ствол деревянный приклад. Этот тактический складывающийся сверху приклад представляет собой предельно компактную и прочную конструкцию для вашего Maverick 88. Благодаря складывающемуся сверху прикладу с пистолетной рукояткой из вашего дробовика можно стрелять как в открытом, так и в сложенном положении Складной приклад позволяет стрелкам очень удобно держать ружье на плече. В комплект входит поворотный штифт заднего ремня. MV31027 Show Specs.Связаться с нами. 930/935 Ложа из орехового дерева в сборе. Держатель Trinity Shell для Maverick 88 12 Gauge Pump Тактические аксессуары Охота. Складывающийся сверху приклад AT1 Shotforce для ружей Mossberg Maverick 88 подходит для моделей калибра 12/20. Задняя пистолетная рукоятка для дробовика ATI T3 с уменьшением отдачи X2 $ 49,99. 5 1 1. Этот обзор будет посвящен складному прикладу для дробовика ATI Strikeforce, который подходит для большинства ружей Most Maverick 88, Mossberg 500/535/590/835, Remington 870 и Winchester 1200/1300 12 GA. Mossberg Maverick 88 Cruiser 6-Shot Pump Action 12 Ga 18.5-дюймовые стволы 5 + 1 патроны — 217,49 долларов после кода «GUNSNGEAR» Mossberg® Maverick® 88® Cruiser 6-Shot Pump Shotgun 12-го калибра Maverick 88 Cruiser — назван так потому, что вы, вероятно, найдете его в задней части отряда. автомобиль — поставляется с оборудованием для обеспечения безопасности. Этот дробовик на удивление мощный и точный. Что мне нравится в прикладе Strikeforce, так это то, что вы слышите твердый щелчок при раскладывании, что означает, что ваша ложа зафиксирована на месте. Подходит: Most Maverick 88, Mossberg… Я бы порекомендовал взять свой Mossberg на стрельбище, чтобы потренироваться и освоиться с оружием «домашней защиты».3. Нет в наличии. Maverick 88 Cruiser — 6 выстрелов. Mossberg Maverick 88 — 6 выстрелов. Ложа двусторонняя и подходит как для стрелков-левшей, так и для правшей. Maverick 88 — помповое ружье, изготовленное для компании O.F. Сравнивать. Maverick 88 может стрелять 2 ¾ дюйма. Добавить в список желаний Добавить в… Mossberg® Maverick® 88 12 Gauge Универсальное помповое ружье 189,00 $ В корзину; Помповое ружье Mossberg® Maverick® 88 Security 12 Gauge 199,00 $ В корзину; Ружья Mossberg. Помповые модели Maverick 88 полностью взаимозаменяемы со стволами Mossberg 500 (в пределах калибра и объема).Завести аккаунт; Вход $ 0.00. Mossberg Пункт №: MB 31023 — РУЖЬЕ РАБОЧЕГО ЧЕЛОВЕКА, ЛИНИЯ НАСОСНЫХ РУЖЕЙ MAVERICK ДОКАЗАНЫ ИСПОЛНИТЕЛИ? Ударная волна. Mossberg Maverick 88 12ga / 3 «18,5» ATI Shotforce Top Folding. В наличии Только дробовик 12-го калибра специального назначения Mossberg 88 … Ружье 12-го калибра Mossberg 500 Cruiser с пистолетной рукояткой 484,00 долл. 359,99 долл. США; Бренд: Mossberg; Номер позиции: 50580; Дробовик Mossberg 500 Cruiser 12 Gauge с пистолетной рукояткой $ 369,99 $ 319,99; Бренд: Mossberg; Номер позиции: 50588; Mossberg Model 500 Tactical JIC 12 Gauge с комплектом для выживания 549 долларов.99; Бренд: Mossberg; Номер позиции: 51340; Моссберг… Взгляд; Mossberg Maverick 88 12GA 20 ″ Flat Dark Earth 349,99 $. Выбирайте для своего любимого ружья приклады высочайшего качества от Mossberg. Ружья идеально подходят для начинающих стрелков начального уровня. Ружья Mossberg обеспечивают надежность, универсальность и настраиваемость для охотников, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц по доступной цене. Недавно я наконец-то получил в руки Mossberg Maverick 88 со складным прикладом ATI. Mossberg Пункт №: MB 31023 — РУЖЬЕ РАБОЧЕГО ЧЕЛОВЕКА, ЛИНИЯ НАСОСНЫХ РУЖЕЙ MAVERICK ДОКАЗАНЫ ИСПОЛНИТЕЛИ? Speed ​​Light G2 3V 2nd Gen 1 inch Тактический фонарь.Mossberg & Sons, Inc. Безопасность и безопасное обращение с огнестрельным оружием — ответственность каждого, Центр конфиденциальности | Как и любое другое огнестрельное оружие, Maverick 88 необходимо обслуживать и чистить, чтобы не допустить заклинивания или проблем. Mossberg 500, 590, 835 и Maverick 88; Mossberg 500, 590, 835 и Maverick 88. МАВЕРИК 88 ПОЛЕ 12GA. Оленье ружье, ружье для индейки, ружье для защиты дома, дальний бой… По мере того, как лето подходит к концу, охотники начинают предвкушение сезона охоты. Рекомендую этот продукт. Ружья идеально подходят для начинающих стрелков начального уровня.Пожалуйста, проверьте наличие. Боковое седло Mesa Tactical SureShell Polymer Carrier для Mossberg 500/590 и Maverick 88… НЕТ НА СКЛАДЕ (31) Mossberg & Sons 88 Field / Security Combo 12 GA 28 «и 18,5» Barre. Это самая простая установка, которую вы когда-либо могли сделать, и оружейник не нужен. Mossberg Maverick 88 12GA 18,5 ″ Flat Dark Earth … Mossberg Maverick 88 12GA 18,5 ″ со складным прикладом 349,99 долларов США. Maverick 88 со сложенным прикладом FAB Defense, также подходит для Mossberg 500/590. на страницу. Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы можем хранить файлы cookie и получать к ним доступ на вашем устройстве.Задняя пистолетная рукоятка для дробовика ATI T3 с уменьшением отдачи X2 $ 49,99. Maverick 88 — прочное ружье, которое идеально подходит для личной или домашней защиты. Рекомендуемая производителем розничная цена: 460,00 долларов США 459,99 долларов США. В список желаний Добавить для сравнения. Можно ли добавить приклад к Mossberg 500 Cruiser? Предварительно просверлено для установки держателя патрона для дробовика (продается отдельно). Трубка магазина вмещает патроны 5 x 2 3/4 дюйма. Ствольные стволы и поверхности стволов на всех трех моделях имеют вороненую отделку. 3 дюйма. Цена 199,95 долларов. Некоторые утверждают, что Mossberg Maverick 88 — это просто более дешевая версия Mossberg 500.Включает все, что есть в новом ружье, кроме ствола. Теперь поговорим о запасах. Maverick 88 практически идентичен Mossberg 500. Политика конфиденциальности | снаряды. Купить Maverick 88 Cruiser — 6 Shot с быстрой доставкой по вашему адресу. Общий вес ружья составляет 6 фунтов. Условия использования | Пистолетная рукоятка для дробовика ATI для Mossberg, Remington, Winchester & More — калибр 12 $ 20,95. Phoenix Technologies KickLite Recoil Reduction Series Приклад Mossberg 500/590/835 … Phoenix Technologies KickLite Recoil Reduction Ser… Наша низкая цена 89,00 $ QuickView Phoenix Technologies Mossberg 500 12-го калибра, шестипозиционный полевой приклад Полимерный черный … Phoenix Technologies Mossberg 500 12-го калибра, 6-позиционный … Наша низкая цена 59,00 долларов Быстрый просмотр AIM Sports Maverick 88 Дробовик Цевье MTM88… Пистолетная рукоятка Mossberg 500 и складной приклад УАС с поворотным кулаком. Быстрый просмотр. Это в значительной степени младший брат Mossberg 500, и это просто… Чтобы стрелять из положения, установленного на плече, просто опустите приклад, нажав кнопку быстрого снятия.Это в значительной степени младший брат Mossberg 500, и он такой же мощный. Помповые модели Maverick 88 полностью взаимозаменяемы со стволами Mossberg 500 (в пределах калибра и объема).
Лакшми Аштоттара Шатанамавали в малаялам Pdf, Рэй Среммурд, кто-нибудь, придите, получите ее идентификатор Роблокса, Kb Of Koh, Prix ​​D’un Sac De Ciment En Haiti 2020, Анастасия Мартин Википедия, Есть ли сундучок Do Afterpay Nz, Пляж Блю Глоу, Син и Джо 2020, Лучшие локации базы Рагнарок, Сардо негритянские коровы, Капитан Морган Пряный ром, .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *