Екологічні проблеми людства: Неприпустима назва — Вікіпедія

Содержание

Екологічні проблеми — Глобальні Проблеми Людства

Відомо, що природа — єдина і неподільна, а сучасне господарство – результ взаємодії природи і суспільства. Отже, суспільство, господарство і природа -взаємопов’язані, зв’язок цей має глобальний характер, стан і доля кожного із компонентів — взаємозалежні.

Ця порівняно проста теза є відправною щодо розуміння низки глобальних геологічних проблем.

На жаль, протягом тисячоліть людина посилено втручалася в природу, не порушюючи про підтримку в ній рівноваги. Особливо ускладнилися відносини суспільств і природи в XX ст., коли в процесі науково-технічної революції різко зріс антропогенний вплив на навколишнє середовище. Через різке збільшення кількості введення, інтенсивну індустріалізацію та урбанізацію на планеті господарські навантаження стали перевищувати здатність екологічних систем до самоочищення відновлення. У відносинах людини і природи настала криза, яка викликала Алогічні проблеми глобального характеру.


Зростання потреб сучасного господарства призводить до великих втрат у природі. Щорічно на земній кулі перетворюються на пустелю 6 млн гектарів родючих земель; 11 млн гектарів лісу вирубується, гине від пожеж або забруднення довкілля; внаслідок проживання в місцях інтенсивного забруднення хворіють десятки тисяч людей. Спостереження за кліматом дають змогу визначити зміни газової структури атмосфери, вивчати явище «парникового» ефекту, що посилюється внаслідок збільшення частки вуглекислого газ, випадання кислотних дощів, виснаження озонового прошарку, який оберігає життя на Землі від жорсткого ультрафіолетового випромінювання Сонця.

Катастрофічних розмірів набуло забруднення морів і океанів. Стічні води промислових підприємств і міст, змиті з полів добрива і отрутохімікати потрапляють

у річки. Окремі акваторії Світового океану є місцем зберігання радіоактивних та високотоксичаих відходів. Видобуток корисних копалин на шельфі морів j океанів посилює небезпеку аварій. Великим джерелом забруднень став морський транспорт, особливо нафтонативний. Через забруднення води гине рослинність тваринний світ морів, порушуються процеси глобального газо- та теплообміну між океаном та атмосферою.

Окреслились зміни глобального характеру, які можуть призвести до незворотних порушень у біосфері. Особливо значної гостроти екологічні проблеми досягають в густонаселених та індустріальних районах.

Негативні наслідки антропогенного впливу на географічну оболонку так значні і масштабні, що їх уже визначають як екологічну кризу. 

Екологічна криза — це порушення взаємозв’язків в системі географічної оболонки або незворотних явищ у біосфері, що викликані антропогенною діяльністю і загрожують існуванню людини як виду.

Наприклад, погіршується енергетична, мінерально-сировинна та продовольча забезпеченість земної цивілізації, зростає забруднення довкілля, є небезпека зміни генетичного фонду людства. В підходах до висвітлення екологічної кризи є два напрями наукової та суспільної думки: песимістичний та оптимістичний. Песимісти заперечують можливість поступального розвитку цивілізації за співвідношеннями народжуваності та смертності, темпів економічного зростання, умов забруднення довкілля. Вони пропонують обмежити чи навіть зупинити техніко-економічний розвиток людства.


Оптимісти відстоюють можливість збереження масштабів економічного розвитку за умови забезпечення суворих державних заходів захист географічного середо­вища та раціонального природокористування, організації процесів виробництва і споживання на основі радикальної перебудови технологій, створення нових технічних засобів і технологічних процесів, більш прийнятних з екологічної точки зору.

Найбільш логічний шлях подолання екологічної кризи полягає в усвідомленні того, що захист географічного середовища полягає в організації раціональнішого використання природи.

Життя географічної оболонки планети — не підвладне обмеженням, які створює політичне розмежування держав. Однак, деякі природні ресурси і процеси е більш локалізованими, контроль та управління ними можливі з боку окремих держав. До них належать природні ресурси, пов’язані з державною територією і які є її елементами: земля, надра, внутрішні води, ресурси континентального шельфу, рослинність тощо.

Водночас є природні ресурси, контролювати і зберігати які неможливо зусиллями окремих держав. Вони або знаходяться в міжнародному просторі (відкрите море, космос), або перемішуються між різними країнами і континентами. До них належать атмосферне повітря, ресурси Світового океану і прісної води, природні багатства Антарктиди, тварини, що мігрують. Охороняти їх можливо тільки за умови міжнародного співробітництва,

До цієї проблеми додаються й інші, пов’язані з організацією природокористу­вання, їх кілька.

Проблема раціонального використання мінеральних ресурсів у промисловості. В ній найбільш яскраво проявляється основнe протиріччя економіки — між необмеженістю пошт людини і обмеженістю наявних ресурсів у природі. Є небезпека вичерпання або виснаження відомих і доступних для використання ресурсів Землі залізної руди, нафта й газу, руд міді, нікелю, марганцю, хрому, алюмінію, не кажучи вже про нафту і газ. Це змушує освоювати бідніші родовища, які часто розташовані у важкодостутпих районах або на шельфіюрів та океанів.

Розв’язання цієї проблеми вимагає комплексного використання сировини, впровадження ресурсозберігаючих технологій, регенерації вторинних ресурсів. Позаяк розвиток виробництва невід’ємно зв’язаний з експлуатацією природних ресурсів, то в економічних і технічних рішеннях мають враховуватися екологічні аспекти. Особливо гострою на цьому тлі є проблема раціонального розвитку енергетики.

Екологічні проблеми людства.

Виховна година для 9-10 класу

Розробила вчитель хімії

Пустоварова Ю.Ю.

 

Тема: Екологічні проблеми людства

Мета: Сформувати у дітей основи екологічної культури, поглиблювати розуміння кожним учнем життєвої необхідності охороняти природу; привернути увагу до екологічних проблем та прищеплювати жвавий інтерес до екологічних знань; виховувати любов до природи, привернути увагу до актуальної екологічної проблеми сучасності – засміченості, з’ясувати як впливає погана екологія; знайти шляхи вирішення.

 Завдання:

– освітні: учасники засвоюють нові знання і закріплюють наявні, знайомляться з глобальними проблемами забруднення планети Земля; формуються  основи екологічної культури; вміння  вирішувати екологічні завдання і проблеми;

– розвиваючі: в процесі заходу відбувається підвищення освітньої мотивації, розвиток творчих здібностей та індивідуальних позитивних психологічних якостей, формування дослідницьких навичок, самореалізація;

– виховні: підвищити атмосферу згуртованості і дружби, розвивати самостійність, активність та ініціативність; формувати навички толерантності, взаємодопомоги та інші.

Форма організації заходу: виховна година

 

Хід виховної години

  1.                     Організаційний етап

Об’єднання в команди.

  1.                  Вступне слово

Завдання для з’ясування теми заходу кожній команді. Ребус.

 

 

 

 

 

 

  1.               Оголошення теми, мети та форми проведення виховної години.

Згідно з прогнозами науковців населення Землі може подвоїтись протягом наступних 50 років. Майже 12 млрд. людей повинні навчитись жити на земній кулі, довжина екватора всього 40 000 км, і не просто жити, а як добрі господарі дбати про землю – свій власний дім, оберігати її. «Усі ми пасажири одного корабля, що називається земля» – сказав Антуан де Сент-Екзюпері. Тому священний обов’язок усіх полягає у постійній турботі про благо нашого спільного дому, а отже, й про себе.

Дехто вважає, що нічого не трапиться, якщо я кину папірець, недопалок, викину пляшку з-під напою, залишу в лісі недоїдки, а насправді ми бачимо навколо жахливі сміттєзвалища. По тому, як людство ставиться до проблеми сміття можна судити наскільки суспільство цивілізоване.

Мотивація до роботи та вирішення проблем

Відео-демонстрація майбутнього нашої землі.

 «It’s just one straw, it’s just one disposable cup, it’s just one plastic bag» — 7.4 billion people

  1. Основна частина

Очевидно, що підвищення якості життя пропорційно збільшенню кількості відходів, що продукує людство. Статистика каже, що звичайна сім’я викидає щоденно в середньому 5 кг сміття. Звичайне сміття оточує нас скрізь: воно під ногами, в лісі, в кущах, в річках, морях, під вікнами багатоповерхівок. В смітті граються наші діти. Воно стало атрибутом нашого життя. Екологи називають проблему засміченості екологічною катастрофою. Скоро сміття поглине нас, нашу цивілізацію. Екологічна  проблема – засміченості  дуже актуальна на сьогодні. Людство  перестало бути господарем у своєму домі. Викинути сміття стає  звичним перетворюється на погану звичку. Страждає від цього й наша країна. За статистикою Україна посідає перше місце в Європі за кількістю відходів на душу населення… і є лідером по кількості онкохворих та хворих на алергію і серцево-судинні захворювання. Чи не бачите ви зв’язку між цими сумними лідерствами.

Стурбований таким сумним становищем і всесвіт. Наша блакитна, планета, як і її називали раніше, почала тьмяніти, покриватись брудом та сміттям .


Мозковий штурм.


«Що таке сміття?»

 

1) Макулатура 

2) Tetra Pak 

3) Поліетилен 

Увага! Вироби з поліетилену мають властивість тягнутися. Вся упаковка, що про розтягуванні рветься, так званий, «шуршик» не є вторинною сировиною.

4) Пластик 

5) Метал 

6) Скло 

7) Небезпечні відходи у складі побутових – до них відносяться ртутні термометри , батарейки, люмінесцентні лампи, невикористані ліки, фарби, жири, лаки, розчинники, а, також, ABS.

Увага! Ні в якому разі відходи цього типу не мають потрапити на смітник.

8) Органічні відходи 

Сьогодні полімерні вироби є невід’ємною частиною сучасного життя. Кожна людина користується ним щодня, адже вони вхоять до складу пакетів, одягу, пластмасових виробів, обгорток на цукерках, пляшок з-під мінеральної води, лінолеуму і тисяч інших предметів постійного вжитку. Втім, багато країн вже усвідомлюють, що потрібно скорочувати використання цього матеріалу, переробляти його і використовувати повторно, а деякі вже виходять на рішення його заборонити взагалі. Щорічно на поверхню нашої планети людство викидає понад 150 мільйонів тон поліетилену. Такі цифри вражають, якщо врахувати, що цей матеріал розкладається щонайменше

200 років. Тобто весь цей час використані пакети чи пляшки лежать на полігонах для сміття та виділяють в ґрунт шкідливі речовини. А їх є чимало: переважна більшість полімерів, що використовуються у виробництві, містять хімічні сполуки, які утворюються в процесі синтезу, і потенційно спроможні негативно впливати на стан довкілля. Деякі види поліетилену можуть виділяти токсичні речовини та містити залишки каталізаторів – шкідливих для здоров’я людини сполук важких металів. В Україні лише 10% відходів полімерних матеріалів переробляються, — решта накопичуються на полігонах та місцевих сміттєзвалищах. Часто, через перенавантаження звалищ, відходи починають спалювати. Під час цього процесу, полімерні матеріали забруднюють навколишнє середовище отруйними речовинами — діоксинами та іншими токсичними речовинами.

 Діоксини — велика група хлорованих вуглеводнів.

Оскільки розчиняються жирами, то мають здатність до біоакумуляції, тобто до накопичення в організмі.

Діоксини, які можна назвати «екологічним брудом», є побічними продуктами, які утворюються при синтезі деяких гербіцидів, та при їх розпаді в природних умовах при виробництві целюлози, у процесах нафтопереробки, при спалюванні хлоровмісних сполук, спалюванні автомобільного мастила та бензину, сміття тощо. Забруднюють довколишнє середовище. Усі діоксини є високотоксичними.

У біосфері діоксин швидко поглинається рослинами, сорбується ґрунтом і різними матеріалами, де практично не змінюється під впливом фізичних, хімічних і біологічних факторів середовища. Завдяки здатності до утворення комплексів, він міцно зв’язується з органічними речовинами ґрунту, взаємодіє із залишках загиблих ґрунтових мікроорганізмів також з відмерлими частинами рослин. Період напіврозпаду діоксину в природі перевищує 10 років. Таким чином, різні об’єкти довкілля є надійними сховищами цієї отрути.

Пластик 

Має сім основних видів, п’ять з яких підлягають переробці. Для того, щоб розібратися, з якого саме виду пластику виготовлена річ, необхідно знайти на ній маркування . Зазвичай, це трикутник з цифрою (від 1 до 7) всередині і літерами внизу, але зустрічаються випадки, коли є лише літери.

 

І саме тому пропоную зараз познайомитись з методом утилізації поліетилену та збереження довкілля.

  1. Рефлексія

Інтерактив. Поліетилен в пляшку

В Україні за кілька років можуть зникнути пластикові пакети. Так, 28 січня депутати Верховної Ради зареєстрували законопроект №9507 “Про зменшення кількості окремих видів відходів з поліетилену в цивільному обігу”, яким пропонується обмежити використання пластикових пакетів в Україні.

Законопроект розробили на основі Директиви Європейського парламенту № 94/62/EC та чинних законів країн-членів Євросоюзу, йдеться на Євроінтеграційному порталі.

Подання законопроекту ініціювали понад 50 народних депутатів та громадська організація ReThink.

«Його ухвалення наблизить вітчизняне законодавство до законодавства Європейського Союзу, значно знизить обсяги відходів з поліетилену, тим самим сприятиме поліпшенню стану навколишнього природного середовища, здоров’я населення», – сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

У проекті закону депутати пропонують заборонити надання поліетиленових пакетів на безоплатній основі з 1 січня 2021 року, а також  реалізовувати їх з товщиною стінки до 50 мікрон з 1 січня 2022 року. Також пропонується ввести обов’язкову сертифікацію пакетів на придатність до біорозкладу. Заборона не розповсюджується на надлегкі пластикові пакети з товщиною стінки до 15 мікрон та розмірами 225мм*345мм*450мм, що використовуються для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.

На думку ініціаторів документа, запропоновані обмеження сприятимуть розвитку ринку альтернатив пластиковим пакетам в країні. Замість них можна використовувати текстильні сумки та мішечки, паперові пакети або пакети з крохмалю, які використовують у країнах ЄС, які ввели заборону на пластикові пакети.

Виробництво пакетів з крохмалю є можливим на існуючому обладнанні українських виробників пакетів і не потребує додаткових інвестицій. А враховуючи потенціал України як аграрної країни, ми можемо стати провідним виробником біорозкладної гранули з крохмалю у світі.

Довідково:

24 жовтня минулого року Європарламент остаточно заборонив цивільний обіг окремих видів продукції з поліетилену. Таке рішення викликано загрозою глобальної екологічної катастрофи, пов’язаної з використанням пластику. Розклад пластикових пакетів складає більш як сто років. Утилізація пластику є утрудненою, оскільки при його спалюванні виділяється велика кількість токсичного бісфенолу-А (BPA), який є токсичною речовиною, що викликає онкологічні захворювання та негативно впливає на репродуктивну функцію та імунну систему.

Щороку лише в країнах Європейського Союзу використовують близько мільйона тонн одноразових поліетиленових пакетів. Наразі в багатьох країнах світу діють обмеження на використання пластику. Зокрема, у Франції, Італії, Сингапурі заборонено використовувати будь-які пластикові пакети. В Ірландії, Латвії та Данії для торговельних організацій встановлений податок на пластикові мішки. Обмеженим є обіг пластикових пакетів в Австралії та у Китаї. А в Танзанії передбачена кримінальна відповідальність за реалізацію пластикових пакетів, що передбачає ув’язнення до одного року.

  1. Узагальнення і систематизація інформації

 З урахуванням почутої інформації. Пропоную попрацювати в групах за методом «Квадрат Декарта»

 

 

 

 

В Україні низкою чинних законодавчо-нормативних актів заборонено спалювання листя і побутові відходи, а саме: ст. 50 Конституції України, ст. 9 та 12 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 16 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Висновок

Не даваймо себе труїти! Хочеться побажати кожному жителю не бути байдужим як до довкілля, так і до власного здоров’я і не забувати — щоразу, коли бачите спалювання листя, трави чи побутових відходів – повідомте відповідні служби.

Екологічна проблема людства — презентация онлайн

«Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» ЖОР
Презентація на тему:
«Екологічна проблема людства»
Підготували
ліцеїсти ІІ-М курсу
Дзюма Олександр,
Цюпяк Назар,
Шемідько Артем
Житомир 2017
Зміст
1. Наростання екологічної проблеми.
2. Основні джерела антропогенного забруднення середовища.
3. Зміни в атмосфері:
1. Парниковий ефект;
2. Озонова діра в атмосфері.
4. Кислотні дощі.
5. Водні ресурси планети.
6. Забруднення земної поверхні.
7. Знищення лісів.
8. Проблеми тваринного світу.
9. Переосмислення ставлення до природи.

3. Наростання екологічної проблеми

•екологічні кризи, що виникають внаслідок природних процесів;
•кризи, що викликані антропогенною дією і нераціональним
природокористуванням

5. Основні джерела антропогенного забруднення середовища

виробники енергії (ТЕС, АЕС, ГРЕС, сотні тисяч котельних),
усі помислові об`єкти (в першу чергу металургійні, хімічні, нафтопереробні, цементні і целюлозопаперові),
екстенсивне, перехімізоване с/г виробництво,
військова промисловість і військові об`єкти,
автотранспорт та інші види транспорту (морський, річковий, залізничний, повітряний),
гірниче виробництво
Зміни в атмосфері
1. Парниковий ефект
1. Парниковий ефект
2. Озонова діра в атмосфері
Кислотні дощі
Кислотні дощі мають шкідливу дію на фактори навколишнього середовища:
врожайність багатьох с/г культур знижується на 3-8%;
кислі опади спричинюють вимивання з ґрунтів кальцію, калію та магнію;
деградують і гинуть ліси;
отруюється вода озер і ставків;
зникнення лісів у гірських районах зумовлює збільшення кількості гірських зсувів і селей;
вдихання людьми повітря, забрудненого кислотним туманом, спричинює захворювання дихальних
шляхів, подразнення очей тощо.
Водні ресурси планети
Забруднення земної поверхні
Знищення лісів
Проблеми тваринного світу
Переосмислення ставлення до природи

Глобальні екологічні проблеми людства

Глобальні екологічні проблеми людства

ПЛАН

Вступ

1. Зміни в  атмосфері

2. Забруднення  водних ресурсів

3. Забруднення  земної поверхні

4. Винищення  лісів

5. Проблеми  тваринного світу

Література

Вступ

У ХХ столітті широкого поширення  набули такі процеси, як забруднення води, грунту і повітря, опустелювання земель, знищення лісів і т.і. Виникли такі специфічні явища як кислотні дощі. Несприятливі екологічні явища перетворились в суттєвий елемент життєдіяльності людства, здійснюючи відчутний вплив на різноманітні сторони людської діяльності: економіку і політику, моральний стан і здоров`я людини, і багато, багато іншого .

У цьому розділі я  спробую розкрити ряд несприятливих  екологічних процесів, показати масштаби їх розвитку і довести, що ці екологічні проблеми вимагають їх вирішення, вони не можуть чекати. Адже нині цивілізація стоїть ніби на лезі бритви, що кожної секунди загрожує їй зірватися в безодню. Людство балансує на найтоншій грані між буттям і небуттям. І ця критична межа ледве-ледве відокремлює наш світ від марочного хаосу.

Основними джерелами  антропогенного забруднення середовища є виробники енергії (ТЕС, АЕС, ГРЕС, сотні тисяч котельних), усі помислові  об`єкти (в першу чергу металургійні, хімічні, нафтопереробні, цементні і  целюлозо-паперові), екстенсивне, перехімізоване с/г виробництво, військова промисловість і військові об`єкти, автотранспорт та інші види транспорту (морський, річковий, залізничний, повітряний), гірниче виробництво. Вони забруднюють довкілля сотнями токсичних речовин, шкідливими фізичними полями, шумами, вібраціями, надмірним теплом.

Першоджерелом і першопричиною  бурхливого розвитку глобальної екологічної  кризи є, як вважають міжнародні експерти, демографічний вибух, що неодмінно  супроводжується збільшенням темпів і обсягів скорочення природних ресурсів, нагромадженням величезної кількості відходів виробництва і побуту, забрудненням довкілля — глобальними кліматичними змінами, хворобами, голодом, вимиранням.

З розвитком хімії, металургії, енергетики і машинобудування світові  почали загрожувати відходи від синтетичних пральних порошків, нафтопродуктів, важкі метали, нітрати, радіонукліди, пестициди та інші шкідливі речовини, що не засвоюються мікроорганізмами, не розкладаються, а накопичуються тисячами тон у грунтах, водоймах, підземних водах.

Протягом 80 років з  початку нашого століття з надр Землі  було видобуто корисних копалин більше, ніж за всю історію людства.

Нині, лише в результаті спалювання паливних ресурсів, в атмосферу  планети щорічно потрапляє понад 22 млрд тон двоокису вуглецю. Щорічно світова промисловість скидає в річки понад 160 км3 шкідливих стоків, щорічно в грунти людством вноситься 500 млн тон мінеральних добрив і близько 4 млн тон пестицидів, більша частина яких осідає в грунтах або виноситься поверхневими водами в річки, озера, моря та океани. За останні 45 років використання мінеральних добрив зросло в 43 рази, а отрутохімікатів — у десять разів.

Ще однією — не менш важливою ніж попередні проблеми, є проблема відходів. Збитки від них — це не лише величезні площі землі, зайняті звалищами, териконами, шлакосховищами та ін. (наприклад, на площі, де розташовані звалища навколо Києва, можна було б побудувати місто з населенням 300 тисяч чоловік), а й смертельні дози різних токсикатів та дими й пилюка від них . Здавалося б, дрібниця — биті люмінісцентні лампи на звалищах. Але кожна така лампа містить 150 мг ртуті, що здатна отруїти близько 500 м3 повітря.

До основних антропогенних  забруднювачів довкілля, крім вище названих, належать також різні шуми від виробничих підприємств, транспорту, іонізуюче випромінювання, вібрації, світло-теплові впливи .

З додатку 3 видно, яку  шкоду організму наносять хімічні  забруднювачі.

Спеціалісти вважають, що близько 80-86% забруднювачів повітря  сконцентровано над сильно розвиненими  промисловими районами, 10-15% — над містами, 1-2% — над сільською місцевістю, 0,1% — над центральними районами Світового океану. Якщо у великому місті за добу осідає 1,5 тон пилу на кожен квадратний кілометр, то вже в 100 км від нього — приблизно 100 разів менше.

1. Зміни в атмосфері

В наш час підвищилася  роль людини на атмосферу. Повітряна  оболонка Землі є однією з найголовніших  умов життя. Без їжі людина може жити місяць, без води — лише тиждень, але  без повітря людина не зможе проіснувати  більше двох хвилин. Маса атмосфери колосальна — 5,15х1015 тон. Проте, атмосферне повітря можна вважати невичерпним природним ресурсом лише умовно, адже людині для життя потрібне повітря певної якості. А під впливом антропогенного фактора його хімічний склад і фізичні властивості дедалі погіршуються, на Землі вже

практично не залишилося таких ділянок, де повітря зберігало  б свою первісну чистоту та якість.

Клімат на нашій планеті  в минулому періодично змінювався. За тисячі й мільони років чергувалися  періоди значного похолодання й, навіть, зледеніння з теплими епохами. Нині вчені дуже занепокоєні: схоже на те, що Земля розігрівається значно швидше, ніж це було будь-коли в минулому. Це спричинено різким збільшенням вмісту в атмосфері вуглекислого газу. В земній атмосфері вуглекислий газ діє як скло в парнику: пропускає сонячне світло, але затримує тепло розігрітої Сонцем поверхні землі. Це викликає розігрівання планети, відоме під назвою парникового ефекту.

Клімат Землі залежить від багатьох факторів – одні зумовлюють потепління, інші – похолодання (додаток 5). Крива природних коливань клімату нині прямує донизу, тобто до похолодання, що перевищує тенденцію до збільшення температури за рахунок парникового ефекту. Проте найближчим часом результат взаємовпливу цих факторів має зміститися в бік зростання температури.

Останнім часом тривога  вчених з приводу парникового  ефекту зросла. Крім СО2 парниковий ефект  викликають деякі інші гази, які  називають малими домішками.

У чому ж небезпека  парникового ефекту? Як свідчать розрахунки вчених, підвищення середньої річної температури Землі на 2,50С викличе значні зміни на Землі, більшість яких для людей буде мати негативні наслідки. Парниковий ефект змінить такі критично важливі перемінні величини, як опади, вітер, шар хмар, океанські течії, а також розміри полярних крижаних шапок. Внутрішні райони континентів стануть більш сухими, а узбережжя вологішими, зими – коротшими й теплішими, а літо – тривалішим і жаркішим (додаток 2).

Найнеприємнішими для  людства є два наслідки парникового  ефекту. Перший – значне збільшення посушливості в основних зернових районах (Україна, Кубань та ін.). Другий – це підйом рівня Світового океану на 2-3 метри за рахунок танення полярних льодових шапок. Це викличе затоплення багатьох прибережних ділянок.

Кліматичні зміни можуть відбуватися і внаслідок зміни людиною типу поверхні Землі. Заміна лісів культурними плантаціями призводить до зниження випаровування й збільшення прямої тепловіддачі. Крім того людство ще й безпосередньо підігріває атмосферу за рахунок спалювання великої кількості нафти, вугілля, торфу, а також роботи АЕС.

Таким чином, види діяльності людини, що спричинюють кліматичні зміни, мають  різні наслідки. Одні з них підвищують

температуру, інші – знижують її і  викликають парниковий ефект (зведення лісів, тощо).

Як відомо озоновий шар атмосфери захищає нас івсю біосферу від згубної дії короткохвильового ультрафіолетового випромінювання Сонця.

Останнім часом вчені надзвичайно  занепокоєні, бо спостереження метеорологів, які працюють у Антарктиді, свідчать, що озоновий шар над цим материком почав зменшуватись. В ньому виникла пульсуюча діра, вміст озону в якій менший від звичайного на 40-50%. Ця діра з´являється антарктичною весною (з серпня по жовтень), а з антарктичного літа зменшує свою площу. Проте існує тенденція до збільшення її площі з року в рік. Нині вона не затягується влітку, а її площа перевищує площу материка Антарктиди.

Тривожні повідомлення надходять  з Північної півкулі: тут також  виявлено озонову діру (над архіпелагом  Шпіцберген), щоправда, менших розмірів ніж над Антарктидою. Зниження вмісту озону в атмосфері загрожує зменшенням врожаїв сільськогосподарських рослин, захворюваннями тварин і людей, збільшенням шкідливих мутацій тощо; а якщо озон зникне зовсім, буде знищено все живе на нашій планеті.

Наскільки ж великою є така небезпека, і чим спричинена поява та збільшення дір у озоновому шарі? На думку вчених, серйозна загроза зникнення озонового шару спричинить до тяжких наслідків. Щодо причини появлення озонових дір єдиної думки немає. Встановлено, що руйнуванню озонового шару сприяють деякі хамачні речовини, які вступають у реакцію з озоном і розкладають його на кисень. У результаті, на Землю надходить більше УФ-променів. Такі речовини широко використовуються в промисловості (як холодоагенти в рефрежераторах та ін.) та побуті (аерозольна упаковка балончиків для фарби, лаку, парфумів). У 1980 році країни Північної Америки та Західної Європи випустили аж 5 млрд. таких балончиків. Усього ж в світі щорічно виробляється кілька мільйонів тон фреонів.

Для людини фреони нешкідливі, проте вони надзвичайно стійкі – в атмосфері можуть зберігатися до 80 років. Пари фреонів, врешті-решт, з вихідними течіями повітря потрапляють у стратосферу. Під впливом УФ-випромінювання Сонця їх молекули розпадаються, вивільняючи атоми хлору. Ця речовина діє як дуже сильний каталізатор, розкладаючи молекули озону до кисню.

Під загрозою зникнення озонового  шару керівники багатьох країн вирішили вжити енергійних заходів. У 1985 році у Відні урядами більшості  країн світу було підписано конвенцію, а в тому ж році в Монреалі – протокол про охорону атмосферного озону.

Значної шкоди озоновому шару завдають також польоти висотних літаків, у вихлопних газах яких є окиси  азоту; а також запуски космічних  апаратів, особливо таких, як Американські “Спейс Шаттл”, що працюють на твердому паливі й викидають особливо багато таких окисів. Підраховано, що 300 запусків “Спейс Шаттлів” підряд могли б повністю зруйнувати озоновий шар Землі.

Окиси сірки й азоту, що потрапляють  в атмосферу внаслідок роботи ТЕС і автомобільних двигунів, сполучаючись з атмосферною вологою, утворюють дрібні капельки сірчаної та азотної кислот, які переносяться вітрами у вигляді кислотного туману й випадають на Землю у вигляді кислотних дощів. Ці дощі мають шкідливу дію на фактори навколишнього середовища:

§ врожайність багатьох с/г культур  знижується на 3-8% внаслідок ушкодження листя кислотами;

§ кислі опади спричинюють вимивання  з грунтів кальцію, калію та магнію, що веде до деградації флори і фауни;

§ деградують і гинуть ліси;

§ отруюється вода озер і ставків, у яких гине риба і численні види комах;

§ зникнення комах у водоймах призводить до щезання птахів і тварин, які ними живляться;

§ зникнення лісів у гірських районах зумовлює збільшення кількості  гірських зсувів і селей;

§ різко прискорюється руйнування пам´ятників архітектури, житлових будинків;

§ вдихання людьми повітря, забрудненого кислотним туманом, спричинює захворювання дихальних шляхів, подразнення очей тощо.

За даними екологів, у Швейцарії  від кислотних дощів засихає  третина лісів, 69% оглянутих букових дерев у лісах Великобританії висихають з верхівок. У Швеції 18 тисяч озер отруєно цими дощами, а у 9 тисяч з них риба вже частково вимерла, а в 4 тисячах – зникла зовсім.

Великою загрозою є “інтернаціональний”  характер цього забруднення, адже повітряні течії розносять кислотні тумани на тисячі кілометрів від місць їх виникнення. Ті ж, наприклд, шведські озера були пошкоджені кислотними дощами, що утворилися внаслідок викидів ТЕС і металургійних підприємств Великобританії. Пануючі в цьому районі західні вітри розносять отруту далеко від Британських

островів – аж до Скандинавії. Кислотні дощі в Канаді — принесені з США, в Україні – з Румунії тощо.

2. Забруднення водних  ресурсів

У нашому столітті забруднення акваторій  стало проблемою століття. І це не випадково, оскільки різко погіршилась якість води рік, озер, що не могло не відобразитись на стані навколишнього середовища, на здоров´ї людей.

Майже три четверті поверхні Землі  займають голубі простори морів та океанів. Голубі? Прикро, але вже далеко не всі. Як писав один з мандрівників: ”Серед океану, відкритого для Європи Колумбом, тепер не можна занурити руку в воду, щоб не вимазатись в бруді”.

У результаті інтенсивного використання людством водних ресурсів відбуваються значні кількісні і якісні зміни в гідросфері. Кількісні зміни полягають у тому, що в певних районах змінюються кількість води, придатної для господарських потреб, водний баланс, режим річок тощо. Якісні зміни зумовлені тим, що більшість річок і озер є не лише джерелом водопостачання, а й тими басейнами, куди скидають промислові, сільськогосподарські й господарсько-побутові стоки. Це призвело до того, що нині на Землі вже практично не залишилося великих річкових систем з гідрологічним режимом і хімічним складом води, не спотворених діяльністю людей.

Хімічне забруднення води відбувається внаслідок надходження у водойми  з стічними водами різних шкідливих  домішок неорганічної (кислоти, мінеральної  солі, луги тощо) й органічної природи (нафта й

нафтопродукти, миючі  засоби, пестициди тощо). Більшість з них є токсичними для мешканців водойм. Це — сполуки миш´яку, свинцю, ртуті, міді, кадмію, хрому тощо. В тканині деяких риб концентрація отрути може в тисячу разів перевищувати її концентрацію у воді, що небезпечно для птахів, тварин і людей.

Дуже небезпечним джерелом для водоймищ є нафтопродукти. Нафта  – ворог номер один у сучасному  забрудненні морів і океанів. Не дивлячись на ряд міжнародних  угод, забруднення гідросферою нафтою прогресує. Розрахунки показують, що що літр нафти, розлитої по поверхні моря, поглинає розчинений кисень із 400 тис. Літрів морської води. Тона нафти, розтікаючись по поверхні води, може покрити плівкою акваторію в 10 квадратних кілометрів.

Нафтова плівка на поверхні океанів — це не тільки спотворені береги, гинучі морські мешканці, водоплаваючі птахи. Це – зменшення кількості кисню в атмосфері в результаті забруднення і загибелі планктону.

Згубно впливають на стан водойм стічні води, що містять  розчинені органічні речовини або  суспензії органічного походження. Більшість цих речовин сприяє зниженню кисню у воді. Осідаючи на дно водойм, органічні суспензії замулюють його й затримують або повністю припиняють життєдіяльність донних організмів, які беруть участь у самоочищенні.

Екологічні проблеми людства » storinka.click


Пригадайте, які негативні явища виникають унаслідок забруднення атмосфери.

Які масштабні екологічні проблеми на території України мають міжнародний характер?

Причинами виникнення глобальних екологічних проблем (забруднення атмосфери, гідросфери, руйнування земель, збіднення біологічного різноманіття та ін.) є нераціональне природокористування на рівні держав та низькаекологічна культура на рівні особистості.

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ. Ви вже знаєте, що для атмосфери найбільш гострими є проблеми парникового ефекту, виникнення озонових дір, кислотних дощів, смогу. Усі вони пов’язані із забрудненням атмосферного повітря.Перелік промислових забруднювачів вражає: карбон(ІІ) оксид, оксиди Нітрогену, сульфур(ІУ) оксид, вуглеводні, альдегіди, сполуки важких металів(свинцю, цинку, міді, кадмію, хрому), амоніак, діоксини, радіоактивні елементи, пил.

Унаслідок збільшення показників парникового ефекту (за якого сонячна енергія, відбиваючись від поверхні Землі, не повертається в космос, тому що її затримують молекули різних газів в атмосфері) на нашій планеті підвищується температура повітря. Парникові гази (карбон(ІУ) оксид (С02), метан,пара води) потрапляють в атмосфернеповітря в результаті спалювання мінерального палива, лісових пожеж, підчас видобутку й використання природного газу. За оцінками експертів, подвоєння вмісту С02 в повітрі призведедо підвищення середньої температуриповітря на планеті на 2-4°С. Унаслідок такого глобального потеплінняпочнуть інтенсивно танути льодовикибіля полюсів планети, а це спричинить підняття рівня Світового океанущонайменше на 25 см. Тоді прибережні густонаселені райони світу будутьзатоплені, мільйони людей вимушенібудуть залишити свої житла. Своєючергою, це спричинить міграцію населення і збільшить ризик етнічних таінших соціальних конфліктів.

Забруднення не має кордонів

Забруднене атмосферне повітря не має кордонів. Понад 4 тис. км відділяють Га-вайські острови, що в Тихому океані, відЛос-Анджелеса (США) і б тис. км — від Токіо (Японія). Проте токсичність повітря нацих екзотичних островах за останні ЗО років зросла на 30%. За цей же час уміст пилув льодовиках Кавказу зріс у 20 разів, а вльодах Антарктиди швидкими темпаминакопичується ртуть. І пил, і частинки ртутіпереносяться повітрям.


Глобальне потепління клімату

Наочним його підтвердженням є танення льодовиків. Спостереження протягом останніх десятиліть свідчать, що шар їх кригитоншає із середньою швидкістю 0,3 м/рік.В Антарктиді від шельфових льодовиківвідколюються величезні айсберги й пласкікрижини завдовжки сотні кілометрів. Цепочаток руйнації крижаного покриву материка, що лишався стабільним упродовжостанніх 10 тис. років.

Озонові діри (зменшення концентрації озону (03) у стратосфері, особливо над полярними і приполярними районами) небезпечні тим, що через нихвільно проникають на поверхню Землі

ультрафіолетові промені, що є згубними для живих організмів. До зменшення вмісту озону призводить потрапляння в атмосферу аерозолів та фреонів, які використовують у холодильних і морозильних камерах. Обмежене використанняцих речовин не лише загальмувало розростання озонових дір, а й привело до їхзатягування. Проте повне їх зникнення поки що неможливо підтвердити.

Для тих регіонів світу, у яких електроенергетика базується на спалюванні великої кількості вугілля, актуальною є проблема кислотних дощів. Сьогоднітакі небезпечні опади завдають шкоди екосистемам Центральної і Східної Європи, скандинавських країн, багатьох районів Роси, Китаю та Індії. Кислотнідощі негативно впливають на органічний світ, шкодять матеріалам і спорудам, посилюючи корозію металів, перетворюючи внаслідок хімічних реакціймармур і вапняки на крихкий гіпс. Це несприятливо позначається на станіархітектурно-історичних пам’яток. Значна кількість викидів і пилу в повітрінад окремими промисловими територіями може спричиняти смог. У забрудненому повітрі розсіюється велика кількість важких металів та інших шкідливих для живих організмів речовин.


ЗАБРУДНЕННЯ ГІДРОСФЕРИ. Найбільш забрудненими в гідросфері є річки й озера. Ще півстоліття тому в найгіршому стані були поверхневі води Західної Європи і СІЛА. Сьогодні ситуація значно поліпшилася. Риболовля нарічках Західної Європи, навіть у межах великих міст, тепер звичне явище, щовказує на відновлення якості води. Забрудненими залишаються річки Східної

Європи (Дунай, Дніпро, Дністер, Волга та ін.). Загрозливих масштабів набуваєзабруднення поверхневих вод у країнах, що розвиваються.

На початку 1980-х років у науково-популярних виданнях писали про високий рівень забруднення вод Рейну. Щодня у них потрапляло 32 тис. тонн хлоридів,14 тис. тонн сульфатів, 10 тис. тонн катіонів Кальцію, 3,5 тис. тонн катіонів Магнію,2 тис. тонн нітратів. Проте сьогодні європейська річка, завдяки вжитим заходам,очистилась.

Підземні води завдяки природним фільтрувальним властивостям гірськихпорід забруднені значно менше. Проникнення шкідливих речовин у горизонти міжпластових вод відбуваєтьсяздебільшого під час аварій на нафтових

свердловинах або закачування забруднених стічних вод під землю. Природне погіршення якості підземної води можливе в разі дуже активного її використання (коли забори води в кілька разів перевищують її поповнення внаслідокпросочування під землю) через зміну геохімічних процесів.

Світовому океану найбільшої шкоди завдає забруднення його вод нафтопродуктами та побутовими відходами. За оцінками вчених, в океани щороку потрапляють мільйони тонн нафти внаслідок її витікання під час видобуткуна шельфі, аварії танкерів чи підводних нафтопроводів. Нафтова плівка, щонадзвичайно швидко розтікається поверхнею води, може вкривати площі всотні й тисячі квадратних кілометрів. У місцях її поширення припиняєтьсяобмін між повітрям і водою, що призводить до загибелі морських організміві різкого зменшення вологості повітря. Північне, Балтійське, Середземне,Аравійське і Південно-Китайське моря, Перська, Біскайська і Мексиканськазатоки, ділянки Індійського (поблизу узбережжя Африки) та Тихого океанівналежать до акваторій екологічного ризику, тому що надзвичайно забрудненій перебувають під загрозою техногенних катастроф.

ДЕГРАДАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ. Як ви вже знаєте, площа земельних ресурсів обмежена. Водночас їх не можна замінити жодним іншим ресурсом. Деградація земель — це погіршення їх стану, складу і корисних властивостей, зокрема родючості, унаслідок впливу природнихчи антропогенних чинників. Щорокуз активного використання вилучаютьмільйони гектарів земель, а це зменшуєможливості людства розв’язати продовольчу, сировинну, соціальні та іншіглобальні проблеми. До цього призводять гірничі розробки, водна і вітроваерозія, опустелювання, хімічне й радіоактивне забруднення ґрунтів. Видобуток корисних копалин спричиняє руйнування земель, втрату родючого шаруі формування «місячних ландшафтів», або «бедлендів». Прикладами такихтериторій у світі є ділянки в Рейнсько-Рурському районі (Німеччина), на Донбасі (Україна), Кузбасі (Росія), узбережжя Перської затоки, «мідних поясів»Замбії, Заїру, Чилі та Перу, гірничопромислових районів Канади, Австралії,Південної Африки.

До деградації земель, втрати природної родючості ґрунту, розширення площі пустель, активізації ерозійних процесів веде й вирубування лісів, надмірне випасання худоби та нехтування агротехнічними правилами. Сумнимиприкладами подібних втрат продуктивних земель є бразильська Амазонія,африканський Сахель, Південний Китай, басейн Інду, степи Казахстану,Північна Мексика, Карпати. Внесення мінеральних добрив, гербіцидів тапестицидів хоч і дає змогу підвищити урожайність сільськогосподарськихкультур і навіть тимчасово поліпшити родючість земель, проте з часом сприяє нагромадженню в ґрунті шкідливих хімічних сполук та важких металів.Потрапляючи в культурні рослини, тканини і молоко тварин через харчові

ланцюги, вони опиняються в організмі людини, збільшуючи захворюваність і смертність серед населення. Деградація земель та опустелювання негативнопозначаються на цілісності екосистем, біорозмаїтті. Виникає загроза для продовольчої безпеки людства.

Розвиток військових і мирних атомних технологій призвів до радіоактивного забруднення довкілля. Випробування ядерної зброї, техногенні катастрофи сформували значні ареали забруднених радіоактивними елементами земель у Росії, Казахстані, Китаї, США, Японії, Україні.

ЗБІДНЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ. Збіднення рослинності й тваринного світу — результат впливу людини на довкілля. Через втручання уприроду і руйнування екосистем темпи вимирання окремих видів живих організмів сьогодні в сотні разів перевищують природну норму. За останні тристоліття на Землі повністю знищено 280 видів ссавців і птахів, а 450 видам загрожує зникнення. У Європі на межі зникнення опинилися муфлон, кам’янийбаран, зубр, вовк, окремі види кажанів.

Втрата біорозмаїття збіднює всю планету, супроводжує деградацію екосистем і негативно впливає на сільськогосподарське виробництво. У багатьохрегіонах світу видове різноманіття єважливим стимулом для розвитку туризму. Щоб зберегти та відновити різноманіття видів рослин і тварин, потрібнорозумно використовувати екосистеми.

Знищені види

Повністю вимер велетенський страус із Мадагаскару. Зник американський мандрівний голуб, а колись зграї цих птахів літали суцільним широким фронтом майжедо 10 кілометрів завдовжки! У лісах Китаюзалишилося небагато особин великої панди — бамбукового ведмедя.

ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ. Кризовий стан навколишнього середовища в Україні та пов’язаний із цим стан здоров’я її населення становлять загрозу для національної безпеки держави. В Україні живуть у середньому71 рік, тоді як середня тривалість життя в Польщі становить майже 74 роки, у

Німеччині — 78, у Швеції — 80. Впливає на цю сумну статистику захворюваність, спричинена антропогенним навантаженням на довкілля, зокремавикидами промислових підприємств.Жителі міст з розвинутими металургійним та хімічним виробництвами маютьнайменшу очікувану тривалість життя.Промислове навантаження на довкіллявід викидів підприємств у розрахункуна 1 км2 площі країни становить близько 6,5 тонн, на душу населення — більше ніж 80 кг на рік.

Сміттєві проблеми

Кількість непотребу, що його вивозять на смітники, становить 240 кг на рік на одного жителя України, а у Швейцарії — 0.У Японії працюють 3 тис. сміттєпереробнихзаводів, що використовують екологічносприятливі технології, а в Україні є тількиодин сміттєспалювальний завод у Києві, тай той становить небезпеку для довкілля таздоров’я людей як джерело викидів діокси-нів. У Богодухові (Харківська область) намісці стихійного сміттєзвалища збудованоперший і поки що єдиний в країні завод звиробництва добрив із сміття, на якому задопомогою спеціальних бактерій тверді побутові відходи перетворюють на компост.

Щорічно Україна продукує мільйони тонн твердих відходів, і тільки 10%

з них переробляють. Понад ЗО тис. полігонів і сміттєзвалищ загалом займають площу, що становить 7 % її території! На них не здійснюють запобіжних заходів для захисту підземних вод і повітря від забруднення. Загальна кількістьнагромаджених відходів становить уже мільярди тонн. Водночас їх можна переробляти й отримувати від цього користь, проте в Україні немає державноїпрограми поводження з відходами. Переробку сміття в нашій країні необхіднопривести до європейських норм.

Сьогодні майже всі водойми і річки в Україні за рівнем забруднення наблизились до найвищої категорії, процеси їх самоочищення порушені. Основними забруднювачами води є підприємства комунального господарства, які скидають забруднені стічні води. Внаслідок браку фінансування реконструкцію більшості каналізацій не проводять.

Водночас до замулення, забруднення та заростання річок і водойм призводять надмірна розораність території та низька її лісистість. Сільськогосподарська освоєність території в Україні перевищує 70% , а рівень розораності всього її земельного фонду — 58 %. Загалом лише один з кожних 10 га сільськогосподарських угідь має належний екологічний стан. Зростає рівеньтоксичного забруднення ґрунтів.

Площа лісів у країні становить 16 % загальної території, тоді як для нашої кліматичної смуги середнім показником є 20% . Україна, займаючи менше ніж 6% території Європи, володіє близько 35% її біорозмаїття. Водночас багато ендемічних для України та Європи видів перебувають під постійноюзагрозою зникнення внаслідок техногенного впливу на природне середовище.

В Україні, на жаль, охорона довкілля не є пріоритетом державної політики. У країні відсутня єдина система моніторингу стану навколишнього середовища та пов’язаних з ним ризиків для здоров’я населення. Таке ставлення до екологічних проблем є сигналом для бізнесу, промисловості та сільськогогосподарства щодо неврахування вимог охорони довкілля у власній діяльності. Обсяги штрафів ніяк не стимулюють підприємства переобладнувати виробництво екологічно безпечними технологіями. Показник його технічногооновлення та очисних споруд украй низький. У результаті розвиток господарства призводить до нераціонального використання природних ресурсів та їхвиснаження. В Україні діє енерго- та ресурсозатратна модель економічногорозвитку, яка спричиняє кризовий стан навколишнього середовища та здоров’я населення.ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ. Для подолання екологічних загроз людство виробило низку заходів. Серед них — перехід до матеріале- й енергозбережувальних технологій, а в перспективі — до замкнутих циклів використання ресурсів та маловідходного виробництва. Екологічношкідливі виробництва, які поки що не можна закрити, варто розосереджувати. А природно-заповідні території, особливо в районах із вразливими йнестабільними екологічними системами (тундра, пустеля, вологі екваторіальні ліси), — розширювати. Важливим є залучення досвіду раціонального

природокористування, розроблення регіональних схем використання ресурсів залежно від природних, економічнихта соціальних особливостей території.У країнах світу вже зроблено конкретні кроки, щоб обмежити забрудненняатмосфери: підписано протоколи щодопоступового скорочення викидів вуглекислого газу (головного «винуватця» утворення парникового ефекту),припинення виробництва фреонів, якіруйнують озоновий шар. Украй важливою є екологічна освіта населення. Щобуникнути екологічної кризи, потрібностворити дієві міжнародні механізмидля розв’язання екологічних проблем і збереження довкілля.

У нашій країні вимога охорони навколишнього середовища є одним з положень угоди України з ЄС. Єдиним шляхом до екологічної безпеки тепер і в майбутньому є формування нового бачення життєдіяльності українськогосуспільства, спрямованого на екологізацію виробництва, споживання, політики, освіти. Важливо стимулювати підприємства, що впроваджують системуекологічного управління, застосовують екологічну перевірку, сертифікаціювиробництва продукції та її якості згідно з міжнародними природоохоронними стандартами.

Кіотський протокол

Це міжнародний документ, прийнятий у місті Кіото (Японія) у 1997 р. Він зобов’язуєрозвинені країни скоротити або стабілізувати викиди парникових газів.

Громадські природоохоронні організації

В Україні діють такі природоохоронні організації, як Всеукраїнська екологічна ліга, «Зелений світ», «Центр аграрних реформ»,Асоціація підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами, інформаційний центр «Зелене досьє», «Екологія —Право — Людина» та ін.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Чому в атмосфері виникають такі небезпечні явища, як посилення парниковогоефекту, озонові діри, кислотні дощі, смог?

2. Чому і як забруднюються річки, озера, Світовий океан?

3. Що таке деградація земель? Чим вона небезпечна?

4. Чому екологічну ситуацію в Україні характеризують як кризову?

5. Влаштуйте з однокласниками змагання еко-ідей «Будуймо еко-Україну». Запропонуйте ідею щодо покращання екологічного стану навколишнього середовища.

Розгляньте екологічні плакати на мал. 191. Запропонуйте до кожного з них сло-ган — лаконічну фразу, що добре запам’ятовується та передає суть зображення.

ПРОВЕДІТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. З’ясуйте, чи проявляються у вашому регіоні глобальні проблеми. Назвіть, які саме.

2. Дослідіть, що стало причиною їх виникнення.

3. Які шляхи розв’язання зазначених проблем ви можете запропонувати?

4. Що можете зробити конкретно ви для зменшення проявів глобальних проблему своєму регіоні?

 

Це матеріал підручника Географія 9 клас Бойко, Дітчук

 Скачати реферат на тему: Глобальні екологічні проблеми людства

Реферат з економічної географії

на тему:

Глобальні екологічні проблеми людства

Відомо, що природа — єдина і неподільна, а сучасне господарство – результат взаємодії природи і суспільства. Отже, суспільство, господарство і природа — взаємопов’язані, зв’язок цей має глобальний характер, стан і доля кожного із компонентів — взаємозалежні.

Ця порівняно проста теза є відправною щодо розуміння низки глобальних геологічних проблем.

На жаль, протягом тисячоліть людина посилено втручалася в природу, не порушюючи про підтримку в ній рівноваги. Особливо ускладнилися відносини суспільств і природи в XX ст., коли в процесі науково-технічної революції різко зріс антропогенний вплив на навколишнє середовище. Через різке збільшення кількості введення, інтенсивну індустріалізацію та урбанізацію на планеті господарські навантаження стали перевищувати здатність екологічних систем до самоочищення відновлення. У відносинах людини і природи настала криза, яка викликала Алогічні проблеми глобального характеру.

Катастрофічних розмірів набуло забруднення морів і океанів. Стічні води промислових підприємств і міст, змиті з полів добрива і отрутохімікати потрапляють

у річки. Окремі акваторії Світового океану є місцем зберігання радіоактивних та високотоксичних відходів. Видобуток корисних копалин на шельфі морів j океанів посилює небезпеку аварій. Великим джерелом забруднень став морський транспорт, особливо нафтоналивний. Через забруднення води гине рослинність тваринний світ морів, порушуються процеси глобального газо- та теплообміну між океаном та атмосферою.

Окреслились зміни глобального характеру, які можуть призвести до незворотних порушень у біосфері. Особливо значної гостроти екологічні проблеми досягають в густонаселених та індустріальних районах (мал. 40).

Негативні наслідки антропогенного впливу на географічну оболонку так значні і масштабні, що їх уже визначають як екологічну кризу.

Екологічна криза — це порушення взаємозв’язків в системі географічної оболонки або незворотних явищ у біосфері, що викликані антропогенною діяльністю і загрожують існуванню людини як виду.

Наприклад, погіршується енергетична, мінерально-сировинна та продовольча забезпеченість земної цивілізації, зростає забруднення довкілля, є небезпека зміни генетичного фонду людства. В підходах до висвітлення екологічної кризи є два напрями наукової та суспільної думки: песимістичний та оптимістичний. Песимісти заперечують можливість поступального розвитку цивілізації за співвідношеннями народжуваності та смертності, темпів економічного зростання, умов забруднення довкілля. Вони пропонують обмежити чи навіть зупинити техніко-економічний розвиток людства.

Оптимісти відстоюють можливість збереження масштабів економічного розвитку за умови забезпечення суворих державних заходів захист географічного середовища та раціонального природокористування, організації процесів виробництва і споживання на основі радикальної перебудови технологій, створення нових технічних засобів і технологічних процесів, більш прийнятних з екологічної точки зору.

Найбільш логічний шлях подолання екологічної кризи полягає в усвідомленні того, що захист географічного середовища полягає в організації раціональнішого використання природи.

Життя географічної оболонки планети — не підвладне обмеженням, які створює політичне розмежування держав. Однак, деякі природні ресурси і процеси е більш локалізованими, контроль та управління ними можливі з боку окремих держав. До них належать природні ресурси, пов’язані з державною територією і які є її елементами: земля, надра, внутрішні води, ресурси континентального шельфу, рослинність тощо.

Водночас є природні ресурси, контролювати і зберігати які неможливо зусиллями окремих держав. Вони або знаходяться в міжнародному просторі (відкрите море, космос), або перемішуються між різними країнами і континентами. До них належать атмосферне повітря, ресурси Світового океану і прісної води, природні багатства Антарктиди, тварини, що мігрують. Охороняти їх можливо тільки за умови міжнародного співробітництва,

До цієї проблеми додаються й інші, пов’язані з організацією природокористування, їх кілька.

Проблема раціонального використання мінеральних ресурсів у промисловості. В ній найбільш яскраво проявляється основнe протиріччя економіки — між необмеженістю пошт людини і обмеженістю наявних ресурсів у природі. Є небезпека вичерпання або виснаження відомих і доступних для використання ресурсів Землі залізної руди, нафта й газу, руд міді, нікелю, марганцю, хрому, алюмінію, не кажучи вже про нафту і газ. Це змушує освоювати бідніші родовища, які часто розташовані у важкодостутпих районах або на шельфіюрів та океанів.

Розв’язання цієї проблеми вимагає комплексного використання сировини, впр-вадження ресурсозберігаючих технологій, регенерації вторинних ресурсів. Позаяк розвиток виробництва невід’ємно зв’язаний з експлуатацією природних ресурсів, то в економічних і технічних рішеннях мають враховуватися екологічні аспекти. Особливо гострою на цьому тлі є проблема раціонального розвитку енергетики.

Глобальна проблема раціонального розвитку енергетики. У сучасній структурі енергобалансу світової енергетики переважають вуглевод, нові енергоносії — нафта та газ. Розміщуються основні види палива на планеті вкрай нерівномірно. То ж цілком очевидно, що основні проблеми цієї системи господарства полягають у необхідності перебудови світової енергетики, зміни її структури, впровадження енергозберігаючих технологій, використання альтернативних джерел енергії. До того ж, розвиток енергетики, зокрема атомної, має загальмуватись, оскільки вже тепер помітне теплове забруднення — підвищення температури.

Проблема раціонального використання земельних ресурсів та виробництво продовольства стоїть немов би на стику різних за своїм характером завдань: освоєння та раціонального використання сільськогосподарських угідь, розвитку сільськогосподарської науки, пошуків вирішення організаційних політичних та соціально-економічних питань. Розвиток агровиробничої сфери пов’язаний з посиленням антропогенного впливу на географічне середовище і стимулюється загостренням демографічної ситуації на планеті. Розв’язання проблеми неможливе без використання науково-технічного прогресу.

В окремих регіонах Землі склалася напружена ситуація із забезпеченням населення продовольством, причиною якої є нерівність у соціально-економічному розвитку країн і подекуди стихійні лиха. Такими регіонами є: в Африці — зона Сахель (райони на південь від пустелі Сахара), східна та центральна частина материка; в Азії — південна та південно-східна частини Азії; в Південній Америці — гірські райони Анд і Амазонія.

Але проблема забезпечення світу продовольством полягає не в тому, що в світі не вистачає сільськогосподарських продуктів ( на планеті виробляється на душу населення достатньо зерна, м’яса, цукру, овочів тощо), а тому, що розміщення їх виробництва не збігається з географією попиту на продовольство. Північна Америка та Західна Європа мають надлишок сільськогосподарських продуктів. Водночас у країнах, що розвиваються, продуктивність сільського господарства все ще занадто низька. Отже, шлях до розв’язання проблеми полягає в пошуку можливостей підвищення продуктивності сільського господарства, передусім країнами, що розвиваються.

Важливою є проблема використання ресурсів Світового океану — біологічних, мінеральних, енергетичних. Океан — це також «легені» планети. Він забезпечує основну частину регенерації кисню (на суходолі таку я роль відіграють ліси) і є своєрідним регулятором температури на земній кулі.

Особливо посилилася господарська діяльність у Світовому океані в другій половині XX ст. Зріс видобуток мінеральних ресурсів (нафта, газ, залізо-марганцеві конкреції, магній та ін.), що супроводжується збільшенням забруднення океанів До гранично допустимих меж наближається вилов риби та інших морепродуктів Зменшився вилов червоної риби (кета, горбуша та ін.), крабів біля східного узбережжя Азії, анчоусів біля західного узбережжя Америки, тріски та оселедців Північній Атлантиці тощо. Особливо сильно забрудненими виявилися такі акваторії Світового океану, як зона Карибського басейну, Північного та Балтійського-Середземного й Чорного морів, Перської затоки, вод біля південного узбережжя Японських островів. Помітно зріс тоннаж флоту та обсяги перевезень. У економічно розвинутих країнах відбулися зрушення виробничих потужностей до моря

— виникли великі приморські промислові комплекси. Зросло також рекреаційне навантаження на узбережжя морів і океанів. Щороку сотні мільйонів відпочиваючих їдуть до моря, на узбережжя популярних світових курортів.

Стає очевидним, що проблеми Світового океану є водночас економічними, соціальними, технічними, екологічними. Для їх розв’язання потрібні узгоджені міжнародні дії.

Усвідомивши наближення глобальної екологічної катастрофи, світове суспільство вживає заходів щодо її відвернення. Екологічні питання стали актуальними як для окремої країни, так і для всього міжнародного співтовариства.

В діяльності природоохоронних органів окремої країни поєднуються створення системи природокористування, яка діє на засадах обраної екологічної політики держави, і певної науково обгрунтованої системи захисту природи. Основними еколого-господарськими напрямами охорони природи є такі: а) використання очисних споруд, в тому числі біологічних; б) відбір і вирощування рослин, які поглинають забруднювачі; в) створення маловідходних і безвідходних технологій виробництва; г) використання здатності природи до самоочищення.

Курсова робота Глобальні екологічні проблеми людства та шляхи їх розв’язання

З предмету

“Основи загальної екології”

на тему:

“Глобальні екологічні проблеми людства та шляхи їх розв’язання”

Вступ………………………………………………………………… 3

Розділ 1. Суть екологічних проблем світу………………………… 5

Розділ 2. Причини і фактори виникнення глобальних екологічних проблем світу………………………………………………………… 7

Розділ 3. Основні екологічні проблеми світу……………………… 10

Розділ 4. Напрямки вирішення основних екологічних проблем світу………………………………………………………………….. 23

Висновки……………………………………………………………… 26

Додатки…………………………………………………………….… 27

Список літератури…………………………………………………… 30

Ми живемо на самому дні блакитного повітряного океану Землі — її атмосферного шару. Земля — це наш дім. А який він? Французький географ Елізе Реклю дуже влучно сказав: ”Людина створює навколишнє середовище по своєму образу і подобі”. Тобто ми маємо те навколишнє середовище, яке заслужили.

Небачено активна й здебільшого непродумана діяльність людини, супроводжувана знищенням природних ресурсів і забрудненням навколишнього середовища, призвела до того, що нині біосфера планети перебуває в критичному стані, коли до глобальної катастрофи залишилися лічені кроки.

Виникли екологічні проблеми не сьогодні й не вчора. Як свідчать стародавні літописи, ще близько 4 тисяч років тому вавілонський цар Хаммураті, а пізніше — китайські й монгольські імператори та європейські монархи вже дбали про збереження природи й видавали накази про охорону лісів, трав`яного покриву степів, водних джерел. Українська козацька старшина, незважаючи на надзвичайне багатство нашої природи тих часів, теж уболівала за збереження довкілля й видавала ряд наказів і документів про охорону придніпровських лісів і лук, заборону спалювання лісів, браконьєрства, хижацького знищення звірів та риби.

Із розвитком цивілізації та науково-технічного прогресу, бурхливим зростанням кількості населення на Землі, обсягів виробництва та його відходів проблеми стосунків між природою та суспільством дедалі загострюються. Страшною дійсністю стали голод, отруєні річки та моря, задушливе шкідливе повітря у великих промислових центрах, загублені ліси, сотні зниклих видів тварин і рослин, загроза кліматичних аномалій, ерозія та майже повне виснаження грунтів у аграрних районах.

Екологічна криза грізно нависла над усім світом, вона вже “схопила нас за горло”. “Екологічна бомба” уповільненої дії, яку ми, всі країни і народи, посилено начиняємо “вибухівкою” із відходів виробничої діяльності, здатна спустошити наш спільний дім — планету Земля, перетворити її на безлюдну пустелю.

Наше покоління практично в усіх куточках планети безсоромно грабує в коморах природи те , що належить дітям і онукам.

Ліквідація глобальної екологічної кризи є на сьогодні найважливішим завданням людства. Ми — люди кінця XX століття — майже ненароком для себе раптом опинились у подвійній ролі свідків і винуватців катастрофічних змін у навколишньому середовищі. Ми бачимо це, розуміємо, що це дуже серйозно, але чому ж тоді не припиняється цей страшний “марафон”, що неминуче приведе людство до загибелі?

У своїй роботі я маю за мету проаналізувати екологічні уроки минулого і теперішнього, розкрити суть глобальних екологічних проблем і можливі варіанти їх вирішення.

В 90-х роках ХХ століття немає необхідності доводити гостроту і масштабність, а значить, і небезпечність екологічної ситуації, що склалася в світі.

На Всесвітню конференцію по навколишньому середовищу (1992 рік, Ріо-де-Жанейро) з`їхалися 10 тисяч делегатів із 150 країн світу. Минула конференція, з якої почався Міжнародний рух за збереження навколишнього середовища, відбулася 20 років тому в Стокгольмі.

Чи знайдуться сили, що здатні зупинити руйнівні процеси і відродити надію на майбутнє?

В останні роки слово “екологія” отримало виключну популярність. Однак зовсім недавно, ще в 1960-ті роки, воно було відоме лише вузькому колу вчених, в основному біологів. Юридично винахідником терміну “екологія” є послідовник Чарльза Дарвіна Ернст Геккель, що в кінці минулого століття визначив екологію “як загальну науку про відношення організмів та навколишнього середовища”.

Наукові досягнення ХХ століття створили іллюзію про майже повну керованість світом, однак господарська діяльність людського суспільства, екстенсивне використання природних ресурсів, величезні масштаби відходів — все це входить в протиріччя з можливостями планети (її ресурсним потенціалом, запасами прісних вод, здатністю самоочищення атмосфери, вод, річок, морів, океанів).

Можна виділити два аспекти екологічної проблеми:

— екологічні кризи, що виникають внаслідок природніх процесів;

— і кризи, що визвані антропогенною дією і нераціональним природокористуванням.

Наступання льодовиків, виверження вулканів, утворення гір, паводки — все це земні природні фактори. Вони ніби закономірні на нашій динамічній планеті. В середньому щорічно на земній кулі відбувається один катострофічний землетрус, 18 сильних, 120 середніх і близько мільйону слабких поштовхів.

Декілька разів в десятиліття сейсмічні події приводять до катостроф. Наприклад, Тянь-Шаньський землетрус в Китаї в 1976 році забрав (за різними оцінками) від 240 тисяч до 600 тисяч життів. В Китаї ж в 1556 році відбувся один із самих страшних за всю історію людства землетрус – тоді загинуло 800 тисяч чоловік. З 60-х до 80-х років нашого століття в 5 разів виросла частота крупних стихійних лих і втричі збільшились загальні економічні втрати. Вирішення такого роду проблем в деякій мірі криється у вмінні їх прогнозувати, а іноді і використовувати на користь людям.

Але виникали і інші екологічні кризи. На протязі століть людина безконтрольно брала все, що дає їй природа. Але, здається, природа хоче «помститися» за кожний невірний, необдуманий крок. Досить згадати лише приклади з життя Росії та найближчих її сусідів: озеро Байкал, Аральське море, Ладожське озеро, Чорнобиль, БАМ, меліорація та інші.

Те, що людина зробила з навколишньою природою, вже по своїм масштабам катастрофічно. В результаті вода забруднюється вже в повітрі, забруднена і сама атмосфера, знищені мільйони гектарів родючих грунтів, ядохімікатами і радіоактивними відходами заражена планета, величезних


25 самых жестоких экологических проблем, о которых вам крайне необходимо знать

Наша Мать-Земля в настоящее время сталкивается с множеством экологических проблем. Экологические проблемы, такие как глобальное потепление, кислотные дожди, загрязнение воздуха, разрастание городов, удаление отходов, разрушение озонового слоя, загрязнение воды, изменение климата и многие другие, затрагивают каждого человека, животное и нацию на этой планете.

За последние несколько десятилетий эксплуатация нашей планеты и деградация окружающей среды росли угрожающими темпами.Поскольку наши действия были направлены не на защиту этой планеты, мы чаще стали свидетелями стихийных бедствий, поражающих нас в виде внезапных наводнений, землетрясений, метелей, цунами и циклонов.

Различные экологические группы по всему миру играют свою роль в обучении людей тому, как их небольшие действия, объединенные вместе, могут сыграть большую роль в защите этой планеты. Если вы посмотрите на окружающую нас среду, вы увидите, что есть ряд проблем, которые привлекают наше внимание. Вот 25 наиболее важных экологических проблем, о которых вы должны помнить сегодня .

Рано или поздно нам придется признать, что Земля тоже имеет право жить без загрязнения. Человечество должно знать, что люди не могут жить без Матери-Земли, но планета может жить без людей.

~ Эво Моралес

25 самых серьезных экологических проблем, о которых вы обязательно должны знать

1. Загрязнение воздуха

Загрязнение воздуха, воды и почвы восстанавливается через огромное количество лет.Наиболее очевидными токсинами являются выхлопные газы промышленности и двигателей транспортных средств. Вещественные металлы, нитраты и пластик являются ядами, ответственными за загрязнение.

В то время как загрязнение воды вызвано нефтяными пятнами, кислотными дождями и разрастанием городов; загрязнение воздуха создается различными газами и ядами, выделяемыми предприятиями и производственными предприятиями, а также сжиганием ископаемых закладок; Загрязнение почвы в основном создается механическими отходами, которые забирают добавки из почвы.

Подробнее о статьях о загрязнении воздуха читайте ниже:

2.Загрязнение воды

Чистая питьевая вода становится редкостью. Вода превращается в денежную и политическую проблему, поскольку человечество борется за эту потребность. Отходы промышленной и сельскохозяйственной деятельности загрязняют воду, используемую людьми, животными и растениями.

Подробнее о статьях о загрязнении воды читайте ниже:

3: Загрязнение почвы и земель

Загрязнение земель просто означает деградацию земной поверхности в результате деятельности человека, такой как добыча полезных ископаемых, выбрасывание мусора, обезлесение, промышленная, строительная и сельскохозяйственная деятельность.Загрязнение земли может оказать огромное воздействие на окружающую среду в виде загрязнения воздуха и почвы, что, в свою очередь, может оказать неблагоприятное воздействие на здоровье человека.

Подробнее о статьях о загрязнении почвы и земель читайте ниже:

4. Изменение климата

Изменение климата — еще одна экологическая проблема, возникшая за последние пару десятилетий. Изменение окружающей среды имеет различные разрушительные последствия, включая, помимо прочего, таяние полярных льдов, смену времен года, новые болезни и изменение общей климатической ситуации.

Подробнее о статьях, связанных с изменением климата, читайте ниже:

5. Глобальное потепление

Злоупотребление экологическими активами также является серьезной экологической проблемой. Использование ископаемого топлива приводит к выбросу парниковых газов, что вызывает изменение окружающей среды. Тем не менее, люди предпринимают попытки перейти на возобновляемые источники энергии.

Подробнее о статьях о глобальном потеплении читайте ниже:

6. Вырубка леса и вырубка леса

Наши леса создают новый кислород и дополнительно помогают управлять температурой и осадками.В настоящее время лесные угодья занимают 30% площади, но лесные массивы регулярно исчезают из-за того, что люди ищут дома, еду и материалы. Вырубка лесов — огромная проблема, и она будет только усугубляться.

Подробнее о статьях о вырубке лесов читайте ниже:

Источник: Канва

Повышение температуры, как и изменение климата, является следствием действий человека, включая использование парниковых газов. Когда атмосфера меняется и жара увеличивается, это может вызвать ряд проблем и начать разрушать мир, в котором мы живем.

Подробнее о статьях об углеродном следе читайте ниже:

8. Генетическая модификация

Генетическая модификация с использованием биотехнологии называется генной инженерией. Генная инженерия продуктов питания приводит к распространению ядов и болезней, поскольку свойства сверхчувствительного растения могут передаваться целевому растению. Некоторые из этих культур могут даже представлять угрозу для окружающего нас мира, поскольку животные начинают поглощать неестественные химические вещества и тому подобное.

Подробнее о статьях по генной инженерии читайте ниже:

9.Влияние на морскую жизнь

Количество углерода в воде и атмосфере продолжает оставаться проблемой для окружающего нас мира. Основное воздействие оказывает на моллюсков и микроскопических рыб, аналогичное воздействие на остеопороз у людей.

Подробнее о статьях о морской жизни читайте ниже:

10. Вопросы общественного здравоохранения

Текущие экологические проблемы представляют значительную опасность для благополучия людей и живых существ.Грязная вода представляет собой наибольшую опасность для благополучия в мире и представляет риск для здоровья и жизни людей и животных.

11. Перенаселение

Количество жителей на планете достигает неприемлемого уровня, поскольку она сталкивается с нехваткой ресурсов, таких как вода, топливо и еда. Перенаселение – одна из важнейших экологических проблем.

Подробнее о статьях о перенаселении читайте ниже:

12: Утрата биоразнообразия

Биоразнообразие — еще одна жертва из-за воздействия человека на окружающую среду.Это результат 3,5 миллиардов лет эволюции. Разрушение среды обитания является основной причиной утраты биоразнообразия. Потеря среды обитания вызвана вырубкой лесов, перенаселением, загрязнением и глобальным потеплением.

Подробнее о статьях, касающихся утраты биоразнообразия, читайте ниже:

13. Бытовые и промышленные отходы

Из-за чрезмерного использования активов и образования пластмасс во всем мире возникла чрезвычайная ситуация с транспортировкой отходов. Развитые страны печально известны тем, что создают необоснованное количество отходов или мусора и сбрасывают свои отходы в моря и менее образованные страны.

Подробнее о статьях о промышленных и бытовых отходах читайте ниже:

14. Истощение озонового слоя

Озоновый слой — это незаметный защитный слой вокруг планеты, который защищает нас от небезопасных солнечных лучей. Истощение критического озонового слоя воздуха связано с загрязнением, вызванным бромидом и хлором, содержащимися в хлорофлороуглеродах (ХФУ). Когда эти ядовитые газы достигают верхних слоев атмосферы, они вызывают разрыв в озоновом слое, наибольший из которых находится над Антарктидой.

Подробнее о статьях об озоновом слое читайте ниже:

15. Горное дело

Добыча полезных ископаемых приводит к извлечению полезных ископаемых из земного ядра. Эти минералы также выводят вредные химические вещества из глубины земли на поверхность земли. Токсичные выбросы от добычи полезных ископаемых могут вызывать загрязнение воздуха, воды и почвы.

Источник: Canva

16: Истощение природных ресурсов

Невозобновляемые ресурсы ограничены, и их срок действия истекает через день.Потребление ископаемого топлива в угрожающих масштабах может привести к глобальному потеплению, что в свою очередь может привести к таянию полярных льдов и повышению уровня моря.

Подробнее о статьях, посвященных истощению природных ресурсов, читайте ниже:

17: Стихийные бедствия

Стихийные бедствия, такие как землетрясения, наводнения, цунами, циклоны, извержения вулканов, могут быть непредсказуемыми, разрушительными и могут нанести непоправимый ущерб. Они могут привести к огромным потерям жизни и имущества.

Подробнее о статьях о стихийных бедствиях читайте ниже:

18: Проблемы ядерной энергетики

Радиоактивные отходы – ядерное топливо, содержащее радиоактивные вещества и являющееся побочным продуктом ядерной энергетики. Радиоактивные отходы представляют собой экологическую проблему, они чрезвычайно токсичны и могут иметь разрушительные последствия для жизни людей, живущих поблизости, если их не утилизировать должным образом. Радиоактивные отходы считаются вредными для человека, растений, животных и окружающей среды.
Подробнее о статьях о ядерном загрязнении читайте ниже:

19. Исчезновение исчезающих видов

Человеческое перенаселение приводит к исчезновению видов и окружающей среды, а также к потере различных биомов. Экологические рамки, на создание которых ушло огромное количество лет, находятся под угрозой, когда популяция любого вида огромна.

Подробнее о статьях, посвященных исчезающим видам, читайте ниже:

20.Кислотный дождь

Кислотные дожди происходят из-за наличия в климате определенных ядов. Коррозионные ливни могут быть вызваны использованием ископаемого топлива, извержением вулканов или порчей растительности, которая выбрасывает в воздух двуокись серы и оксиды азота.

Подробнее о статьях о кислотных дождях читайте ниже:

21: Сельскохозяйственное загрязнение

Современные методы ведения сельского хозяйства используют химические продукты, такие как пестициды и удобрения, для борьбы с местными вредителями.Некоторые химические вещества при распылении не исчезают, а фактически просачиваются в землю и тем самым наносят вред растениям и урожаю. Также загрязненная вода используется для орошения фермерами из-за сброса промышленных и сельскохозяйственных отходов в местные водоемы.

Подробнее о статьях о сельскохозяйственном загрязнении читайте ниже:

22: Световое и шумовое загрязнение

Шумовое загрязнение — еще одна распространенная форма загрязнения, вызывающая временное нарушение работы при чрезмерном уровне неприятного шума.Строительные работы, индустриализация, увеличение автомобильного движения, отсутствие городского планирования — вот лишь некоторые из причин шумового загрязнения.

Подробнее о статьях о световом и шумовом загрязнении читайте ниже:

23. Разрастание городов

Разрастание городов намекает на перемещение населения из густонаселенных городских районов в провинциальные зоны с низкой плотностью населения, что приводит к распространению города на более деревенские районы. Разрастание городов приводит к расширению движения, экологическим проблемам и заботам о благополучии.

Подробнее о статьях, связанных с городской застройкой, читайте ниже:

24: Утилизация медицинских отходов

Медицинские отходы — это любые отходы, которые производятся в больших количествах медицинскими учреждениями, такими как больницы, дома престарелых, стоматологические клиники, и считаются биологически опасными. Отходы могут включать иглы, шприцы, перчатки, трубки, лезвия, кровь, части тела и многое другое.

Есть много компаний по утилизации медицинских отходов, которые занимаются утилизацией медицинских отходов и являются уникальными в отрасли обращения с отходами.Они должны содержать парк транспортных средств для вывоза, в которых используются специальные контейнеры для герметизации, чтобы медицинские отходы не подвергались воздействию воздуха или не подвергались риску разлива в случае аварии.

25: Мусор и свалки

Выбрасывание просто означает удаление куска мусора или обломков ненадлежащим образом или в неправильном месте, обычно на земле, вместо того, чтобы выбрасывать их в мусорный контейнер или мусорную корзину. Замусоривание может привести к огромным экологическим и экономическим последствиям в виде траты миллионов долларов на очистку дорог от мусора, загрязняющего чистый воздух.

Свалки

, с другой стороны, представляют собой не что иное, как огромные свалки мусора, из-за которых город выглядит уродливым и выделяют токсичные газы, которые могут оказаться смертельными для людей и животных. Свалки образуются из-за большого количества отходов, которые ежедневно производятся домохозяйствами, предприятиями и медицинскими учреждениями.

Подробнее о статьях, связанных с мусором и свалками, читайте ниже:

Каталожные номера:

Утилизация медицинских отходов согласно ВОЗ

Потребление ресурсов EPA

Ядерные вопросы по FAS

Кислотный дождь от National Geographic

10 Главные текущие экологические проблемы

Наша окружающая среда сталкивается с несколькими проблемами, и многие из них, кажется, ухудшаются со временем, в результате чего мы переживаем настоящий экологический кризис.Поэтому становится все более важным повышать осведомленность о существовании этих проблем, а также о том, что можно сделать для уменьшения их негативного воздействия. Вот некоторые из ключевых проблем:

1) Загрязнение

Загрязнение воздуха, воды и почвы, вызванное токсинами, такими как пластмассы, тяжелые металлы и нитраты, вызванное такими факторами, как токсины и газы, выделяемые заводами, сжигание ископаемого топлива, кислотные дожди, разливы нефти и промышленные отходы.

2) Глобальное потепление

Выбросы парниковых газов в результате деятельности человека вызывают глобальное потепление, которое, в свою очередь, вызывает повышение температуры, что затем приводит к повышению уровня моря, таянию полярных ледяных шапок, внезапным наводнениям и опустыниванию.

3) Перенаселение

Мы сталкиваемся с нехваткой ресурсов, таких как еда, вода и топливо, для поддержания растущего населения планеты, особенно в развивающихся странах. Интенсивное сельское хозяйство, пытающееся уменьшить проблему, на самом деле приводит к еще большему ущербу за счет использования химических удобрений, пестицидов и инсектицидов.

4) Удаление отходов

Чрезмерное количество отходов производится и сбрасывается в океаны. Особо опасны ядерные отходы, а также пластмассы и электронные отходы.

5) Закисление океана

Увеличение производства углекислого газа людьми приводит к повышению кислотности океанов, что оказывает негативное влияние на морскую жизнь.

6) Утрата биоразнообразия

Виды и места обитания вымирают из-за деятельности человека. Это вызывает дисбаланс в естественных процессах, таких как опыление, и представляет угрозу для экосистем — особенно страдает разрушение коралловых рифов.

7) Вырубка лесов

Вырубка деревьев для освобождения места под жилые, промышленные или коммерческие объекты означает, что вырабатывается меньше кислорода, а это влияет на температуру и количество осадков.

8) Разрушение озонового слоя

Загрязнение воздуха хлорфторуглеродами (ХФУ) создает дыру в озоновом слое, который защищает землю от вредного ультрафиолетового излучения.

9) Кислотный дождь

Загрязняющие вещества в атмосфере, такие как диоксид серы и оксиды азота, вызывают кислотные дожди, которые имеют негативные последствия для людей, дикой природы и водных организмов.

10) Вопросы общественного здравоохранения

Недостаток чистой воды в настоящее время является одной из ведущих экологических проблем.Загрязняющие вещества в воздухе также вызывают такие проблемы, как респираторные и сердечно-сосудистые заболевания.

Источник:
https://www.conserve-energy-future.com/15-current-environmental-problems.php

Пять крупнейших экологических проблем, влияющих на США – Защита окружающей среды

Пять крупнейших экологических проблем, влияющих на США

Мы более подробно рассмотрим текущие экологические проблемы в США, то, как это может усугубить эти проблемы и что страна может сделать для их решения.

  • Дженна Цуй
  • 24 февраля 2020 г.

Окружающая среда играет решающую роль в обеспечении устойчивости жизни, какой мы ее знаем здесь, на Земле. Все живые существа зависят от ресурсов планеты, чтобы выжить, и, если люди будут продолжать загрязнять и чрезмерно использовать эти ресурсы, они могут быть полностью уничтожены или истощены в течение нескольких лет. В последнее время ряд экологических проблем поднялся на новый уровень, влияя на экономику и политику во всем мире.

США — лишь одна из многих стран, страдающих от этих последствий и способствующих их возникновению. От загрязнения воздуха до истощения невозобновляемых ресурсов нация начинает осознавать и решать экологические проблемы в пределах своих границ. Ниже мы более подробно рассмотрим текущие экологические проблемы в США, как это может усугубить эти проблемы и что страна может сделать для их решения.

1. Вырубка лесов 

Ежегодно население США увеличивается более чем на 1 700 000 человек. И каждому человеку, по статистике, требуется дополнительный акр земли и шоссе. Этот быстрый приток людей увеличил спрос на урбанизацию, что привело к тревожному росту обезлесения, поскольку мы стремимся найти больше земли для строительства. Конечно, использование земли для размещения все большего числа людей означает уменьшение площади открытых земель и сельскохозяйственных угодий, увеличение перенаселенности и огромную потерю биоразнообразия и мест обитания животных по всей стране.

2. Загрязнение воздуха

Хотя качество воздуха значительно улучшилось за последние 50 лет, оно по-прежнему остается проблемой во многих крупных городах с большим населением. Солнечная Калифорния особенно нуждается в улучшении качества воздуха. В прошлом году 12 городов США с самым загрязненным озоном располагались в Калифорнии. А по круглогодичному загрязнению частицами три калифорнийских города заняли первое место как самые загрязненные. Таким образом, хотя США не так сильно борются с загрязнением воздуха, как Индия или Китай, у нас все еще есть много возможностей для улучшения.


Список 17 основных проблем (с примерами)

Воздействие человечества на окружающую среду становится все более важным. Своими действиями мы разрушаем среду обитания и подвергаем опасности жизни будущих поколений.

На данный момент нельзя отрицать тот факт, что наша среда меняется. Были проведены сотни исследований, чтобы продемонстрировать, что это происходит и влияет на жизнь вокруг нас.

Однако многие могут не знать о конкретных проблемах, которые привели к этим изменениям. Такие термины, как «изменение климата» и «генетическая модификация», широко распространены, но без дополнительной информации трудно понять, почему они на самом деле имеют значение.

Чтобы усложнить дело, многие из этих проблем связаны друг с другом. Суть в том, что все они представляют собой важные проблемы, с которыми необходимо столкнуться.

Здесь мы рассмотрим самые большие экологические проблемы, с которыми сегодня сталкивается наша планета, и почему они должны иметь для вас значение.

Крупнейшие экологические проблемы

17. Генетическая модификация сельскохозяйственных культур

Экологические проблемы, вызванные искусственными химическими веществами, становятся все более очевидными. Например, популяция бабочек монархов в Соединенных Штатах сократилась на 90%, что может быть связано с гербицидами, содержащими глифосат.

Есть также предположение, что генетически модифицированные растения могут выделять химические соединения в почву через свои корни, что может воздействовать на сообщества микроорганизмов.

16. Производство отходов

В среднем человек производит 4,3 фунта отходов в день, причем только на Соединенные Штаты приходится 220 миллионов тонн отходов в год. Большая часть этих отходов попадает на свалки, которые производят огромное количество метана.

Это не только создает опасность взрыва, но и метан считается одним из самых опасных парниковых газов из-за его высокого потенциала глобального потепления.

15. Рост населения

Многие из перечисленных здесь проблем являются результатом резкого роста населения Земли в прошлом столетии.Население планеты растет на 1,13% в год, что составляет 80 миллионов человек.

Это приводит к ряду проблем, таких как нехватка пресной воды, потеря среды обитания для диких животных, чрезмерное использование природных ресурсов и даже исчезновение видов. Последнее особенно вредно, так как сейчас планета теряет 30 000 видов в год.

14. Загрязнение воды

Пресная вода имеет решающее значение для жизни на Земле, но каждый год все больше источников загрязняются в результате деятельности человека.В глобальном масштабе ежедневно в воду попадает 2 миллиона тонн сточных вод, сельскохозяйственных и промышленных отходов.

Загрязнение воды может иметь вредные последствия помимо загрязнения воды, которую мы пьем. Это также нарушает морскую жизнь, иногда изменяя репродуктивные циклы и увеличивая уровень смертности.

13. Обезлесение

Потребности растущего населения привели к увеличению уровня обезлесения. По текущим оценкам, планета теряет 80 000 акров тропических лесов в день.

Это приводит к потере среды обитания для многих видов, подвергая многих риску и приводя к крупномасштабному вымиранию. Кроме того, по оценкам, на вырубку лесов приходится 15% мировых выбросов парниковых газов.

12. Разрастание городов

Продолжающееся расширение городских районов в традиционно сельские районы не обходится без проблем. Разрастание городов было связано с экологическими проблемами, такими как увеличение загрязнения воздуха и воды, а также с созданием тепловых островов.

Спутниковые снимки, сделанные НАСА, также показали, как разрастание городов способствует фрагментации лесов, что часто приводит к еще большему обезлесению.

Мы написали статью о том, что такое разрастание городов? проблемы, которые он создает, наряду с потенциальными решениями этих проблем.

11. Перелов

По оценкам, 63% мировых запасов рыбы в настоящее время считаются переловом. Это привело к тому, что многие рыболовные флотилии направились в новые воды, что приведет только к дальнейшему истощению рыбных запасов.

Перелов ведет к нарушению баланса жизни в океане, серьезно влияя при этом на естественные экосистемы. Кроме того, это также оказывает негативное воздействие на прибрежные сообщества, которые полагаются на рыбный промысел для поддержки своей экономики.

10. Кислотные дожди

Кислотные дожди возникают в результате загрязнения воздуха, главным образом химическими веществами, выбрасываемыми в окружающую среду при сжигании топлива. Его последствия наиболее ярко проявляются в водных экосистемах, где повышение кислотности воды может привести к гибели животных.

Это также вызывает различные проблемы с деревьями. Хотя он не убивает деревья напрямую, кислотный дождь ослабляет их, повреждая листья, отравляя деревья и ограничивая доступные им питательные вещества.

9. Истощение озонового слоя

Истощение озонового слоя вызвано выбросом в атмосферу химических веществ, прежде всего хлора и бромида. Один атом любого из них может разрушить тысячи молекул озона, прежде чем покинуть стратосферу.

Истощение озонового слоя приводит к тому, что большее количество ультрафиолетового излучения достигает поверхности Земли.UVB связывают с раком кожи и заболеваниями глаз, а также влияют на жизнь растений и связаны с сокращением планктона в морской среде.

8. Подкисление океана

Подкисление океана — это термин, используемый для описания продолжающегося снижения уровня pH земных океанов в результате выбросов двуокиси углерода. Подсчитано, что к 2100 году кислотность океана увеличится на 150%, если не будут предприняты усилия, чтобы остановить ее.

Это увеличение подкисления может иметь тяжелые последствия для кальцифицирующих видов, таких как моллюски.Это вызывает проблемы во всей пищевой цепочке и может привести к сокращению водной флоры и фауны, на которую в противном случае не повлияло бы закисление.

7. Загрязнение воздуха

Загрязнение воздуха становится все более опасной проблемой, особенно в густонаселенных городах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнаружила, что 80% людей, живущих в городских районах, подвергаются воздействию таких уровней качества воздуха, которые организация считает неприемлемыми.

Это также напрямую связано с другими экологическими проблемами, такими как кислотные дожди и эвтрофикация.Животные и люди также подвержены риску развития ряда проблем со здоровьем из-за загрязнения воздуха.

Мы написали отдельную статью, посвященную 6 причинам загрязнения воздуха, их последствиям и некоторым решениям этой растущей проблемы. Проведя обширное исследование, мы смогли увидеть, как эти проблемы могут повлиять на наше будущее.

6. Снижение биоразнообразия

Продолжающаяся деятельность человека и его расширение привели к снижению биоразнообразия. Отсутствие биоразнообразия означает, что будущим поколениям придется столкнуться с растущей уязвимостью растений перед вредителями и меньшим количеством источников пресной воды.

Некоторые исследования показали, что снижение биоразнообразия оказывает столь же выраженное воздействие, как изменение климата и загрязнение экосистем, особенно в районах с более высоким уровнем вымирания видов.

5. Азотный цикл

Поскольку основное внимание уделяется углеродному циклу, последствия использования человеком азота часто остаются незамеченными. Подсчитано, что на сельское хозяйство может приходиться половина фиксации азота на Земле, главным образом за счет использования и производства искусственных удобрений.

Избыточное содержание азота в воде может вызвать проблемы в морских экосистемах, в первую очередь из-за чрезмерной стимуляции роста растений и водорослей. Это может привести к блокировке водозаборов и уменьшению количества света, попадающего в более глубокие воды, что нанесет ущерб остальной части морского населения.

4. Использование природных ресурсов

Недавние исследования показали, что человечество использует так много природных ресурсов, что нам понадобилось бы почти 1,5 Земли, чтобы покрыть наши потребности. Этот показатель будет только увеличиваться по мере продолжения индустриализации в таких странах, как Китай и Индия.

Увеличение использования ресурсов связано с рядом других экологических проблем, таких как загрязнение воздуха и рост населения. Со временем истощение этих ресурсов приведет к энергетическому кризису, плюс химические вещества, выделяемые многими природными ресурсами, вносят значительный вклад в изменение климата.

3. Транспорт

Постоянно растущее население нуждается в транспорте, большая часть которого подпитывается природными ресурсами, выделяющими парниковые газы, такими как нефть. В 2014 году на транспорт приходилось 26% всех выбросов парниковых газов.

Транспорт также способствует ряду других экологических проблем, таких как разрушение естественной среды обитания и увеличение загрязнения воздуха.

2. Полярные шапки

Вопрос о таянии полярных льдов является спорным. Хотя исследования НАСА показали, что количество льда в Антарктиде на самом деле увеличивается, это увеличение составляет лишь треть того, что теряется в Арктике.

Имеются веские доказательства того, что уровень моря повышается, и основной причиной этого является таяние арктических ледяных шапок.Со временем это может привести к обширным наводнениям, загрязнению питьевой воды и серьезным изменениям в экосистемах.

1. Изменение климата

Большинство ранее перечисленных проблем способствуют или связаны с изменением климата. Статистика, созданная НАСА, гласит, что глобальные температуры выросли на 1,7 градуса по Фаренгейту с 1880 года, что напрямую связано с сокращением арктического льда на 13,3% за десятилетие.

Последствия изменения климата широко распространены, поскольку это вызовет проблемы с обезлесением, водоснабжением, океанами и экосистемами.Каждый из них имеет свои собственные широкомасштабные последствия, делая изменение климата главной экологической проблемой, с которой сегодня сталкивается планета.

The Final Word

Воздействие деятельности человека на окружающую среду неоспоримо, и каждый год проводятся дополнительные исследования, чтобы показать масштабы этой проблемы.

Изменение климата и многие факторы, влияющие на выбросы, могут привести к катастрофическим последствиям в будущем.

Необходимо сделать больше, чтобы решить основные экологические проблемы, которые затрагивают нас сегодня.Если этого не произойдет, существует вероятность того, что в будущем большие участки планеты станут непригодными для жизни.

Хорошая новость заключается в том, что многие из этих проблем можно контролировать. Внося коррективы, человечество может оказывать прямое и положительное влияние на окружающую среду.

Присоединяйтесь к обсуждению в разделе комментариев ниже или вовлеките своих друзей в обсуждение окружающей среды в социальных сетях.

Ресурсы

Авторы избранных изображений: Ян Берт @ Flickr

4 Экологические угрозы и возможности | Наш общий путь: переход к устойчивому развитию

Стр. 225

Кассман, К.Г., Д.К. Олк и А. Доберманн. 1997. Научные данные о снижении урожайности и продуктивности в орошаемых рисоводческих системах тропической Азии. Информационный бюллетень Международной комиссии по рису 46: 7–18.

Чамейдес, В.Л. и Э.Б. Обтекатель. 1995. Исследование состояния южных окислителей: важные для политики результаты исследований загрязнения озоном, 1988–1994 гг. . Роли: Университет штата Северная Каролина.

Chameides, W.L., P.S. Касигхатла, Дж. Йенгер и Х. Леви II. 1994. Рост метро-агрокомплексов континентального масштаба, региональное загрязнение озоном и мировое производство продуктов питания. Наука 264, вып. 5155: 74-77.

Чапин, Ф.С., Б.Х. Уокер, Р.Дж. Хоббс и др. 1997. Биотический контроль за функционированием экосистем. Наука 277, вып. 5325: 500–504.

Чичилниски Г. и Хил Дж. 1998. Экономическая отдача от биосферы. Природа 391, вып. 6668: 629.

Кларк, Уильям С. 1985. Масштабы климатических воздействий. Изменение климата 7: 5–27.

Кларк и Патт. 1997. Рабочий документ для Совета NRC по устойчивому развитию

.

Конвей, Гордон.1997. Вдвойне зеленая революция: еда для всех в двадцать первом веке . Лондон: Книги пингвинов.

Костанца Р. и Дж. Грир. 1998. Чесапикский залив и его водораздел: модель устойчивого управления экосистемами? Глава. 18 в Здоровье экосистемы , ред. Д. Раппорт и др., 261-302. Оксфорд: Blackwell Science, Ltd.

Кович А.П. 1993. Вода и экосистемы. В Вода в кризисе: Путеводитель по мировым ресурсам пресной воды, изд. П. Х.Глейк. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.

Crosson, P. 1995. Оценка и стоимость эрозии почвы. Наука 269, вып. 5223: 461–464.

РАЗНООБРАЗИЕ. 1998. О ДИВЕРСИТАС. http://www.Imcp.jussieu.fr/icsu/DIVERSITAS/index.html.

Daily, GC, изд. 1997. Природные услуги: социальная зависимость от природных экосистем . Вашингтон, округ Колумбия: Island Press.

Daily, GC, P. Dasgupta, B. Bolin, P. Crosson, J. du Guerny, P. Ehrlich, C.Фольке, А.М. Янссон, Б.О. Янссон, Н. Каутский, А. Кинзиг, С. Левин, К.Г. Мелер, П. Пинструп-Андерсен, Д. Синискалко и Б. Уокер. 1998. Производство продуктов питания, рост населения и окружающая среда. Наука 281: 1291–1292.

EPA (Агентство по охране окружающей среды США). 1987. Незавершенное дело: сравнительная оценка экологических проблем . Вашингтон, округ Колумбия: EPA.

———. 1990. Характеристика твердых бытовых отходов в США, 1970–2000 гг. .EPA/530-SW-89-015A. Вашингтон, округ Колумбия: EPA.

Комитет наук о системе Земли, Консультативный совет НАСА. 1988. Наука о системе Земли: более подробный обзор . Вашингтон, округ Колумбия: НАСА.

Эдвардс, Калифорния, Р. Лал, П. Мэдден, Р. Х. Миллер, Г. Хаус. 1990. Устойчивые сельскохозяйственные системы . Делрей-Бич, Флорида: St. Lucie Press.

ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций). 1994. Обзор состояния мировых морских рыбных ресурсов .Технический документ ФАО 335. Рим: Организация Объединенных Наций.

———. 1997. Обзор состояния мировых лесов . Рим: Организация Объединенных Наций.

Фредриксен, Х.Д. 1996. Водный кризис в развивающихся странах: неправильные представления о решениях. Журнал планирования и управления водными ресурсами 122, вып. 2: 79–87.

Галлоуэй, Дж. Н., У.Х. Шлезингер, Х. Леви, А. Майклс и Дж. Л. Шнор. 1995. Фиксация азота: антропогенное усиление и реакция окружающей среды. Глобальные биогеохимические циклы 9, вып. 2: 235–252.

Глейк, П.Х. 1992. Влияние изменения климата на общие ресурсы пресной воды. В Противостояние изменению климата: риски, последствия и меры реагирования, изд. Ирвинг М. Минцер. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета.

———. 1993. Вода в 21 веке. В Вода в кризисе: Путеводитель по мировым ресурсам пресной воды , изд. П. Х. Глейк. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.

5 самых больших экологических проблем нашего времени

Какие самые большие экологические проблемы стоят перед миром сегодня?

«К сожалению, их несколько, в том числе проблемы, вызванные растущим населением человечества, потребностью в больших ресурсах и энергии, а также отношениями между человечеством и окружающим миром.— Зак Фалькон, вице-президент по гибридному обучению в Unity College

.

В этом руководстве мы кратко рассмотрим проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и некоторые возможные ответы, чтобы смягчить или обратить вспять последствия этих проблем:

1. Вырубка лесов

В период с 2010 по 2020 год вырубка лесов уменьшилась по сравнению с предыдущим десятилетием. Хотя за эту маленькую победу стоит порадоваться, это еще не все хорошие новости. В джунглях Амазонки вырубка лесов не уменьшилась. Фактически, в 2018 году обезлесение тропических лесов Амазонки выросло на 47 процентов.Что не так с этой картинкой? Тропические леса Амазонки играют важную роль как в кислородном, так и в углеродном циклах Земли. Фактически, Амазонка производит около шести процентов кислорода в мире.

Чтобы ухудшить ситуацию с обезлесением, «краевой эффект» признает неучтенные потери углерода. Недавнее исследование показало, что краевой эффект — когда теряются небольшие участки леса — также приводит к заметной потере углерода. Потеря углерода и пограничный эффект не входят в механизм, который политики используют для решения проблемы потери углерода и углеродного цикла.

Какие страны имеют самые высокие темпы обезлесения? По данным dgb.Earth, страна с самым высоким уровнем обезлесения — это Гондурас, за ним следуют Нигерия и Филиппины, в этом порядке. Остальная часть первой десятки состоит в основном из слаборазвитых стран, которые приближаются к статусу развитой нации.

Вырубка лесов: как вы можете помочь

Исследование — один из лучших способов превратить негатив окружающей среды в позитив.С помощью образования вы можете изменить то, как люди, от топ-менеджеров до молодых потребителей, видят эти проблемы.

Вы также можете принять участие на низовом уровне. Некоторые задания позволяют вам работать с местным населением, чтобы изменить законы, регулирующие леса. Эко-гид — один из вариантов; общественный учитель другой. Многие профессии, например, в лесном хозяйстве и природоохранной деятельности, помогают вам изменить то, как заботятся о природных ресурсах, таких как леса, в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

2. Загрязнение воздуха

Каковы наиболее значительные источники загрязнения воздуха в мире? Первое место в этом списке занимает человеческая деятельность — выхлопные газы автомобилей, отопление и охлаждение домов, сжигание ископаемого топлива для выработки электроэнергии и тому подобное.

Одной из наиболее значительных причин плохого качества воздуха – плохое городское планирование. Когда люди собираются вместе неорганизованным образом, становится трудно добраться до работы, купить продукты или отвести детей в школу. Все эти задачи неожиданно требуют личного автомобиля, что означает больше выхлопных газов, больше топлива и больше времени вдали от дома. Результатом является множество болезней и заболеваний, таких как ХОБЛ, астма, бронхит и другие респираторные заболевания.

Электричество из сети является еще одним фактором плохого качества воздуха.В США мы сжигаем уголь и ископаемые виды топлива, чтобы производить большую часть электроэнергии, которую мы используем в наших домах и на предприятиях. По данным Управления энергетической информации (EIA), 19,3% электроэнергии страны в 2020 году приходилось на сжигание угля. Большая часть электроэнергии, произведенной на ископаемом топливе в 2020 году, была получена за счет сжигания природного газа – 40,3 %.

Загрязнение воздуха: как вы можете помочь

В индустрии гигиены окружающей среды есть много рабочих мест. Инспекторы по качеству воздуха находятся на передовой, помогая выявлять компании, которые сильно загрязняют окружающую среду.Экологическое право — это еще одна область, в которой у вас есть возможность внести изменения в судебном порядке, чтобы компании были вынуждены снизить выбросы. Образование, как научное, так и в частном секторе, учит людей тому, что такое загрязнение воздуха и его многочисленные ловушки. Корпоративная Америка всегда ищет более дешевые формы энергии или способы увеличить рентабельность инвестиций в энергию, которую они покупают. Существует также потенциал открытия новых способов производства электроэнергии, которые не загрязняют воздух, например, получение энергии из растущих водорослей.

3. Глобальное потепление

2020 год был нечетным. По данным ВМО (Всемирной метеорологической организации), из-за того, что так много людей были вынуждены оставаться дома, уровень загрязнения от вождения автомобилей уменьшился настолько, что дыра в озоновом слое над Антарктидой закрылась.

Озон является приземным загрязнителем, но он защищает Землю от поступающего солнечного излучения в более высоких слоях атмосферы. Без озона Земля становится теплее. Озон представляет собой молекулу из трех атомов кислорода.Когда углерод выбрасывается в атмосферу, он разрушает озон. Одна молекула углерода притягивает две молекулы кислорода из O3, оставляя только одну молекулу кислорода. В этом процессе одна молекула углерода объединяется с двумя молекулами кислорода для получения CO2 или двуокиси углерода. В наших совместных усилиях по борьбе с пандемией мы случайно заделали дыру в озоновом слое.

Поскольку мир продолжает меняться, этот импульс вперед может продолжаться. Другие факторы, такие как вырубка лесов, создание инфраструктуры в городах, потеря сельскохозяйственных угодий из-за разрастания городов и множество других действий, способствуют увеличению глобального потепления (известного также как изменение климата).

Тем не менее, мы сталкиваемся с неустойчивой погодой, наводнениями, масштабными лесными пожарами и плохим качеством воды. С каждым годом потери среды обитания увеличиваются из-за всех этих факторов.

Глобальное потепление: как вы можете помочь

Большая часть загрязнения, повышающего температуру Земли, возникает в результате производства и использования топлива. Мы сжигаем ископаемое топливо для выработки электроэнергии. Мы сжигаем ископаемое топливо для питания транспортных средств. Мы сжигаем ископаемые виды топлива, чтобы согреть наши дома. Сосредоточиться на том, как мы используем энергию, — это начало.

Карьера в науке об окружающей среде, возобновляемых источниках энергии и технике сосредоточена на разработке новых форм энергии и расширении устойчивых источников энергии, таких как солнечная энергия. Карьера в одной из этих областей может быть частью ответа на вопрос о том, как мы снижаем температуру Земли и боремся с антропогенным изменением климата.

4. Загрязнение воды

Земля покрыта водой — 71 процент. И все же из всей воды в мире только три процента пресные.Мы медленно отравляем воду в наших озерах, реках, колодцах, ручьях и дождях токсинами, химическими веществами и биотой, которые могут быть опасны как для нашего здоровья, так и для здоровья планет. По данным Национального совета по защите ресурсов, около 80 процентов образующихся сточных вод без очистки сбрасываются обратно в окружающую среду.

Поскольку сельское хозяйство расширяется, чтобы прокормить растущее население, стоки с ферм загрязняют грунтовые воды. По данным Агентства по охране окружающей среды, половина всех рек и ручьев и треть всех озер США загрязнены до такой степени, что купаться в них небезопасно.

Загрязнение воды является глобальной проблемой здравоохранения. Ежегодно от загрязнения воды смертей больше, чем от проблем, которые получают больше внимания, таких как война. Ожидается, что степень загрязнения воды возрастет к 2050 году, когда спрос на чистую воду также возрастет примерно на 33 процента по сравнению с сегодняшним спросом.

Загрязнение воды: как вы можете помочь

Сельское хозяйство остро нуждается в поиске способов производства продуктов питания, не загрязняющих воду.Сток от сельского хозяйства приводит к тому, что каждое лето в Мексиканском заливе появляются «мертвые зоны» — участки воды, в которых морская жизнь исчезает из-за незначительного количества кислорода. Научные исследования, образование, массовое обучение, разработка технологий и другие области — отличные средства, чтобы изменить мир к лучшему. Если вы заинтересованы в активном улучшении состояния воды, вы можете подумать о карьере в области науки об окружающей среде и борьбы с загрязнением воды.

5. Истощение природных ресурсов

На мировой арене природные ресурсы стимулируют экономический рост.В США внимание EPA направлено на снижение уровня использования невозобновляемых ресурсов, а также на мониторинг и обеспечение того, чтобы использование возобновляемых ресурсов не было настолько большим, чтобы они также стали неустойчивыми.

Истощение природных ресурсов — повседневное явление. Потеря природных ресурсов варьируется от вырубки лесов до загрязнения пресной воды. Использование природных ресурсов связано с такими отраслями, как производство энергии, производство, строительство и т. д. Некоторые из них являются ингредиентами других широко используемых материалов.Примером может служить боксит, который является одним из ингредиентов при производстве алюминия.

Страны приходят к суровой реальности, что пиковые ресурсы теперь являются обычным образом жизни. Как долго хватит запасов сырой нефти? Как долго будут сохраняться редкоземельные минералы? Мы надеемся добывать метеориты и близлежащие солнечные объекты, такие как Луна, Марс, и объекты дальнего космоса, такие как кометы.

Истощение природных ресурсов: как вы можете помочь

Разведка занимает первое место в списке способов, с помощью которых мы можем улучшить обращение с природными ресурсами.Некоторые из них устойчивы, а другие конечны. Мы исследовали только 20 процентов мирового океана, и это оставляет колоссальные 80 процентов подводного мира не нанесенными на карту — возможно, невидимыми. Каталогизация организмов от насекомых до растений, горных пород и минералов также имеет первостепенное значение.

Но чтобы защитить наши природные ресурсы от истощения, мы должны продолжать развивать наши привычки и поведение. «Сокращай, используй повторно, перерабатывай» — это мантра Агентства по охране окружающей среды, которая вдохновляет нас задаваться вопросом, как мы можем использовать меньше/меньше ездить/меньше покупать, находить способы повторно использовать и перепрофилировать то, что у нас есть, прежде чем выбрасывать.Наконец, перерабатывать как можно больше материалов, чтобы они не оказались на свалках, и уменьшить количество сырья, необходимого для создания новых.

Станьте частью решения

Многие люди хотят помочь, но не у всех есть навыки, необходимые для того, чтобы стать воином на передовой или супер-сыщиком, который обнаруживает и документирует важные открытия. Дело в том, что есть много способов помочь тем, кто хочет изменить ситуацию к лучшему для окружающей среды. Секрет гибридного обучения в Unity College.Когда вы регистрируетесь в одной из пяти экологических гибридных программ, вы получаете практические навыки и глубокое понимание мира природы. Если вы готовы стать эффективным сторонником экологических изменений, ознакомьтесь с программами на получение степени, которые позволят вам стать частью решения.

Дипломы

Unity College Hybrid Learning дают учащимся возможность учиться лично, онлайн или и то, и другое. Экологические программы, предлагаемые в нашем гибридном формате, включают:

Когда вы выбираете степень бакалавра в области охраны природы , вы можете помочь защитить природные ресурсы и организмы от исследования.Вы также можете работать в сообществе над разработкой политики и законов, защищающих существующие среды обитания от истощения. Благодаря широкому спектру профессий с этой гибридной степенью вы столкнетесь с полезными задачами и измените качество окружающего нас мира.

Степень бакалавра в области ухода за дикой природой в неволе необходима, поскольку мы продвигаемся вперед, чтобы защитить виды, находящиеся на грани исчезновения. Крайне важно научиться создавать среды обитания, которые удовлетворяют потребности специализированных существ, чтобы они процветали в неволе.Критически важно работать в бешено развивающейся среде, чтобы спасти или реабилитировать организмы, которые в противном случае исчезли бы. Поскольку мир сталкивается с натиском низкого качества воды, потери среды обитания из-за разрастания городов и плохой планировки городов, а также других проблем, которые влияют на жизнь вокруг нас, вы можете изменить ситуацию.

Степень бакалавра в области биологии дикой природы и рыболовства  – отличный инструмент для защиты мира от потери среды обитания, сбора данных и исследования активов, которые мы едва узнаём.Эта борьба выводит биологов на передовую и на позиции, где они могут стать частью движения, которое защищает, спасает и меняет качество жизни для всех и всего.

Степень бакалавра наук об окружающей среде  является воротами, помогающими населению мира узнавать об окружающем мире. Посредством позитивного образования, которое возвышает и ценит мир природы, вы можете помочь снизить скорость изменения климата, утрату среды обитания и повысить качество воды, воздуха и качество жизни как людей, так и диких животных.

Степень бакалавра экологических исследований  это инструмент, который позволяет вам исследовать, составлять карты и открывать неизведанные уголки мира. Будь то исследование океанов или каталогизация растений, животных и насекомых в отдаленных джунглях, это шаг вперед.

Каждая из этих программ представляет собой шлюз, который позволяет студентам и выпускникам осваивать навыки, создавать инструменты и глубокое обучение, чтобы вносить позитивные изменения в мир — для мира. Если вы хотите узнать больше о программах гибридного обучения, предлагаемых в Unity College, свяжитесь с нами сегодня.

Экологические проблемы Тайваня

В этой статье будут проанализированы основные экологические проблемы, стоящие перед Тайванем, и будет сделана попытка ответить на ряд фундаментальных вопросов: каковы основные экологические проблемы страны и каковы причины этих проблем? Как Тайвань решает такие проблемы как в политическом плане, так и в обществе? Кто является основными заинтересованными сторонами в решении текущих экологических проблем Тайваня? И что мешает реализации эффективной экологической политики? Чтобы ответить на эти вопросы, в статье будет рассмотрен один недавний успешный пример, когда активистам-экологам удалось остановить строительство объекта, загрязняющего окружающую среду.

Экологические проблемы Тайваня

До отмены военного положения в 1987 г. Тайвань пережил три десятилетия быстрой индустриализации, практически не заботившейся об окружающей среде и породившей ряд проблем, ухудшивших как качество жизни, так и состояние окружающей среды. За последние двадцать лет на Тайване наблюдался всплеск экологических организаций, которые в определенной степени добились выдающихся успехов в борьбе с загрязняющими промышленностями или влиянии на экологическую политику.Хотя ситуация значительно улучшилась с 1990-х годов, несколько вопросов остаются нерешенными. Некоторые из них являются глобальными проблемами, такими как кислотные дожди или увеличение выбросов парниковых газов и загрязнение водотоков, в то время как другие относятся к местным проблемам, характерным для Тайваня, и обусловлены как его выбором в области развития, так и его географическими и природными характеристиками.

Во-первых, на Тайване наблюдается увеличение производства отходов с момента начала быстрого экономического роста и процессов урбанизации.Такие отходы, которые в конечном итоге загрязняют почву, водоемы и атмосферу, несут разную степень опасности для здоровья человека[1]. Воздействие человека на природную среду, вызванное быстрым ростом населения и урбанизацией, также проявляется в нанесении ущерба флоре и фауне, а также обрабатываемым землям, которые продолжают сокращаться. Во многих прибрежных районах, часто среди наиболее плодородных, засоление грунтовых вод и оседание земель представляют угрозу для средств к существованию фермеров и жителей.[2] Одним из наиболее заметных последствий человеческого следа является массовое сокращение естественного лесного покрова Тайваня, который в настоящее время составляет менее 50 процентов от общей площади острова.[3] Проникновение в отдаленные горные районы автомобильных и железных дорог является еще одной проблемой, созданной антропогенным воздействием. Это типичное (но всегда неестественное) зрелище — видеть полчища мотоциклов в ранее нетронутых местах, таких как Зеленый остров или на вершинах самых высоких вершин страны. И последнее, но не менее важное: одной из самых серьезных экологических проблем, с которыми в настоящее время сталкивается Тайвань, является ущерб, наносимый почве, земле, воде и воздуху несколькими типами «грязных производств», таких как полупроводниковая или нефтехимическая отрасли, которые выбрали страну в качестве их «убежищем», что делает Тайвань одним из мировых лидеров в этих отраслях.В отсутствие государственной национальной системы промышленной утилизации эти предприятия безнаказанно утилизируют твердые и жидкие отходы.[4] Государственные предприятия, такие как нефтехимическая и сталелитейная промышленность вокруг портового города Гаосюн, также оказались в числе самых злостных нарушителей[5].

Участники и заинтересованные стороны

В первые дни тайваньский энвайронментализм состоял из разных акторов: от интеллектуалов среднего класса и ученых, получивших образование за границей, — осознающих необходимость защиты окружающей среды и согласных с международным экологическим сообществом и дискурсами — до жертв загрязнения, масштабы и интересы которых редко выходят за пределы своего непосредственного окружения.[6] Эти две группы иногда сотрудничали, а иногда противостояли друг другу. Трения были особенно серьезными, когда речь шла о денежной компенсации за загрязнение, которое интеллектуалы среднего класса рассматривали как «продажу» окружающей среды. Хотя такая напряженность была чрезвычайно высокой в ​​1980-х и 1990-х годах, когда взаимное непонимание порождало подозрительность и противопоставляло одну группу другой, ситуация постепенно улучшилась.[7] В настоящее время существует широкое сотрудничество между различными группами, входящими в движение за защиту окружающей среды, что способствует положительному исходу протестующих во многих спорах о развитии.

На политическом уровне партией на Тайване, которая взяла на себя заботу об окружающей среде, является Демократическая прогрессивная партия (ДПП), которая была создана в 1987 году. Вначале партия выбрала защиту окружающей среды в качестве одного из своих основных принципов и политических платформ и была тем самым удалось завоевать симпатии экоактивистов, ставших сторонниками партии; эти две группы объединились в свете их общей оппозиции однопартийному правлению Гоминьдана. Как отмечает Ши Фанг-лун из Лондонской школы экономики, «[…] в случае Тайваня экологические движения обращались не только к конкретным экологическим проблемам, но и в более общем плане были частью, хотя и не обязательно сознательно, более широкой борьба за демократизацию Тайваня.[8] С этой точки зрения рост социальных движений имел решающее значение для движения к демократизации.

Однако, когда ДПП впервые была избрана на национальном уровне, а президент ДПП Чэнь Шуй-Бянь правил Тайванем, многие из ее прежних обязательств в защиту окружающей среды быстро забылись среди более насущных проблем, таких как создание рабочих мест и дальнейшее развитие экономики.[9]

Кроме того, ряды тайваньских защитников окружающей среды недавно пополнили множество новых участников, от юристов-активистов до членов более радикальной антиглобалистской группировки, такой как массовая организация Тайваньский сельский фронт .В отличие от первых «элитарных» экологических активистов, больше озабоченных улучшением окружающей среды для богатых горожан, а не решением проблем сельского населения, новое поколение «зеленых» активистов стало нацеливаться на сельских жителей как на основных получателей их усилий по оказанию помощи. В некоторых сельских районах, где местные жители менее информированы, чем их городские коллеги, профессионалы среднего класса и общественные активисты все чаще работают с сельскими жителями, чтобы просвещать их и предоставлять юридическую помощь и помощь.Превращение экологических проблем в «транслокальные» путем создания более широких коалиций смогло привлечь внимание всей страны и сделало экологическое движение менее пристрастным и более автономным. Кроме того, эти новые стратегии создали условия для увеличения национальной поддержки экологических кампаний. Особенно важным является привлечение квалифицированных экспертов для помощи активистам, таких как юристы, которые помогают с правилами и положениями, а также медицинские эксперты и эпидемиологи, которые опубликовали несколько исследований прошлых и прогнозируемых последствий загрязнения для здоровья человека.

Практический пример: нефтехимическая технология Куокана

Нефтехимическая промышленность, в частности, все больше освещается экологически безопасными средствами массовой информации, которые широко освещают сообщения о взрывах с выбросом токсичных газов (как это было в 2010 году в Юньлине, на шестом заводе по производству нафты на Тайване) и росте заболеваемости раком в близлежащих области.[10] Юньлинь также является объектом нескольких исследований экспертов по токсикологии в основных университетах Тайваня, которые пытаются установить связь между уровнями загрязнения и заболеваемостью раком и другими заболеваниями.[11] Поскольку нефтехимическая промышленность постоянно модернизирует свои мощности и географически разбросана по всему острову, экологические и связанные с ними вопросы здравоохранения распределены по всей территории Тайваня.[12]

В последние годы противники нефтехимической промышленности одержали революционные победы экологического движения. Между 2008 и 2011 годами защитники окружающей среды успешно выступили против и остановили строительство спорного восьмого завода по производству нафты на Тайване [13] или компании Kuokuang Petrochemical Technology Co.(國光石化科技, guoguang shihua keji ), KPT, в центральном Тайване. Комплекс площадью 2773 га должен был стать вторым по величине на острове после нефтеперерабатывающего комплекса Mailiao, принадлежащего Formosa Plastic Group (台塑集團, taisu jituan ) (уже упомянутый шестой крекер в соседнем округе Юньлинь). Предполагаемым местом установки крекера Куокуана был участок водно-болотных угодий площадью 4000 гектаров в устье реки Цзюшуэй (濁水溪, zhuoshui xi ),[14] который также является частью среды обитания нескольких видов диких птиц и белого дельфин, популяция которого в настоящее время насчитывает менее 100 особей.[15] Привлечение известных деятелей искусства и культуры и их высокий статус в обществе дали толчок антигокуанскому движению. Режиссеры, учителя и поэты присоединились к более традиционным заинтересованным сторонам (например, активистам, журналистам, политикам, местным жителям, ученым) и символизировали, на мой взгляд, одно из самых интересных новых дополнений к процессу управления окружающей средой в стране. Другими активно вовлеченными группами и отдельными лицами в движение против Гокуана были местные фермеры и ловцы устриц, которые работали вместе со студентами, медицинскими экспертами, юристами и религиозными группами со всего Тайваня.

Несколько национальных НПО поддержали местных активистов в их борьбе, сосредоточив внимание на нескольких направлениях предлагаемого проекта: его влиянии на окружающую среду, местную экономику (например, устричных фермеров) и здоровье жителей, а также на том, является ли нефтехимическая промышленность положительной или отрицательной для Будущее развитие Тайваня. Юристы-экологи помогали протестующим, предлагая свои услуги на безвозмездной основе.[16] Благодаря таким согласованным усилиям к лету 2010 года несколько важных средств массовой информации опубликовали статьи о движении против Гокуана, которые, в свою очередь, проинформировали широкую общественность о проблеме и вызвали широкий интерес и сочувствие к движению.

Интересным аспектом этой специфической протестной кампании является использование правовых инструментов и правил. Эти инструменты стали доступны благодаря внедрению каналов участия, заимствованных из других демократических систем[17], которые активисты использовали для продвижения своей повестки дня. Местные сельчане и жители считали, что загрязнение от комплекса нанесло бы вред их здоровью и экосистеме, но они также понимали, что для остановки комплекса нужно сделать больше.Основываясь на этом понимании, вместо того, чтобы сформулировать свой протест с точки зрения защиты окружающей среды, они изменили свою стратегию и сформулировали свои претензии в основном в терминах «нарушения земельных правил». Это совмещение земельных вопросов оказалось успешной стратегией.

Именно нефтехимический завод планировалось построить на земле, принадлежащей правительству Китайской Республики (КР), но поскольку Законодательный юань счел проект «чрезвычайно важным для Тайваня», у правительства не было причин для не сдавать в аренду или продавать землю застройщику.Однако, согласно Правил негородского землепользования , в частности, подпункту 9, если застройщик не имеет специального разрешения (которого у застройщика в данном случае не было), он не может вести какую-либо деятельность по развитию в пределах 3 км от водно-болотного угодья. Это означало, что разработчик КПТ нарушал закон Китайской Республики в отношении прибрежных территорий.[18] Это нарушение было собрано в досье, содержащее все юридические нарушения проекта, которое затем было представлено комитету, ответственному за утверждение завода.

Несмотря на многочисленные нарушения закона, раскрытые активистами и их адвокатами, именно президент Ма Ин-Джоу урегулировал спор в 2011 году, положив конец проекту, скорее всего, из соображений предвыборной агитации к предстоящим президентским выборам в 2012 году. В 2011 году , общественная поддержка КПТ была всегда низкой, и правящий Гоминьдан (Гоминьдан) считал, что этот вопрос может снизить шансы партии на переизбрание в следующем году.

Оставшиеся барьеры и природоохранное управление

Это решение, принятое сверху вниз, вызвало негативную реакцию среди активистов-экологов, что подводит меня к проблеме выявления остающихся препятствий на пути внедрения эффективной системы охраны окружающей среды на Тайване.Тайвань начал создавать систему защиты окружающей среды в конце 1980-х годов. В этот момент ущерб окружающей среде стал настолько распространенным, что правительственные чиновники были вынуждены принять меры и создать официальную систему мониторинга, кульминацией которой стало создание полуминистерского органа — Управления по охране окружающей среды (EPA). EPA — единственное агентство, отвечающее за защиту окружающей среды на всем острове, в нем работает немногим менее 1000 человек, а годовой бюджет (по состоянию на 2012 год) составляет 12 тайваньских долларов.42 миллиарда.[19] Агентство, как ведущий орган, отвечающий за защиту хрупкой окружающей среды острова, действительно добилось многочисленных успехов и достигло важных целей в области сокращения твердых отходов, распространения информации об окружающей среде и сокращения загрязнения воздуха; однако остаются многочисленные проблемы. Хотя административная база Тайваня по охране окружающей среды хорошо развита и на бумаге соответствует соответствующим международным стандартам, достижение положительного результата в решении проблем загрязнения и связанных с ним проблем часто зависит от множества других вопросов.В частности, основными препятствиями являются отсутствие правоприменения, а не отсутствие надлежащего законодательства.

Например, в деле о нефтехимическом комплексе активисты и их адвокаты полагали, что Комитет по оценке воздействия на окружающую среду (環評大會 huanping dahui ) должен был оценить воздействие предлагаемого завода на флору, фауну и жителей района. Вместо этого 22 апреля 2011 года комитет выдвинул два имеющихся предложения: 1) остановить проект; 2) приступить к реализации проекта после утверждения определенных условий.Активисты сетуют на то, что с процедурной точки зрения это дело должно было быть отклонено комитетом, но вместо этого дело было урегулировано политическим заявлением президента Ма Инцзю. В результате застройщик отозвал проект. Стратегическое время принятия решения Ма также связано с вопросом о земельной собственности на Тайване. Из-за растущего на острове давления со стороны незаконных сделок с землей и реквизиций (например, печально известное дело Дапу в Мяоли)[20] центральное правительство почувствовало большее давление с целью обеспечения соблюдения земельных правил.[21] Таким образом, предстоящие национальные выборы создали несколько плодотворных возможностей для экологов в течение 2010–2011 годов (в том числе из-за повышенного внимания к экологическим проблемам после аварии на АЭС «Фукусима» в Японии). Политические партии были вынуждены поддаться растущему народному недовольству заводом КПТ и, таким образом, ухватились за защиту окружающей среды, чтобы заручиться более широкой поддержкой населения. Вполне вероятно, что если бы кульминация протеста против КПТ пришлась на менее чувствительный год, его судьба могла сложиться совсем иначе.

В связи с этим мы можем заявить, что экологическая политика по-прежнему отходит на второй план, а интересы активистов часто уступают место более важным вопросам (например, экономическому развитию) и политическим интересам. Однако, когда общественное мнение становится вовлеченным и дела становятся вопросом национального интереса, тогда правительство обращает на это внимание. Нечто подобное произошло совсем недавно, в 2014 году, когда правительство решило приостановить строительство четвертого в стране атомного объекта, уже находящегося на завершающей стадии, после Студенческого движения «Подсолнух».[22] Международная известность, которую привлекло движение подсолнухов, оказала давление на администрацию Гоминьдана, облегчив протестующим использование ситуации и выдвижение на первый план других вопросов, таких как антиядерное дело. Кроме того, эти антиядерные протесты имели место в месяцы, предшествовавшие муниципальным выборам в ноябре 2014 года, когда Гоминьдан потерял несколько ключевых постов во многих населенных пунктах (например, в мэрии города Тайбэй), а также после катастрофы на Фукусиме, вызвавшей негативную реакцию среди общественности в отношении безопасности атомных станций.

Независимо от того, направлен ли протест на отмену ядерной энергии или на предотвращение строительства нефтехимического завода, fil rouge , объединяющий несогласных, является отстаиванием демократических принципов Тайваня и защитой права его граждан на получение прозрачной информации и подотчетности. от правительства. В связи с этим значение недавней гражданской активности и ее значение для экологического дела огромны. На самом деле общим знаменателем протестов является представление о том, что правительство принимает несколько важных решений, касающихся благополучия Тайваня, на закрытых встречах, не предусматривающих участия общественности.Таким образом, ключевые факторы, влияющие на положительный или отрицательный результат экологической кампании, зависят от характера и конкретных характеристик дела, а также от стратегического времени проведения акций протеста.

Выводы

Тайвань часто называют примером страны, в которой произошел плавный переход к демократизации. Однако демократизация создала как возможности, так и препятствия для групп, интересы которых связаны с защитой окружающей среды.[23] На самом деле, хотя Тайвань нуждается в гражданском и официальном сотрудничестве в области охраны окружающей среды, часто внедрению эффективной системы экологического регулирования препятствует множество агентов и заинтересованных сторон, чьи интересы сильно расходятся. Хотя экологическая политика по большей части определяется сверху, на местном уровне ее реализация меняется в результате взаимодействия этих многочисленных агентов.

После 2000 года, когда впервые к власти пришла ДПП, многие общественные активисты были завербованы правительством и стали частью институционального истеблишмента.Эта «институционализация» сделала их более тихими, поскольку они выбрали для достижения своих целей официальные каналы, а не более радикальные способы действий, такие как уличные протесты. С 2008 года, когда Гоминьдан вернулся к власти после восьми лет пребывания в оппозиции, социальные волнения снова стали расти, и экологическое движение также пережило фазу возрождения.

В заключение я бы сказал, что самой большой проблемой Тайваня для эффективного решения экологических проблем страны является то, что многие воспринимают как отсутствие прозрачности в отношении многих процессов разработки политики или принятия решений.Несмотря на активизацию протестов, борющихся с компаниями или заводами, загрязняющими окружающую среду, и вовлечение новых заинтересованных сторон, таких как юристы-экологи и общественные группы, сохраняющиеся старые сети клиентов, которые, как правило, ослабляют ограничения для крупных компаний, стремящихся инвестировать, могут препятствовать обеспечение соблюдения в остальном хорошо развитой системы защиты окружающей среды страны.[1] Уильямс, Джек, «Защита окружающей среды на Тайване», в Тайвань: после экономического чуда , под редакцией Дениса Фреда Саймона и Майкла Ю.М. Кау (ME Sharpe, 1992), стр. 187–210.

[2] Грано, Симона А., Экологическое управление на Тайване: новое поколение активистов и заинтересованных сторон . (Лондон и Нью-Йорк: Routledge, 2015), стр. 97–102.

[3] Уильямс, «Защита окружающей среды на Тайване», стр. 193.

[4] Арриго, Линда Гейл и Гайя Поулестон, «Движение за защиту окружающей среды на Тайване после 2000 года: успехи и проблемы» в Что изменилось? Тайвань до и после смены правящих партий , под редакцией Дафидда Фелла, Хеннинга Клотера и Чанга Би-Ю (Висбаден: Harassowitz Verlag, 2006) с.166.

[6] Хо, Мин-шо. «Конфликт экологических культур: волонтеры, разносящие чай, и защитники природы на Тайване». Доклад конференции, представленный в Университете Риккио, 30 июня — 1 июля 2012 г. Предоставлено автором.

[7] Хо, Мин-шо. Зеленая демократия: исследование тайваньских экологических движений [綠色民主:台灣環境運動的研究 Люсэ Минчжу, Тайвань Хуанцзин юньдун де яньцзю] . (Тайбэй: Издательство Qunxue, 2006 г.) с. 52.

[8] Ши Фанг-лун, «Производство энергии на Тайване: ядерная, политическая и религиозная мощь.” Culture and Religion vol. 13, no. 3 (2012): 300.

[9] Ho, Ming-sho, “Weakened State and Social Movement: the paradox of Taiwanese environmental politics after power transfer,” Journal of Contemporary China vol.14, no 43 (May 2005): 342.

[10] Jhan, Jhang-cyan (詹長權), 從石化業的健康危害,看(六輕和國光石化去留)的抉擇 [Looking at the choice of building or not the sixth petrochemical plant and Kuokuang Petrochemical project from the health risks posed by the petrochemical industry].濕地 石化,島嶼的想像 [Водно-болотные угодья, нефтехимическая промышленность и изображения островов]. стр. 48-54.

[11] Grano, Управление окружающей средой на Тайване, с. 101.

[12] Хо, Минг-шо, «Сопротивление крекерам нафты: исторический обзор экологической политики на Тайване», China Perspectives vol. 3 (2014): 5-14.

[13] Нафта обычно относится к ряду различных легковоспламеняющихся жидких смесей углеводородов, т.е. компонента конденсата природного газа или продукта перегонки нефти.

[14] Второе по величине водно-болотное угодье Тайваня, а именно водно-болотное угодье Дачэн (大成溼地 Дачэн шиди ).

[15] В настоящее время осталось менее 100 тайваньских белых дельфинов; его население резко сократилось за последние несколько лет из-за увеличения количества загрязняющих окружающую среду фабрик вблизи прибрежных районов. Белый дельфин с розоватым оттенком кожи стал символом протеста против нефтехимической промышленности в центральном Тайване, и ему было посвящено бесчисленное количество плакатов и блогов (см., например, «Спасите тайваньских белых дельфинов», http://тайвансоуса.blogspot.com/).

[16] Основание Ассоциации юристов-экологов (EJA) в 2010 г. способствовало постепенному созданию категории экспертов по правовым вопросам, участвующих в борьбе за окружающую среду, чье участие выходит далеко за рамки простого профессионала, предлагающего свои услуги, выступающего в качестве активистов. от имени охраны окружающей среды.

[17] Некоторые страны установили специальные положения для участия общественности в этапах планирования проектов развития или спорных объектов.Оценка воздействия на окружающую среду на Тайване, например, имеет американское происхождение.

[18] Правила землепользования на Тайване намеренно остаются расплывчатыми, чтобы предоставить чиновникам достаточно пространства для маневра при оценке проектов развития и свести участие общественности к минимуму. Подробнее об этом см. Тан, Шуй-Ян и Цин-Пин Тан, «Демократизация и окружающая среда: предпринимательская политика и представительство интересов на Тайване», The China Quarterly . Том.158 (1999): 358; Интервью автора с г-ном Чан Шун-гуэй, адвокатом юридической фирмы Primordial, 18 ноября 2011 г., Тайбэй.

[19] «Введение в Управление по охране окружающей среды», Управление по охране окружающей среды, Executive Yuan, апрель 2012 г., (http://www.epa.gov.tw/en/artshow.aspx?art=20071224131&path=9103&list=9044)

[20] Дело Дапу об экспроприации касалось четырех домовладельцев, которые стали жертвами экспроприации земли 18 июля 2013 года, когда местные власти снесли их дома, чтобы освободить место для научного парка.Полемика усугублялась тем фактом, что их дома были снесены, пока владельцы отсутствовали, умоляя центральное правительство остановить снос. Действия полиции и правительства вызвали стихийные протесты простых граждан Тайваня. 3 января 2014 г. коллегия из трех судей Высшего административного суда Тайчжуна установила, что принудительная покупка земли, принадлежащей г-же Пэн Сю-чунь, вдове г-на Чан Сен-вэня (Чжан Сен-вэнь была найдена мертвой под мостом в то, что выглядело как самоубийство в июле 2013 года), и восемь других граждан в четырех домохозяйствах, а снос 18 июля был «незаконным» и аннулировал приказ об экспроприации, который ранее был утвержден Министерством внутренних дел (МВД).

[21] Хуа, Чанг-И, «Земельные проблемы, провал планирования и ожидающий принятия закон о национальном землеустройстве» в Планирование на Тайване: территориальное планирование в двадцать первом веке , под редакцией Роджера Бристоу (Лондон и Нью-Йорк : Рутледж, 2010) стр. 51-73.

[22] Студенческое движение «Подсолнух» ( taiyanghua xueyun 太陽花學運) было 24-дневной оккупацией (18 марта — 10 апреля 2014 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2022 © Все права защищены.