Приклади типів мовлення: Типи мовлення – опис, розповідь, міркування. Тип мовлення опис: приклади

Типи мовлення

Залежно від змісту й будови текст та його частини діляться на три смислові типи: розповідь, опис і роздум (міркування). Кожний з них має свою будову.

Тип мови — спосіб викладу, що обирається автором і орієнтований (залежно від вмісту вислову і характеру текстової інформації) на одне із завдань: статично змалювати дійсність, описати її; динамічно відобразити дійсність, розповісти про неї; відобразити причинно-наслідкові зв’язки явищ дійсності.

РОЗПОВІДЬ — це повідомлення про якісь події, що розгортаються в часі. Загальна схема розповіді така: початок дії; розвиток подій; кінець події.

ОПИС — це висловлювання про певні ознаки, властивості предмета чи явища. В описі дається характеристика людей, предметів, явищ природи шляхом перелічення їх головних, суттєвих ознак. Найголовніше в описі — дати точне або яскраве уявлення про предмет мовлення.

РОЗДУМ (МІРКУВАННЯ) — це висловлювання про причини якостей, ознак, подій.

У роздумі обов’язкові три частини:

1) теза — основне твердження, чітко сформульована думка;

2) докази, аргументи, що підтверджують висунуту тезу;

3) висновок, що випливає з доказів (узагальнення).

В основі роздуму лежать причинно-наслідкові відношення. “Чисті” розповіді, описи, роздуми використовуються рідко. В текстах найчастіше описи включаються в розповідь або пов’язані з міркуванням; розповідь може доповнюватися роздумом.

Організація тексту і зв’язків між його частинами залежить від типів і стилів мовлення, манери автора, жанру художнього твору тощо.

Висловлювання усіх трьох типів бувають різних видів. Так, розповідь має такі різновиди: власне розповідь (оповідання), повідомлення, відповідь, перелік, найменування, оголошення. Кожний з цих видів має в свою чергу підвиди. Так, у повідомленні розрізняємо власне повідомлення, звіт, інформацію, рапорт, донесення, сповіщення та ін. Власне повідомлення — це розгорнута відповідь на питання (найчастіше відповідь на уроках по вивченому матеріалу). Інформація або звіт — це насамперед виклад фактичного матеріалу, аналіз повідомлюваних даних, визначення завдань на майбутнє.

Описи діляться на пейзажні, портретні, описи інтер’єру, характеристики людини, предметів, явищ. В описі предмета говориться про предмет (“дане”) та його ознаки (“нове”), в описі місця — про предмети (“нове”) та їх місцезнаходження (“дане”), в описі стану людини про людину (“дане”) та її стан (“нове”). В описі “оцінка дійсності” мова йде про предмети, явища, події (“дане”) та їх оцінку (“нове”).

Роздуми теж бувають різних видів:

індуктивні (від часткового, конкретного до загального) і дедуктивні (від загальних положень до конкретних висновків),

роздум-твердження (доказ істинності висунутої тези) і роздум-спростування, заперечення (доказ помилковості, хибності висунутої тези),

роздум з прямими доказами (справедливість висунутої тези безпосередньо обґрунтовується доводами) і роздум з доказом від протилежного (істинність основної тези доводиться шляхом спростування передбачуваної тези, протилежної тій, що доводиться).

ТИПИ МОВЛЕННЯ 👍, Науковий портал Predmety.in.ua

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Тема 9. ТИПИ МОВЛЕННЯ

ПРИГАДАЙМО. Чим розповідь відрізняється від опису та роздуму (міркування)?

Розповідь – це висловлювання про події, що відбулися (відбуваються чи відбуватимуться) в певній послідовності.

До тексту-розповіді можна поставити загальне питання що сталося (відбулося)?

Опис

Опис – це висловлювання про певні ознаки, властивості предмета, особи чи явища.

До тексту-опису можна поставити загальне питання який?

Роздум

Роздум – це висловлювання, у якому

доводиться правильність чи неправильність певного твердження шляхом міркування та за допомогою аргументів.

До тексту-роздуму можна поставити загальне питання чому?

У будь-якому роздумі є дві частини. У першій – міститься теза (основна думка, твердження, яке потрібно довести), а в другій – докази (аргументи) висловленого твердження.

Інколи в одному тексті можуть поєднувати два або й три типи мовлення.

Розгляньте схеми. Розкажіть за ними про особливості побудови тексту кожного з типів мовлення.

 ТИПИ МОВЛЕННЯ ТИПИ МОВЛЕННЯ

503 І. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку.

Доведіть, що це висловлювання є розповіддю. Свою відповідь звірте з міркуванням.

БІЛКА-ПАРАШУТИСТ

Рятуючись від куниці, вище й вище по сучках лапатої ялини забирається білка. Куниця ось-ось наздожене руду. І раптом… білка розпластує лапки, розправляє хвоста й кидається вниз із самісінького вершечка високої ялини. Хвіст діє як парашут, і тварина плавно приземляється на галявині. У куниці хвіст не може правити за парашут. І поки вона спускається з дерева, білка вже знаходить безпечний куточок (З довідника ).

II. Знайдіть займенники, спільнокореневі слова й повтори, які допомагають зв’язати речення в тексті.

ПОМІРКУЙМО. У висловлюванні йдеться про кілька дій, виконаних куницею та білкою. Ці дії виконуються одна за одною, послідовно. До тексту можна поставити загальне питання що відбувається? Отже, це висловлювання є розповіддю.

504 ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Ви прийшли до друга, а в його бабусі день народження. Ви цього не знали. Як ви привітаєте бабусю? Яким типом і стилем мовлення скористаєтеся?

505 І. Запишіть текст під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим. Підкресліть прикметники, за допомогою яких автор описує стебло, квітку та листя кульбаби.

Кульбаба – це багаторічна трав’яниста рослина. Стебло в неї безлисте, світле, усередині порожнє. На верхівці стебла красується одна велика жовта квітка, схожа на кошик. Увечері її пелюстки згортаються, а вранці розкриваються. Листочки цієї рослини видовжені, зубчасті. Ростуть вони від самого кореня. Кульбаба належить до лікарських рослин і є дуже корисною (З енциклопедії).

ІІ. Розкажіть про особливості побудови цього тексту та визначте його тип мовлення. Свою відповідь звірте з міркуванням, поданим нижче.

МІРКУЙМО. У тексті вказано постійні ознаки кульбаби. Крім того, названо ознаки частин цієї рослини – стебла, квітки, листків. До висловлювання можна поставити загальне питання яка? Отже, цей текст є описом.

506 Складіть невеликий усний роздум (3-5 речень), розпочавши його одним з наведених висловів.

Я люблю займатися спортом (малювати, читати), тому що…

Українські пісні відомі у світі, тому що…

Природу треба охороняти, тому що…

опис, розповідь, міркування. Тип мовлення опис: приклади

У шкільній програмі обов’язково присутнійтема: «Типи мовлення: опис, розповідь, міркування». Але через деякий час знань властиво стиратися з пам’яті, тому не зайвим буде закріпити це важливе питання.

Що таке параметри мови? Які функції вони виконують?

Типи мовлення: опис, розповідь, міркування — це те, як ми говоримо про предмет. Наприклад, уявімо собі звичайний стіл в кабінеті або вдома на кухні. Якщо буде потрібно описати цей предмет, то слід детально розповісти, як він виглядає, що на ньому знаходиться. Подібний текст буде нести описовий характер, отже, мова йде про опис. Якщо оповідач стане міркувати про те для чого цей стіл, чи не занадто він старий, чи не час поміняти його на новий, то обраний тип мовлення, буде називатися міркуванням. Розповіддю текст можна назвати в разі, якщо людина розповість історію, як цей стіл був замовлений або виготовлений, привезений додому і інші подробиці появи столу на території квартири.

Тепер трохи теорії. Типи мови використовуються оповідачем (автором, журналістом, учителем, диктором) для передачі інформації. Залежно від того, як вона буде подана, визначається типологія.

Опис — це тип мовлення, метою якого є детальна розповідь про статичному предметі, образі, явище або людину.

Оповідання повідомляє про розвивається дії, доносячи певну інформацію у часовій послідовності.

За допомогою міркування передається протягом думки щодо предмета, її викликав.

Функціонально-смислові типи мовлення: опис, розповідь, міркування

Типи мови часто називають функціонально-смисловими. Що це означає? Одне зі значень слова «функція» (існує безліч інших, включаючи і математичні терміни) — роль. Тобто мовні типи відіграють певну роль.

Функція опису як типу мовлення — відтворитивербальну картинку, допомогти читачеві побачити її внутрішнім зором. Досягається це за рахунок використання прикметників в різних ступенях порівняння, дієприкметникових оборотів, інших мовних засобів. Даний тип мовлення найчастіше можна зустріти в художньому стилі. Опис в науковому стилі буде значно відрізнятися від художнього неемоційним, чітким ходом розповіді, обов’язковою присутністю термінів і професійної лексики.

Для оповідання характерно зображеннядії, ситуації або конкретного випадку. За допомогою дієслів і коротких, ємних пропозицій створюється ефект присутності. Цей тип мови часто використовують в новинних репортажах. Його функція — оповіщення.

Міркування як типу мовлення властиворізноманіття стилів: художній, науковий, діловий і навіть розмовний. Переслідувана мета — роз’яснити, розкрити певні особливості, щось довести або спростувати.

Особливості структури типів мовлення

Для кожного типу промови властива чітка структура. Для оповідання характерна наступна класична форма:

 • зав’язка;
 • розвиток подій;
 • кульмінація;
 • розв’язка.

Опис не має чіткої структури, але воно відрізняється такими

опис, розповідь, міркування. Тип мовлення опис: приклади

У шкільній програмі обов’язково присутнійтема: «Типи мовлення: опис, розповідь, міркування». Але через деякий час знань властиво стиратися з пам’яті, тому не зайвим буде закріпити це важливе питання.

Що таке параметри мови? Які функції вони виконують?

Типи мовлення: опис, розповідь, міркування — це те, як ми говоримо про предмет. Наприклад, уявімо собі звичайний стіл в кабінеті або вдома на кухні. Якщо буде потрібно описати цей предмет, то слід детально розповісти, як він виглядає, що на ньому знаходиться. Подібний текст буде нести описовий характер, отже, мова йде про опис. Якщо оповідач стане міркувати про те для чого цей стіл, чи не занадто він старий, чи не час поміняти його на новий, то обраний тип мовлення, буде називатися міркуванням. Розповіддю текст можна назвати в разі, якщо людина розповість історію, як цей стіл був замовлений або виготовлений, привезений додому і інші подробиці появи столу на території квартири.

Тепер трохи теорії. Типи мови використовуються оповідачем (автором, журналістом, учителем, диктором) для передачі інформації. Залежно від того, як вона буде подана, визначається типологія.

Опис — це тип мовлення, метою якого є детальна розповідь про статичному предметі, образі, явище або людину.

Оповідання повідомляє про розвивається дії, доносячи певну інформацію у часовій послідовності.

За допомогою міркування передається протягом думки щодо предмета, її викликав.

Функціонально-смислові типи мовлення: опис, розповідь, міркування

Типи мови часто називають функціонально-смисловими. Що це означає? Одне зі значень слова «функція» (існує безліч інших, включаючи і математичні терміни) — роль. Тобто мовні типи відіграють певну роль.

Функція опису як типу мовлення — відтворитивербальну картинку, допомогти читачеві побачити її внутрішнім зором. Досягається це за рахунок використання прикметників в різних ступенях порівняння, дієприкметникових оборотів, інших мовних засобів. Даний тип мовлення найчастіше можна зустріти в художньому стилі. Опис в науковому стилі буде значно відрізнятися від художнього неемоційним, чітким ходом розповіді, обов’язковою присутністю термінів і професійної лексики.

Для оповідання характерно зображеннядії, ситуації або конкретного випадку. За допомогою дієслів і коротких, ємних пропозицій створюється ефект присутності. Цей тип мови часто використовують в новинних репортажах. Його функція — оповіщення.

Міркування як типу мовлення властиворізноманіття стилів: художній, науковий, діловий і навіть розмовний. Переслідувана мета — роз’яснити, розкрити певні особливості, щось довести або спростувати.

Особливості структури типів мовлення

Для кожного типу промови властива чітка структура. Для оповідання характерна наступна класична форма:

 • зав’язка;
 • розвиток подій;
 • кульмінація;
 • розв’язка.

Опис не має чіткої структури, але воно відрізняється такими формами, як:

 • описовий розповідь про людину або тварину, а також предмет;
 • докладний опис місця;
 • опис стану.

Подібні приклади часто зустрічаються в літературних текстах.

Міркування принципово відрізняється від попередніх типів мовлення. Оскільки його метою є передача послідовності розумового процесу людини, то будується міркування наступ

ТИПИ МОВЛЕННЯ | Українська мова

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Тема 9. ТИПИ МОВЛЕННЯ

ПРИГАДАЙМО. Чим розповідь відрізняється від опису та роздуму (міркування)?

Розповідь – це висловлювання про події, що відбулися (відбуваються чи відбуватимуться) в певній послідовності.

До тексту-розповіді можна поставити загальне питання що сталося (відбулося)?

Опис

Опис – це висловлювання про певні ознаки, властивості предмета, особи чи явища.

До тексту-опису можна поставити загальне питання який?

Роздум

Роздум – це висловлювання, у якому

доводиться правильність чи неправильність певного твердження шляхом міркування та за допомогою аргументів.

До тексту-роздуму можна поставити загальне питання чому?

У будь-якому роздумі є дві частини. У першій – міститься теза (основна думка, твердження, яке потрібно довести), а в другій – докази (аргументи) висловленого твердження.

Інколи в одному тексті можуть поєднувати два або й три типи мовлення.

Розгляньте схеми. Розкажіть за ними про особливості побудови тексту кожного з типів мовлення.

ТИПИ МОВЛЕННЯТИПИ МОВЛЕННЯ

503 І. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Доведіть, що

це висловлювання є розповіддю. Свою відповідь звірте з міркуванням.

БІЛКА-ПАРАШУТИСТ

Рятуючись від куниці, вище й вище по сучках лапатої ялини забирається білка. Куниця ось-ось наздожене руду. І раптом… білка розпластує лапки, розправляє хвоста й кидається вниз із самісінького вершечка високої ялини. Хвіст діє як парашут, і тварина плавно приземляється на галявині. У куниці хвіст не може правити за парашут. І поки вона спускається з дерева, білка вже знаходить безпечний куточок (З довідника ).

II. Знайдіть займенники, спільнокореневі слова й повтори, які допомагають зв’язати речення в тексті.

ПОМІРКУЙМО. У висловлюванні йдеться про кілька дій, виконаних куницею та білкою. Ці дії виконуються одна за одною, послідовно. До тексту можна поставити загальне питання що відбувається? Отже, це висловлювання є розповіддю.

504 ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Ви прийшли до друга, а в його бабусі день народження. Ви цього не знали. Як ви привітаєте бабусю? Яким типом і стилем мовлення скористаєтеся?

505 І. Запишіть текст під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим. Підкресліть прикметники, за допомогою яких автор описує стебло, квітку та листя кульбаби.

Кульбаба – це багаторічна трав’яниста рослина. Стебло в неї безлисте, світле, усередині порожнє. На верхівці стебла красується одна велика жовта квітка, схожа на кошик. Увечері її пелюстки згортаються, а вранці розкриваються. Листочки цієї рослини видовжені, зубчасті. Ростуть вони від самого кореня. Кульбаба належить до лікарських рослин і є дуже корисною (З енциклопедії).

ІІ. Розкажіть про особливості побудови цього тексту та визначте його тип мовлення. Свою відповідь звірте з міркуванням, поданим нижче.

МІРКУЙМО. У тексті вказано постійні ознаки кульбаби. Крім того, названо ознаки частин цієї рослини – стебла, квітки, листків. До висловлювання можна поставити загальне питання яка? Отже, цей текст є описом.

506 Складіть невеликий усний роздум (3-5 речень), розпочавши його одним з наведених висловів.

Я люблю займатися спортом (малювати, читати), тому що…

Українські пісні відомі у світі, тому що…

Природу треба охороняти, тому що…

.

Урок «Типи мовлення (розповідь, опис, роздум)»

Розвиток мовлення. Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум.

Мета: сформувати в учнів загальне уявлення про типи мовлення, їхні функції; навчити розрізняти тексти-розповіді, тексти-описи, тексти-роздуми, ознайомити з особливостями побудови розповіді на основі власного досвіду, опису окремих предметів, елементарного роздуму; удосконалити вміння визначати тему й основну думку висловлювання, його належність до певного стилю та типу мовлення; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати типологічний аналіз текстів; на основі мовленнєво-комунікативного матеріалу виховувати моральні та естетичні якості учнів.

Тип уроку: урок розвитку мовлення.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, граматика, орфографія, культура мовлення.

 

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Хай  це,  можливо,  і  не  найсуттєвіше,  ​

але  ти,  дитино,  ​
покликана  захищати  своїми  долоньками  ​
крихітну  свічечку  букви  «ї»,  ​
а  також,  ​
витягнувшись  на  пальчиках,  ​
оберігати  місячний  серпик  ​
букви  «є»,  ​
що  зрізаний  з  неба  ​
разом  із  ниточкою.  ​
Бо  кажуть,  дитино,  ​
що  мова  наша  —  солов’їна…​

Іван Малкович

ІІІ. Ознайомлення з темою, метою й завданнями уроку.

Завдання

Розшифруйте текст, використовуючи алфавіт. Кожній букві відповідає її цифра.​

3 11 6 11  23 7 15 22 23 12 3

Види   текстів

ІV. Актуалізація опорних знань.

Бесіда

 • Які існують стилі мовлення?
 • Як їх розрізняти?
 • Навести приклад кожного зі стилів мовлення.

Завдання

Прочитайте тексти. Чим вони відрізняються? Який текст розповідає, який — описує, а який — роздумує?​

Текст №1

Іде дощ​

Давно вже не дощило… Та раптом налетіли хмари. Важкі краплі застукотіли по дахах. Усі зраділи дощу. Ожили сади, луги, поля. Усе зазеленіло.​

Текст №2

Дощ​

Ллє дощ. Із густих хмар все падають і падають масивні краплі. Вони барабанять по дахах, шумлять у листі… З вікон стікають численні струмочки, а на асфальті дрижать калюжі.​

Текст №3

Чому потрібен дощ?​

Дощ надзвичайно потрібен землі. Коли довго немає дощу, земля висихає, трава і дерева вкриваються пилюкою, і всі рослини чекають вологи. Якщо дощу нема дуже довго, то засуха може знищити посіви. Але коли дощі приходять вчасно, то зріє багатий урожай, на радість людям.​

Різновиди текстів:

 •     Розповідь​
 •     Розповідається про певні події. Питання 
  що? де? коли?
   що відбулось?​

У Марійки було кошеня.Одного дня воно зникло. Дівчинка шукала його, але не знайшла. Марійка гірко заплакала.​

 •     Опис​
 •     Описуються люди, тварини, предмети, явища. Питання який? які? чиє? 

Кошеня мало попелясто-сіру мордочку. Його маленькі  лапки наче вдягнуті в білі шкарпетки,а оченята яскраво-зелені. 

 •      Роздум (міркування)​
 •     Пояснюється, доводиться щось; автор обмірковує події, дає їм оцінку. Питання чому? навіщо?​

Чому кошеня

 втекло від Марійки? Можливо, тому що вона його образила.​

V. Виконання вправ на закріплення вивченого матеріалу.

Завдання

Визначити тип тексту.

Текст №1

Осінній день

Разом з осінню до нас приходять похмурі дні. Блакитне небо повністю затягується  сірими хмарами, так що й сонця не видно. Десь там, над хмарами, воно продовжує світити, та до нас на землю ледве пробивається його неяскраве світло.

В осінній день усе навколо наче покрите легким сірим покривалом. Дерева, квіти, будинки – все має приглушений колір, фарби ніби меркнуть. Квіти закривають свої бутони. У таку погоду ніщо не відкидає тінь, тому і здається одноманітним. Сірий асфальт, сірі стіни, сіре небо.

Та з іншого боку, похмурий осінній день сповнений і особливої краси, спокою та гармонії. Сонце не ріже очі, не блищить поверхня води. Все стримане й неяскраве. Осінні вбрання дерев радують око та прикрашають пейзаж навколо.

Текст №2

Листопад в моєму місті

Листопад – останній місяць осені, попереду нас чекає зима, але не варто впадати у відчай. Так, в листопаді нас можуть промочити незліченні дощі. Автомобілі спробують облити з ніг до голови водою з калюж. Парасольки будуть ламатися, рватися і відлітати геть.

Але листопад – час добрих котів, що весь час муркотять. Цього місяця приємно ходити в кіно – грітися в затишних кріслах, дивитися цікаві фільми про теплі краї. Кіно можна дивитися вдома з чашкою чаю, тому листопад автоматично стає чайно-кавовим періодом.

У природи немає поганої погоди. Тому листопад це, чи лютий, чи квітень – погоду створюємо ми самі. Отож насолоджуймось кожним моментом.

Текст №3

Осінній вечір

На міські вулиці швидко опустилася темрява. Насувається негода. Я повертаюся додому. Заходжу додому, а в кімнатах вже зовсім темно. Вмикаю комп’ютер, заварюю собі чаю.

Батьків ще немає вдома. Сестра після університету десь тиняється. Напевно, сидить у подруги. Адже на вулиці погода не для гуляння. Потрібно зробити уроки, але не хочеться. Хочеться відволіктися від похмурого вечора.

Але от вся родина зібралася разом. На вулиці все-таки пішов затяжний дощ. А в нас удома затишно та тепло, скрізь горить світло. З кухні доносяться смачні запахи: це мама готує вечерю.

Тато п’є каву. Ми з ним розмовляємо. Я радий, що цей осінній вечір проводжу зі своєю сім’єю.

Завдання

Переглянути мультфільм.

www.youtube.com/watch?v=ljLQwhnwU0Y

Визначити, про що мультфільм. Які відчуття присутні в мультфільмі: запахи, звуки, смак..? Чому овочі приготували для головного героя суп?

 • І ряд : Написати текст-розповідь про Георгія. Дати йому назву.
 • ІІ ряд: Написати текст-опис: «Улюблений суп Георгія». Описати його смак, колір, запах, як він впливає на героя.
 • ІІІ ряд: Написати текст-роздум: «Чому овочі приготували для головного героя суп?»

VІ. Підбиття підсумків уроку.

VIІ. Домашнє завдання.

Написати твір-розповідь «Мій осінній вечір».

Типи мовлення

Д. з.: скласти приклад (по 5 речень на кожний тип мовлення) опису, оповідання, міркування (тема одна із трьох:»Мій друг», «Улюблений герой», «Пора року»)
Типи мовлення: Опис, оповідання, міркування
Але перш ніж перейти до теми, ми згадували вивчене напередодні….Визначити нахилення дієслова: Розступися, розстебнув би, розстебнеш, подзвоните, подзвониш, подзвонити, роздзвоните, розповідайте, довідайтеся, довідаєшся, розповіси, розповів би, розповів би.
Під диктування: Ще супиться свинцеве небо, але в просвітах хмар на якийсь час пробивається мечем промінь сонця. По ранках легкий холодок тримається в низинах, а на південній стороні пагорка вже зайнялися жовті вогники якоїсь рослини. Пройде який-небудь тиждень, і грачиний гомін і пісні жайворонків оголосять про перемогу весни. Повернуться й інші птахи. Багато труднощів прийде перебороти їм на шляху до рідних місць, але ніякі перешкоди не зупинять їх.
Робили тест — на аркушах (у папку з тестами)
Отже, типи мовлення….
Перекажіть, будь ласка, своїми словами зміст чотиривірша А. Барто:
Упустили ведмедика на підлогу,
Відірвали ведмедикові лапу
Однаково його не кину,
тому що він гарний
Іграшкового ведмежати упустили на підлогу й відірвали йому лапку. Маля розбудувалося: він не кине його, тому що любить
У нас вийшло Опис (іграшкового ведмежати упустили на підлогу й відірвали йому лапку. Маля розбудувалося) з елементами Міркування (він не кине його, тому що любить).
Що ж таке: опис? Міркування?
Опис може бути використане в будь-якому стилі мовлення, але в науковому характеристика предмета повинна бути гранично повної, а в художньому акцент робиться тільки на самих яскравих деталях. Тому і язикові засоби в науковому й художньому стилі різноманітніше, ніж у науковому: зустрічаються не тільки прикметники й іменники, але й дієслова, прислівники, дуже поширені порівняння, різні переносні вживання слів
Приклади опису в науковому й художньому стилі
1. Яблуня — ранет пурпуровий — морозостійкий сорт. Плоди округлої форми, діаметром 2,5-3 див. Вага плода 17-23 р. Соковитість середня, з характерним солодким, злегка в’язким смаком
2. Липові яблука були великі й прозоро-жовті. Якщо подивитися крізь яблуко на сонце, то воно просвічувалася як склянка свіжого липцю. У середині чорніли зернятка. Потрясеш, бувало, спілим яблуком біля вуха, чутно, як гримлять насіннячка. (По В. Солоухину)
Оповідання — Це оповідання, повідомлення про яку-небудь подію в його тимчасовій послідовності. Особливість оповідання в тім, що в ньому говориться про наступних один за одним діях. Для всіх оповідальних текстів загальним є початок події (зав’язка), розвиток події, кінець події (розв’язка). Оповідання може вестися від третьої особи. Це авторське оповідання. Може воно йти й від першої особи: оповідач названий або позначений особистим займенником я
У таких текстах часто вживаються дієслова у формі минулого часу доконаного виду. Але, щоб додати тексту виразність, одночасно з ними вживаються й інші: дієслово у формі минулого часу недосконалого виду дає можливість виділити одне з дій, позначаючи його тривалість; дієслова теперішнього часу дозволяють представити дії як що б відбуваються на очах читача або слухача; форми майбутнього часу із часткою як (як стрибне), а також форми типу хлоп, приг допомагають передати стрімкість, несподіванка тої або іншої дії
Оповідання як тип мовлення дуже розповсюджений у таких жанрах, як спогаду, листа

Приклад оповідання: Я став гладити Яшкину лапу й думаю: зовсім як у дитинчати. І пощекотал йому долоньку. А дитинча-те як смикне лапку — і мене по щоці. Я й мигнути не встиг, а він надавав мені ляпасів і приг під стіл. Сів і скалиться
(Б. Житков)
Міркування — це словесний виклад, роз’яснення, підтвердження якої-небудь думки
Композиція міркування така: перша частина — теза, тобто думка, яку треба логічно довести, обґрунтувати або спростувати; друга частина — обґрунтування висловленої думки, доказу, аргументи, підтверджувані прикладами; третя частина — висновок, висновок
Оповідання (послідовно описані дії й стани персонажа: перестав ікати, серце стукнуло й провалилося, повернулося, охопив страх, оглянувся, сполотнів, витер, подумав), Опис (Перераховані ознаки побаченої персонажем картини: «з’явився громадянин предивного виду, на маленькій голівці жокейський картузик, картатий куций пиджачок, ростом у сажень, у плечах вузький, худий неимоверно, фізіономія глузлива») і Міркування (дані міркування персонажа, відзначені своєрідними маркерами міркування — риторичним питанням і вставним словом: Що це із мною? Цього ніколи не було… серце пустує… я перевтомився. Мабуть, настав час кинути все до чорта…).

Материалы по теме:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *