Діалог у формі запитань і відповідей на тему функції мови: Неприпустима назва — Вікіпедія

Содержание

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ МОВИ | Шкільний довідник

Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні

§ 2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ МОВИ

7. Прочитайте, визначте основну думку поданих висловлювань. Яка найважливіша функція мови? Які ще функції, на вашу думку, виконує мова?

1. Мова видобувається з мислення, як метал із руди (О. Смирницький). 2. Комунікативна функція – це локомотив історії мови (Б. Серебреников). 3. Мова – головне знаряддя соціалізації, тобто перетворення біологічної істоти в соціальну, у члена певного суспільства. Мова бере участь у творенні людини (З кн. “Мова і нація”). 4.

Людина має схильність спілкуватися з собі подібними, тому що в такому стані більше почуває себе людиною (І. Кант). 5. Найбільша розкіш на світі – це розкіш людського спілкування (А. де Сент-Екзюпері).

Мовознавчі студії

8. Поясніть, як ви розумієте вислови. Наведіть приклади певних життєвих ситуацій до кожного з них.

1. Мова – засіб мислення. 2. Мова – засіб інтелектуальної діяльності людей. 3. Мова – засіб спілкування. 4. Мова – засіб оволодіння суспільно-історичним досвідом людства. 5. Мова – засіб пізнання людиною краси.

9. Прочитайте речення з певною інтонацією. Про яку функцію мови йдеться?

1.

Ну й вірші (захоплено; з осудом). 2. Оце так сюрприз (захоплено; з розчаруванням). 3. Яка красуня (зачудовано; зневажливо).

Мова виконує кілька функцій (від лат. functio – обов’язок, коло діяльності, призначення), життєво важливих для суспільства, окремих груп і кожної людини. Головними є комунікативна і мислетворча, а ряд інших (експресивна, пізнавальна, ідентифікаційна, номінативна, естетична тощо) є похідними від них.

Комунікативна функція (від лат. communicatio – спілкування) – функція спілкування.

Мова й створена для того, щоб спілкуватися, а спілкування можливе лише в суспільстві.

Щоправда, існують також інші засоби спілкування, наприклад, жести й міміка. У театрі пантоміми та на балетній виставі глядачам цілком зрозумілі “діалоги” дійових осіб і перебіг подій. Однак у щоденному людському спілкуванні жести й міміка є лише допоміжними, супровідними щодо звукової мови засобами. Допоміжними певною мірою можуть бути і музика, і живопис. Але вони у кожної людини викликають свої враження, почуття, думки. А спілкуючись за допомогою мови, всі люди приблизно однаково розуміють висловлене. Тому мову вважають найважливішим засобом людського спілкування. До того ж комунікативну функцію виконує не тільки звукове мовлення, а й написані чи надруковані тексти.

Мислетворча функція мови – функція формування й формулювання думки. Мислення (думка) не тільки виражається словом, а й реалізується в ньому. Не випадково один із найвидатніших мовознавців XIX століття Вільгельм Гумбольдт назвав мову “органом, який творить думку”.

Обидві функції дуже тісно пов’язані між собою: для того, щоб спілкуватися, потрібно мислити й уміти передавати свої думки за допомогою мовних засобів.

Мислячи, людина пізнає світ, нагромаджує (акумулює) знання про нього. Мова зберігає всі інтелектуальні здобутки народу, фіксує досвід предків. Так, у словнику відображено результати розумової діяльності людства, класифіковано й систематизовано весь навколишній світ. Засобами мови передається досвід попередніх поколінь, що засвідчують, наприклад, усталені звороти – фразеологізми, приказки і прислів’я: Не знаючи броду – не лізь у воду; Сім разів відміряй, а один відріж тощо. Засвоюючи мову, людина засвоює знання про світ. Добре володіння мовою спрощує шлях пізнання, оберігає людину від зайвих помилок.

Практикум

10. Зверніться до рубрики “До джерел знань” наприкінці розділу. Знайдіть матеріал про функції мови у книзі “Мова і нація”, зробіть повідомлення на уроці.

11. Прочитайте текст. Поясніть, яку функцію мови мав на увазі давньогрецький філософ Сократ, сказавши: “Заговори, щоб я тебе побачив”.

Експресивна функція полягає в тому, що мова є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини. Вона дає можливість перетворити внутрішнє, суб’єктивне у зовнішнє, об’єктивне, доступне для сприйняття. Кожна людина – це цілий неповторний світ, сфокусований у її свідомості, у сферах інтелекту, емоції, волі. Але цей світ прихований від інших людей, і тільки мова дає можливість розкрити його для інших. Чим досконаліше володієш мовою, тим виразніше, повніше, яскравіше постаєш перед людьми як особистість (Із кн. “Мова і нація”).

12. І. Прочитайте текст. Визначте його тему, стиль, сформулюйте основну думку. Чи згодні ви з поглядом автора, висловленим у виділеному речені? Аргументуйте свою відповідь, наводьте приклади, факти.

Пізнавальна (або когнітивна, гносеологічна) функція мови полягає в кумуляції, накопиченні досвіду людства, у пізнанні нового, раніше невідомого. Мова є засобом пізнання світу. Людина, на відміну від тварини, користується не тільки індивідуальним досвідом, а й усім тим, чого досягли, що відкрили, втілили в життя її попередники та сучасники, тобто суспільним досвідом. Вона має два види пам’яті: емоційну і логічну. Людині ніколи не треба починати пізнання світу “з нуля”. Досвід суспільства зафіксовано в мові, в її словниках, граматиці, фразеології, а за наявності письма – також у текстах. Пізнаючи мову, людина пізнає світ у баченні саме цієї мовної спільноти. “Межі моєї мови означають межі мого світу”, – писав Л. Вітгенштейн (В. Іванишин).

ІІ. Визначте “межі свого світу”. Чи вважаєте ви себе цікавим співрозмовником, яскравою особистістю? Як працюєте над собою?

Цікава перерва

Порівняйте поезії. Яка з них викликала у вас більшу насолоду? Чому?

Осте сте Бабуся-трава, жовтокоса й тиха,

Бі бо Глянула з-під снігу – а в небі сонце,

Бу Глянула вдруге – жайворон в’ється,

Візники-люди Молоточками дзвонить в синю тарілку:

Трамваї-люди – Еге ж, виходьте, мої травенята,

Автомобілі Березень!

М. Семенко А. Малишко

13. Прочитайте текст. Визначте тему, сформулюйте основну думку. Пригадайте засоби милозвучності української мови. Знайдіть їх у тексті.

Естетична функція мови полягає в тому, що мова є знаряддям і матеріалом створення культурних цінностей. Фольклор, художня література, театр, пісня існують завдяки мові.

У художньому творі головне призначення мови – образотворення. За допомогою мовних образів митець спілкується з читачем, слухачем. У художньому творі, особливо поетичному, часто спостерігаємо відхилення від звичних норм, стандартів. Саме ці відхилення роблять текст художнім, визначають його жанр. Але щоб відчувати, якою мірою допустимі відхилення, треба добре знати мовні норми. Мова має поетичну природу, навіть окреме слово – це “малий твір мистецтва” (Г. Глінц). Крім того, мові властиві закони евфонії, милозвучності. Це, а також досконала організація мовного матеріалу, може бути джерелом естетичної насолоди, що найвиразніше проявляється при сприйнятті ораторського та художнього мовлення (В. Іванишин).

14. І. Прочитайте текст. Визначте тему, сформулюйте основну думку. Наведіть власні аргументи на підтвердження основної думки.

Культуроно сна функція мови постійно і виразно проявляється передусім у використанні носіями цієї мови: через мову відбувається засвоєння кожною людиною культури свого народу й духовних цінностей від покоління до покоління. Чим повніше, повнокровніше функціонує в суспільстві мова, тим надійніший цей духовний зв’язок поколінь, тим багатша духовність кожного наступного з них.

Пропагуючи свою мову в світі, ми пропагуємо свою власну культуру, її надбання. Згадаймо, яке враження на Європу справили виступ співачки Руслани на конкурсі “Євробачення”, гастролі українського хору Кошиця, які відкрили світові цілий материк оригінальної і багатющої культури, а з нею – і наш народ.

Культуроносна функція мови реалізується й на особистісному рівні. Людина, пізнаючи мову свого народу, долучається до джерел неповторної духовності нації, з часом стає її носієм і навіть творцем (В. Іванишин).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1) Поясніть правопис нн в іменниках.

2) Випишіть прикметники і прислівники вищого і найвищого ступенів, виконайте словотвірний розбір.

3) Доберіть синоніми до слова творець.

4) Дослідіть, якими синтаксичними конструкціями ускладнені речення тексту. Схарактеризуйте ці конструкції як члени речення.

5) Підготуйте повідомлення про те, як культуроносна функція мови реалізується на рівні особистості. Наводьте переконливі аргументи.

Спілкування

15. За вивченим матеріалом складіть і запишіть діалог у формі запитань і відповідей на тему “Функції мови”.

Россия напала на Украину!

Россия напала на Украину!

Мы, украинцы, надеемся, что вы уже знаете об этом. Ради ваших детей и какой-либо надежды на свет в конце этого ада –  пожалуйста, дочитайте наше письмо .

Всем нам, украинцам, россиянам и всему миру правительство России врало последние два месяца. Нам говорили, что войска на границе “проходят учения”, что “Россия никого не собирается захватывать”, “их уже отводят”, а мирное население Украины “просто смотрит пропаганду”. Мы очень хотели верить вам.

Но в ночь на 24-ое февраля Россия напала на Украину, и все самые худшие предсказания  стали нашей реальностью .

Киев, ул. Кошица 7а. 25.02.2022

 Это не 1941, это сегодня. Это сейчас. 
Больше 5 000 русских солдат убито в не своей и никому не нужной войне
Более 300 мирных украинских жителей погибли
Более 2 000 мирных людей ранено

Под Киевом горит нефтебаза – утро 27 февраля, 2022.

Нам искренне больно от ваших постов в соцсетях о том, что это “все сняли заранее” и “нарисовали”, но мы, к сожалению, вас понимаем.

Неделю назад никто из нас не поверил бы, что такое может произойти в 2022.

Метро Киева, Украина — с 25 февраля по сей день

Мы вряд ли найдем хоть одного человека на Земле, которому станет от нее лучше. Три тысячи ваших солдат, чьих-то детей, уже погибли за эти три дня. Мы не хотим этих смертей, но не можем не оборонять свою страну.

И мы все еще хотим верить, что вам так же жутко от этого безумия, которое остановило всю нашу жизнь.

Нам очень нужен ваш голос и смелость, потому что сейчас эту войну можете остановить только вы.

Это страшно, но единственное, что будет иметь значение после – кто остался человеком.

ул. Лобановского 6а, Киев, Украина. 26.02.2022

Это дом в центре Киева, а не фото 11-го сентября. Еще неделю назад здесь была кофейня, отделение почты и курсы английского, и люди в этом доме жили свою обычную жизнь, как живете ее вы.

P.S. К сожалению, это не “фотошоп от Пентагона”, как вам говорят. И да, в этих квартирах находились люди.

«Это не война, а только спец. операция.»

Это война.

Война – это вооруженный конфликт, цель которого – навязать свою волю: свергнуть правительство, заставить никогда не вступить в НАТО, отобрать часть территории, и другие. Обо всем этом открыто заявляет Владимир Путин в каждом своем обращении.

«Россия хочет только защитить ЛНР и ДНР.»

Это не так.

Все это время идет обстрел городов во всех областях Украины, вторые сутки украинские военные борются за Киев.

На карте Украины вы легко увидите, что Львов, Ивано-Франковск или Луцк – это больше 1,000 км от ЛНР и ДНР.
Это другой конец страны. 25 февраля, 2022 – места попадания ракет

25 февраля, 2022 – места попадания ракет «Мирных жителей это не коснется.»

Уже коснулось.

Касается каждого из нас, каждую секунду. С ночи четверга никто из украинцев не может спать, потому что вокруг сирены и взрывы. Тысячи семей должны были бросить свои родные города.
Снаряды попадают в наши жилые дома.

Больше 1,200 мирных людей ранены или погибли. Среди них много детей.
Под обстрелы уже попадали в детские садики и больницы.


Мы вынуждены ночевать на станциях метро, боясь обвалов наших домов.
Наши жены рожают здесь детей. Наши питомцы пугаются взрывов.

«У российских войск нет потерь.»

Ваши соотечественники гибнут тысячами.

Нет более мотивированной армии чем та, что сражается за свою землю.
Мы на своей земле, и мы даем жесткий отпор каждому, кто приходит к нам с оружием.

«В Украине – геноцид русскоязычного народа, а Россия его спасает.»

Большинство из тех, кто сейчас пишет вам это письмо, всю жизнь говорят на русском, живя в Украине.

Говорят в семье, с друзьями и на работе. Нас никогда и никак не притесняли.

Единственное, из-за чего мы хотим перестать говорить на русском сейчас – это то, что на русском лжецы в вашем правительстве приказали разрушить и захватить нашу любимую страну.

«Украина во власти нацистов и их нужно уничтожить. «

Сейчас у власти президент, за которого проголосовало три четверти населения Украины на свободных выборах в 2019 году. Как у любой власти, у нас есть оппозиция. Но

мы не избавляемся от неугодных, убивая их или пришивая им уголовные дела.

У нас нет места диктатуре, и мы показали это всему миру в 2013 году. Мы не боимся говорить вслух, и нам точно не нужна ваша помощь в этом вопросе.

Украинские семьи потеряли больше 1,377,000 родных, борясь с нацизмом во время Второй мировой. Мы никогда не выберем нацизм, фашизм или национализм, как наш путь. И нам не верится, что вы сами можете всерьез так думать.

«Украинцы это заслужили.»

Мы у себя дома, на своей земле.

Украина никогда за всю историю не нападала на Россию и не хотела вам зла. Ваши войска напали на наши мирные города. Если вы действительно считаете, что для этого есть оправдание – нам жаль.

Мы не хотим ни минуты этой войны и ни одной бессмысленной смерти. Но мы не отдадим вам наш дом и не простим молчания, с которым вы смотрите на этот ночной кошмар.

Искренне ваш, Народ Украины

Online Test Pad — Онлайн тесты, опросы, кроссворды. Онлайн конструктор тестов, опросов, кроссвордов. Виджеты для вашего сайта.

Много лет преподаю математику и техническую механику в техникуме.

Разумеется, преимущества тестирования не нуждаются в рекламе. Но мои неоднократные  попытки использовать этот инструмент в прежние года доставляли больше сложностей, чем удовлетворения. Так было до знакомства с этим сервисом.

Уже 3 года я активно использую OnlineTestPad и наконец ощущаю настоящее удовольствие использования отличного инструмента. Быстрое создание различных тестов с широким выбором заданий. Особенно ценны для меня: возможность введения формул и возможность введения приблизительного ответа с заранее ограниченной погрешностью. Широкий спектр статистической информации. Работа с группами пользователей. Возможность скачать отчет в формате ecxel… Да все функции, которые делают мою профессиональную жизнь приятнее не перечислить. Освоив функционал и сделав базовый набор тестов я получила сильный импульс к творчеству. Тесты перерабатываются, придумываются новые. И с ними меняется подход к уроку, к изложению материала. Поверьте, этот сервис снижает риск профессионального выгорания! Я вижу, с каким азартом студенты работают. Интересные тесты повышают их мотивацию, интерес к учебному предмету, быстрая обратная связь вызывает соревновательный задор. Я считаю OnlineTestPad лучшим инструментом для повышения качества освоения знаний и для учителей и для преподавателей.

Огромное спасибо создателям сервиса. Отдельное спасибо разработчикам за постоянное повышение качества сервиса. Оказывается, даже отличный инструмент можно сделать еще лучше и удобнее. Также хочется сказать спасибо сотрудникам техподдержки — даже в праздничные и выходные дни они быстро реагируют на обращения, обязательно помогают.

Рекомендую всем педагогам попробовать этот сервис — уверена, вам понравится!

Егорова Ольга Алексеевна
преподаватель высшей категории, ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный технкикум»

Россия напала на Украину!

Россия напала на Украину!

Мы, украинцы, надеемся, что вы уже знаете об этом. Ради ваших детей и какой-либо надежды на свет в конце этого ада –  пожалуйста, дочитайте наше письмо .

Всем нам, украинцам, россиянам и всему миру правительство России врало последние два месяца. Нам говорили, что войска на границе “проходят учения”, что “Россия никого не собирается захватывать”, “их уже отводят”, а мирное население Украины “просто смотрит пропаганду”. Мы очень хотели верить вам.

Но в ночь на 24-ое февраля Россия напала на Украину, и все самые худшие предсказания

 стали нашей реальностью .

Киев, ул. Кошица 7а. 25.02.2022

 Это не 1941, это сегодня. Это сейчас. 
Больше 5 000 русских солдат убито в не своей и никому не нужной войне
Более 300 мирных украинских жителей погибли
Более 2 000 мирных людей ранено

Под Киевом горит нефтебаза – утро 27 февраля, 2022.

Нам искренне больно от ваших постов в соцсетях о том, что это “все сняли заранее” и “нарисовали”, но мы, к сожалению, вас понимаем.

Неделю назад никто из нас не поверил бы, что такое может произойти в 2022.

Метро Киева, Украина — с 25 февраля по сей день

Мы вряд ли найдем хоть одного человека на Земле, которому станет от нее лучше. Три тысячи ваших солдат, чьих-то детей, уже погибли за эти три дня. Мы не хотим этих смертей, но не можем не оборонять свою страну.

И мы все еще хотим верить, что вам так же жутко от этого безумия, которое остановило всю нашу жизнь.

Нам очень нужен ваш голос и смелость, потому что сейчас эту войну можете остановить только вы. Это страшно, но единственное, что будет иметь значение после – кто остался человеком.

ул. Лобановского 6а, Киев, Украина. 26.02.2022

Это дом в центре Киева, а не фото 11-го сентября. Еще неделю назад здесь была кофейня, отделение почты и курсы английского, и люди в этом доме жили свою обычную жизнь, как живете ее вы.

P.S. К сожалению, это не “фотошоп от Пентагона”, как вам говорят. И да, в этих квартирах находились люди.

«Это не война, а только спец. операция.»

Это война.

Война – это вооруженный конфликт, цель которого – навязать свою волю: свергнуть правительство, заставить никогда не вступить в НАТО, отобрать часть территории, и другие. Обо всем этом открыто заявляет Владимир Путин в каждом своем обращении.

«Россия хочет только защитить ЛНР и ДНР.»

Это не так.

Все это время идет обстрел городов во всех областях Украины, вторые сутки украинские военные борются за Киев.

На карте Украины вы легко увидите, что Львов, Ивано-Франковск или Луцк – это больше 1,000 км от ЛНР и ДНР. Это другой конец страны. 25 февраля, 2022 – места попадания ракет

25 февраля, 2022 – места попадания ракет «Мирных жителей это не коснется.»

Уже коснулось.

Касается каждого из нас, каждую секунду. С ночи четверга никто из украинцев не может спать, потому что вокруг сирены и взрывы. Тысячи семей должны были бросить свои родные города.
Снаряды попадают в наши жилые дома.

Больше 1,200 мирных людей ранены или погибли. Среди них много детей.
Под обстрелы уже попадали в детские садики и больницы.
Мы вынуждены ночевать на станциях метро, боясь обвалов наших домов.
Наши жены рожают здесь детей. Наши питомцы пугаются взрывов.

«У российских войск нет потерь.»

Ваши соотечественники гибнут тысячами.

Нет более мотивированной армии чем та, что сражается за свою землю.
Мы на своей земле, и мы даем жесткий отпор каждому, кто приходит к нам с оружием.

«В Украине – геноцид русскоязычного народа, а Россия его спасает.»

Большинство из тех, кто сейчас пишет вам это письмо, всю жизнь говорят на русском, живя в Украине.

Говорят в семье, с друзьями и на работе. Нас никогда и никак не притесняли.

Единственное, из-за чего мы хотим перестать говорить на русском сейчас – это то, что на русском лжецы в вашем правительстве приказали разрушить и захватить нашу любимую страну.

«Украина во власти нацистов и их нужно уничтожить.»

Сейчас у власти президент, за которого проголосовало три четверти населения Украины на свободных выборах в 2019 году. Как у любой власти, у нас есть оппозиция. Но мы не избавляемся от неугодных, убивая их или пришивая им уголовные дела.

У нас нет места диктатуре, и мы показали это всему миру в 2013 году. Мы не боимся говорить вслух, и нам точно не нужна ваша помощь в этом вопросе.

Украинские семьи потеряли больше 1,377,000 родных, борясь с нацизмом во время Второй мировой. Мы никогда не выберем нацизм, фашизм или национализм, как наш путь. И нам не верится, что вы сами можете всерьез так думать.

«Украинцы это заслужили.»

Мы у себя дома, на своей земле.

Украина никогда за всю историю не нападала на Россию и не хотела вам зла. Ваши войска напали на наши мирные города. Если вы действительно считаете, что для этого есть оправдание – нам жаль.

Мы не хотим ни минуты этой войны и ни одной бессмысленной смерти. Но мы не отдадим вам наш дом и не простим молчания, с которым вы смотрите на этот ночной кошмар.

Искренне ваш, Народ Украины

Що таке формувальне оцінювання, чому воно потрібне учням і які основні виклики

Ціннісні орієнтири НУШ, нові державні стандарти освіти вимагають нових підходів не лише до організації навчального процесу, але й до оцінювання навчальних досягнень учнів.

Державний стандарт початкової освіти, методичні рекомендації Міністерства освіти й науки України щодо оцінювання в початкових класах НУШ, Закон України “Про повну загальну середню освіту” визначають формувальне оцінювання серед основних різновидів оцінювання.

Міжнародні експерти також послідовно наголошують саме на формувальному оцінюванні як ефективній стратегії підвищення рівня навчальних досягнень учнів. Дедалі більше уваги цьому оцінюванню приділяють і деякі українські науковці та вчителі-практики. Вони, спираючись на власний і міжнародний досвіди, намагаються своєю працею якісно змінити підходи до оцінювання в Україні, аби воно сприяло поліпшенню якості освіти та реалізації ціннісних орієнтирів НУШ.

Отже, чому формувальне оцінювання все частіше з’являється у фокусі уваги освітян і чому його послідовне впровадження важливе для підвищення рівня навчальних досягнень учнів? Іншими словами, чому оцінка – це більше не про “батіг і пряник”?

ФОРМУВАЛЬНЕ – НЕФОРМАЛЬНЕ

Формувальне оцінювання – це оцінювання під час навчання і “для навчання” (англ. – “assessment for learning“). “Формувальне” (англ. – “formative“) – тому що, на відміну від підсумкового, має на меті формування (або форматування) навчального процесу з урахуванням навчальних потреб кожного учня задля більш ефективного формування необхідних знань, умінь та ставлень.

Водночас, значення слова “оцінювання” не обмежується виставленням оцінки. Це послідовна змістовна взаємодія між учнем, учителем і батьками щодо навчальних досягнень учня на підставі всім зрозумілих цілей і критеріїв.

Аби оцінювання стало формувальним, система прийомів, що вчитель застосовує під час навчання, має ґрунтуватися на певних ціннісних орієнтирах. Зокрема, для успішного застосування формувального оцінювання навчальний процес має бути організований у такий спосіб, щоби спонукати кожного учня бути активним його учасником, а не пасивним “отримувачем” знань і оцінок. Має бути створена така атмосфера навчання, за якої учні не бояться “йти на ризик” – ставити запитання, робити помилки й показувати, чого вони ще не вміють або не знають.

Формувальне оцінювання як “оцінювання для навчання” складається з певних елементів, серед яких насамперед:

 • вироблення зрозумілих учням цілей на певний період навчання;
 • надання й отримання учнями конструктивного зворотного зв’язку щодо їхніх навчальних досягнень відповідно до визначених цілей;
 • коригування вчителем навчального процесу відповідно до результатів і навчального поступу учнів.

Результат формувального оцінювання для учнів – усвідомлення ними відповідей на три важливі запитання:

 1. яка моя ціль у вивченні цього предмета або курсу на цьому етапі навчання – які саме знання й уміння я маю опанувати і для чого, як саме вони будуть оцінюватися в підсумку?
 2. де я зараз на шляху досягнення цієї цілі – що саме мені вдається добре, а над чим потрібно попрацювати?
 3. яке в мене наступне завдання на цьому шляху?

Чи є формувальне оцінювання абсолютно новою концепцією для української педагогічної практики? Не зовсім.

Хоча термін раніше не був закріплений законодавчо, багато хто наголошують, що окремі прийоми вчителі застосовували давно. Прикладами таких прийомів можуть бути диференційовані завдання з орієнтацією на навчальні потреби учнів, техніки самооцінювання та взаємооцінювання, письмовий або усний зворотний зв’язок щодо індивідуальних успіхів і невдач тощо.

Цей факт є вдалим підґрунтям для подальшого розвитку та послідовного поширення практик формувального оцінювання з урахуванням напрацювань світової педагогічної спільноти.

Проте важливо враховувати й те, що формувальне оцінювання як стратегія підвищення рівня навчальних досягнень і покращення якості освіти – це не про застосування того чи іншого окремого прийому або інструменту. Формувальне оцінювання не може здійснюватися вибірково й не обмежується заповненням учителем тих чи інших форм. Ба більше, без постійного активного залучення учнів до оцінювання, за відсутності будь-якого із зазначених вище першочергових елементів, формувальне оцінювання може швидко перетворитися на формальне.

Формувальне оцінювання вимагає системності, має бути вбудоване в повсякденне шкільне життя. Це потребує новітніх підходів до організації навчального процесу й послідовної побудови нової культури оцінювання – у центрі яких учень / учениця та їхні індивідуальні потреби пізнання.

У ЧОМУ ЦІННІСТЬ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Формувальне оцінювання є однією з найефективніших досліджених стратегій підвищення рівня навчальних досягнень учнів за висновками міжнародних науковців та експертів, зокрема, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

На системному рівні послідовне впровадження й застосування формувального оцінювання сприяє рівному доступу до якісної освіти, оскільки допомагає учням, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу, досягати кращих результатів навчання. Цей різновид оцінювання розвиває в учнів уміння вчитися, а отже – сприяє реалізації ціннісного орієнтиру щодо навчання протягом життя. Учителі, які застосовують техніки формувального оцінювання, виявляються краще підготовленими до індивідуалізації навчання відповідно до потреб учнів.

Зворотний зв’язок – обмін інформацією між учнем і вчителем або між учнями щодо їхніх навчальних досягнень у межах визначених цілей і очікуваних результатів – має значний вплив на ефективність навчального процесу. Це доводять численні міжнародні наукові дослідження. За результатами аналізу британської організації Education Endowment Foundation (EEF), учні, чиє навчання супроводжується наданням і отриманням змістовного зворотного зв’язку, у середньому на 8 місяців випереджають у своєму навчальному поступі учнів, які такого зворотного зв’язку не отримують.

Крім того, формувальне оцінювання сприяє розвитку в учнів метакогнітивних навичок, тобто вміння планувати, регулювати, аналізувати власну навчальну діяльність, визначати причини труднощів та можливі шляхи їхнього подолання, що, зі свого боку, розвиває внутрішню мотивацію. Це стає можливим, зокрема, завдяки концентрації уваги на процесі та цілях навчання, орієнтації на результат, застосуванню технік самооцінювання і взаємооцінювання. За даними EEF, розвиток школярами метакогнітивних навичок і навичок саморегуляції дає їм можливість досягти результатів навчання, що в середньому на 7 місяців випереджають навчальний поступ інших учнів.

Отже, цінність формувального оцінювання в тому, що воно підвищує мотивацію, розвиває вміння вчитися та допомагає учням досягати кращих результатів навчання.

ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ДЛЯ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Україна – не перша й не єдина країна, що стикається з труднощами під час впровадження формувального оцінювання. За результатами аналізу ОЕСР, основні виклики на шляху впровадження формувального оцінювання такі:

 • необхідність досягнення балансу між практиками формувального оцінювання та “завжди видимими” результатами підсумкового оцінювання (в українському контексті – також поточного бального оцінювання) на системному рівні;
 • низька якість інструментів підсумкового оцінювання або застосування інструментів підсумкового оцінювання, що не відповідають змісту навчальних програм;
 • недостатня узгодженість між підходами до оцінювання навчальних досягнень учнів та моніторингу якості освіти.

Додатковий чинник тиску на систему оцінювання – складання відкритих рейтингів класів або шкіл на підставі обмежених даних підсумкового оцінювання, як-то середній бал чи результати зовнішнього незалежного оцінювання.

Серед можливих шляхів попередження або подолання зазначених викликів з огляду на міжнародний досвід експерти ОЕСР зазначають:

 • послідовне поширення практик формувального оцінювання з одночасним використанням результатів підсумкового оцінювання з формувальною метою – тобто для надання й отримання зворотного зв’язку щодо успіху та рівня складності завдань, визначення подальших навчальних цілей і коригування навчання з орієнтацією на виявлені потреби учнів; і
 • формування загальної культури оцінювання та впровадження внутрішнього моніторингу якості освітніх послуг на рівні шкіл.

Ці кроки можуть допомогти знизити рівень напруження щодо оцінювання та створити умови для зміщення фокусу уваги учасників навчального процесу з “підготовки до тестів” на оцінювання заради більш якісного навчання.

Формувальне оцінювання, й особливо надання ефективного зворотного зв’язку, потребують розвитку відповідних навичок в усіх учасників навчального процесу. Деякі науковці та вчителі-практики наголошують, що якісний зворотний зв’язок починається з адміністрації школи. Саме адміністрація як “головний учень” спільноти має демонструвати готовність отримувати зворотний зв’язок, уміння реагувати на нього та власним прикладом моделювати надання якісного зворотного зв’язку під час роботи, що допомагає всім учасникам шкільної спільноти ставати краще.

Тішить, що перші кроки на системному рівні в цьому напрямі вже зроблені. Державна служба якості освіти України визначила принципи формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в школі. Серед них, зокрема, задіяння всіх працівників для досягнення цілей школи, зорієнтованість на поліпшення показників освітнього процесу, дитиноцентризм, постійне вдосконалення, гнучкість і адаптивність.

Підсумовуючи інформацію про сутність та переваги формувального оцінювання, а також уже зроблені кроки та виклики для його подальшого впровадження, можу сказати, що висновок очевидний. Основне питання щодо впровадження формувального оцінювання в Україні – це наразі не питання “бути чи не бути?”, а питання “як саме?”. Від відповіді на нього буде залежати, якою мірою українські школярі отримають шанс на оцінювання для навчання, підвищення рівня навчальних досягнень та доступ до більш якісної освіти на заміну “батога і пряника”.

Олена Підгорна, Тамара Береговська, експертки Команди підтримки реформ МОН, спеціально для “Нової української школи”

Про Команду підтримки реформ

Команда підтримки реформ (Reform Support Team – RST) Міністерства освіти і науки, що працює з червня 2019 року, – це група українських фахівців, які не є державними службовцями. Команда підтримки реформ надає цільову підтримку Міністерству в розробці та реалізації пріоритетних реформ професійної (професійно-технічної) освіти, Нової Української Школи та Реформи Державного Управління. Робота Команди підтримки реформ на тимчасовій основі фінансується донорами в рамках проєкту “Українська Архітектура Реформ” (URA). Проєкт “Українська Архітектура Реформ” (URA) – це комплексна програма технічної допомоги, розроблена ЄБРР у партнерстві з Європейським Союзом для підтримки ключових реформ в Україні. Проєкт впроваджується за підтримки Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) та Багатостороннього Донорського Фонду Стабілізації та Сталого Розвитку України (Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, США та Європейський Союз, найбільший донор).

Титульне фото: автор – Madhourses, Depositphotos

Взаємодія сім’ї і дошкільного закладу у вихованні дітей

Взаємодія сім’ї і дошкільного закладу у вихованні дітей.

З перших днів свого життя дитина починає поступово всотувати в себе навички вживання у світ і виживання у ньому, опановувати соціальний досвід (соціалізується). Макрокосм цього світу на перших порах зведений до середовища сім’ї, яка передусім несе відповідальність за виховання дитини. Глибинний зміст, масштаб і сила цієї відповідальності обумовлені соціальним статусом сім’ї.

З часом дитина розширює сферу своєї взаємодії зі світом, на неї спрямовують свої впливи різноманітні соціальні інститути, які доповнюють, урізноманітнюють виховні зусилля сім’ї. На етапі дошкільного дитинства провідним соціальним інститутом, покликаним забезпечити різнобічний розвиток дитини, є система дошкільних закладів. Гармонійна взаємодія їх із сім’єю є запорукою повноцінності буття дитини, розкриття і реалізації її потенціалу, виходу на нові орбіти соціальної реальності. І все-таки найвища відповідальність за виховання дітей у цій взаємодії належить сім’ї.

Виховна функція сім’ї

В усі часи і серед різних народів родинне виховання було і є незмінною цінністю, головною духовною основою життя нації, могутнім соціальним феноменом, який найтісніше об’єднує людей, неперевершеним чинником самовиявлення людини в усіх її іпостасях: немовля, дитина, підліток, юнак (дівчина), чоловік (жінка), син (дочка), дідусь, бабуся, онук та ін.

Сім’я — мала соціально-психологічна група, члени якої пов’язані шлюбними або родинними стосунками, спільністю побуту і взаємною моральною відповідальністю.

Соціальна роль сім’ї обумовлена потребою суспільства у фізичному і духовному відтворенні населення. Будучи одним із найважливіших елементів суспільства, значною мірою залежачи від процесів і тенденцій у ньому, сім’я є відносно автономним соціальним інститутом, що зумовлює її соціальну стійкість, захищеність, навіть недоступність для соціальних експериментувань. Як і кожне соціальне явище, вона також розвивається.

Сім’я виконує різноманітні зовнішні і внутрішні функції. З огляду на особливості соціального буття сім’ї, виокремлюють такі провідні її функції:

— виховна функція. Полягає вона у задоволенні індивідуальних потреб у батьківстві та материнстві, самореалізації особистості в дітях. Стосовно суспільства виховна функція сім’ї забезпечує соціалізацію підростаючого покоління;

— господарсько-побутова функція. Спрямована вона на задоволення матеріальних потреб членів сім’ї, забезпечення умов для збереження і зміцнення їхнього здоров’я, організацію відпочинку;

— емоційна функція. Реалізація її задовольняє потребу людини у визнанні, любові, турботі, психологічному захисті;

— функція духовного спілкування. Забезпечує взаємне розуміння і духовне збагачення особистості;

— функція формування досвіду соціального життя. У сім’ї особистість здобуває первинні знання і навички взаємодії з людьми, поведінки в суспільстві, набуває досвіду соціального контролю за виконанням його норм і правил;

— сексуально-еротична функція. Забезпечує продовження роду, задовольняє потреби індивіда у сексуальному житті.

Порушення функцій сім’ї може бути пов’язане з політичними, соціально-економічними умовами її життя, особистісними якостями її членів, особливостями їхніх взаємин. Неблагополуччя у сім’ї породжує проблеми у розвитку дітей.

У сучасній сім’ї особлива роль належить функціям духовного спілкування, емоційної підтримки, виховній функції, оскільки суспільство, навчально-виховні заклади не можуть забезпечити таких унікальних умов для емоційно-духовного життя особистості, якими володіє сім’я. Саме завдяки проживанню в сім’ї, цілеспрямованим її зусиллям людина пізнає, осягає свою людську сутність, обов’язки перед іншими людьми, передусім перед батьками і дітьми, утверджує в собі все людське. Для цього вона повинна виростати в сім’ї, в якій витає дух любові, всі чуйно, турботливо ставляться одне до одного. Адже уроки доброти, любові, здатність до співпереживання неможливо почерпнути з книжок. Ці якості виробляються в дитині передусім під час її взаємодії з найближчими їй людьми. Відчуваючи любов до себе, спостерігаючи, у чому це виявляється, дитина вчиться любити інших людей. А любов до дитини виростає із взаємної любові батьків, від уроків любові, отриманих ними у своєму дитинстві, від щирості їхніх стосунків зі своїми батьками.

Особливості виховної функції сім’ї полягають у тому, що вона одночасно виховує дорослих і дітей та реалізується у таких трьох головних аспектах:

1. Становлення, розвиток, виховання дитини як особистості, сприяння розвитку її здібностей. Сім’я репрезентує дитині суспільство, забезпечує передавання їй соціального досвіду, охороняє її права.

2. Здійснення виховного впливу сім’ї на кожного індивіда впродовж усього його життя. Кожна сім’я має свою систему виховання, засновану на певних ціннісних орієнтаціях. Спочатку несвідомо, орієнтуючись на почуття близьких людей, дитина починає розуміти, що в її поведінці їх радує, а що засмучує. Пізніше у неї формуються уявлення про те, що є прийнятним у сім’ї, а дорослішаючи, вона починає усвідомлювати принципи, на яких вибудовуються стосунки в її сім’ї, порівнювати їх з ідеальною, на її погляд, системою.

3. Спонукання дітьми саморозвитку, самовдосконалення своїх батьків та інших родичів. Дитина є невичерпним джерелом життєвих успіхів, емоційних стимуляторів для дорослих. Ледь з’явившись на світ, вона значно розширює його горизонти для своїх батьків, вносить у їхнє життя багато нового. Підростання, дорослішання дитини потребує нових знань, виховних умінь і навичок дорослих, реалізації своєї соціальної ролі на більш високому рівні. Виховуючи дитину, батьки самі повинні поводитися на рівні вимог, які їй пред’являють. Очевидно, на цьому ґрунтуються твердження, що не сім’я соціалізує дитину, а дитина соціалізує дорослих.

У дошкільні роки дитина повністю ототожнює себе зі своєю сім’єю, передусім із батьками; її емоційний світ майже цілком залежить від атмосфери в сім’ї. Саме тут вона пізнає й опановує моделі моральної поведінки, взаємодії з іншими людьми, природою тощо.

Форми роботи дошкільного закладу із сім’єю

Сучасні дитячі дошкільні заклади стають відкритими для батьків, дітей і громадськості. Вони все більше уваги приділяють освіті та вихованню батьків, вважаючи це одним із принципово важливих чинників успішного розвитку і виховання дітей. Вплив дошкільних закладів на розвиток педагогічної культури батьків буде ефективним, якщо відповідатиме таким критеріям:

1. Спрямованість і адресованість. Даючи конкретні поради, рекомендації, педагоги повинні знати особливості конкретних сімей. Нерідко батьки самі звертаються до вихователів за педагогічними порадами, у тому числі з конкретними питаннями щодо власної дитини.

2. Оперативний зворотний зв’язок. Робота педагога з батьками має вибудовуватися на основі живого діалогу, в процесі якого він з’ясовує рівень сформованості педагогічних знань і навичок батьків, вносить за необхідності відповідні корективи.

3. Індивідуалізація педагогічного впливу. Працюючи з батьками, вихователь допомагає їм використовувати педагогічні знання не як абстрактні істини, а як керівництво до практичних виховних дій, спрямованих на конкретну дитину з її особливостями, перспективами вікового та індивідуального розвитку.

Форми роботи з батьками можуть бути колективними, індивідуальними, наочно-інформаційними. До колективних форм роботи належать батьківські збори (групові та загальні), на яких обговорюються проблеми життєдіяльності групи і дитячого садка; зустрічі з батьками; вечори запитань і відповідей; засідання «круглого столу» з дискусійних проблем; заняття-тренінги, покликані навчити батьків правильно організувати спілкування і спільну діяльність з дитиною; спільні з дітьми, батьками і вихователями свята і розваги; виставки спільних робіт батьків і дітей; дні відкритих дверей; школи для батьків; сімейні (домашні) педради, які проводять у батьків вдома; батьківські конференції.

Індивідуальні форми роботи охоплюють індивідуальні бесіди і консультації (проводять, як правило, вранці і ввечері, коли батьки приводять дитину в дитячий садок або забирають додому), відвідування дітей вдома; залучення батьків до життя дитячого садка (організаційно-господарська допомога вихователю: виготовлення іграшок, посібників, допомога у проведенні екскурсій, культпоходів тощо).

Найпоширенішими наочно-інформаційними формами роботи є виставки дитячих робіт; реклама книг, публікацій у періодиці, в системі Інтернет з проблем сімейного виховання.

Очікувану ефективність забезпечує раціональне поєднання різних форм роботи. Як свідчить досвід, у роботі з батьками слід уникати готових оцінних суджень про виховання, допомагати їм у виробленні вміння особисто спостерігати за власною дитиною, відкривати в ній нові якості й риси.

Часто педагоги свої міркування ілюструють магнітофонними записами розмов з дошкільниками, видеофрагментами про різні види діяльності (дидактична, театралізована гра, праця, зображувальна), фотографіями дітей, виставками їхніх робіт.

Актуалізації уваги батьків до проблем виховання дошкільників сприяють доручення їм виступити з конкретного питання на батьківських зборах; «домашні завдання» на спостережливість; участь батьків у роботі гуртків, проведенні ігор, занять, екскурсій з дітьми; допомога у проведенні рольових і ділових ігор.

Значного поширення набувають творчі форми роботи з батьками, в яких беруть участь діти, інші педагоги і співробітники дошкільного закладу. Часто батькам цікаво не тільки спостерігати за дитиною під час її взаємодії з дорослими не в домашніх умовах, а й самим виступити в новій ролі (театралізованій виставі, спортивному змаганні, конкурсі, засіданні дискусійного клубу).

Доцільно залучати до роботи не окремих, а всіх представників сім’ї, інших родичів, які мають стосунок до виховання дитини, а також налагодити дружні стосунки з іншими сім’ями, які небайдуже ставляться до розвитку і виховання своїх дітей.

У роботі дошкільного закладу з батьками істотне значення має спрямування педагогічної самоосвіти батьків, стимулювання прагнення і вміння поповнювати свої педагогічні знання і після вступу дитини до школи.
Кiлькiсть переглядiв: 8717

Евристична бесіда як метод пошукового навчання

ЕВРИСТИЧНА БЕСIДА

ЕВРИСТИЧНА БЕСIДА — дiалогiчний метод творчої взаємодiї викладача та учнiв, що базується на розв’язаннi проблемної задачi за допомогою основних i навiдних запитань пошукового характеру для активiзацiї учнiв самостiйного пошуку iстини.
ЕВРИСТИЧНА БЕСIДА (вiд грец. знаходжу, винаходжу) — метод навчання, який передбачає, що вчитель умiло поставленими запитаннями скеровує учнiв на формування нових питань, висновкiв, правил, використовуючи явнi знання, спостереження

Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності нараховує вже кілька тисячоліть, вперше він увійшов в ужиток як “сократична бесіда”, він імені славетного філософа Сократа, що вів філософські з учнями бесіди, що мали на меті з’ясування істини не прямим повідомленням, а власним розумом учня. М. Кобзов і Н. Горбачов у праці “Сократовский метод обучения” наводять висловлювання великих педагогів усіх епох, що високо оцінювали цей метод. Так, Я. Коменський радив учителям відродити “духовне повивальне мистецтво”, подібно вважав і Ж.-Ж. Руссо, А. Дістерверг називав евристичну бесіду вінцем шкільного мистецтва, вказаним самою практикою, констатував, що це — метод, яким оперують видатні шкільні вчителі. Високо цінував евристичну бесіду і К.Ушинськи.

Бесіда як метод навчання є «діалогом між учителем і учнем, який підпорядковується конкретній меті». Цей метод широко застосовується у процесі навчання молодших школярів і має великі можливості в керуванні їхньою пізнавальною діяльністю.

Бесіда — це «складний спосіб організації пізнавальної діяльності учнів. Особливість цього методу навчання полягає у тому, що інформація відтворюється або сприймається школярами частинами, у формі запитання — відповідь». Якщо «поза увагою дітей залишається хоч одна частина змісту, знання стають фрагментарними, втрачається їхня сутність, у дітей зникає інтерес і бажання працювати».

У дидактиці визначено такі функції методу бесіди:

створення психологічної установки на засвоєння нового матеріалу, мотивація пізнавальної діяльності учнів під час вивчення певної теми, постановка перед учнями проблемної ситуації;

розкриття змісту фактичного матеріалу; опис певного об’єкта, повідомлення про події, явища;

розкриття причинно-наслідкових та інших зв’язків між предметами та явищами навколишнього середовища;

зведення знань у певну систему;

— інструктування учнів щодо їхньої діяльності.

Широкі функції бесіди у системі навчання і виховання молодших школярів зумовлюють її місце у навчальному процесі. Бесіди можуть застосовуватися на всіх етапах навчання: під час підготовки до засвоєння нового матеріалу, в процесі його пояснення, засвоєння, застосування та узагальнення.

Бесіда також — це структурний елемент (прийом) усіх інших методів. Основна її функція у цій якості — це «керування різними видами навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів».

Серед теоретиків дидактики та вчених, котрі займаються методами навчання та їх класифікацією, й досі немає однозначного погляду на місце евристичної бесіди серед них. По суті, жодна з існуючих класифікацій за певним критерієм не визначає окремого місця цьому методу.

За основу класифікації Ю. Бабанського береться або джерело інформації (поділ методів на словесні, наочні і т.д.), або характер інтелектуальної та пізнавальної діяльності учнів (репродуктивні, частково-пошукові методи тощо). Таким чином, якщо розглядати евристичну бесіду як “бесіду, що передбачає евристичних хід думок” , то вона є однією із форм методу бесіди, що належить до групи словесних методів, якщо ж розглядати її як евристичну (частково-пошукову) роботу учнів, що має форму бесіди, місце евристичної бесіди — форма частково-пошукового методу. Таким чином, евристична бесіда знаходить своє місце на перетині двох класифікацій.

Визначення сутності евристичної бесіди вимагає тлумачення наступних понять:

1. Евристика — історично започаткований Сократом (470-399 рр. до н.е.) особливий метод ведення діалогу, навчання, що ґрунтується на системі навідних питань, які спонукають, «підштовхують» співрозмовника до самостійного вирішення проблеми. В античній філософії евристикою називали „сукупність прийомів навчання за допомогою навідних питань, теорія такої методики” . Тепер „евристика — це: 1) сукупність методів дослідження, спрямованих на відкриття, пізнання нового, раніше невідомого; 2) наука, що вивчає процеси продуктивного творчого мислення; 3) алгоритм оптимального пошуку варіантів розв’язування задач, специфічних для штучного інтелекту” .

2. Пошукові (евристичні) методи навчання забезпечують максимальну пізнавальну активність учнів, що спирається на розвинутий пізнавальний інтерес. Відповідно до типології І. Лернера і М. Скаткіна, до цієї групи належать такі методи: частково-пошуковий, метод проблемного навчання та дослідницький . До застосування цих методів схильні сучасні інноваційні методики. Пошукова діяльність учнів є перехідною ланкою до творчості.

Отже, евристична бесіда — це „метод навчання, який полягає в тому, що вчитель вміло поставленими запитаннями (інколи навідними), спонукає учнів самостійно на основі їхніх знань, уявлень, життєвого досвіду, спостережень приходити до певних висновків, формулювати поняття і правила”.

Дидактична суть евристичної бесіди як методу полягає в тому, що „цей метод навчання передбачає розмову вчителя з учнями, організується за допомогою продуманої системи запитань і передбачає не пряме повідомлення знань учням, а їх власне знаходження зв’язків із уже відомим і виведенням закономірностей” .

Дидакт І. Підласий виокремлює такі головні особливості методу евристичної бесіди:

§ знання не пропонуються у готовому вигляді, а їх треба здобувати самостійно;

§ вчитель організовує не повідомлення чи виклад знань, а їх пошук за допомогою різних засобів;

§ учні самостійно доходять висновків під керівництвом вчителя.

Схема динаміки інформації у процесі евристичної бесіди має такий вигляд: вчитель > учні > вчитель > учні …

Зі схеми бачимо, що постановка запитань не є прерогативою тільки вчителя, учні також можуть задавати запитання, потрібні їм для осмислення матеріалу.

Принциповим, за І.П.Підласим є те, що „учні ще не здатні самостійно, без керівництва вчителя здобувати ці знання, а тому цей метод є лише частково-пошуковим”.

У процесі застосування евристичної бесіди вчитель уміло поставленими запитаннями спрямовує думку учнів на розуміння ними суті виучуваного матеріалу. Розумову роботу, яку при цьому виконують учні, можна розглядати в такій послідовності:

· перед учнями ставиться проблема, питання, предмет для спостереження, порівняння, що примушує їх мислити, дає поштовх думці;

· аналізуються різні відповіді, висловлені при розгляді питання, — відкидаються неправильні, доповнюються або уточнюються неповні й неточні, виводиться правильна відповідь;

· установлюються логічні зв’язки між окремими положеннями, виводяться висновки і узагальнення, установлюється система нових знань.

Отже, від постановки питання, досліду, спостереження вчителі, в евристичній бесіді веде учнів до порівняння і зіставлення, аналізу і синтезу, знаходження правильної відповіді і, нарешті, до встановлення логічних зв’язків, виведення висновків і узагальнень.

Існує кілька різновидів методу бесіди, тому потрібно чітко виокремити місце евристичної бесіди серед них. Типовими для початкового навчання є такі види бесід: евристична, репродуктивна, узагальнююча, контрольнокорекційна, аналітико-синтетична.

Орієнтовна структура евристичної бесіди, основні етапи її використання на уроках в початкових класах такі:

1. Актуалізація опорних знань.

2. Створення проблемно-пошукових ситуацій.

3. Спонукання учнів висловити припущення про вирішення проблеми.

4. Вимога довести свою точку зору.

5. Спрямування розумової діяльності учнів, коректування відповідей.

6. Узагальнення і систематизація знань.

Вказана структура евристичної бесіди не є щось незмінне, раз і назавжди дане, необхідно творчо підходити до підготовки і проведення евристичної бесіди. Характер елементів структури визначається завданнями, які постійно треба розв’язувати на уроці.

Важливе місце в підвищенні ефективності методу евристичної бесіди займає знання її функцій. Оскільки евристична бесіда — один із методів навчання, то їй притаманні функції, які властиві взагалі методам навчання: освітня, розвиваюча, виховна, мотиваційна та ін.

Освітня функція методу евристичної бесіди проявляється в „забезпеченні високого науково-теоретичного рівня знань учнів, в озброєнні їх сумою знань, що відповідають досягненням науки і практики” . На сучасному етапі розвитку суспільства роль науки проявляється з винятковою силою. Лише оволодівши знаннями, в яких сконцентрований багатовіковий колективний досвід людства, молоде покоління може плідно брати участь у будівництві нового життя.

Учитель, „здійснюючи освітню функцію евристичної бесіди, виступає як керівник розумової діяльності школярів, розкриває логіку навчального предмета, забезпечує засвоєння знань у певній системі” . Сприймання нового не зводиться до якогось одного акту, а являє собою процес, у якому учні розглядають кожне нове явище або ж наукове поняття з різних точок зору, встановлюючи багатогранність зв’язків даного об’єкта з іншими як подібними до нього, так і не схожими.

Учені-методисти  вказують на те, що недопустимо ставити учням запитання, які підказують, містять у собі уже готову відповідь. Запитання це повинні бути легкими, примітивними, бо в такому випадку вони не викликають активної розумової діяльності, вдумливого, серйозного ставлення до навчальної роботи. Своїм змістом і формою запитання мають сприяти розвитку учнів. Кожну відповідь учитель повинен уважно вислухати, похвалити школяра, якщо він цього заслуговує, або ж вказати на помилки, недоліки. Учню, який неправильно відповів, варто запропонувати самому знайти неточності, помилки, якщо ж він не зможе цього злюбити,— викликати іншого, запропонувати йому дати, правильну відповідь.

Вивчення поурочних планів передових учителів початкових класів, які вміло використовують метод евристичної бесіди, спостереження уроків показують, що „саме завдяки ефективному застосуванню методу евристичної бесіди учні можуть найбільшого мірою вияснити незрозуміле у матеріалі, запам’ятати і відтворити вивчені правила, осмислити матеріал, спираючись на уже здобуті знання” .

Розвиваюча функція орієнтує учителя на „використання евристичної бесіди, в процесі якої розвиваються увага, пам’ять, уява, творче мислення, багаті духовні потреби і різноманітні здібності” . Важко переоцінити виховні можливості методу евристичної бесіди під час початкового навчання, адже за допомогою цього методу вчитель залучає весь клас до оцінки висловлених думок і їх викладу, всіляко заохочує учнів до влучного слова, вчить мислити, обмінюватися думками. Тому ця функція є провідною, оскільки саме самостійність учнів є характерною рисою евристичної бесіди. Тому використовуючи цей метод, учні розвивають власні здібності до активного мислення, індукції, аналізу та синтезу.

Виховна функція методу евристичної бесіди в процесі початкового навчання тісно пов’язана зі змістом кожного навчального предмета. Таким є матеріал вступних уроків, передбачених програмою для кожного класу. Цей матеріал знайомить учнів з важливими питаннями, наприклад, про роль мови в житті суспільства, походження мови тощо .

Важливе значення має евристична бесіда, під час якої „учні вчаться усвідомлювати науковий зміст явищ самої мови: матеріальна природа звука; відмирання в мові слів, граматичних форм, які вже віджили, І виникнення нових як показник того, що мова — явище, яке розвивається історично; єдність форми і змісту мовних явищ; розкриття глибокої єдності мови і мислення тощо” . Це можуть бути такі запитання: 1. Чи є різниця між звуками мови і звуками природи? 2. Що відбувається, якщо поєднуються між собою звуки природи? А звуки мови? 3. Чому в мові постійно одні слова з’являються, а деякі «старіють», забуваються? Такі запитання і відповіді на них формують в учнів науковий світогляд

Учитель добирає для евристичної бесіди такі речення і тексти, які б несли в собі повноцінне виховне навантаження. Бажано використовувати як мовний матеріал кращі зразки народної творчості — прислів’я, приказки.

Великі можливості для формування особистості учня: ставлення до життя, до знань, різні розумові здібності, моральні почуття і воля — мають уроки розвитку мовлення .

Бесіда виконує також мотиваційну функцію. Курс на підвищення самостійності і творчої активності учнів вимагає особливої уваги до підсилення мотиваційної сторони у навчанні, вихованню позитивних мотивів у засвоєнні знань. Для того, щоб сформувати такі мотиви навчання, „створюються за допомогою методу бесіди ситуації новизни, актуальності, учителі добирають спеціальні приклади, факти, ілюстрації, які в даний момент викликають особливий інтерес у всієї громадськості країни” . В цьому випадку учні значно яскравіше і глибше усвідомлюють важливість, значимість питань, що вивчаються, і тому ставляться до них з великим інтересом.

Метод евристичної бесіди виконує мотиваційну функцію і тоді, коли створюються ситуації пізнавальної суперечки, навчальної дискусії. Для цього, наприклад, „спеціально пропонується учням висловити свої судження про причини того чи іншого явища, обґрунтувати ту чи іншу точку зору” . Традиційним є питання типу: «А хто думає інакше?» Учні висловлюють різні думки і з інтересом чекають аргументованих висновків учителя.

Мотиваційна функція методу евристичної бесіди проявляється також під час створення в навчальному процесі ситуації успіху. Відомо, що без переживання радості успіху неможливо по-справжньому розраховувати на великі досягнення в переборенні навчальних труднощів.

Названі функції притаманні всім методам навчання. Крім того, для методу евристичної бесіди характерною є комунікативна функція. Вона проявляється в тому, що „учні завдяки діалогу, який застосовується вчителем на уроці, виробляють практичні уміння користуватися усним мовленням в спілкуванні з людьми” .

Комунікативна функція „сприяє формуванню таких навичок, як тактовність у спілкуванні, уміння лаконічно спитати, точно відповісти, ясно і дохідливе висловити свою думку, вміння вислухати уважно іншого, правильно реагувати в ході бесіди на висловлену точку зору, не компрометуючи при цьому співбесідника, не принижуючи його честі й гідності своїми запитаннями, доповненнями, даючи простір для нормального. і спокійного протікання діалогу” .

Комунікативна функція проявляє себе також в умінні оперативно, швидко зрозуміти опонентів, якщо й потрібно, то стати на шлях дискусії, висловити своє позитивне або ж негативне ставлення до питання, яке обговорювалось, зайняти принципову позицію, вміти відстояти свою точку зору, налагодити контакт з іншими, сторонніми людьми, якщо того вимагають обставини.

У частини школярів не сформовані здібності самостійно мислити, недостатньо широкий кругозір, а звідси неувага до слова, неохайність в оформленні висловлювань, відсутність вимогливого і критичного ставлення до свого і чужого мовлення. Все це пов’язане з нерозвиненістю комунікативних умінь, що є недоліком виховання взагалі.

Комунікативна функція методу бесіди вимагає широкої постановки лінгвістичного виховання і тісного його зв’язку з вимогами життя, оскільки в сучасних умовах правильна мовленнєва поведінка має важливе значення . Навчити правильно спілкуватися — ціла галузь виховної роботи, від успіху якої залежить духовне життя особистості і колективу.

Можна зробити висновок, що сутність евристичної бесіди навчання полягає у тому, що це є метод навчання, при якому учні у ході бесіди, старанно підготовленої вчителем, власноруч доходять запланованих виснувків. Методу евристичної бесіди властиві функції, притаманні всім дидактичним методам: освітня, розвиваюча, комунікативна (притаманна взагалі методу бесіди), виховна, проте провідну роль відіграють саме розвиваюча, оскільки саме у розвитку самостійності мислення, вміння власними зусиллями досягати результату полягає потенціал евристичної бесіди.

Евристична бесіда має за мету спрямування учнів на активні роздуми, самостійне просування їх у засвоєнні нових знань, висловлювання припу-щень про причини явищ, про зв’язки між поняттями на основі порівнянь, логічних роздумів. Вона застосовується для розвитку самостійності мислення, дослідницьких умінь, творчого підходу до справи.

ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ В СЦЕНАРИИ

Тема — важнейший элемент хорошего сценария. Это движущая цель фильма. Это сообщение, которое писатель пытается донести до аудитории, которое при эффективном сообщении удовлетворяет их эмоционально и аналитически и заставляет их чувствовать, что они только что посмотрели хороший фильм. Это, в одном предложении, то, о чем фильм на самом деле .

Неважно, какая тема — любовь побеждает все, настоящая красота внутри, жизнь — отстой, а потом ты умираешь — если ты эффективно докажешь или опровергнешь это, ты преуспеешь как писатель.

Что делает тему настолько важной для сценария, так это то, что она направляет все — сюжет, кто герой, кто такой злодей, действие, диалог, второстепенные сюжеты — все !

Тема как наставник писателя. Он отвечает на все вопросы его истории.

Кто мой герой?

Он единственный человек, который лучше всего может доказать тему.

Кто мой злодей?

Он единственный человек, который лучше всего может опровергнуть тему или доказать контр-тему.

Как выбрать сюжеты и персонажей?

Найдя те сюжетные линии и персонажей, которые лучше всего соответствуют теме или противоречат ей.

Как мне узнать, что мои персонажи должны делать и говорить?

Заставляя их всегда действовать и говорить в соответствии со своей тематической ценностью (положительной или отрицательной), проверяя героя, продвигая тему или контр-тему.

Если вы когда-либо были сбиты с толку тем, что ваши персонажи должны делать или говорить дальше, скорее всего, вы либо не знали, что тема движет сюжетом и диалогами, либо никогда полностью не разрабатывали свою тему.

Нелегко разработать точную тему, когда вы начинаете писать план. Это потому, что тема не является независимой концепцией; это связь между сюжетом, характером и диалогом.

Вы можете начать с определения точной темы для своей истории, но обычно она меняется, иногда значительно.

Вы развиваете свою тему, работая с сюжетом и персонажами по мере развития своей истории. Вы получаете представление о своей теме и начинаете планировать сцены.Затем, когда вы увидите свою историю более четко, она прольет свет на вашу тему. Вы полируете свою тему и продолжаете писать.

То же самое и с символами. Чем больше вы узнаете о них, наполняя их тематическими качествами, тем больше света они проливают на тему. И тема снова изменится.

Тема, сюжет и персонаж движутся вместе как единое целое. Сосредоточьтесь на теме, и вы сосредоточитесь на сюжете и персонажах. Развивайте сюжет, и вы развиваете персонажей и тему. Отточите характеры, и вы обострите тему и сюжет.

В какой-то момент у вас будет этот Ага! момент и понять, что вы прибили свою тему. Это когда вы возвращаетесь к своему плану и обнаруживаете, что, когда вы пересматриваете его на этот раз, все встает на свои места.

Темой является Розеттский камень, который позволяет вам воплотить вашу замечательную концепцию в отличный сценарий.

Джефф

©Джеффри Скотт, все права защищены

совпадение в мозгу

Front Hum Neurosci.2012 г.; 6: 248.

Кафедра нейробиологии, Научный институт Вейцмана, Реховот, Израиль

Под редакцией: Идана Сегева, Еврейский университет в Иерусалиме, Израиль

Рецензент: Оливер С. Шультайс, Университет Фридриха Александра, Германия; Ури Хассон, Принстонский университет, США

*Переписка: Ядин Дудай, кафедра нейробиологии, Научный институт Вейцмана, Реховот 76100, Израиль. электронная почта: [email protected]

Поступила в редакцию 24 мая 2011 г.; Принято 10 августа 2012 г.

Это статья с открытым доступом, распространяемая в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License, которая разрешает использование, распространение и воспроизведение на других форумах при условии указания авторов и источника и любых уведомлений об авторских правах в отношении любой сторонней графики. и т. д. Эта статья цитировалась другими статьями в PMC.

Abstract

То, что человеческая эволюция объединяет биологические и культурные изменения, принимается как данность, и что взаимодействие мозга, тела и культуры является более взаимным, чем первоначально предполагалось, становится очевидным по мере развития науки об эволюции (Jablonka and Lamb, 2005). .Вклад науки и техники в этот эволюционный процесс, вероятно, первым приходит на ум. Биология Homo sapiens позволяет и способствует развитию технологий и артефактов, которые позволяют нам ощущать и достигать физических ниш, ранее недоступных. Это расширяет наши биологические возможности, но, как ожидается, также создаст избирательное давление на эти способности. Пока еще неизвестно, с какой скоростью происходят критические биологические изменения в эволюции.Однако нет никаких сомнений в том, что кинетика технологических и культурных изменений гораздо быстрее, что делает последние особенно важными в биографии как индивидуума, так и вида. Способность искусства обогащать человеческие способности неоднократно обсуждалась философами и критиками (например, Arsitotle/ Poetics , Richards, 1925; Smith and Parks, 1951; Gibbs, 1994). Еще меньше внимания обычно уделяется роли искусства в вышеупомянутом продолжающемся эволюционном танго.Моя позиция состоит в том, что искусство кино особенно подходит для исследования интригующего диалога между искусством и мозгом. Кроме того, в следующем наборе кратких заметок, предназначенных в основном для того, чтобы вызвать дальнейшие размышления по этому вопросу, я утверждаю, что кино предоставляет беспрецедентное и очень полезное пространство для экспериментов для ума отдельного потребителя этого искусства. Параллельно с этим он также предоставляет полезное и многообещающее устройство для исследования мозга и познания.

Ключевые слова: мозг, кино, диссоциативные состояния, эмоциональное мысленное путешествие, мысленное путешествие во времени, рабочая память искусство театра и развитие технологии фотографии, используя визуальную иллюзию движения.В сочетании с зарождением глобализации это привело к быстрому развитию кино в популярную познавательную область и социальное явление и, в конечном счете, в богатую вселенную визуального (и, в конечном счете, аудиовизуального) художественного и социального опыта (Cook, 1981; Salt, 1992; Томпсон и Бордуэлл, 2003). Но что же сделало кино таким успешным? Я полагаю, что в дополнение к зрелому технологическому и социальному контексту, который способствовал межкультурному распространению, основной движущей силой быстрой и триумфальной эволюции кино является то, что эта форма искусства уникальным образом соответствует, использует и расширяет потенциал основных и критических способностей человека. человеческий мозг и познание.Это рабочая память (WM), ментальное путешествие во времени (MTT), ментальное эмоциональное путешествие (MET) и спектр переходов в сознании, проявляющийся в диссоциативных состояниях . Кроме того, поскольку кинематограф задействует вышеупомянутые способности, его также можно использовать в качестве удобного научного инструмента для исследования этих способностей и их мозговых субстратов.

Об информационных системах мозга

Понимание того, как человеческий мозг читает фильм и реагирует на него, может помочь в понимании того, как мозг получает информацию о мире в целом.Наш мозг развил несколько систем знаний или памяти (рис. ). Их обычно классифицируют по нескольким осям (Dudai, 2002). Одной из этих осей является время: в то время как некоторая информация хранится только секунды или минуты, другая информация хранится в течение недель, месяцев, лет и даже всей жизни. Первый тип информации удачно назван «кратковременной памятью» (КПМ), а второй — «долговременной памятью» (ДПМ). Другой критерий таксономии систем памяти, который в настоящее время доминирует в литературе по науке о памяти, касается роли сознательного осознания в извлечении информации.Следовательно, LTM считается либо «декларативным» («явным»), либо «недекларативным» («неявным») (Dudai, 2002). Декларативная память включает в себя сознательное припоминание фактов и событий, в отличие от недекларативной, при которой поиск может материализоваться в отсутствие сознательного осознания. Дихотомия декларативного и недекларативного характера широко распространена в литературе не только потому, что она интуитивно привлекательна, но и потому, что мозг ее уважает, т. е. разные мозговые цепи обслуживают два типа информации.

Системы памяти. У людей есть несколько систем памяти, которые можно классифицировать по нескольким критериям. Один из них — время: кратковременная и долговременная память. На этой оси рабочая память (WM) представляет собой разновидность динамической кратковременной памяти (см. рисунок ниже). Системы долговременной памяти (LTM) обычно подразделяются на декларативные, то есть требующие сознательного осознания для поиска, и недекларативные, не требующие сознательного осознания для поиска. Декларативная память подразделяется на память о событиях (эпизодическая) и память о фактах (семантическая).Считается, что эпизодическая память позволяет мысленно путешествовать во времени (MTT) и, следовательно, воображать. Недекларативная память включает такие разнообразные типы памяти, как прайминг, привычки и навыки, моторные и эмоциональные рефлексы и многое другое. Декларативная и недекларативная дихотомия, по-видимому, поддерживается мозгом, который содержит разные нейронные цепи для каждой системы. В схеме отмечены только недекларативные (имплицитные) эмоции, но мысленно-эмоциональные путешествия (МЭП), о которых идет речь в тексте, предполагают и декларативные (эксплицитные) проявления.WM, включающий контроль внимания, обычно обсуждается в контексте декларативных задач, но некоторая информация, проходящая через WM, вероятно, со временем окажется в недекларативных долгосрочных «хранилищах». (Адаптировано из Дудаи, 2008 г.).

В рабочей памяти (WM)

Специальная система обработки информации, сочетающая STM и LTM, называется «WM» (рис. ). WM — это система с ограниченной емкостью, встроенная в распределенные мозговые цепи, которая удерживает информацию под контролем внимания во временном хранилище во время планирования и выполнения задачи (Miller et al., 1960; Баддели, 2007). Он объединяет оперативную информацию (т. е. восприятия) с автономной информацией (т. е. LTM), чтобы получить временные внутренние репрезентации, ориентированные на задачу. Некоторые из этих представлений впоследствии могут быть объединены в LTM, но зачастую сохранение связанной с задачей информации в LTM невыгодно, поскольку это может мешать выполнению последующих задач. Следовательно, WM является «ментальным центром», необходимым для мышления и поведения и незаменимым для человеческого познания и интеллекта. Рудиментарные способности WM могут существовать у видов, расположенных ниже по филогенетической шкале, но считается, что они достигли своего пика у людей, и для их созревания у отдельных видов требуются годы (Luciana and Nelson, 1998).

Фильм резонирует с рабочей памятью. Доминирующая модель WM рассматривает несколько компонентов (Baddeley, 2007). Они изображаются как основная система, центральная исполнительная , которая выполняет контроль внимания над подчиненными системами, которые являются выделенными для содержания умственными рабочими пространствами, фонологический цикл , который имеет дело с речевой информацией, и зрительно-пространственный блокнот , который имеет дело со зрительно-пространственной информацией. Другим постулируемым компонентом является эпизодический буфер , в котором информация из выделенных для контента рабочих областей и LTM временно связывается под контролем центрального исполнительного органа для формирования согласованных представлений событий на потенциальном пути к LTM.Психическое состояние, вызванное релевантностью для выживания (например, угроза, партнер, пища) информации, поступающей в каждую из подчиненных систем и связанной в эпизодическом буфере, можно рассматривать как «эмоцию»; обычно он явно не включается в модели WM и, следовательно, не отображается в обсуждаемой здесь схеме, но имеет большое значение для привлекательности и эффекта кино (см. MET в тексте). (A) Определяющие признаки повествовательного фильма четко резонируют с многочисленными компонентами WM, а также с эффективным преобразованием информации из эпизодического буфера в долговременную память.Тремя основными атрибутами являются контекстуальная фокусировка центрального исполнительного органа на стимуле, интенсивная мультимодальная совместная активация как зрительно-пространственного блокнота, так и фонологической петли, а также сжатие основных моментов повествования, которые облегчают фокусировку ЦЭ, а также сокращение информации для быть объединены из эпизодического буфера в LTM. «Автор» обычно представляет нескольких лиц, хотя в некоторых случаях в основном режиссера, но никогда не изолированно. (B) Увлекательные фильмы могут вызвать диссоциативное состояние, при котором стимул фильма доминирует над работой компонентов WM, временно блокируя одновременный несвязанный ввод.Для дальнейшего обсуждения, включая сравнение с другими формами искусства и другими диссоциативными состояниями, см. Текст. (Кадр на вставке взят из книги Брессона « Карманник », 1959 г.) (Адаптировано из Dudai, 2008 г.).

Особенно влиятельная когнитивная модель WM предлагает три типа компонентов (Baddeley, 2007) (рис. ). Одной из них является система контроля внимания, называемая «центральным исполнительным органом» (CE). Другой тип — это рабочие области, выделенные для контента, которые изображаются как подчиненные CE. Модель выделяет два: фонологический цикл, который имеет дело с речевой информацией и, как предполагается, включает в себя фонологическое хранилище и механизм артикуляционного повторения, и зрительно-пространственный блокнот, который имеет дело с зрительно-пространственной информацией.Предполагается, что две рабочие области обрабатывают информацию, относящуюся к наиболее важным областям человеческого разума — зрению, пространству, звуку и языку. Могут существовать дополнительные «рабочие места» (Yeshurun ​​et al., 2008). Наконец, третий тип гипотетического компонента — это эпизодический буфер: ментальное пространство, в котором информация из рабочих пространств, посвященных контенту, и LTM временно связывается под контролем CE для формирования когерентных репрезентаций событий на их потенциальном пути к LTM. Постулируется, что CE взаимодействует с модуляторными и усиливающими цепями, например.г., кодирующие эмоции и гедонистическую валентность, которые контролируют распределение внимания и фильтруют преобразование репрезентаций WM в LTM.

Следует отметить, что общие атрибуты фильма оптимально резонируют с возможностями WM, и что WM, по-видимому, способен эффективно использовать информацию, содержащуюся в фильмах. Постулировалось, что этот резонанс значительно ускорит быструю успешную интеграцию фильмов как «экстракорпорального» познавательного органа и глобального социального явления (Dudai, 2008).Несколько моментов подтверждают это предположение (Dudai, 2008):

 1. Кино – это прежде всего изобразительное искусство. Люди — визуальные животные, и поэтому их, вероятно, сильно привлекают визуальные стимулы. Кроме того, фильмы в значительной степени зависят от движения [кинокартины], которое является основным двигателем внимания. Ожидается, что это сильно и эффективно задействует CE и зрительно-пространственный блокнот.

 2. Слуховой ввод в фильмах задействует фонологическую петлю, тем самым активируя второе основное ментальное рабочее пространство WM.Совпадение обнаружения различных входных данных считается инструментом успешного кодирования на разных уровнях функционирования мозга (Dudai, 2002). Таким образом, мультимодальность фильма повышает его перцептивную и мнемоническую эффективность. Уникальная роль мультисенсорного синергизма в кино уже давно отмечена крупными кинорежиссерами (Эйзенштейн, 1929). Действительно, некоторые немые фильмы обладают выдающимся аффективным воздействием и художественными качествами, тем не менее, активация языкового рабочего пространства мозга, вероятно, происходит даже в отсутствие звука, когда наблюдают за людьми, говорящими и пытающимися расшифровать то, что они говорят.Примечательно также, что даже в немом кино были кадры явной вербальной информации, представленные вставленными текстовыми слайдами.

 3. Мультимодальный ввод киностимула, который задействует как зрительно-пространственный блокнот, так и фонологическую петлю, приводит не только к усилению перцептивного и мнемонического кодирования путем обнаружения совпадений в ассоциативных цепях мозга, но также позволяет лучше использовать по своей природе ограниченная мощность WM и, следовательно, способствует обработке более богатого восприятия в любой момент времени.Это связано с тем, что ограниченные возможности каждой из двух выделенных систем рабочего пространства WM не зависят друг от друга (Baddeley, 2007).

 4. Эпизодический буфер связывает текущие эпизоды, которые затем объединяются в LTM (Dudai, 2004). В реальной жизни модулирующие и подкрепляющие цепи способствуют консолидации одних, но не других фрагментов информации во время события или сразу после него. Если временное окно события превышает несколько часов или дней, значимость и актуальность определенных отдельных фрагментов события могут быть проигнорированы, и имеют место проактивные и ретроактивные вмешательства (Wixted, 2004).Это может привести к отсутствию или ошибочной привязке повествования. В повествовательном фильме «автор» заранее выбирает события, которые будут представлены в фильме. Как следствие, эпизодический буфер зрителя получает нарратив, уже отфильтрованный для создания желаемого эффекта во временных рамках фильма. Ожидается, что это облегчит связывание и консолидацию, следовательно, улучшит восприятие, вознаграждение и память.

 5. Физическое время в реальной жизни течет однонаправленно.Напротив, сжатие и инверсия времени — важный прием в киноискусстве (Тарковский, 1986; Турим, 1989). На уровне мозгового механизма это может привести к несоответствию между ожидаемым естественным образом и тем, что происходит на экране. Известно, что такое несоответствие увеличивает заметность и внимание, а также улучшает кодирование (Rescorla and Wagner, 1972). С точки зрения мозговых механизмов ожидается, что это будет опосредовано активацией модуляторных цепей, связанных с WM, и особенно CE, эпизодическим буфером, и консолидацией памяти от последнего до LTM.Заманчиво рассматривать этот процесс как мозговой коррелят остранения, предложенного как существенный художественный прием в целом (Шкловский, 1917).

 6. Точно так же автор манипулирует пространственными координатами (используя крупный план, панорамирование, световые эффекты и нарезки), изменяя внимание и остраняя внимание (Eisenstein, 1947; Andrew, 1976; Bordwell and Thompson, 2004).

 7. Внимание в сочетании с заметностью, вызванной остранением, также усиливается контекстом кинозрителя, обычно темного помещения с другими людьми, но при отсутствии явного социального взаимодействия.Это может заметно повлиять на КЭ, сосредоточив внимание и создав особый склад ума, а также может активировать контуры социальной близости и вознаграждения за безопасность. Это повышенное внимание в полуотстраненной среде может еще больше активировать эпизодический буфер, в то же время способствуя переходному, легкому диссоциативному состоянию (см. ниже). Эта дополнительная ценность контекстуального остранения может объяснить провал кинетоскопа Эдисона, в котором зрители смотрели фильмы изолированно.

 8. Можно предположить, что диссоциативные состояния вышеупомянутого типа связаны с временной потерей тормозного контроля лобными областями мозга, т.е.д., нарушение функции ЦЭ. Эта потеря контроля потенциально вознаграждается (как показано на примере отдельных лиц и сообществ, добровольно входящих в различные виды транса; Kihlstrom, 1985; Robinson and Berridge, 2003). Будучи индуцированным пространственно-временным МТТ в уникальной контекстуальной обстановке и ментальной установке, диссоциативное состояние зрителя может вознаграждать само по себе , способствуя положительной обратной связи, которая еще больше способствует приятному психическому состоянию.

В мысленном путешествии во времени

Резонанс с возможностями ВМ — это, однако, только один компонент в продуктивном диалоге между мозгом и кино.Другим является способность фильмов расширять, манипулировать и продвигать индивидуальные эксперименты с другой вершиной человеческого мозга и познания, а именно с МТТ (также называемой хронестезией). МТТ относится к способности осознавать свое прошлое и воспроизводить его в уме, а также представлять потенциальные сценарии будущего (Талвинг, 1983, 2005; Суддендорф и Басби, 2005; Бар, 2011; Суддендорф и др., 2011). Одни считают эту умственную способность исключительно человеческой, другие утверждают, что рудиментарные формы существуют и у некоторых других видов (Tulving, 1983, 2005; Suddendorf and Busby, 2005; Bar, 2011; Suddendorf et al., 2011). МТТ — решающий отпечаток добросовестной эпизодической памяти. Его воображаемый компонент, т. е. способность мысленно конструировать потенциальные сценарии будущих событий, считается основным двигателем эволюции эпизодической памяти (Dudai and Carruthers, 2005; Schacter and Addis, 2011). Это может также лежать в основе слабой достоверности эпизодических воспоминаний: строгая верность деталям может помешать полезному воображению. Примечательно, что эпизодическое воспоминание и воображение имеют общие мозговые цепи (Hassabis and Maguire, 2011; Schacter and Addis, 2011).

Фильмы продвигают, увлекают и улучшают МТТ. Их способность имитировать реальные, мечтательные и «сновидческие» переживания путем слияния мультимодального восприятия с эмоциональными и когнитивными обертонами, дистанцированными от точных пространственно-временных координат, в которых зритель присутствует в данный конкретный момент времени, существовала давно. отмечают теоретики кино (Эйзенштейн, 1969; Морин, 2005). Действительно, фильмы были недавно введены в качестве эффективных стимулов в исследованиях восприятия и меморандумов в исследованиях памяти, которые сочетают поведенческий анализ и функциональную нейровизуализацию (Hasson et al., 2006, 2008а; Фурман и др., 2007; Мендельсон и др., 2008, 2009, 2010). В исследованиях мозга и познания в меньшей степени отмечается то, что опыт погружения в фильм также обеспечивает интригующее пространство для мысленных экспериментов для тренировки МТТ в наблюдателе и, как таковое, может обеспечить внутреннее вознаграждение за то, что погруженный наблюдатель подвергается воображаемому воздействию. опыт, иначе недостижимый. Эта вознаграждающая ценность разделяется с другими формами искусства, однако кино, будучи мультимодельной формой искусства, может предоставить более универсальную и, вероятно, более доступную для большинства людей возможность использовать этот тип вознаграждения.

В ментально-эмоциональном путешествии

Подобно продвижению и увлечению МТТ и в сочетании с этой способностью, искусство кино также можно считать эффективным манипулятором МЭТ. «Эмоция» рассматривается в научной литературе в нескольких коннотациях, двумя доминирующими из которых являются эмоции как триггер автоматической физиологической реакции, в основном на опасность и социальные сигналы, и эмоции как субъективное чувство, которое сопровождает вышеуказанные и другие состояния, связанные с актуальность окружения для себя (LeDoux, 1996).В данном контексте имеет значение последнее проявление эмоции. При наличии надлежащего фильма наблюдатель может погрузиться и исследовать спектр богатых и глубоких эмоциональных переживаний и областей, неизведанных большинством людей в повседневной жизни, не говоря уже о сжатой временной капсуле, которую предлагает фильм. Избранные (по общему признанию идиосинкразические) примеры варьируются от неореалистических краеугольных камней (например, « Постоялый двор в Токио» Одзу , его художественное продолжение, « Похитители велосипедов » Де Сика или « Военная трилогия Росселини ») до мрачного и провокационно тревожного постмодернизма Ханеке , Каше и другие шедевры.Исследование неограниченного воображаемого эмоционального спектра еще больше расширяет пространство умственного вознаграждения, предоставляемое кино. Хотя фильмы и примеры кинематографических приемов, приведенные в этой статье, в основном относятся к «авторским» (в европейском кино автором фильма считается топовый режиссер) или артхаусным фильмам, ясно, что фильм не обязательно должен быть качественным. произведение искусства для достижения вышеупомянутых эффектов. Любая эмоциональная драма, независимо от ее художественного качества и литературной ценности, вызывает МЭТ.Действительно, и МТТ, и МЕТ являются родовыми атрибутами кино.

Кинематографические подходы к продвижению МТТ и МЕТ

Широкий спектр стилей, используемых различными режиссерами, может эффективно стимулировать и продвигать исследовательские МТТ и МЕТ. Примечательно, что чрезмерные аудиовизуальные эффекты или чрезмерное подражание реальной жизни до такой степени, что остранение, важный художественный прием (например, Brecht, 1977), сводится к минимуму, не обязательно полезны; Было предложено сделать фильм слишком реальным, чтобы даже помешать воображению и, следовательно, МТТ (Dudai, 2008).В данном контексте будет кратко отмечен только один особенно интересный стиль, который перекликается с очень успешной концептуальной структурой современных научных исследований и поэтому может быть особенно оценен учеными. Это редукционизм, характеризующийся попыткой выявить когнитивные, эмоциональные и двигательные универсалии и манипулировать ими в минималистской манере. Это подход «снизу вверх», целью которого является объединение возникающих когнитивных и эмоциональных результатов из их самых основных строительных блоков.Это, по-видимому, эффективно побуждает наблюдателя реконструировать ситуации, сюжеты и эмоции, максимально увеличивая умственные усилия, внимание и вовлеченность в себя — мало чем отличающиеся от тех, которые иногда требуются для успешного воспроизведения удаленных эпизодов с самим собой. Сразу приходят на ум два основных представителя этого подхода, каждый из которых уникален в своей идиосинкразической реализации концепции: французский писатель Робер Брессон (1901–1999) и японский писатель Ясудзиро Одзу (1903–1963).

Брессон (« Сбежавший человек», «Карманник », Au Hasard Balthazar, Mouchette и девять других шедевров), мастер скудной и кристаллизованной кинематографии, периодически использовал то, что он называл «моделями»: непрофессиональных актеров, обученных нейтральной чтение строк, автоматические жесты и эмоциональная невыразительность (Quandt, 1998).Он попытался идентифицировать и использовать наиболее поддающиеся редукции поведенческие элементы и лишить эти моторные, когнитивные и эмоциональные атомы всех лишних эвристик, зависящих от контекста и времени. Тем самым он хотел представить «чистое» человеческое действие (и, следовательно, потенциальные чувства, лежащие в его основе) наблюдателю, а также расшифровать и реконструировать сцену и лежащие в ее основе голые человеческие действия. Стиль Брессона заключается в том, чтобы сосредоточиться на частях тела (например, руках), а не на всем теле, что еще больше продвигает редукционизм.«Модели, ставшие автоматическими (все взвешено, отмерено, рассчитано, повторено 10, 20 раз), а потом брошенные в среду событий вашего фильма, — их отношения с окружающими предметами и людьми будут правильными, потому что они будут не думать» (Брессон, 1975) «…Чем-то чистым и точным вы привлечете внимание невнимательных глаз и ушей».

Одзу, напротив, проявлял редукционизм и минимализм, полагаясь на небольшой состав профессиональных актеров, многие из которых периодически играли в его фильмах.Общий результат с точки зрения побуждения наблюдателя к универсальным реакциям, однако, очень похож на результат Брессона, хотя и отражает более гуманную и эмпатическую и менее строгую и религиозную атмосферу, чем последний. Одзу использовал почти невероятное количество дублей для каждой сцены, «исправляя каждую нашу интонацию, снова и снова… пытаясь свести вещи к их самой базовой сущности, свободной от всего лишнего» (Арима, 2003). Своеобразным стилем съемки Одзу, привлекающим внимание и фокусирующим взгляд, был так называемый «снимок с татами», при котором камера (всегда статическая, без следящих кадров) размещается на небольшой высоте, предположительно на уровне глаз человека. стоя на коленях на татами.Одзу снял 53 фильма, большинство из которых представляет собой вариант простого сюжета аналогичного типа, посвященный семейной жизни и разрыву между поколениями; Яркими примерами являются Гостиница в Токио, Единственное солнце, Поздняя весна и Токийская история . В некотором смысле Одзу (как и многие великие художники) повторял свой лейтмотив снова и снова, 50 раз, каждый раз пытаясь извлечь новые нюансы, используя одни и те же элементарные строительные блоки (Бордвелл, 1988). Брессон и Одзу, каждый в своей уникальной упрощенной и минималистской манере, обнажили лежащее в основе единство человеческого состояния.Их аргументация, движущая сила многих художественных гигантов, была эффектно выражена двумя веками ранее: «Ничто не может нравиться многим и нравиться долго, кроме только изображений общей природы» (Джонсон, 1765).

О диссоциативных состояниях

Все формы искусства способны вызывать ту или иную форму преходящих «диссоциативных состояний». Это нарушения интегративных функций сознания, памяти, идентичности или восприятия, которые могут быть патологическими. Однако преходящая, легкая диссоциация возникает у нормальных людей, когда они погружаются в какую-то деятельность, подавляя внимание к другим внешним или внутренним раздражителям (см. также в этом контексте «приостановку недоверия» у Базена, 1967).Вызванные искусством диссоциативные состояния можно рассматривать как порабощение ЦЭ потребителя ЦЭ автора (Dudai, 2008) (рис. ). Признание того, что художник может управлять сознанием публики, конечно же, было с нами с классических времен, вероятно, восходящим к пещерному искусству на заре цивилизации (Lewis-Williams, 2002). Хотя во время творческого акта художник может не обязательно осознавать долгосрочное воздействие на разум другого, многие из них; Ярким примером в кино является Эйзенштейн, который, верный традициям советского прагматизма и павловской физиологической психологии, пытается обусловить зрителя с помощью дискретных сенсорных и семантических устройств (Эйзенштейн, 1947).Тарковский смело формулирует цель управления сознанием: «…происходит своего рода ревизия в субъективном сознании… этот процесс присущ отношениям между писателем и читателем; это как троянский конь, в чреве которого писатель пробирается в душу своего читателя» (Тарковский, 1986). Многие теоретики кино отмечали диссоциативное состояние или состояние «пониженного сознания», которое может быть вызвано кинематографом (Kracauer, 1960), а некоторые приписывали его вышеупомянутому «сноподобному» состоянию (Clair, 1953) или переживаниям «грез наяву» (Kracauer, 1960). Морин, 2005).Глубина, постоянство и качество диссоциативного состояния явно зависят от читателя, слушателя или зрителя, от конкретного произведения искусства и от контекста, но, чтобы получить представление, читатель этого обсуждения может пожелать представить, что он поглощен книга, квартет или фильм. Эта временная частичная отстраненность от внешнего мира является функцией состояния системы WM в этот конкретный момент времени. Диссоциативные состояния могут иметь заметную валентность вознаграждения, примером чему могут служить те, кто принимает наркотики, чтобы получить их, рискуя стать зависимыми (Robinson and Berridge, 2003).Следовательно, они обеспечивают еще одну потенциальную ценность вознаграждения, которая способствует получению удовольствия от фильмов.

О кино как особом пространстве для ментальных экспериментов

Можно утверждать, что способность кино резонировать с ВМ и продвигать, стимулировать и расширять МТТ, МЭТ и ограниченные диссоциативные состояния свойственна и другим формам искусства. Роль в продвижении и обогащении МТТ и МЕТ заключена уже в ссылке Аристотеля на поэта, функция которого: «…описывать не то, что произошло, а то, что могло бы произойти…» ( Поэтика 1451 .1). И можно было бы аккуратно заменить «Шекспир» на «киноавтор» в восхвалении Джонсоном Барда, который «… приближает далекое и знакомит с чудесным; событие, которое он представляет, не произойдет, но если бы это было возможно, его последствия, вероятно, были бы такими, как он определил; и можно сказать, что он показал человеческую природу не только так, как она действует в реальных условиях, но и как она обнаруживается в испытаниях, которым ее нельзя подвергать… сцены, которые отшельник может оценить в делах мира, а исповедник предсказать в развитии страстей» (Джонсон, 1765).

Однако, на мой взгляд, ни один из других видов искусства не сочетает в себе все атрибуты кино, хотя хорошее произведение искусства способно вызвать МЭТ и, возможно, в меньшей степени МТТ, особенно у тренированного ума, глаза или слух, независимо от среды. Живопись и скульптура визуальны, но не включают конкретное визуальное движение, слуховые стимулы и динамическое сжатие физического времени. Даже изобретательные художники-нарративщики, такие как Пуссен, создают лишь ограниченное пространственно-временное сжатие в сознании зрителя, ограничивая оценку ограниченного ментального путешествия, закрепленного в физически статичном снимке, только теми, кто прилагает надлежащие умственные усилия.Другим примером является путешествие во времени, вызванное художественной литературой, в которой МТТ, если и вызывается, часто более фрагментарно и должно накапливаться за время чтения произведения. Музыка сама по себе не является визуальной (хотя и может вызывать визуальные образы). Театр (включая оперу и некоторые формы танца) является аудиовизуальным и использует ограниченное пространственно-временное сжатие, с более ограниченным потенциалом МТТ и меньшими технологическими возможностями, чем фильм (например, отсутствие быстро сливающихся воспоминаний, крупных планов и панорамирования, если только фильм не интегрирован в театр). , опера, танец или другие виды изобразительного искусства).Более того, наличие людей на сцене в режиме реального времени может априори ограничить остранение. Следовательно, хотя было бы ошибкой пытаться ранжировать формы искусства, поскольку типы эмоционального и когнитивного обогащения и вознаграждения, которые они вызывают и обеспечивают, различаются в зависимости от формы искусства, произведения искусства и участника или потребителя, все же можно было бы обобщить этот фильм. как медиум — это та форма искусства, которая объединяет самые разнообразные и передовые технологии мимесиса, в то же время предоставляя в среднем анонимному зрителю самые большие возможности и, что наиболее важно, самый низкий порог для извлечения своеобразного удовольствия.Тем не менее, конечно, не вкладывая много умственного труда в фильм, и не имея определенного опыта, нельзя в полной мере оценить ни Брессона, ни Одзу, ни Тарковского, ни произведения многих других.

О кино как о пространстве для научных экспериментов

Хотя кино предоставляет нам экстракорпоральное когнитивное и эмоциональное пространство, которое может обогатить и расширить МТТ и МЕТ, а также потенциально вызвать приятные диссоциативные состояния, оно также предоставляет научным исследованиям мощный инструмент для исследовать человеческий мозг и познание.Фильмы могут служить стимулом и напоминанием, которые могут эффективно имитировать реалистичные ситуации (Hasson et al., 2006, 2008a,b; Furman et al., 2007; Mendelsohn et al., 2008, 2010). Они позволяют воспроизводить текущие эпизоды и особенно полезны в экспериментах, включающих функциональную визуализацию мозга, таких как фМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография) (Hasson et al., 2006, 2008a; Mendelsohn et al., 2008, 2010). Действительно, использование фильмов уже предоставило новую информацию о мозговых процессах, вызываемых сложными аудиовизуальными стимулами (Hasson et al., 2006) и на задействовании идентифицируемых мозговых цепей в долговременной эпизодической (Hasson et al., 2008a; Mendelsohn et al., 2008, 2010) и автобиографической (Mendelsohn et al., 2009) памяти (см. также обсуждение «нейрокинематика» в Hasson et al., 2008b). Особый интерес представляет тот факт, что в отличие от «традиционных» экспериментов, которые постоянно выявляют последующие эффекты памяти для неподвижных изображений или бесконтекстного вербального материала в средневисочной доле (MTL) и нижней лобной извилине (NFG), использование повествовательного фильма как memoranda также вовлекают верхнюю височную извилину (ВСТ), височно-теменное соединение (ВТП) и височные полюса в формирование памяти (Hasson et al., 2008а) (рис. ). Эти регионы постоянно участвуют в социальном познании и восприятии; это говорит о том, что в реальной жизни модуляция социальных когнитивных процессов влияет на формирование эпизодической памяти, и это открытие, как правило, ускользает от внимания парадигм визуализации мозга с использованием нереалистичных меморандумов.

Фильм как окно для изучения мозга и познания. Как обсуждалось в тексте, фильмы обогащают человеческий когнитивный опыт, но также дают представление о том, как этот опыт кодируется в воспринимающем мозге, потому что их можно использовать в качестве воспроизводимых стимулов, подобных реальной жизни, в экспериментах с восприятием и памятью.В этом примере Hasson et al. (2008a) использовали повествовательный фильм в качестве стимула для кодирования в долговременной эпизодической памяти. Статистические карты активности, зависящей от уровня кислорода в крови (BOLD), изображают области мозга со значительно повышенной активностью во время событий фильма, которые впоследствии запомнились, по сравнению с событиями, которые не запомнились. Эти области включают правый височный полюс (TP), двустороннюю переднюю и заднюю верхнюю височную извилину (STG), двустороннюю переднюю парагиппокампальную кору (aPHG), двустороннюю заднюю парагиппокампальную извилину (pPHG) и двустороннее височно-теменное соединение (TPJ).Эти области были затронуты другими исследованиями социального познания. RH, LH — правое и левое полушарие соответственно. Это говорит о том, что в реальной жизни модуляция социальных когнитивных процессов влияет на формирование эпизодической памяти, что обычно не обнаруживается при использовании простых статических и бесконтекстных стимулов в экспериментах с памятью. (Принято с разрешения Hasson et al., 2008a).

Таким образом, в целом фильмы могут обогатить человеческий умственный опыт, а также могут дать представление о том, как этот опыт кодируется в переживающем мозгу.

Заявление о конфликте интересов

Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Благодарности

Я благодарен Рине Дудаи и Ури Хассону за полезные обсуждения кино, а также Ае Бен-Якову, Мике Эдельсону и Алексу Пайну за полезные комментарии.

Ссылки

 • Эндрю Дж. Д. (1976). Основные теории кино: введение.Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Oxford University Press [Google Scholar]
 • Арима И. (2003). В Ozu (1953/2003), диск 2. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: The Criterion Collection [Google Scholar]
 • Аристотель. (1984). Поэтика, в Полном собрании сочинений, Vol. 2, ed Barnes J. (Princeton, NJ: Princeton University Press; ), 2316–2340 [Google Scholar]
 • Baddeley A. (2007). Рабочая память, мышление и действие. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета; 10.1162/jocn.2010.21519 [CrossRef] [Google Scholar]
 • Бар М.(ред.). (2011). Предсказания в мозгу. Использование нашего прошлого для создания будущего. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Oxford University Press [Google Scholar]
 • Базен А. (1967). Что такое Кино? Том. Я. Беркли, Калифорния: University of California Press [Google Scholar]
 • Bordwell D. (1988). Одзу и поэтика кино. Лондон: BFI [Google Scholar]
 • Бордуэлл Д., Томпсон К. (2004). Искусство кино. Введение, 7-е изд. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: McGraw-Hill [Google Scholar]
 • Брехт Б. (1977). Брехт о театре: развитие эстетики.Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Хилл и Ван [Google Scholar]
 • Брессон Р. (1957). Сбежавший мужчина. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: New Yorker Video [Google Scholar]
 • Брессон Р. (1959). Карманник. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Коллекция критериев [Google Scholar]
 • Брессон Р. (1966). Ау Хасард Бальтазар. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Коллекция критериев [Google Scholar]
 • Брессон Р. (1967). Мушетт. Великобритания: Nouveau Pictures [Google Scholar]
 • Брессон Р. (1975). Заметки о кинематографисте. Лос-Анджелес, Калифорния: Green Integer [Google Scholar]
 • Clair R.(1953). Размышления о кино. Лондон: Кимбер [Google Scholar]
 • Кук Д. А. (1981). История повествовательного кино. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Нортон [Google Scholar]
 • Де Сика В. (1947). Похитители велосипедов. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: The Criterion Collection [Google Scholar]
 • Dudai Y. (2002). Память от А до Я. Ключевые слова, понятия и не только. Оксфорд: Oxford University Press [Google Scholar]
 • Dudai Y. (2004). Нейробиология консолидаций, или насколько стабильна инграмма? Анну.Преподобный Психолог. 55, 51–86 10.1146/annurev.psych.55.0.142050 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Dudai Y. (2008). Порабощение центральных руководителей: к мозговой теории кино. Прогнозы 2, 21–42 [Google Scholar]
 • Dudai Y., Carruthers M. (2005). Лицо Януса мнемозины: некоторые системы мозга могут быть лучше приспособлены для работы с будущим, чем с прошлым. Природа 434, 567 10.1038/434567a [CrossRef] [Google Scholar]
 • Эйзенштейн С. (1929). Четвертое измерение в кино, в Eisenstein Reader, под редакцией Тейлора Р.(1998. (Лондон: Британский институт кино;), 111–123). [Google Scholar]
 • Эйзенштейн С. (1947). Смысл фильма. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Harcourt Brace Jovanovich [Google Scholar]
 • Eisenstein S. (1969). Очерки теории кино. Флорида, Орландо: Harcourt, Brace & Co [Google Scholar]
 • Фурман О., Дорфман Н., Хассон У., Давачи Л., Дудай Ю. (2007). Они посмотрели фильм: долговременная память для расширенного аудиовизуального повествования. Учить. Мем. 14, 457–467 10.1101/lm.550407 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Gibbs R.В. (1994). Поэтика разума. Образное мышление, язык и понимание. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета [Google Scholar]
 • Ханеке М. (2005). Кэш. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Sony Pictures [Google Scholar]
 • Ханеке М. (2007). Фильмы Михаэля Ханеке. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Kino International [Google Scholar]
 • Хассабис Д., Магуайр Э. А. (2011). Строительная система мозга, под ред. Бара М. 70–82
 • Хассон У., Фурман О., Кларк Д., Дудаи Ю., Давачи Л.(2008а). Улучшенные межсубъектные корреляции во время просмотра фильмов коррелируют с успешным кодированием эпизодов. Нейрон 57, 452–462 10.1016/j.neuron.2007.12.009 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Hasson U., Landsman O., Knappmeyer B., Vallines I., Rubin N., Heeger DJ (2008b ). Нейрокинематика: нейробиология кино. Прогнозы 2, 1–26 [Google Scholar]
 • Хассон У., Нир Ю., Леви И., Фурманн Г., Малах Р. (2006). Межпредметная синхронизация корковой активности при естественном зрении.Наука 303, 1634–1640 гг. 10.1126/science.1089506 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Яблонка Э., Лэмб М. Дж. (2005). Эволюция в четырех измерениях: генетика, эпигенетика, поведенческие и символические вариации в истории жизни. Кембридж, Массачусетс: MIT Press [Google Scholar]
 • Джонсон С. (1765). Предисловие к Шекспиру, в Smith JH, Parks EW (1951) 443–460).
 • Килстром Дж. Ф. (1985). Гипноз. Анна. Преподобный Психолог. 36, 385–418 10.1146/annurev.ps.36.020185.002125 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Kracauer S.(1960). Теория кино: искупление физической реальности. Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета [Google Scholar]
 • Леду Дж. (1996). Эмоциональный мозг: таинственная основа эмоциональной жизни. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Саймон и Шустер [Google Scholar]
 • Льюис-Уильямс Д. (2002). Разум в пещере: сознание и истоки искусства. Лондон: Темза и Гудзон [Google Scholar]
 • Luciana M., Nelson CA (1998). Функциональное возникновение префронтальной рабочей памяти у детей от четырех до восьми лет.Нейропсихология 36, 273–293 10.1016/S0028-3932(97)00109-7 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Мендельсон А., Чаламиш Ю., Соломонович А., Дудай Ю. (2008). Завораживающие воспоминания: мозговые субстраты подавления эпизодической памяти при постгипнотической амнезии. Нейрон 57, 159–170 10.1016/j.neuron.2007.11.022 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Мендельсон А., Фурман О., Дудай Ю. (2010). Признаки памяти: коактивация мозга во время воспроизведения отличает правильное воспоминание от неправильного.Передний. Поведение Неврологи. 4:18 10.3389/fnbeh.2010.00018 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Мендельсон А., Фурман О., Навон И., Дудай Ю. (2009). Субъективная и задокументированная реальность: тематическое исследование долговременной автобиографической памяти в реальной жизни. Учить. Мем. 16, 142–146 10.1101/lm.1157709 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Миллер Г. А., Галантер Э. Г., Прибрам К. Х. (1960). Планы и структура поведения. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Холт, Райнхарт и Уинстон [Google Scholar]
 • Морин Э.(2005). Кино, или Воображаемый человек. Миннеаполис, Миннесота: University of Minnesota Press [Google Scholar]
 • Ozu Y. (1935). Гостиница в Токио. Гуандун, Китай: Tianren Video and Audio [Google Scholar]
 • Ozu Y. (1936). Единственное Солнце. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Criterion Collection [Google Scholar]
 • Ozu Y. (1949). Поздняя весна. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: The Criterion Collection [Google Scholar]
 • Ozu Y. (1953/2003). Токийская история. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: The Criterion Collection [Google Scholar]
 • Quandt J.(Ред.). (1998). Роберт Брессон. Торонто, Онтарио: Группа Международного кинофестиваля в Торонто [Google Scholar]
 • Рескорла Р. А., Вагнер А. Р. (1972). Теория павловского обусловливания: различия в эффективности подкрепления и отсутствия подкрепления, в Classical Conditioning II: Current Research and Theory, eds Black AH, Prokasy WF (New York, NY: Appleton-Century-Crofts;), 64–99 [Google Ученый]
 • Ричардс И.А. (1925). Принципы литературной критики. Орландо, Флорида: Harvard/HBJ [Google Scholar]
 • Робинсон Т.Э., Берридж К.С. (2003). Зависимость. Анна. Преподобный Психолог. 54, 25–53 10.1146/annurev.psych.54.101601.145237 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Росселлини Р. (1945–1949). Военная трилогия. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Criterion Collection [Google Scholar]
 • Salt B. (1992). Стиль и технология фильма: история и анализ, 2-е изд. Лондон: Starword [Google Scholar]
 • Schacter DL, Addis DR (2011). О характере вклада медиальных височных долей в конструктивное моделирование будущих событий в Bar M.58–69 10.1098/rstb.2008.0308 [бесплатная статья ЧВК] [PubMed] [CrossRef]
 • Шкловский В. (1917). Искусство как техника в русской формалистической критике. Четыре эссе, в ред. Lemon LT, Reis MJ (Lincoln, IN: University of Nebraska Press;), 3–24 [Google Scholar]
 • Smith JH, Parks EW (Eds.). (1951). Великие критики. Антология литературной критики, 3-е изд. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Norton [Google Scholar]
 • Суддендорф Т., Аддис Д. Р., Корбаллис М. К. (2011). Ментальное путешествие во времени и формирование человеческого разума, в Бар М.344–354
 • Суддендорф Т., Басби Дж. (2005). Принятие решений с учетом будущего: развитие и сравнительная идентификация мысленных путешествий во времени. Учить. Мотив. 36, 110–125 [Google Scholar]
 • Тарковский А. (1986). Скульптура во времени. Остин, Техас: University of Texas Press [Google Scholar]
 • Томпсон К., Бордуэлл Д. (2003). История кино. Введение, 2-е изд. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: McGraw-Hill [Google Scholar]
 • Tulving E. (1983). Элементы эпизодической памяти.Оксфорд: Издательство Оксфордского университета [Google Scholar]
 • Тульвинг Э. (2005). Эпизодическая память и аутоноэз: уникально для человека? в книге «Недостающее звено в познании: истоки саморефлексивного сознания», ред. Террас Х.С., Меткалф Дж. (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: издательство Оксфордского университета; ), 3–56. 10.1016/j.neuropsychologia.2009.01.037 [CrossRef] [Google Scholar]
 • Турим М. (1989). Флэшбэки в кино. Лондон: Routledge [Google Scholar]
 • Wixted JT (2004). Психология и неврология забывания.Анну. Преподобный Психолог. 55, 235–269 10.1146/annurev.psych.55.0.141555 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Ешурун Ю., Дудай Ю., Собел Н. (2008). Рабочая память через ноздри. Поведение Неврологи. 122, 1031–1037 10.1037/a0012806 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

1. Что такое тема? Зачем нам это нужно? — Изучение построения и производства фильмов

Энциклопедический полный словарь английского языка Вебстера определяет тему как «предмет дискурса, обсуждения, медитации или сочинения; тема: .. ». Другими словами, тема — это идея, предпосылка или цель фильма. Это единственная причина, по которой снимаются фильмы.

Тема — сердце фильма. Ролик регламентирован темой. Тема — почему люди ходят в кино. Это не из-за персонажей, истории, сюжета, кинематографии или жанра. Все эти элементы регулируются темой. Они демонстрируют, как отображается тема, но большинство людей не знают или не понимают, что это за тема, когда они идут смотреть фильм и когда обсуждают фильм после него.

Продюсер, который нанимает и увольняет сотрудников и находит деньги на создание фильма, выбирает тему. Как только продюсер выбирает тему для фильма, он или она нанимает сценариста для создания темы и режиссера для воплощения темы в фильме. Или продюсер может просмотреть завершенные сценарии, чтобы найти сценарий, который иллюстрирует его или ее предпочтительную тему.

К концу построения темы сценарий будет содержать рассказ или действие плюс сюжет. Оба эти элемента в сочетании создают развитие характера, которое соответствует теме или отражает ее.По сути, все аспекты фильма возвращаются к теме.

Краткое определение темы: S tory ( A ction) + P lot = C character D development Y ielding the T heme

Вышеупомянутые элементы истории, сюжета и развития персонажей придают смысл теме. Эти элементы, а также те, что обсуждаются в связи с темой, будут обсуждаться с разных точек зрения в последующих главах.

Тему — или идею, или предпосылку — фильма можно выразить одним предложением. Может показаться необычным, что цель многомиллионного кинопроекта начинается с одного предложения, и может показаться необычным, что в конце проекта с законченным фильмом все сводится к одному предложению, но это действительно так. делает.

Примеры тем можно проанализировать по периоду или десятилетию, когда был снят фильм. Темы и полученные в результате фильмы часто являются продуктом и отражением социального, экономического или политического климата того времени в истории.

Важность темы невозможно переоценить. Вся цель и перспектива фильма трансформируются, когда меняется тема.

Начиная с начала 20-го века, мы пройдем через разные десятилетия века в 21-й век, и мы кратко обсудим историю американского общества в целом и то, как темы и, в конечном счете, фильмы менялись в течение век. Это обсуждение позволит вам лучше понять, как изменяется реальная конструкция фильма, чтобы добиться признания публики.

Прием фильмов основан на тематике. Темы, обозначенные в этой главе, изменяются и развиваются. Наблюдение за этими изменениями и развитием поможет учащимся понять темы и понять, почему фильмы такие, какие они есть в современную эпоху.

Давайте быстро пробежимся по десятилетиям вместе с Джеком и Сьюзи, чтобы увидеть, как они и их истории изменились вместе с историей и обществом. Мы можем размышлять о том, как продюсер определял лучший способ демонстрации тем на протяжении десятилетий.

1920-е годы

1920-е годы, до Великой депрессии, были периодом великого процветания, когда общество менялось быстрее, чем люди успевали за ним успевать. Однако это был также период жесткой классовой структуры, страха перед коммунизмом и попыток ограничить власть профсоюзов. Этот период также дал обществу Сухой закон, хлопушки, вечеринки и гангстеров.

Какая тема появится в этом десятилетии? Несмотря на то, что есть определенная часть общества, которая хочет увидеть реальное общество того времени, люди обычно не хотят, чтобы им напоминали о бедах общества, и они хотят избежать их.Но вопрос в том, насколько велика часть населения, желающая пойти на эскапистскую еду, чтобы забыть реальность мира на несколько коротких часов? Продюсер может попытаться использовать этот тип темы, полагая, что это привлечет больше людей.

Как и много раз в истории, продюсерам приходится рисковать возможными вкусами публики в кино в тот исторический период, и они надеются, что тема фильма принесет прибыль. Продюсер может захотеть попробовать тему о бедах жесткой классовой структуры, которая не дает истинного счастья, даже если люди пытаются избежать этого.

Предпосылкой для темы может быть образ Джека в роли богатого предпринимателя, который влюбляется в Сьюзи, бедную девушку из трущоб Нью-Йорка. Однако у него не может быть с ней длительных отношений, потому что этого не позволяла жесткая классовая структура общества того времени. К концу фильма из-за общества они оба становятся потерянными, побежденными душами.

Как Джек и Сьюзи представили бы тему, которая позволила бы уйти от суровых реалий общества? Джек мог быть головорезом из шестнадцатого 16-го века или авантюристом на Ближнем Востоке в период задолго до 1920-х годов, или даже красивым ковбоем.Эти три типа персонажей — полный эскапист.

В 1920-х годах, какой персонаж Сьюзи сыграла бы лихому герою Джека? Девица в беде была бы идеальным персонажем. Она могла быть похищенной девицей, и Джек бежит ей на помощь, борясь с неисчислимыми трудностями, чтобы добиться ее освобождения. Действие будет далеко за пределами любой реальности, но зрителям будет все равно, потому что они будут очень развлечены, и они ненадолго скроются от реальности своего общества в кинотеатре.

1920-е годы были периодом, когда вышеперечисленные персонажи могли существовать из-за жесткой гендерной структуры.

1930-е годы

В 1930-е годы, во время Великой депрессии, люди ходили в кино, чтобы сбежать от суровой реальности нищеты. Кино было одним из немногих, а возможно, и единственным бизнесом, который приносил прибыль во время Великой депрессии, потому что у людей было такое сильное желание хоть на время сбежать от своей жизни. Так что темой 1930-х годов мог быть эмоциональный оптимизм, каким бы нереалистичным он ни был.

Джек может быть безработным художником, а Сьюзи — богатой светской львицей, которая видит его картины и любит их. После многих забавных неудач, вызванных Сьюзи, отношения развиваются и строятся, пока они, наконец, не живут долго и счастливо.

Продюсер мог бы попробовать эту тему, пусть даже она была бы тонкой и невероятной, чтобы дать людям надежду и мужество вернуться к реальности. И с надеждой в качестве темы продюсер считает, что сможет заработать на фильме деньги.

Однако до введения в 1934 году строгого соблюдения моральных принципов Кодекса кинопроизводства, Кодекса Хейса и суровых реалий Великой депрессии можно было показать, как люди на самом деле жили и действовали.Продюсер в этой ситуации мог бы стать великим реформатором.

Джек мог бы быть героем Первой мировой войны, у которого есть хорошая работа и подруга Сьюзи. Наступает Великая депрессия. Джек теряет работу, ему приходится уехать из города, чтобы найти работу в другом районе. Однако у него нет денег на машину. Итак, он ходит из города в город в поисках работы. Сьюзи узнает от незнакомца, что Джеку причинили боль, потому что ему пришлось устроиться на опасную работу, чтобы заработать достаточно денег, чтобы жениться на Сьюзи. Сьюзи собирает достаточно денег, чтобы пойти навестить Джека, но уже слишком поздно.Джек умер. Это действительно вызовет эмоциональный отклик у публики 1930-х годов. Зрители могут подумать, что этим людям хуже, чем было на самом деле.

Какова тема этого фильма? Может ли эта тема быть одной из поощрений для людей этого десятилетия? Может ли тема истории заключаться в том, что что бы ни случилось, вы должны пытаться продолжать, даже если в конце вы умрете?

В июле 1934 года, когда Джозеф Брин начал строго соблюдать Кодекс Хейса, изменится ли тема? На что бы это изменилось? Сюжет был бы сильно смягчен.Джек и Сьюзи будут парнем и девушкой. Джек потеряет работу из-за Великой депрессии, но станет успешным в другой компании. К концу фильма Джек и Сьюзи обретут счастье.

Давайте перенесемся в 1940-е годы, чтобы посмотреть, какие темы были предложены этим десятилетием. Надеюсь, вы видите, как развивается тема фильма.

1940-е

В 1940-х годах Вторая мировая война прервала жизнь людей во всем мире. Семьи были разлучены с мужчинами, сражающимися в южной части Тихого океана, Африке или Европе.Семьи, оставшиеся дома в Соединенных Штатах, задавались вопросом, что произойдет с их близкими и с ними самими, если державы Оси выиграют войну. Когда семьи были разлучены, обществу, экономике и рабочей силе пришлось приспосабливаться, чтобы продолжать функционировать в те трудные времена.

У производителя был богатый выбор и множество мест по всему миру, которые нужно было рассмотреть. Из всего этого материала продюсер задавался вопросом, какой тип фильма побудит людей пойти в кинотеатры.В теме можно было бы указать, что все, что необходимо сделать, делается для того, чтобы снова объединить семьи или в надежде снова объединить семьи.

Эту тему можно продемонстрировать, например, Сьюзи, которая идет работать на фабрику, но сохраняет это особое время дня, когда она пишет свое ежедневное письмо своему мужу Джеку, который служит в пехоте в Европе. Эта тема может быть одной из вечной любви и никогда не позволяющей ей умереть. Это была бы тема, отражающая эмоции, которые испытывала большая часть американской публики в то время, поэтому она могла бы быть очень популярной.

Еще одна тема, которая была бы популярна в этот период, — это действие и победа в войне в Европе и Японии. В этом типе фильмов Джек будет показан как солдат, делающий все возможное, чтобы добиться победы. Сьюзи вообще не будет в этом фильме. Это будет «мужской» фильм с мужской тематикой.

Третья тема могла быть темной и мрачной, потому что будущее было неясным, поэтому каждый должен был выкроить свое собственное существование, чтобы существовать в новом мире без семьи и безопасности близких под рукой.Эту тему можно продемонстрировать, когда Джек и Сьюзи работают друг против друга, чтобы что-то получить. Джек был бы одиночкой, думая, что помогает Сьюзи, в то время как она все время работает против него. Джек этого не знал.

Фильм на тему «Никому не доверяй» мог бы стать успешным тревожным сигналом для людей того времени, что надежда и счастливый конец не всегда возможны. Это реалистичная тема, которую, по мнению продюсера, должна понять публика. Опять же, некоторым людям нравятся фильмы такого типа, поэтому продюсер мог поверить, что этот тематический фильм будет успешным.

По мере того, как общество становится более сложным, темы фильмов становятся более многочисленными, и более ранние темы должны быть скорректированы. По мере того, как мы будем двигаться дальше, как будут развиваться темы? Станут ли они многочисленнее? Как изменилось или меняется общество?

1950-е годы

1950-е годы были десятилетием огромных перемен в Соединенных Штатах. В деле United States v. Paramount Pictures голливудское антимонопольное дело 1948 года привело к распаду Studio System, поэтому фильмы стали более конкурентоспособными. Это был также период маккартизма, второй красной паники и черного списка Голливуда, наряду с корейским конфликтом и началом холодной войны.

В это же время началось пригородное строительство, так как все после Второй мировой войны хотели иметь собственное жилье. В пригороде семейная ячейка была очень крепкой. Популярность автомобильных фильмов и телевидения обеспечила мероприятия, в которых могла участвовать вся семья, чтобы сохранить крепкую семейную ячейку.

Люди хотели большего в своих фильмах, чем в прошлые десятилетия. По мере роста конкуренции за аудиторию темы должны были стать более изощренными, чем раньше. Темы стали более реалистичными, персонажи стали более глубокими, а ситуации стали более взрослыми.В этих реалистичных темах появились персонажи, у которых были недостатки, такие как сосед по соседству или кто-то, кого зрители знали на работе. Изменился актерский стиль, персонажи стали более трехмерными и реалистичными. Темы из предыдущих десятилетий больше не актуальны.

Какой тип темы будет отражать американское общество 1950-х годов? Что будет дальше для Джека и Сьюзи? Как насчет темы, в которой просто говорится, что лучше для семьи? Если бы вы были Джеком или Сьюзи, что бы вы хотели, чтобы охватить все вышеупомянутые события 1950-х годов?

Возможно, Сьюзи захотела бы выйти замуж и завести семью, так как это было важной частью 1950-х годов.Однако у Сьюзи было больше индивидуальности, чем у женщин 1930-х или 1940-х годов.

Джек, как глава семьи, сыграл важную роль в создании темы. Темой будет «поступать правильно», потому что это лучше всего подходит для семьи. Как можно проиллюстрировать эту тему? Каким человеком был бы Джек?

Джеком может быть любой мужчина, живущий в большом городе, маленьком городке или новом пригороде. Он мог бы работать на фабрике или в корпорации.Работа не будет гламурной, но он будет нести ответственность перед своей семьей и своим работодателем. Джек был бы вовлечен в что-то или он был бы свидетелем чего-то, где ему нужно было решить, какие действия предпринять для улучшения Сьюзи, их отношений и сохранения их семейного единства.

Сьюзи поддержала бы его в любом его действии. Джек сделал бы то, что он считал наиболее правдивым сценарием, чтобы прийти к наилучшему курсу действий. Для Джека он совершил правильное действие, хотя ничто уже не было бы прежним, но семейная единица и его отношения со Сьюзи сохранились бы наилучшим образом.Это означает, что семья выше работы, если это необходимо. Как правило, семья и работа выживают, если все делается этично.

1950-е процветали с такими темами, как эта, и люди продолжали ходить в кино.

1960-е

Первая половина 1960-х очень походила на конец 1950-х. Тема, отражающая Сьюзи или Джека как запятнанного человека, могла возникнуть, но в рамках принятия морали общества. Кроме того, Джек по-прежнему будет оказывать доминирующее влияние.

Темой, например, может быть социальное изменение, которое вносит Сьюзи, но Джек организует это изменение в свою пользу. Если Джек совершил социальные изменения, то в конечном итоге он добьется успеха сам. Сьюзи могла бы помочь, но она была бы лишь второстепенным персонажем.

Однако между серединой и концом 1960-х годов произошла большая разница в либеральности американского общества или, по крайней мере, его части. В середине 1960-х в обществе начались массовые изменения в вопросах борьбы за границей и социальных норм, поэтому должны быть заметны большие изменения и в темах фильмов.Это изменение было вызвано многими факторами. Маккартизм и правительство в целом стали врагами вместе с корпоративным менеджментом. Враждебность по отношению к конфликту во Вьетнаме росла вместе с протестом против действий американского правительства.

Роль женщин в кино менялась из-за второй волны феминизма начала 1960-х годов. Женщины становились контролирующим фактором в создаваемых фильмах. Женщины больше не были беззащитными и нуждались в мужской поддержке. Если бы вы были частью американской публики, пережившей перемены в конце 1960-х, особенно с 1965 до конца десятилетия, вы хотели бы наблюдать и видеть изменившуюся американскую публику на большом экране.

В таком меняющемся тематическом климате мы начали бы обсуждать Сьюзи как главную героиню. Она может быть трудолюбивой и пытаться достичь определенного успеха. Однако с такой темой у Сьюзи будет поворотный момент, когда она обнаружит, что другие люди находят способы обойти продвижение в компании или правительстве, манипулируя людьми, чтобы получить продвижение по службе, а не усердно работая. В такой атмосфере Джек в конце концов найдет Сьюзи. Джек позаботится о том, чтобы к кульминации фильма Сьюзи получила справедливое вознаграждение за свои действия.

1970-е

Давайте перенесемся в 1970-е годы, которые были десятилетием великих социальных изменений, которые первоначально начали разрабатываться во второй половине 1960-х годов. В этом десятилетии продюсер, возможно, хотел, чтобы тема достижений, особенно для Сьюзи, была периодом обеспечения гендерного равенства. Раздел IX Закона о внесении поправок в образование, принятый в 1972 году, обеспечивает равенство в образовании для мужчин и женщин.

«Никогда не сдавайся» может быть девизом Сьюзи, поскольку она усердно работает над преодолением предрассудков и бюрократии для достижения своей цели.Какой тип темы будет демонстрировать образовательное равенство в начале?

Темой может быть рост и развитие, чтобы получить то, что вы хотите, потому что предрассудки останавливали вас в прошлом. Или иногда вам приходилось злиться, чтобы получить то, что вы хотели.

Сьюзи могла выразить желание добиться равенства в образовании, изобразив студентку колледжа. Она могла бы начать с наивности, когда только начинала свою карьеру в колледже. Она студентка колледжа, которая поступает туда просто потому, что для нее это бесплатно, и в 1970-х люди считали, что выпускники средней школы должны поступать в колледж, потому что это часть взросления.Итак, Сьюзи поступила в колледж и начала бесцельно бродить по курсам в течение первого семестра, не имея в виду конкретной цели или результата.

Затем Сьюзи встречает кого-то, Джека. Джеку нужно будет добиться успеха, потому что у него есть брат или сестра, которых нужно поддерживать, потому что его родители умерли. Джек старше и понял, что должен что-то сделать из себя, чтобы выжить.

Сьюзи любит Джека и уважает его. Она даже хочет отразить его стремление к успеху. Однако Сьюзи сталкивается с предвзятым препятствием в колледже.Она борется за успех, и Джек помогает ей в ее поисках.

Тема будет очень хорошо выражена и весьма актуальна в 1970-х годах, десятилетии новаторских тем, когда женщины начали проявлять себя.

1980-е

Теперь мы подошли к тематическому периоду 1980-х годов. Понятие «поиск» часто является центральной темой на протяжении всей истории, но оно кажется еще более актуальным в нашем быстро меняющемся обществе. Какие типы тем были преобладающими в 1980-х годах?

В это десятилетие наступил компьютерный век, но также имели место убийства и преступления в одиночку.Было ли это началом эпохи негатива? Женщины стали более заметными в космосе, кино и политике. Все больше женщин стали снимать фильмы, но СПИД начался и в 1980-х годах.

С этими мыслями, какие одна или две темы были бы наиболее рефлексивными и выразительными в 1980-х?

Джек считает, что 1980-е — это его десятилетие. Джек хочет стать всем, кем он может быть, даже несмотря на то, что у него завязались отношения с девушкой Сьюзи, с которой он познакомился в колледже. Он говорит Сьюзи, что собирается оставить свой след в мире, заработав при этом миллион или два доллара.Он добавляет, что она может присоединиться к поездке, если захочет.

Она просто добавлена ​​к его списку, но Сьюзи решает согласиться с желаемым Джеком усилением власти. Джек постепенно добивается успеха, но по ошибке во время медосмотра перед поездкой за границу он заражается СПИДом.

Сьюзи остается с Джеком в трудные времена из-за СПИДа. Она ухаживает за ним, как может. Это было началом эпохи, когда у Сьюзи была возможность следовать своей мечте. Тем не менее, она решает вести себя сдержанно и остаться с Джеком.Ближе к концу Джек понимает, чем Сьюзи пожертвовала и сделала для него. Он понимает, каким придурком он был годами и что любовь к человеку важнее всех денежных вознаграждений и похвал, которых можно добиться.

Здесь тема достаточно ясна.

1990-е

1990-е годы ознаменовали собой новое начало. Старый порядок контроля и предрассудков, существовавший десятилетиями, начал исчезать. Советский Союз был распущен. Законы об апартеиде были отменены. Холодная война закончилась.А войны, подобные операции «Буря в пустыне», происходили наряду с беспорядками в Лос-Анджелесе, взрывом Всемирного торгового центра в 1995 году и геноцидом в Руанде. И Интернет вырос в геометрической прогрессии.

1990-е были предзнаменованием жестокости и суровых условий 21-го века. Какой тип темы можно было бы дать этому десятилетию? Какими людьми будут Джек и Сьюзи в это десятилетие?

Темой, которая будет преобладать, будет изоляция, чтобы попытаться удержать все негативные изменения от Джека и Сьюзи.На этот раз Сьюзи из 1990-х будет защищать.

Сьюзи — мать-одиночка, воспитывающая сына Джека, как может. Однажды она забирает Джека из их дома в пригороде США и переезжает на отдаленный остров. Они строят дом. Условия суровые, а образ жизни не такой, как в их родном городе. Они приспосабливаются, но прогресс и удовлетворение, к которым они привыкли, отсутствуют. Они возвращаются в свой первоначальный дом, зная, что им нужно приспосабливаться к меняющемуся обществу, а не убегать от него.

Исходя из вышеизложенного, какая еще тема подойдет? Независимо от обстоятельств, люди устойчивы. Какими бы плохими ни были условия, у людей должна быть надежда.

Существуют некоторые любопытные люди, которые остановят негативное будущее, исследуя, открывая и пытаясь внести необходимые изменения, чтобы потенциальное будущее не наступило. В этом примере Джек и Сьюзи — исследователи экономики, изучающие идеи и потенциальные тенденции для выявления скрытых бедствий, которые могут произойти.Они обнаруживают потенциальную нехватку нефти, которая начинает ухудшаться в 1990-х годах и будет только ухудшаться в 21 веке. Они пытаются убедить людей в катастрофических ситуациях, которые произойдут, но никто не хочет слушать.

Зная, что принесет будущее, как бы вы продолжили эту историю? Какой будет концовка?

21 век

1980-е и 1990-е годы расцвели крещендо компьютерных достижений, ненависти и насилия. Окончательная кульминация ненависти и насилия произошла 11 сентября 2001 года, когда террористы напали на Пентагон в Вашингтоне, округ Колумбия, и разрушили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Однако прогресс, начавшийся в 1980-х годах с компьютеров и электроники, продолжался. Это дивный новый мир, где все возможно. Какая тема может лучше всего выразить эту эпоху? Как насчет того, чтобы попытаться понять действия некоторых?

Джек и Сьюзи — супружеская пара средних лет, живущая в маленьком городке недалеко от большого города. Они живут одни, потому что их дети женаты и уехали из-за необходимости найти хорошую работу. Они пытаются понять, почему происходит все это насилие, но не могут.Поэтому они решают рано уйти на пенсию и путешествовать по Соединенным Штатам, чтобы найти ответы на свои мысли о том, почему некоторые люди ведут себя жестоко. Их вывод становится таким же и отражает тему 1990-х годов. Окончательный вывод — принятие.

Понятие «поиск» часто является центральной темой на протяжении всей истории, но кажется еще более актуальным в нашем быстро меняющемся обществе. Темы также рассматривают другую сторону ситуации, когда люди вместо поиска погружаются в текущие социальные идеалы, чтобы увидеть, что они могут получить.

Как можно продемонстрировать эту тему? Возьмем пример этой темы.

Джек и Сьюзи женаты и решают присоединиться к своим друзьям в соревновании, чтобы узнать, сколько денег они могут заработать. Они в этом для «меня» или для себя. Они были эгоцентричны в течение многих лет, поскольку их друзья исчезали из их поля зрения. Они подвергают себя остракизму со стороны своих друзей, пытаясь обмануть общественность и заработать как можно больше денег.

Наконец-то они осознают, что, сделав состояние, не знают, что у них есть на самом деле? Что они сделали на самом деле? Исполнены ли они, или их жизнь пустее, чем до того, как они начались? Они обнаруживают, что они совсем одни, потому что никто в их кругах не достиг их уровня богатства.

Глава Заключение

Вы можете видеть, что история и общество объясняют, почему определенные темы стали преобладающими. Темы, представленные в этой главе, являются лишь примерами типов тем, на которых могут быть основаны фильмы, отражающие определенный период времени или десятилетие.

Темы изменились в последующие десятилетия, поскольку продюсеры снимали фильмы, которые, как они считали, люди будут смотреть. Тема ограничивается только фантазией режиссера или сценариста. Продюсер может полагать, что эскаписты или ностальгические блюда могут быть популярны и успешны в определенном десятилетии, а не служить примером пороков общества этого десятилетия.Если эти фильмы имеют успех, они демонстрируют желания и интересы современного общества. Люди хотят смотреть такие фильмы из-за условий их жизни и общества, в котором они живут. Всякий раз, когда тема превращается в фильм, продюсер всегда рискует тем, что будет популярным и прибыльным. успех.

Остальные главы этой книги больше посвящены фильмам, в них обсуждаются аспекты самих фильмов, а не то, почему мы смотрим те или иные фильмы.Мы обсудим различные форматы, которые сделают эти ранее описанные темы успешными. Причина создания фильмов многогранна. Вы, как продюсер, хотите, чтобы люди думали и анализировали идею, при этом упаковывая ее так, чтобы зритель думал, что это просто развлечение.

Прежде чем вы перейдете к следующей главе, что бы вы сказали о темах Первая страница , Объезд и Сирано де Бержерак ? Каковы основные ингредиенты, которые входят в создание этих тем?

Теперь мы обсудим, почему мы так волнуемся, когда ходим в кино!

Давайте начнем с рассмотрения общих исходных ингредиентов, которые входят в определенный тип фильмов для формирования определенного жанра.Каковы также основные ингредиенты, которые входят в создание конкретных жанров Первая полоса , Объезд и Сирано де Бержерак ?

Дальнейший просмотр

После завершения этой главы фильмы для просмотра, которые являются прекрасными примерами тем, которые были созданы на протяжении разных десятилетий:

 • Broken Blossoms , 1919 год, режиссер Д. В. Гриффит, с Лилиан Гиш, Ричардом Бартелмессом и Дональдом Криспом в главных ролях.Это был популярный фильм того времени. Отражает ли тема десятилетие?
 • Мой мужчина Годфри , 1936 год, режиссер Грегори Ла Кава, с Уильямом Пауэллом и Кэрол Ломбард в главных ролях. Насколько тема этого фильма отражает десятилетие?
 • Мальтийский сокол , 1941 год, режиссер Джон Хьюстон, с Хамфри Богартом, Мэри Астор, Питером Лорре и Сидни Гринстрит в главных ролях. Это хороший пример того, как новое десятилетие изменило тип снимаемых фильмов.
 • Трамвай «Желание » , 1951 год, режиссер Элиа Казан, с Вивьен Ли, Марлоном Брандо и Ким Хантер в главных ролях.Этот фильм показывает, как изменились темы после Второй мировой войны.
 • Дорогая , 1965 год, режиссер Джон Шлезингер, с Джули Кристи, Дирком Богардом и Лоуренсом Харви в главных ролях. Этот фильм показывает, как изменились темы после второй волны феминизма.

Назначение

История начинается с критического перекрестка. Джек и Сьюзи в приемной кабинета врача ждут своего лучшего друга Алека. Джек является ближайшим родственником Алека, поскольку Алек не желает делиться результатами диагностики ни с одним из своих живых родственников.Алек входит в комнату ожидания и сразу же идет к Сьюзи, когда доктор вызывает Джека в свой кабинет.

Доктор говорит Джеку, что Алеку осталось жить всего несколько месяцев, возможно, шесть. Когда болезнь обострится, состояние Алека очень быстро ухудшится. Джек спрашивает доктора, что ему лучше всего сделать. Доктор какое-то время молчит, а затем заявляет, что если бы он был Алеком, то хотел бы в последний раз завязать. Джек выходит из кабинета врача, и Сьюзи сразу же спрашивает его, что сказал доктор, потому что Алек ничего ей не говорит.

Обсудите, какую тему мог бы иметь этот фильм? Как бы вы развили синопсис фильма на эту тему?

Какова роль интеллектуальной собственности?

Кэти Джуэлл, ВОИС

Все мы любим кино. Они волнуют, волнуют и развлекают нас, как никакой другой вид искусства. Кинопроизводство — это сложный процесс, в котором участвует множество разных игроков. Но какое место в этой картине занимает интеллектуальная собственность?

Ответ — везде! Права ИС определяют каждый этап пути режиссера от сценария к экрану (см. «От сценария к экрану: важность документации прав при распространении фильмов» ).Они помогают продюсерам привлекать средства, необходимые для запуска кинопроекта; позволить режиссерам, сценаристам и актерам, а также многим художникам и техникам, работающим за кулисами, зарабатывать на жизнь; и стимулировать технологические инновации, которые раздвигают границы творчества и делают, казалось бы, невозможное возможным.

Права ИС определяют каждый этап пути режиссера от сценария к экрану. (Фото: ВОИС).

Авторское право – защита прав создателей

Из всех прав ИС авторское право является стержнем кинопроизводства.Среди прочего, он защищает создателей или владельцев прав, не позволяя другим лицам использовать их произведения без их разрешения.

Достаточно взглянуть на длинный список титров в конце фильма, чтобы получить представление о том, сколько людей участвовало в его создании. Это сложная совместная работа, в результате которой возникает множество различных уровней прав, относящихся к различным элементам производства, таким как сценарий, музыка, режиссура и исполнение.

Права, связанные с каждым из них, должны быть лицензированы, переданы и задокументированы, чтобы продюсер — лицо, ответственное за превращение творческих идей в рыночную концепцию — мог претендовать на право собственности на фильм, собрать необходимое финансирование для создания фильма, и права на распространение лицензии, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию.

Продюсеры несут ответственность за запуск кинопроекта. Хотя они и не могут быть авторами оригинальной идеи сценария, без их видения и энтузиазма кинопроект вряд ли когда-либо увидит свет. На протяжении всего процесса создания фильма продюсеры заключают несколько соглашений, определяющих, как будут использоваться и оплачиваться права интеллектуальной собственности, возникающие в результате вклада различных творческих участников. Эти соглашения подкреплены законом об авторском праве и договорным правом и известны как документация по цепочке прав собственности.(См. Защита прав — от сценария к экрану  для получения более подробного списка типов соглашений, которые должны заключать производители).

Запускается скриптом

Путешествие начинается с поиска хорошей истории или сценария. В идеале продюсер найдет готовый к съемкам сценарий, но обычно для создания сценария требуются услуги профессионального сценариста. Сценарий может быть новым произведением или основан на существующем произведении, таком как роман, пьеса или комикс.

Сам скрипт всегда считается оригинальным творением, к которому привязаны права ИС. Продюсер обычно нанимает сценариста для создания короткого повествовательного полотна для фильма и первого наброска; в соглашении также могут быть указаны любые дополнительные черновики, переписывания или полировки, которые ожидаются за согласованную плату. Правовой статус авторского договора варьируется в зависимости от действующего законодательства об авторском праве и смежных правах.

Если фильм является адаптацией существующего произведения, продюсер заключает опционное соглашение, чтобы обеспечить право на использование этого материала, прежде чем продвигаться вперед.Опционное соглашение гласит, что владелец основного произведения — сценария, книги, статьи или рассказа — соглашается предоставить продюсеру на определенный период право на производство фильма.

Если фильм снят (и право опциона реализовано), владельцу авторских прав выплачивается согласованная плата за продолжающееся право на использование произведения в фильме. Соглашение о покупке прав обычно также согласовывается одновременно с изложением условий обеспечения прав на сценарий, телевизионных прав и права на выпуск на вспомогательных рынках, таких как домашнее видео и новые медиа.

Опытный продюсер будет стремиться получить как можно больше прав, чтобы оптимизировать прибыльность и получить полную свободу действий, например, при создании сиквела. Первоначальный владелец авторских прав, с другой стороны, будет стремиться сохранить за собой определенные права, такие как права на публикацию, права на сцену, права на радио, права на персонажей (если он или она захочет написать продолжение). Подробные соглашения о покупке прав помогают избежать непредвиденных юридических проблем в будущем.

Обеспечение средств

Когда дело доходит до обеспечения необходимых средств для производства фильма, эти права ИС, подтвержденные четкой цепочкой документов о праве собственности, являются, безусловно, наиболее ценными активами, которыми владеет продюсер.Без четкой цепочки правовых титулов продажа кинособственности может стать очень сложной, если не невозможной. Наличие соглашения с известным сценаристом, актером или режиссером может значительно увеличить шансы найти поддержку для финансирования производства и распространения фильма.

На продюсера также ложится задача определить подходящего режиссера для кинопроекта и заключить режиссерское соглашение. Такие соглашения охватывают целый ряд вопросов, и в зависимости от юрисдикции режиссер может быть определен как автор и совладелец фильма с соответствующими правами; как наемный работник и получает заработную плату; или как оба.Режиссеры также часто получают гонорары от проката фильмов и могут в определенных юрисдикциях, например во Франции, иметь возможность договориться о положении об «окончательном монтаже», которое позволяет режиссеру принимать решение об окончательной версии фильма, демонстрируемого в кинотеатрах, как неотъемлемая часть их неимущественных прав.

Защита прав актеров

Точно так же продюсер будет заключать соглашения с актерами и исполнителями. Они могут быть сложными и деликатными, поскольку в них сочетаются вопросы, связанные с ИС, такие как передача прав производителю, и условия найма.

Правовой статус акторов варьируется от одной страны к другой. Некоторые страны предоставляют субъектам полный набор так называемых смежных прав (см. Общие сведения об авторском праве и смежных правах ). Однако во многих других странах актеров нанимают для работы на съемочных площадках в качестве наемных работников, и они практически не имеют переговорной силы для согласования выгодных договорных условий вознаграждения (см. Управление правами исполнителей: роль контрактов ).

После того, как фильм был снят, он отправляется в монтажную, где выбираются сцены, обычно редактором фильма, режиссером и композитором, чтобы сделать лучший или окончательный вариант фильма.Как только фильм будет готов для публичного просмотра, важность прав ИС для кинобизнеса снова станет очевидной.

Дистрибьюторские сделки

Только при наличии четкой цепочки документов о праве собственности (доказывающих право собственности на основные права на произведение) производитель может добиться успеха в заключении сделок с дистрибьюторами. Продюсеры заключают соглашения с дистрибьюторами за вознаграждение и обещание распространения фильма на ключевых рынках. Не существует такой вещи, как стандартная сделка по распространению.Продюсер может иметь дело с интегрированной компанией, которая может выпускать фильм в местных кинотеатрах в форматах VCD или DVD, или лицензировать его для местных телевизионных станций, или продавать его иностранным покупателям на кинофестивалях. Или он может иметь дело с разными дистрибьюторами, работающими в разных сегментах рынка, например. кино и видео, и должны лицензировать права отдельно.

Соглашения о распространении обычно содержат пункты, которые обеспечивают дистрибьютору законное право вносить определенные изменения в фильм для целей распространения.Сюда могут входить изменения в заголовке, сокращения, разработанные в соответствии с требованиями классификации/цензуры фильмов, дублирование и субтитры и т. д.

Каждый дистрибьютор понесет расходы на маркетинг, чтобы дать фильму лучший шанс на рынке. Продюсер постарается обеспечить достаточный уровень обязательств со стороны дистрибьютора по продвижению фильма. Он или она может также попытаться договориться о правах на консультации по форме и направлению маркетинговой кампании.

Количество и виды соглашений, связанных с ИС, которые могут возникнуть в процессе создания фильма, столь же разнообразны, сколь и многочисленны.Имея так много элементов, которые необходимо учитывать, и права, которые необходимо очистить, создатели фильмов часто приобретают страховку от ошибок и упущений (E&O) на случай возникновения каких-либо проблем, связанных с приобретением прав.

Товарные знаки и торговля

Товарные знаки также занимают видное место в фильмах. Как и другие предприятия, киностудии используют товарные знаки, чтобы создать отличительную идентичность и выделиться на переполненном рынке — от широкой привлекательности 20th Century Fox и более своеобразного подхода ее дочерней компании Fox Searchlight до иконы анимации Pixar. и семейный Дисней.

Название фильма также может быть защищено в качестве товарного знака, например. Звездные войны, , а также ключевые персонажи и элементы фильмов, такие как Джеймс Бонд, 007, Гарри Поттер и Симпсон с. Регистрация этих элементов фильма в качестве товарных знаков может открыть двери для выгодных соглашений о лицензировании и мерчандайзинге, которые могут помочь покрыть расходы на производство и продвижение фильма.

Уолт Дисней был, пожалуй, первым, кто продемонстрировал возможность получения дополнительного дохода (т.е. помимо театральных постановок) из фильмов и их персонажей. Микки Маус , самый узнаваемый мультяшный персонаж в мире, был зарегистрирован в качестве товарного знака еще в 1928 году. К 2010 году культовый талисман Диснея принес мировые розничные продажи на сумму 9 миллиардов долларов США и продолжает демонстрировать высокий потенциал роста.

«Звездные войны » — еще один замечательный пример мерчендайзинга фильмов. Вслед за «Звездными войнами » в 1977 году последовали еще пять блокбастеров, породивших очень прибыльный рынок для предметов коллекционирования «Звездных войн » (от фигурок до лазерных сабель, брелоков и книг) стоимостью в миллиарды. «Звездные войны » стал непреходящим культовым явлением, и эта тенденция продолжится, когда в конце этого года начнутся съемки «Звездных войн VII ».

Продакт-плейсмент

Другим ценным предложением для кинематографистов и бизнеса является продакт-плейсмент, при котором фирменные продукты (с торговой маркой) вплетаются в сюжетную линию фильма. Самый ранний пример продакт-плейсмента восходит к фильму Wings 1929 года, в котором был показан шоколад Hershey’s.

В связи с широким распространением цифровых технологий, которые позволяют зрителям отключать рекламу, многие компании теперь рассматривают продакт-плейсмент как более доступный и эффективный способ привлечения потребителей. Для киноиндустрии это полезное средство компенсации производственных и рекламных расходов.

В своей сделке с Heineken, стоимость которой оценивается в 45 миллионов долларов США, продюсеры последнего фильма о Бонде, Skyfall (2010), покрыли почти треть затрат на производство фильма.Продакт-плейсмент присутствует в фильмах о Бонде, одной из самых успешных кинофраншиз в мире, начиная с 1960-х годов. В отчете Business Insider перечислены все продакт-плейсменты, показанные в фильмах о Бонде за прошедшие годы. Ценность привязок к продукту такова, что некоторые студии даже вписывают их в сценарий до того, как фильм действительно пойдет в производство.

Продакт-плейсмент присутствует в фильмах о Бонде, одной из самых успешных кинофраншиз в мире, начиная с 1960-х годов. Z8, серийный вариант концептуального автомобиля Z07 1997 года, разработанный Хенриком Фискером в BMW Designworks USA, показан в фильме о Джеймсе Бонде «И целого мира мало » (1999) и в играх «Джеймс Бонд 007: Агент под огнем». и 007 Racing .(Фото: Джимми Байковичус [CC-BY-SA 2.0]).

Технические инновации

Для создания фильма используется большое количество технического оборудования – как сама камера, так и оборудование для освещения, монтажа, звука и спецэффектов. Инновации являются отличительной чертой отрасли. На протяжении всей своей истории изобретательные умы искали новые, улучшенные способы раздвинуть границы возможного. Многие из этих технологических прорывов защищены патентами.

С тех пор, как Томас Эдисон и братья Люмьер представили кино в массы, в индустрии произошли огромные технологические сдвиги.Золотая эра немого кино уступила место «звуковым фильмам», которые придали новое значение диалогам и актерскому мастерству и, в свою очередь, породили новые жанры кино. Изобретение технологии Technicolor (изобретенной в 1916 году и доведенной до совершенства в течение нескольких десятилетий) придало фильмам более реалистичный вид и позволило использовать все более инновационные высокопроизводительные звуковые системы от компании Warner Brothers Vitaphone (использовался для создания первого полнометражного звукового фильма, номер ). Jazz Singer в 1927 году) до Dolby Surround Sound (впервые представленный в 1982 году) усилили впечатление от кино.

На протяжении всей истории киноиндустрии изобретательные умы искали новые, улучшенные способы раздвинуть границы возможного. Считается, что испанский кинорежиссер Сегундо де Чомон был первым, кто поставил камеру на колеса еще в 1907 году. Этот обманчиво простой шаг оказал огромное влияние на кинопроизводство. Тележка для камеры, платформа для камеры на колесах, помогает создавать плавные кадры с отслеживанием даже при использовании тяжелого и громоздкого оборудования. (Фото: Дэн Эккерт [CC-BY-2.0]).

Цифровые технологии – формирование будущего кино

Недавний переход от целлулоида к цифре оказал огромное влияние на отрасль, улучшив качество при одновременном сокращении производственных затрат и времени, а также снизив входные барьеры для любительских и бюджетных кинематографистов.

Цифровые технологии также открыли огромные возможности для спецэффектов, способствуя росту научно-фантастических и фэнтезийных фильмов. Благодаря цифровым технологиям у кинематографистов теперь есть инструменты для визуального изображения воображаемых миров, которые исследуют их персонажи.

Первым фильмом, в котором использовались компьютерные изображения (CGI), был научно-фантастический фильм Westerworld в 1973 году. Pixar выпустила первый полнометражный компьютерный анимационный фильм «История игрушек» в 1995 году; а в 2009 году « Миллионер из трущоб » стал первым фильмом, снятым в основном в цифровом формате, получившим премию Оскар за лучшую операторскую работу.В том же году «Аватар» Джеймса Кэмерона открыл новые горизонты; снятый в «стереоскопическом 3D», он создал потрясающее и органичное сочетание живого действия и компьютерной графики с использованием революционных новых методов захвата движения.

Широкое использование и применение цифровых технологий, в том числе Интернета, глубоко формируют индустрию с точки зрения того, как фильмы потребляются и распространяются (потоковое видео и загрузка) и даже производятся. Цифровая эра, безусловно, подпитывает нашу всеобщую страсть к фильмам.

Анализ проб // Purdue Writing Lab

Введение

В приведенном ниже анализе обсуждаются начальные моменты научно-фантастического фильма « Из машины» , чтобы аргументировать основную цель фильма. Текст анализа отформатирован нормально. Комментарий редактора, который время от времени прерывает статью для обсуждения риторических стратегий автора, написан в скобках курсивом с жирным идентификатором «Ed.:».См. примеры ниже:

Текст анализа выглядит так.

[ Ред.:  Комментарий редактора выглядит так. ]

Неудачное общение во вступительной части
Ex Machina

Научно-фантастический фильм Алекса Гарланда 2015 года « Ex Machina » рассказывает о попытках молодого программиста определить, обладает ли андроид достаточно сложным сознанием, чтобы сойти за человека. Фильм знаменит своим наводящим на размышления изображением беспокойства по поводу того, сможет ли нечеловеческое существо имитировать или превзойти человеческие способности, но анализ первых частей фильма, еще до появления искусственного интеллекта, показывает убедительное исследование неспособности людей выражать свои мысли и чувства.В своей вступительной части Ex Machina утверждает, что речь идет не только о сложности создания машины, которая может эффективно разговаривать с людьми, но и о людях, которые изо всех сил пытаются найти способы общаться друг с другом во все более цифровом мире.

[ Изд.:  Начало произведения представляет фильм кратким изложением сюжета, которое не раскрывает слишком многого, и кратким изложением критической беседы, сосредоточенной вокруг фильма. Затем, однако, он отклоняется от этого разговора, предполагая, что Ex Machina есть что сказать о человечестве еще до того, как появятся нечеловеческие персонажи.Отличное начало. ]

Первые установочные кадры фильма разворачивают действие в оживленном современном офисе. Женщина сидит за компьютером, поглощенный своим экраном. Камера смотрит на нее через стеклянную стену, одну из многих в кадре. Отражения прохожих, отражающиеся в стекле, и тусклый голубой свет рабочего пространства затрудняют определение того, сколько комнат изображено. Камера показывает несколько разных молодых людей, печатающих на своих телефонах, их тела частично скрыты как людьми, идущими между ними и камерой, так и стилизованной современной мебелью, которая их окружает.На четвертом кадре через монитор компьютера виден светловолосый мужчина, работающий в наушниках. Небольшое приближение к его лицу предполагает, что это важный персонаж, и переход к кадру с точки зрения, смотрящего на экран его компьютера, подтверждает это. Позже мы узнаем, что это Калеб Смит (Донал Глисон), молодой программист, точка зрения которого показана в фильме.

Остальная часть последовательности прерывается кадрами из P.O.V Калеба. и кадры реакции его лица, когда он получает и обрабатывает новость о том, что он выиграл первый приз в конкурсе персонала.Потрясенный, Калеб бросается за своим мобильным телефоном и сообщает новости нескольким людям. Несколько человек тут же отвечают поздравлениями, и через мгновение вбегает женщина с первого кадра, чтобы обнять его. В этот момент другие люди в комнате поднимают глаза, улыбаются и начинают аплодировать, в то время как Калеб недоверчиво улыбается — возможно, даже с тревогой — и камера слегка приближается. На протяжении всего эпизода не слышно ничего, кроме эмбиентной электронной музыки, которая становится немного громче и текстурированнее по мере прохождения эпизода.Прыжок с высоты птичьего полета на ледниковый ландшафт завершает последовательность и указывает на то, что Калеб очень быстро переносится в очень незнакомую обстановку, подразумевая, что ему будет трудно приспособиться к этой внезапной смене обстоятельств.

[ Изд.:  Эти абзацы в основном носят описательный характер. Они дают читателям информацию, которая им понадобится, чтобы понять аргумент, который собирается предложить статья. В то время как отрывки, подобные этому, могут стать скучными, если они зацикливаются на неважных деталях, автор мудро ограничивает себя двумя абзацами и поддерживает динамичный темп, выбирая свой стиль прозы (например, почти полностью полагаясь на активные глаголы). ]

Без какого-либо слышимого диалога или традиционной описательной установки главных героев, эта вступительная последовательность настраивает зрителей на понимание визуального стиля Ex Machina и его исследования способов, которыми технологии могут как улучшать, так и ограничивать человеческое общение. Выбор сделать диалог неслышным предполагает, что личные разговоры не имеют значения. Разговоры между людьми наиболее продуктивны в этой последовательности, когда они опосредованы технологиями.Первая реакция Калеба, когда он слышит хорошие новости, — это написать своим друзьям, а не рассказать об этом людям, сидящим вокруг него, и он не делает ни малейшего движения, чтобы снять наушники, когда наконец начинается личное празднование. Все в здании разговаривают по своим телефонам, смотрят на экраны или в наушниках, а камера смотрит на экраны через точку обзора Калеба по крайней мере половину эпизода.

Вместо того, чтобы просто приглушать конкретные разговоры Калеба со своими коллегами, звуковая звуковая дорожка заменяет весь шум, который обычно возникает в переполненном здании посреди рабочего дня.Эта тишина задает тревожный тон, который характеризует остальную часть фильма, который является одновременно и триллером ужасов, и частью научной фантастики. У зрителей возникает ощущение, что все звуки, которые люди издают, когда они ходят и разговаривают друг с другом, намеренно отфильтровываются каким-то присутствием, заменяются тихим электронным ритмом, который отмечает темп последовательности, медленно увеличивая темп. Возможно, звук людей не имеет значения: здесь важны только визуальные данные. Молчание часто используется в остальной части фильма как источник напряжения, и зрители остро осознают, что оно может быть нарушено в любой момент.Частью ужаса исследовательского бункера, который вскоре станет основным местом действия фильма, является его тишина, особенно во время эпизодов, когда Калеб пробирается в запретные зоны и пугается внезапного шума.

Визуальный стиль этой заставки усиливает жуткость приглушенных людей и электронного саундтрека. Заметное использование неглубокого фокуса для изображения рабочего пространства, состоящего из стеклянных дверей и стен, затрудняет определение того, насколько велико это пространство на самом деле.Таким образом, зритель пространственно дезориентирован в каждой новой обстановке. Это наслоение стекла и зеркал, дублирующее одни изображения и затемняющее другие, используется позже в фильме, когда Калеб встречает искусственное существо Аву (Алисия Викандер), которой не разрешается покидать свои жилые помещения со стеклянными стенами в исследовательском бункере. Сходство этих пространств визуально подтверждает недавнее откровение фильма о том, что Калебом манипулировал Натан Бейтс (Оскар Айзек), беспокойный гений, создавший Аву.

[ Ред.:  В этих абзацах автор цитирует информацию о сцене, которую она предоставила для аргументации. Поскольку она уже дразнила аргумент во вступлении и представила отчет о своих доказательствах, здесь он не кажется нам необоснованным или надуманным. Вместо этого кажется, что мы естественным образом пришли к тем же острым, захватывающим моментам, что и она. ]

Несколько других кадров во вступительной части более явно намекают на то, что Калеб уже находится под контролем Натана еще до того, как он доберется до бункера.Вскоре после кадра P.O.V, на котором Калеб читает уведомление по электронной почте о том, что он выиграл приз, мы переключаемся на несколько других P.O.V. кадры, на этот раз с точки зрения камер телефона Калеба и настольного компьютера. Эти камеры не просто смотрят на Калеба, но, кажется, сканируют его, поскольку экран вспыхивает разноцветными линзами, а вокруг рта, глаз и ноздрей Калеба появляются маленькие точки, отслеживающие малейшие выражения на его лице. Эти небольшие детали указывают на то, что Калеб является частью этого цифрового пространства в большей степени, чем он осознает, а также предвещают более позднее открытие того, что Натан активно использует данные, собранные компьютерами и веб-камерами, для манипулирования Калебом и другими.В кадрах с камеры также используется тонкий объектив «рыбий глаз», что свидетельствует как о широких возможностях наблюдения Натана, так и о слегка искаженном мировоззрении, которое мотивирует эту неэтичную деятельность.

[ Изд.: В этом абзаце используются дополнительные детали для усиления основного аргумента статьи. Хотя этот ход может быть не таким важным, как в предыдущих абзацах, он помогает создать впечатление, что автор замечает преднамеренные закономерности в кинематографии фильма, а не выбирает отдельные совпадения, чтобы доказать свою точку зрения. ]

В совокупности детали стилизованной вступительной сцены фильма « Ex Machina » закладывают основу для долгого исследования взаимосвязи между человеческим общением и технологиями. Эпизод и фильм, в конечном счете, предполагают, что нам нужно вдумчиво разрабатывать и использовать новые технологии, иначе то, что делает нас наиболее человечными — наша способность общаться через язык — может быть разрушено нашими инновациями. Все звуковые и визуальные сигналы во вступительной части создают мир, в котором люди полностью зависят от технологий и при этом совершенно не подозревают о гнусных способах их использования блестящим, но неэтичным человеком.

Примечание автора:  Спасибо моим студентам-литературистам, чей вклад в классе обострил мое мышление в этой области.

[ Изд.: Завершается произведение тем, что связывает основные темы вступительной части с темами всего фильма. Делая это, вывод служит аргументом в пользу релевантности самого эссе: нам нужно обратить внимание на пункты эссе, чтобы мы могли достичь глубокого понимания фильма. Последнее предложение пьесы производит пугающее впечатление, намекая на опасность, которая может нависнуть, если мы не поймем фильм.Это единственное место в произведении, где автор явно упоминает, как сильно мы можем пострадать от невежества, и это тем более мощно для этого уединенного качества. Далее следует содержательная и очаровательная заметка, в которой признается, что авторская работа была основана на вкладе других (как и в большинстве хороших произведений). Красиво сделано. ]

 

 

 

Окончательный глоссарий пленочной терминологии

Дальнейшие исследования

Claymation

Определения рассказов историй

Cliffhanger

A C Liffhanger — это фильм, который заканчивается первичным конфликтом.Он вошел в моду во времена сериалов, но актуален и сегодня. Мстители: Война Бесконечности   закончился клиффхэнгером, который ведет к Мстители: Финал .

Основы сценарного мастерства

Кульминация

A c Лимакс  — это наивысшая точка напряжения в повествовании. Это основной момент, когда главный герой должен противостоять антагонисту и всем последствиям внутри. За кульминацией обычно следует развязка или антикульминация.

Основные термины кинематографии

Крупный план

Крупный план   — это снимок, сделанный с невероятно близкого расстояния от объекта. В кадре появится один объект или часть тела актера. Это делается для того, чтобы подчеркнуть важность и заставить аудиторию сосредоточиться на одном элементе.

Определения структуры пленки

Кода

Слово код означает «хвост» на итальянском языке. Это относится к заключительной части фильма, также известной как эпилог.Это сцена, которая обеспечивает завершение, например, в «Гарри Поттер и Дары смерти, часть 2» .

Термины Old School Cinema

Колоризация

Колоризация — это процесс изменения пленки, при котором черно-белая пленка превращается в цветную. Это был популярный, хотя и противоречивый процесс в 1980-х годах, когда классические фильмы получали современные обновления.

Термины актерского мастерства в кино

Comic Relief

Comic Relief — персонаж, создающий комедийные моменты в серьезных фильмах.Его популяризировал Шекспир, но его до сих пор можно найти в фильмах (например, Тимон и Пумба в Король Лев ).

Дополнительные исследования

Comic Relief

Понимание фильма Жанр

Выходной эпохи фильма

A C

A Oming-Age Age Conlight — это фильм, связанные с ними подростки, растущие в взрослении через относительные обряды проход. Эти фильмы обычно определяются потерей невинности, обретением сексуальной идентичности и / или воплощением детских мечтаний.

Фразы актера

Приказное выступление

A c Приказное выступление обычно относится к удивительному выступлению актера. Чаще всего этот спектакль приходил прямо перед смертью актера.

Словарь профессий в кино

Композитор

Композитор — музыкант, создающий музыку к фильму. Это контрастирует с дирижером, который руководит оркестром, играющим партитуру, и автором текстов, который пишет слова к песне.

Режиссерский словарь

Композиция

Композиция — это способ расположения различных элементов сцены в кадре. Это относится к освещению, движению актеров, реквизиту, линиям и другим фигурам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

композиция

Волшебный словарь фильмов

Фильм-концерт

Фильм-концерт  – это фильм, в котором записано живое музыкальное выступление группы или комика.Он может брать кадры с одного выступления или объединять кадры с нескольких концертов.

Основная терминология фильмов для студентов

Преемственность

Преемственность — одна из обязанностей сценариста, обеспечивающая согласованность элементов от кадра к кадру и от сцены к сцене. Когда есть ошибка, например, актер носит разную одежду в одной и той же сцене, это называется «ошибкой непрерывности».

Набор для съемок Lingo for Lighting

Контраст

Контраст — это разница между светом и тенью в сцене.Кадр с высокой контрастностью имеет четкую границу между яркими и темными элементами. Противоположность этому известна как низкая контрастность.

Понимание кинопроизводства

Конвенция

Конвенция — это типичный элемент, которого зрители ожидают от фильмов определенных жанров без вопросов. Например, ожидается, что фильм «Нуар» будет иметь много теней и задавать вопросы, связанные с человеческой коррупцией и предательством.

Глоссарий фильмов для студентов

Закон Кугана

Закон Кугана — знаменательный закон, принятый в конце 1930-х годов и направленный на защиту доходов детей-актеров.В соответствии с законопроектом часть заработка ребенка поступает в трастовый фонд, управляемый судом, который ребенок получает по достижении совершеннолетия. Законопроект назван в честь ребенка-актера Джеки Кугана и является одним из правил для работающих детей-актеров.

Базовая терминология кино

Покрытие

Покрытие — это термин, описывающий все кадры, включая обратные ракурсы и крупные планы, которые режиссер получает в дополнение к основному плану. Иметь «надлежащее покрытие» означает иметь все необходимые кадры для создания полноценного фильма.

Глоссарий кинематографии

Снимок с крана

Снимок с крана — это снимок, сделанный камерой с огромной тележки камеры или другого электронного устройства, такого как кран, напоминающего выдвижную стрелу или стрелу. Он может поднимать камеру высоко над землей, позволяя камере двигаться практически в любом направлении. Они обеспечивают вид сверху на сцену.

Глоссарий основного фильма

Ползание

Ползание  — это наложенный на экран текст, который можно перемещать вверх, вниз, по диагонали или поперек.Самый известный пример этого — начальный абзац с подробным описанием пролога в фильмах « Звездных войн».

Определения фильмов Термины

Кредиты

Кредиты  — это текст, появляющийся до или после фильма, в котором подробно описывается актерский состав, съемочная группа и технический персонал, работавшие над фильмом. Каждое указанное лицо получает признание за то, что он или она сделали в фильме.

Съемочная группа

Съемочная группа

Съемочная группа — это коллектив лиц, занимающихся техническими аспектами съемок фильма.Это не относится к исполнителям в фильме.

Словарь просмотров фильмов

Критик

A c Ритик — это тот, кто публикует обзоры фильмов в аналитических или образовательных целях. В обзоре фильма обсуждаются тонкости фильма, такие как качество игры, режиссуры или сценария. Роджер Эберт — один из самых известных кинокритиков из когда-либо живших.

Термины монтажа фильмов

Сквозной монтаж

Сквозной монтаж — это метод монтажа, заключающийся в наложении, переплетении или чередовании одного действия с другим.Обычно они будут в разных местах или локациях, и разрез объединяет их. Это метод редактирования, предлагающий параллельное действие или два события, которые происходят одновременно.

Словарь кинорежиссеров

Cross-Fade

A c ross-fade — это метод затухания, состоящий из двух компонентов. Во-первых, происходит переход в черный цвет. Затем он исчезает в следующей сцене. Когда он сначала не превращается в черный, это называется «растворением».

Термины киномаркетинга

Кросс-овер

Кросс-овер — это фильм, предназначенный для одной аудитории, но который также понравится совершенно другой демографической группе.
Например, История игрушек 4 был детским фильмом, но и взрослым он тоже понравился.

Словарь киносъемок

Массовая съемка

Массовая съемка — это кадр, состоящий из большой группы статистов. Сегодня во многих кадрах толпы используется компьютерная графика, поэтому для производства не нужно нанимать кучу статистов.

Словарь терминов для киносъемок

C-Stand

A C-Stand — это прочная легкая стойка с тремя разными ножками, которые можно отрегулировать под ступеньки; длинная металлическая «рука» и круглая зажимная головка, называемая гобо.

Словарь киносъемок

Cucoloris

A Cucoloris — это тип флага с вырезанными на нем формами, которые создают вид ветвей деревьев, оконных штор и т. д.

Сигнал является сигналом для начала выступления актера.Как правило, репликой будет последняя строка диалога одного актера, сигнализирующая другому человеку в сцене о начале. Однако реплика также может исходить от режиссера или из сценария.

Термины повседневного кино

Карточка-подсказка

Карточка-подсказка представляет собой большую доску с диалогами, напечатанными на ней, чтобы помочь актеру запомнить свои реплики. Сегодня актеры могут получать электронные реплики с помощью телесуфлера.

Словарь монтажа

Кадр в разрезе

Кадр в разрезе — это быстрый кадр, который временно прерывает непрерывно снимаемый эпизод, вставляя в сцену другого человека, объект или действие.Затем следует переход к основной последовательности. Гриффины   прославился своими кадрами в разрезе.

Film Studio Words

Циклорама

Циклорама — это плавно изогнутый фон, простирающийся от пола до потолка и создающий фон для сцены. Обычно он используется для изображения неба, когда сцены на открытом воздухе снимаются в помещении.

Cinematic Lingo

Daily

Daily   являются копиями видеоматериалов, снятых в предыдущий день и просмотренных.Режиссеры просматривают эти кадры в конце дня (или в начале следующего дня), чтобы увидеть, что у них есть на данный момент. Ежедневные проверки жизненно важны для обеспечения правильной непрерывности и хорошего качества звука.

Фразы для похода в кино

Темная лошадка

Темная лошадка — это малоизвестный фильм, который впоследствии стал огромным хитом как в финансовом плане, так и в кругу наград. «Лунный свет » стал темной лошадкой, победившей в номинации «Оскар» за лучший фильм, по сравнению с «Ла-Ла Ленд ».

Cinematographic Words

День за ночью Кадр

A D День за ночью Кадр снят днем, чтобы создать впечатление, будто это происходит ночью. Этого можно добиться с помощью уникального освещения, фильтров и линз. Это было обычным явлением в 1950-х и 60-х годах, но сегодня это происходит не так часто, но если это происходит, есть советы о том, как запланировать сцену день за ночью.

Комедийный словарь

Невозмутимый

Невозмутимый — это комедийный прием, в котором исполнитель принимает бесстрастное поведение, чтобы показать комедийные реплики или представления.У Лесли Нильсен и Бастера Китона были знаменитые невозмутимые поставки.

Терминология кинокамеры

Съемка с глубоким фокусом

Съемка с глубоким фокусом — это прием кинематографии, изображающий большую глубину резкости. Широкоугольные объективы используются с малой апертурой объектива для создания резкого фокуса как в дальних, так и в ближних плоскостях в рамках одного кадра.

Сценарные концепции

Развязка

Развязка   — момент в фильме, следующий сразу за кульминацией, когда все в сюжете решено.Обычно это финальная сцена фильма, также известная как разрешение.

Режиссерская терминология

Глубина резкости

Глубина резкости — это глубина резкости кадра по отношению к переднему, среднему и заднему планам. Малая глубина резкости может удерживать в фокусе только одну из этих плоскостей, в то время как большая глубина резкости будет удерживать в фокусе их все.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

глубина резкости

Глубина резкости

Глубина резкости

Глубина резкости напрямую связана с глубиной резкости.Это относится к настройке так, чтобы снимок камеры сохранял свою глубокую фокусировку во всех различных плоскостях.

Основы сценарного мастерства

Deus Ex Machina

Deus ex machina — это разрешение сюжета силой от Бога. Обычно это относится к неуклюжему, надуманному или нелогичному вмешательству, которое снимает напряжение за счет чего-то другого, кроме действий персонажа. Бактерии в Войне Миров можно считать deus ex machina, одним из многих клише, которых следует избегать.

Условия редактирования звука

Диегетический звук

Диегетический звук — это логически или реалистично существующий звук в сцене. Музыка, играющая по радио, или звуки поворота ключей в замке зажигания могут быть примерами диегетических звуков. Если персонажи фильма его слышат, это считается диетическим. Недиегетический звук включает в себя партитуру и повествование.

Словарь освещения

Рассеивание

Рассеивание — это смягчение или уменьшение интенсивности света.Это достигается за счет полупрозрачного листа из шелка или кружева или за счет рассеивателя перед источником света, чтобы сократить тени.

Термины цифрового кино

Цифровое производство

Цифровое производство – это фильм, снятый на цифровое видео с помощью камер высокого разрешения. После этого осуществляется постпродакшн с использованием методов видеомонтажа, что полностью устраняет необходимость в 35-мм пленке.

Обрамляющие фразы

Направление взгляда

Направление взгляда — это кинематографический термин.Это относится к использованию композиции кадра, движения камеры или освещения, чтобы прояснить, что является наиболее важным в кадре.

Movie Set Words

Режиссер

Режиссер — художник, отвечающий за полный художественный контроль на всех этапах производства фильма. Режиссер принимает повседневные решения об актерской игре, освещении, звуке, кастинге и монтаже. Больше, чем кто-либо другой, режиссер является единственным человеком, ответственным за обеспечение успеха фильма.

Словарь для просмотра фильмов

Режиссерская версия

Режиссерская версия — это версия фильма, которую режиссер может снять без вмешательства студии. Это версия, которую режиссер хотел бы, чтобы зрители увидели фильм. Возможно, самая известная режиссерская версия — это « Бегущий по лезвию », которая, по мнению зрителей и критиков, лучше театральной версии.

Термины редактирования фильма

Наложение

A d Наложение  — переходное редактирование между двумя сценами, кадрами или последовательностями, в котором изображение одного кадра медленно заменяется, смешивается или накладывается на другое. изображение.Обычно это делается, чтобы показать течение времени.

Термины теории кино

Догма 95

Догма 95 — коллектив кинематографистов, основанный Ларсом фон Триером и Томасом Винтербергом в 1995 году. вместо «честного» и «правдивого» повествования. Некоторые из других правил включали съемку на месте и использование ручных камер.

Звуковые термины фильмов

Dolby Stereo

Dolby Stereo — это процесс стереозвука для фильмов, разработанный Dolby Laboratories, Inc.для улучшения качества звука. 35-миллиметровые отпечатки фильмов имеют двойные оптические звуковые дорожки, а 70-миллиметровые пленки имеют шесть магнитных дорожек, а также многоканальное воспроизведение.

Терминология кинопроизводства

Кадр с куклой

Кадр с куклой — это съемка фильма, в которой перспектива фона и объекта изменена. Камера устанавливается на штатив или колесную платформу для камеры, толкается по рельсам и медленно перемещается во время съемки, пока камера работает. В сочетании с зумом фон растягивается за объектом и называется зумом тележки.

Кинематографический жаргон

Двойная экспозиция

Двойная экспозиция — это процесс экспонирования одного кадра дважды, так что элементы двух изображений видны в конечном продукте. Это приводит к эффекту, подобному наложению. Он обычно используется для создания «призрачного» эффекта.

Movie Lexicon

Дублирование

Дублирование   — это процесс вставки нового саундтрека в фильм или добавления нового саундтрека из музыки, звуковых эффектов или диалогов после производства.Дубляж будет соответствовать движениям губ и действиям снятых кадров, чтобы они выглядели естественно. Это отличается от прямого звука, когда звук записывается на сцене и синхронизируется с кадром.

Основы кинематографии

Голландский ракурс

Голландский ракурс — это план, в котором камера наклонена в одну сторону вдоль горизонтальной оси, образуя диагональный угол. Обычно это делается для того, чтобы вызвать у зрителя чувство беспокойства.

Фотографический словарь

Динамическая рамка

Динамическая рамка — это фотографический метод, предназначенный для маскировки формы и размера проецируемого изображения в любом соотношении, которое считается подходящим для сцены.Примером этого может быть сужение соотношения сторон, когда актер проходит через узкий проход.

French Movie Lexicon

Enfant Terrible

An E nfant Terrible — французское слово, означающее «ужасный ребенок». Это относится к молодому директору, который дерзок или эгоистичен. Часто это режиссер-новатор, но использующий неортодоксальные приемы.

Жаргон повествования

Эпилог

e Пилог — это короткая сцена в конце фильма, завершающая фильм.Много раз главные герои будут старше, размышляя о только что увиденных событиях. Спасти рядового Райана   заканчивается таким эпилогом.

Общие слова, связанные с фильмами

Установочный план

Установочный план   — это общий план, показывающий местоположение с расстояния. Часто это съемка с воздуха, и она информирует аудиторию о времени и месте действия. Это помогает сориентировать зрителя, чтобы он знал, где происходит следующая сцена.

Кинопроизводство Lingo

Исполнительный продюсер

Исполнительный продюсер — лицо, ответственное за надзор за финансированием фильма. Исполнительный продюсер также может помочь организовать различные элементы производства фильма, например сценариста и актеров.

Список терминов для забавных фильмов

Экспозиция

Экспозиция — это передача жизненно важной справочной информации посредством действий или диалогов для дальнейшего развития событий истории.Это также может стать основой для фильма. Он может включать информацию об основной проблеме или о том, что поставлено на карту для персонажей. Написание изложения особенно сложно, когда вы пытаетесь органично вплести его в сценарий.

Теория кино Lingo

Экспрессионизм

Экспрессионизм — это кинотехника, которая включает в себя искажение реальности с помощью костюмов, монтажа и освещения. Он призван отражать внутренние эмоции персонажей или режиссера.Он был популяризирован в Германии в 1920-х и 30-х годах и часто характеризовался драматическим освещением, гротескными кадрами и мрачными визуальными образами.

Кино-сленг для режиссёров

Extra

Extra — актёр, который появляется в кино в незаметной, незаметной роли, например, в толпе или в ресторане. Массовка обычно не получает экранного кредита.

Терминология видеосъемки

Предельно крупный план

Предельно крупный план — это съемка крупным планом, при которой объект снимается с невероятно близкого расстояния.Во многих случаях внешние части объекта будут вырезаны из кадра. Актеры обычно делают очень крупные планы, чтобы продемонстрировать их глаза, рот или другую особую часть тела.

Глоссарий по монтажу фильмов

Совпадение линии глаз

во втором кадре.

Словарь методов редактирования

Затухание

Затухание — это переходный инструмент, который состоит из медленного изменения интенсивности звука или изображения. Сцена с нормальным освещением станет черной или наоборот. Это также относится к звуку и тому, как он появляется и исчезает из сцены.

Терминология монтажа фильмов PDF

Быстрая нарезка

Быстрая нарезка — это метод монтажа видеороликов, состоящий из нескольких быстрых последовательных кадров.Они известны как кадры стаккато, каждый из которых длится короткий промежуток времени, создавая эффект динамичности.

Сленг кинопроизводства

Вкл. избранное

Вкл. избранное — это когда камера фокусируется или выделяет определенный объект или действие в кадре.

Терминология киноисследований

Зерно пленки

Зерно пленки — это светочувствительный материал, присутствующий в эмульсии или покрытии пленки.Это приводит к мелкозернистой эстетике, для которой требуется больше света, или к грубой эстетике, которая предпочтительнее для сцен с низким освещением.

Термины анализа фильмов

Film Noir

Film Noir — французское слово, означающее «черный фильм». Это был популярный жанр в 1940-х годах, который состоял из темных сюжетов, мрачных тонов и неброского освещения. Часто главный герой был антигероем или частным детективом. «Мальтийский сокол» — пример фильма нуар.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

фильм нуар

Термины 35 мм

Пленка

Пленка относится к толщине или размеру пленки, а также светочувствительности пленки. Это также может относиться к неиспользованной, неэкспонированной пленке, на которой позже будут храниться фотографические изображения. Различные типы пленки включают вольфрамовую и дневную.

Словарь объективов фотоаппаратов

Фильтр

A f Фильтр  представляет собой пластиковое, стеклянное или желеобразное вещество, помещаемое за или перед объективом фотоаппарата.Это меняет характер и эффект освещения в кадре фильма.

Жаргон кинокамеры

Объектив «рыбий глаз»

Объектив «рыбий глаз» — это экстремальный тип объектива, который снимает объекты под сверхшироким углом. У него также невероятно короткая фокусная точка, вдобавок к практически бесконечной глубине резкости, которая искажает линейные размеры изображения. Это приводит к более изогнутому изображению.

Жаргон для кинокамер

Флаг

A Флаг представляет собой черную светопоглощающую ткань (одеяло), натянутую на металлическую раму и используемую для блокировки световых зон любого размера.

Основные термины повествования

Ретроспективный кадр

A f обратная реакция  – это прием, используемый в кинопроизводстве, когда естественный порядок повествования прерывается, чтобы показать, что произошло в прошлом. Много раз это воспоминание происходило до первого кадра в фильме. В нем рассказывается предыстория событий и действий, происходящих в настоящее время.

Другие термины повествования

Flash-Forward

A f lash-forward является противоположностью воспоминаний.Он прерывает естественный ход истории, чтобы показать, что произойдет в будущем. Флэш-форвард также может перейти от прошлого к настоящему.

Термины Vital Film

Фокус

Фокус — степень четкости или резкости изображения. Как глагол, он относится к настройке или манипулированию объективом для создания гораздо более четкого изображения. Вы можете иметь поверхностный, глубокий или мягкий фокус.

Словарь работы в кино

Художник Фоли

Художник Фоли   — это человек, работающий на этапе монтажа и постпродакшна фильма.Этот человек добавляет или создает окружающие звуки и шумы, такие как выстрелы, шаги и удары руками, чтобы синхронизировать их с готовым продуктом. Назван в честь пионера Джека Фоули.

Глоссарий терминов кинофильмов

Отснятый материал

Отснятый материал — это любой эпизод, часть или длина фильма, отснятого или готовящегося к съемке, который измеряется в футах. Это также относится к определенной последовательности событий, изображенных в фильме.

Полный список терминологии фильмов

Передний план

Передний план противоположен фону.Любое действие или объект, ближайший к камере. На письме передний план обычно обозначается аббревиатурой b.g.

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ КИНОИЗОБРАЖЕНИЯ

Предзнаменование

Предвидение — это литературный прием, который используется, чтобы дать намек или указание на будущее событие в истории. Это может быть очень эффективным инструментом для развития любопытства, напряженности и даже гармонии повествования в конце фильма или романа.

Термины документального кино

Четвертая стена

Четвертая стена — иллюзорная, воображаемая плоскость, через которую зрители могут смотреть фильм.Персонажи или повествование могут сломать четвертую стену, дав зрителям понять, что они действительно смотрят фильм.

Термины фильмов, которые необходимо знать

Кадр

A f Рамка  — это одно изображение. Это наименьшая композиционная единица, которую вы можете иметь в структуре фильма. Серия кадров будет показана в быстрой последовательности, чтобы составить движущееся изображение.

Фразы фильмов для учащихся

Частота кадров

Частота кадров — это скорость, с которой пленка проходит через камеру.Большинство современных фильмов идут со скоростью 24 кадра в секунду. Старые фильмы работали со скоростью 18 кадров в секунду, в то время как некоторые фильмы, снятые сегодня, работают со скоростью 48 или 96 кадров в секунду.

Кинофразы для студентов

Френель

Френель (произносится как «фрух-НЕЛЛ») представляет собой источник света с жесткими линзами различных размеров. Каждый размер Френеля имеет свое прозвище.

Справочник по терминам для фильмов

Дежурный

A Дежурный — главный электрик в съемочной группе на съемочной площадке.Этот человек отвечает за дизайн и окончательное исполнение освещения на съемочной площадке.

Справочник по терминам для пленок

Клейкая лента

A Клейкая лента представляет собой прочную ленту на тканевой основе, которую легко снять, когда она больше не нужна. Используется для всех видов вещей на съемочной площадке.

Кинопроектор Термины

Затвор

Затвор — это механизм внутри камеры или проектора, который удерживает пленку неподвижно, когда она проходит мимо объектива.«Проверка ворот» — это фраза, используемая, когда кто-то из съемочной группы проверяет, чтобы пыль или частицы не мешали экспозиции на пленке.

Словарь кинофильтров

Гель

A Гель представляет собой тонированный прозрачный цветной пластиковый лист, используемый в качестве светофильтра в кино. Он создает цветное свечение над сценой. Обычно это делается для создания определенного настроения.

Условия проката фильмов

Общий выпуск

A g Общий выпуск – это широкомасштабный прокат и одновременный показ фильма.Это отличается от ограниченного выпуска, когда фильм показывается только в избранных кинотеатрах в первый раз.

Словарь кинотерминов

Жанр

Жанр  — французское слово, означающее «тип» или «вид». Это относится к определенному классу фильмов, таких как научная фантастика или мюзикл. Все фильмы данного жанра имеют общие отличительные тематические или художественные элементы.

Pre-Production Lingo

Greenlight

Greenlight — это термин, используемый, когда фильм получил добро на производство.Это отличается от красного фонаря, когда фильм остается на полке, чтобы не попасть в производство.

Словарь жанров фильмов

Grindhouse

Grindhouse  изначально был театром бурлеска, часто располагавшимся в квартале красных фонарей, в котором показывали эксплуатации и фильмы категории B. Они стали популярными в 1960-х и 1970-х годах, и сегодня фильмы Grindhouse продолжают эту эстетику.

Терминология члена съемочной группы

Захват

Захват — член съемочной группы, который устанавливает дорожки для тележек, движущиеся реквизиты, операторские краны и другое оборудование.Ключевая хватка — это головная хватка, которая координирует все обязанности с другими хватками в команде. Рукоятка головы получает направление от гафера.

Глоссарий кассовых сборов

Валовые сборы

Валовые сборы — это общие кассовые сборы. Общая сумма денег, которую фильм приносит во время его проката в кинотеатрах. Сюда не входят доходы от продажи или проката DVD/Blu-Ray.

Студенческое кинопроизводство Lingo

Партизанский фильм

A g Партизанский фильм — это малобюджетный фильм, снятый без получения разрешений на кинопроизводство и часто с участием актеров, не входящих в SAG. Побег из завтрашнего дня — партизанский фильм, снятый без разрешения в Диснейленде.

Movie Studies Phrasing

Снимок с рук

h Снимок с рук снят ручной камерой, специально разработанной так, чтобы она выглядела шаткой, шаткой или неустойчивой. Его часто используют в документальных фильмах или работах Cinéma Verité.

Термины истории кино

Кодекс Хейса

  Кодекс Хейса представляет собой ряд цензурных ограничений, введенных в 1920-х годах и действовавших до конца 1960-х годов.В кодексе указывалось, что можно и что нельзя показывать в фильмах, например, наготу, методы преступления, незаконное употребление наркотиков, предполагаемые сексуальные извращения и другие запретные темы того времени. Назван в честь Уилла Хейса, председателя MPPDA, организации, отвечающей за регулирование цензуры в Голливуде.

Основы кинематографического жаргона

Вид спереди

A h Вид спереди — это место, где действие происходит непосредственно в камере. Это работает, чтобы усилить у зрителей чувство участия в фильме.Это особенно хорошо работает для 3D-фильмов.

Термины движущейся камеры

Снимок с вертолета

Снимок с вертолета — это съемка в движении, часто используемая в качестве контрольного кадра, сделанного с высоты птичьего полета. Обычно его снимают с вертолета, что позволяет ему летать по ландшафту.

Кинорежиссер Lingo Dictionary

Хелм

Хелм — еще одно слово, обозначающее режиссера фильма.Режиссера также можно назвать «шлемером».

Терминология кинематографиста

Съемка под большим углом

Съемка под большим углом — это съемка сцены или объекта сверху. Камера смотрит сверху вниз на действие, заставляя объект казаться маленьким или уязвимым. Это противоположность съемке под низким углом.

Телевизионное производство Термины Определения

Высокое разрешение

Высокое разрешение — изображение с разрешением не менее 480 строк развертки, в среднем 720 и 1080 строк развертки.

Блокирующий фильм Термин

Попадание в метку

Попадание в метку предназначен для актеров, перемещающихся в правильное положение во время репетиций и во время движения камеры. Иногда на полу ставится отметка в виде физического куска перекрещенной ленты, чтобы помочь актеру встать в нужном месте.

Блокирующая пленка Term

HMI

A HMI — это мощный жесткий свет, который можно использовать вместо солнечного света.

Словарь анализа фильмов

Посвящение

A h omage  — это дань уважения чему-то или кому-то.В кино это обычно происходит, когда один фильм упоминается в другом фильме. Многие фильмов «Звездные войны»   отдают дань уважения классическим фильмам о самураях.

Жанры фильмов

Ужасы

Ужасы   – это жанр повествования, предназначенный для того, чтобы напугать, шокировать и взволновать аудиторию. Ужас можно интерпретировать по-разному, но часто есть главный злодей, монстр или угроза, которые часто являются отражением страхов, испытываемых обществом в то время.

Термины и определения фильмов

Гибрид

Гибрид   — это фильм, в котором сочетаются элементы двух различных типов жанров. В результате его нельзя определить одним жанром. Магазинчик ужасов — это гибрид фильма ужасов и мюзикла.

Иконопись фильма Термины

Иконография

Иконография — это использование известного значка или символа. Он предназначен для анализа тем и различных стилей, присутствующих в данном фильме.Роза в Красавица и Чудовище стала иконой.

Глоссарий кинопроизводства

IMAX

IMAX   — это широкоэкранный формат фильма, примерно в 10 раз превышающий формат традиционного кино (35 мм). Он дебютировал в 1970 году и первоначально использовался для демонстрации фильмов о природе или короткометражных документальных фильмов. Он обеспечивает потрясающую резкость высокой четкости в фильмах, проецируемых на экраны высотой в восемь этажей.

Глоссарий терминов монтажа фильмов

Монтаж в камере

Монтаж в камере используется для съемки в точном порядке, необходимом для конечного продукта.Это устраняет большую часть необходимости редактирования после производства. Это быстрый, но непрофессиональный способ создания фильма, часто используемый кинематографистами-любителями или студентами.

Кино-сленговые термины

Чернила

Чернила — это слово, используемое, когда люди подписывают контракт на работу над фильмом. Это часто формулируется как «[Актер] подписал контракт на участие в [фильме]».

Хорошие термины монтажа

Вставной план

Вставной план — это кадр, происходящий в середине более крупного плана, обычно это крупный план другого объекта или какой-либо иной незначительной детали.Он привлекает внимание аудитории к предмету, предоставляя больше информации. Он снимается с другим фокусным расстоянием или углом, отличным от остальной части сцены.

Словарь основ сценарного мастерства

Шутка изнутри

i Шутка — малоизвестная шутка, обычно имеющая отношение к шоу-бизнесу, которую понимают лишь немногие из зрителей. Вы должны понять ссылку, чтобы получить. Например, большую белую акулу в «В поисках Немо » зовут Брюс, имя механической акулы, используемой в «Челюсти».

Полезная терминология фильмов

Промежуточные кадры

Промежуточный кадр представляет собой серию кадров, содержащих два одновременных события. Они чередуются вместе, чтобы создать напряжение. Он часто используется для изображения двух человек, участвующих в телефонном разговоре.

Список терминов фильмов

Интерлюдия

i Интерлюдия  – это короткий промежуточный эпизод или сцена, которая появляется в фильме.Он не обязательно должен быть привязан к сюжету.

Словарь основных слов из фильмов

Антракт

i антракт  — это перерыв в середине фильма. Они дают зрителям возможность воспользоваться туалетом или получить больше закусок. Сегодня они не так распространены, но все же время от времени случаются, как в Омерзительной восьмерке .

Базовый словарь студенческих фильмов

Переходная стыковка

Переходная стыковка — это резкий переходный прием, прерывающий непрерывный кадр.Когда выстрел возвращается, время прыгает между двумя сценами. Это можно сделать для создания художественного эффекта, демонстрирующего прерывность.

Определения и термины киносъемки

Сопоставление

Сопоставление в кино — это смежные положения двух сцен, объектов, персонажей или изображений в последовательности для их сопоставления и сравнения. Он также может установить связь между двумя несопоставимыми идеями.

Словарь киноиндустрии

Ключевой свет

A k ey light — основной источник света на объекте.Обычно он смещен от центра и наклонен. Он предназначен для выборочного освещения заметных деталей объекта для создания теней или глубины. Это основной источник света в трехточечной системе освещения.

Словарь киноиндустрии

Kino Flo

A Kino Flo — это набор люминесцентных ламп, используемых для мягкого света.

Уникальная терминология кинопроизводства

Klieglight

A Klieglight — это мощная угольно-дуговая лампа, создающая интенсивный свет.Иногда его используют в кинопроизводстве, но его также можно использовать в рекламных целях на кинопремьерах.

Movie History Lingo

Landmark Film

A l andmark film  — фильм, признанный революционным. Это может быть связано либо с его художественными достоинствами, либо с его технологическим мастерством. Челюсти стал знаковым фильмом, потому что он представил концепцию современного блокбастера.

Термины редактирования фильма

Наплыв

A l ap растворение — это определенный вид перехода между двумя сценами.Первая сцена заканчивается затемнением, а начало следующей сцены появляется на экране через постепенное появление. или прикрепили к актеру для записи диалога. Как правило, он беспроводной и всенаправленный, а также достаточно маленький, чтобы его не было видно в кадре.

Термины цифрового кино

L-Cut

L-Cut также известен как отложенный монтаж, J-cut или раздельный монтаж.Это редактирование, используемое в цифровых фильмах, которое относится к переходному редактированию, при котором видео и звук не начинаются одновременно. Звук может начаться до или после вырезания изображения.

Расширение терминологии фильмов

Лейтмотив

Лейтмотив — это повторяющаяся, намеренно повторяемая тема или элемент в фильме. Этим мотивом может быть человек, звук, действие или идея. Это помогает объединить фильм, напоминая зрителям о его более раннем появлении.

Дополнительные исследования

Leitmotif

слова, связанные с камерами фильма

объектив

объектив

A L INS INS — это оптическое стекло, помещенное в камеру, через которую может пройти свет. Изображение фокусируется до того, как соприкоснется с пленкой. Существует множество типов объективов, включая обычные, телеобъективы и широкоугольные.

Словарь кинопроизводства

Леттербоксинг

Леттербоксинг — это процесс сжатия изображения на пленке, чтобы оно могло появиться на экране телевизора с черными полосами внизу и вверху изображения.Это эмулирует широкоэкранный формат, обычно используемый на старых экранах телевизоров прямоугольной формы.

Cinematic Shot Word List

Library Shot

A l ibrary shot — это термин, используемый для описания серийного снимка. Это также может относиться к банальному или лишенному воображения снимку. Снимок горизонта Нью-Йорка был бы библиотечным кадром для любого фильма, действие которого происходит в Нью-Йорке.

Термины киносцены

Освещение

Освещение — это освещение, присутствующее в сцене.Это также относится к манипулированию указанным освещением с помощью оператора, пытающегося изменить тени и яркость.

Термины профессионального кино

Линейный продюсер

Линейный продюсер — это кинопродюсер, работающий на съемочной площадке. Он или она отвечает за бюджет данной съемки фильма, а также за повседневные операции. Линейный продюсер управляет повседневными аспектами, связанными с расходами на фильм и всеми людьми в съемочной группе.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

линейный продюсер

Терминология постпродакшна

Губная синхронизация

Губная синхронизация в кино это процесс синхронизации слов на звуковой дорожке.

Hollywood Lingo

Location

A l ocation  — это места или объекты, используемые для съемок фильмов. Локация может быть внешней или внутренней, и она может происходить в реальной локации или на студии. Интерьеры обозначаются аббревиатурой «Int.» в то время как экстерьеры обозначаются аббревиатурой «Ext.»

Звуковые слова фильма

Звук местоположения

Звук местоположения также называется звуковой дорожкой.Это относится к записи фонового звука, когда съемочная группа находится на месте. Использование окружающего шума помогает повысить реалистичность фильма.

Идеи киномаркетинга

Логлайн

Логлайн из 1-2 предложений о фильме, в котором основное внимание уделяется главному герою, конфликту и эмоциональной зацепке. Написать логлайн сложнее, чем кажется.

Словарь видеокинематографии

Общий план

A l Общий план — это вид камеры персонажа или объекта с большого расстояния.Из-за этого объект в кадре кажется маленьким. У вас также может быть средний или очень дальний выстрел.

Film Dialogue Lingo

Зацикливание

Зацикливание  — это процесс, при котором актер перезаписывает диалог во время постпродакшна. Это помогает сопоставить диалог с движениями губ актера на экране. Он также известен как автоматическая замена диалога (или ADR).

Изучите термины кинематографии

Низкий ракурс

Низкий ракурс — это когда объект снимается снизу.Камера наклоняется, чтобы запечатлеть персонажа или действие, благодаря чему объект кажется больше, чем в жизни, или более грозным.

Сленг в кино

Волшебный час

Волшебный час — оптимальное время суток для съемки волшебных или романтических сцен с естественным мягким и теплым освещением. Также известный как Золотой час, он характеризуется золотисто-оранжевыми оттенками и мягкими тенями, который длится 30 минут после заката и 30 минут после восхода солнца.Это одна из многих различных техник освещения.

Термины в фильмах

Маска

A m спрос  — это блокирование или закрытие части кадра камеры тьмой или непрозрачностью. Большинство масок будут черными. Маска была бы необходима при изображении персонажа, смотрящего в бинокль.

Словарь режиссера

Мастер-план

м астральный план  — это длинный или непрерывный план, показывающий обстановку или основное действие всей сцены.Во многих сценах будет один или два основных плана, а остальная часть сцены будет состоять из меньших, более узких ракурсов.

A Словарь редактора фильмов

Match Cut

A   match cut   — это переходная техника для резки между двумя несвязанными кадрами, которые преднамеренно связаны или сопоставлены физическим, звуковым, визуальным, визуальным,

Терминология прогрессивной пленки

Матовый кадр

Матовый кадр — это процесс оптического объединения или компоновки отдельных кадров в один отпечаток.Это достигается за счет двойной экспозиции, которая маскирует часть области кадра для одной экспозиции и противоположную область для другой.

Хичкоковские термины для фильмов

MacGuffin

A MacGuffin — это термин, придуманный Альфредом Хичкоком для обозначения элемента сюжета или устройства, которое управляет действием или логикой сюжета. Это чрезвычайно важно для персонажей, но часто игнорируется, когда служит своей цели. Сани в Citizen Kane — это MacGuffin.

Основной глоссарий кинотерминов

Средний план

Средний план — это снимок обычной камерой, снятый со средней дистанции. Обычно он изображает актера выше талии, а средний крупный план — выше груди. Сокращенно «м.с.»

Словарь драматических фильмов

Мелодрама

Мелодрама  — фильм с выразительным сюжетом, в котором герои испытывают бурные эмоции.Первоначально это была драма, сопровождаемая музыкой и обычно содержащая элементы невзгод, болезней и пафоса.

сценарное мастерство Глоссарий фильмов

Метафора

.

Углубленные термины актерского мастерства

Метод актерского мастерства

Метод актерского мастерства — это актерский стиль, разработанный Константином Станиславским в начале 1900-х годов.Это относится к актерам, которые опираются на личные эмоции и опыт, чтобы создать более реалистичное представление. Дэниел Дэй-Льюис часто использует метод актерского мастерства для создания более реалистичных представлений.

Волшебный словарь кино

Миниатюра

Миниатюра — это маленькая модель, сфотографированная определенным образом, чтобы создать иллюзию, что она больше, чем она есть на самом деле. Этот конкретный снимок известен как миниатюрный снимок.

Innovative Movie Phrases

Mise-en-Scène

Mise-en-Scène — это французская фраза, означающая «введение в сцену или кадр».Это относится к сумме всех элементов, существующих в кадре. Это относится к полному художественному восприятию и внешнему виду кадра, включая визуальную композицию и аранжировку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

мизансцена

Звуковые термины фильма

Микширование

Микширование  — это процесс объединения различных звуков, музыки, диалогов и звуковых эффектов из всех звуковых эффектов. Это часть процесса постпродакшна.Саундтрек в конечном итоге смешивается микшером.

Термины кинопародии

Псевдодокументальный фильм

A m Окьюментарный фильм  – это вымышленный фильм, оформленный в стиле документального фильма, но с дерзким юмором, предназначенным для насмешки над предметом, если он присутствует. Popstar: Never Stop Never Stopping   — это псевдодокументальный фильм о серьезных документальных фильмах о поп-звездах.

Сленг хороших фильмов, который нужно знать

Money Shot

A m oney shot есть   любой кульминационный момент, откровение или изображение, которые приносят зрителям больше денег, «даже если они стоят денег» создавать.

Термины для монтажа фильмов

Монтаж

A m ontage  — это французский термин, означающий «сборка кадров» или «соединение». Это кинотехника, позволяющая совмещать серию коротких кадров, которые создают составную картину. Монтаж главного героя в Rocky показывает нам, как усердно он работал, чтобы конкурировать в финальном матче. Для сценаристов есть несколько подходов к написанию монтажа.

Слова из фильма, соединяющиеся вместе

Мотив

Мотив — это повторяющийся тематический элемент в фильме, который повторяется для повышения его значимости.Мотив может быть символом, словом, объектом или линией в фильме, относящимся к фильму в целом.

Глоссарий киноорганизаций

MPAA

MPAA — это аббревиатура, означающая «Ассоциация кинематографистов Америки». Это организация, которая представляет интересы основных киностудий, включая кинорейтинги.

хорошие термины для кино

Мамблкор

Мамблкор — независимое кинодвижение, зародившееся в начале 2000-х годов.Это часто характеризуется натуралистической игрой, которая иногда импровизируется. Сюжеты обычно сосредоточены на группе людей в возрасте от 20 до 30 лет, имеющих ужасную работу или плохие отношения.

Глоссарий кинотехники

Повествование

Повествование рассказывает историю, предоставляя зрителям дополнительную информацию голосом за кадром. Рассказчик может быть либо персонажем фильма, либо всеведущим существом.

Художественная терминология

Натурализм

Натурализм — термин, обозначающий гиперформу реализма. При натурализме жизнь изображается беспристрастно, стоически. « На набережной » — натуралистический фильм.

Словарь кинофилософии

Неореализм

Неореализм — новаторское движение конца 1940-х и 1950-х годов, зародившееся в Италии. Это относится к фильмам, снятым вне студийной системы.Они снимаются в реальных локациях, иногда без участия профессиональных актеров и часто не требуют сценария.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

неореализм

College Film Studies

Новая волна

Новая волна Жан-Люк Годар. Они придерживались принципов авторской теории. Французские фильмы Новой волны характеризуются нелинейным повествованием, импровизированной режиссурой и скачками.

Эпоха кинопроизводства

Новый Голливуд

Новый Голливуд — кинодвижение, существовавшее в США примерно в 1967–1976 годах. Движение возглавила группа студентов-кинематографистов, таких как Джордж Лукас, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе со страстью к кинопроизводству и желанием бросить вызов застойному статус-кво.

Кинотеатр Терминология

Nickelodeon

A n ickelodeon   – это бизнес, который можно охарактеризовать как «кинотеатр».» Зрители платили никель за просмотр короткометражных фильмов на отдельных устройствах, таких как кинетоскоп или мутоскоп. Он состоял из нитрата целлюлозы и широко использовался до конца 1940-х годов. В этот момент его заменили на ацетатную основу. ut относится к операционным расходам, связанным с фильмом.Экспонент рассчитывает, сколько потребуется, чтобы арендовать театр, управлять им и укомплектовывать его персоналом. Он также известен как домашний орех.

Актерский жаргон

Вне книги

Вне книги относится к исполнителю, который полностью выучил свои реплики. На этом этапе исполнителю не нужно держать сценарий, потому что все уже выучено наизусть.

Концепции кинопроизводства

Всеведущая точка зрения

Всеведущая точка зрения — это  , в котором рассказчик знает все, что происходит.Рассказчик понимает все мысли, чувства и события, происходящие между персонажами.

Глоссарий оператора камеры

Правило 180 градусов

Правило 180 градусов гласит, что существует воображаемая линия с одной стороны от оси действия. Камера не может пересечь эту линию, иначе это создаст визуальную дезориентацию и прерывистость.

Глоссарий комедий

One Liner

A o ne-liner — термин, обозначающий быструю однострочную шутку.Часто в лучших остротах кульминационные моменты появляются сразу же после завязки. Это также может относиться к нескольким словам, используемым для описания предпосылки фильма.

Словарь по видеосъемке

Разгон

Разгон — это прием, при котором частота кадров камеры превышает 24 кадра в секунду. В результате изображение на экране кажется замедленным. Это обычная техника съемки миниатюр.

Терминология видеоэффектов

Переэкспонированный

Переэкспонированный — прилагательное, описывающее снимок с большим количеством света, чем рекомендуется, что приводит к размытому, ослепляющему эффекту.Обычно он используется для последовательностей сновидений или воспоминаний.

Знание терминов режиссера

Вид сверху

Вид сверху — это когда камера находится над актерами. Обычно он устанавливается под углом примерно 90 градусов к месту, где находятся исполнители. Его также называют съемкой с высоты птичьего полета.

Техника для кинематографистов

Съемка через плечо

Съемка через плечо — это средний ракурс камеры, обычно используемый в диалоговых сценах.Камера записывает действие и диалоги из-за плеч актеров. Затем два человека связываются друг с другом, и аудитория понимает их позиции.

Традиционные термины кино

Увертюра

o Вертюра  — это начальные или предварительные титры в фильме. Часто это музыкальная подборка, которая помогает задать тему и настроение остальной части фильма.

Кино-сленг десятилетней давности

Озонер

Ан o зонер — жаргонное слово, обозначающее автомобильный кинотеатр.Его также можно назвать хардтопом или ямой страсти.

Работа в кино Lingo

PA

A PA — это сокращение от «помощник по производству». Это член съемочной группы, который отвечает за многочисленные аспекты производства. Обязанности помощника помощника могут сильно различаться в зависимости от размера бюджета фильма, а также от того, сколько он может заработать.

Словарь фильмов для всех

Темп

Темп — это темп или скорость драматического действия в фильме.Темп может быть улучшен за счет скорости диалога, саундтрека и используемого стиля редактирования.

Образование в терминах кино

Панорамирование

Панорамирование – это сокращение от панорамного снимка, относящееся к вращению, сканированию или горизонтальному движению камеры в одном направлении. В кинокритике слово «пан» означает выражение отрицательного мнения о фильме.

Телевизионная терминология

Панорамирование и сканирование

Панорамирование и сканирование — это метод, позволяющий избежать «почтового ящика» широкоэкранного фильма.Вместо этого он фокусируется на элементах изображения, которые более важны для сюжета и корректируются соответствующим образом. Затем изображение автоматически переместится в сторону, чтобы показать то, чего не хватает.

ОБРАЗОВАНИЕ В ФИЛЬМАХ ТЕРМИНЫ

Парадокс

парадокс — это утверждение, предложение или ситуация, которые кажутся нелогичными, абсурдными или противоречивыми, но которые при дальнейшем рассмотрении могут быть логичными или истинными по крайней мере содержат элемент правды.

Глоссарий сценариста

В скобках

A p В аббревиатуре   – это термин, обозначающий указания по сценарию, показанный в скобках и обозначающий, как актер должен произносить свои реплики.Вводная скобка может читаться (сердито) или (спокойно) перед диалогом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

в скобках

ОБРАЗОВАНИЕ В КИНО ТЕРМИНАХ

P постоянство зрения

постоянство зрения

постоянство зрения это оптическое явление, когда мозг интерпретирует неподвижные изображения как множественные изображения движения. Когда несколько изображений появляются в достаточно быстрой последовательности, мозг смешивает их в одно постоянное движущееся изображение.

Сленг кинопроизводства

Pipeline

A p ipeline  относится к кинопроекту, который в настоящее время находится в системе и находится в стадии разработки. Он запланирован на будущий выпуск. Некоторые синонимы включают «в процессе», «в очереди» или «в работе».

Эталон кадрирования пленки

Пикселирование

Пикселирование — это метод, при котором иллюзия непрерывного движения трехмерных объектов, как правило, людей, разрушается и выглядит рывками или неровностями.Это достигается за счет печати только выбранных кадров с непрерывно экспонируемого негатива.

Срок действия списка снимков

P.O.V. Выстрел

A   P.O.V. выстрел — это снимок, сделанный с точки зрения одного персонажа, чтобы показать, как сцена выглядела бы его или ее глазами. Обычно это сочетается с реакцией, чтобы установить точку зрения.

Детали маленького фильма

Позитивная печать

A p Положительная печать противоположна негативной печати.Это относится к исходному световому изображению, снятому или напечатанному на пленочной катушке.

Термины фильмов, популяризированные Marvel

Последовательность после титров

A p Последовательность ост-титров — это эпилог или одноразовая сцена, которая происходит во время или после финальных титров. Это может помочь создать шумиху для дополнительной сцены. Железный Человек   заканчивается сценой после титров, в которой Ник Фьюри информирует Тони Старка об Инициативе Мстителей.

Кинотеории

Постмодерн

Постмодерн — это описание всего искусства, которое осуждает более модернистские темы. Постмодернистские фильмы работают, чтобы ниспровергнуть ожидания классического повествования и структуры фильма.

ФИЛОСОФСКИЙ ТЕРМИН

Аллегория Платона

«Аллегория пещеры» Платона — это концепция, разработанная философом для размышлений о природе веры и знания.

Определения истории кино

Предварительный код

Предварительный код — это период времени между 1930 и 1934 годами до введения в действие Кодекса Хейса в Голливуде.В течение 30 лет после этого распущенность, прелюбодеяние и другие темы были запрещены. Однако у фильмов с предварительным кодированием таких ограничений не было.

Процесс кинопроизводства

Препродакшн

Препродакшн — это этап планирования производства после того, как фильм получил одобрение. Это происходит до начала основной фотосъемки. Подготовка к съемкам обычно включает в себя обработку сценария, составление расписания, кастинг, дизайн декораций и финансовое планирование.

Дополнительные исследования

Предварительная продукция

Всего словарь пленки

время оригинального фильма.Это противоположность сиквелу.

Условия для кинозрителей

Предварительный просмотр

A p повторный просмотр — это показ фильма перед его выпуском для широкой публики. Студии часто проводят предварительный просмотр фильмов, чтобы они могли получить отзывы от зрителей, чтобы узнать, что нужно изменить, прежде чем они будут официально выпущены.

Фразы для кинопроизводства

Основная фотография

Основная фотография — это когда снимается большая часть фильма.Это сцены, в которых обычно участвуют главные актеры. Это контрастирует с фотографией второго блока или некоторыми снимками VFX, которые необходимо завершить.

Термины и определения кинопроизводства

Принципы

Принципы — это способ описать главных героев фильма. Обычно это те, кто ведет диалог. Главные герои отличаются от главных героев и играют больше ролей, чем статисты.

Профессии, связанные с киноиндустрией

Продюсер

Продюсер   является начальником производства фильма.Продюсер отвечает за сбор средств, приобретение сюжета, найм ключевого персонала, доработку сценария и организацию распространения. Продюсер часто выступает связующим звеном между создателями фильма и финансистами.

Режиссерский жаргон

Производственный дизайн

Производственный дизайн — это термин, обозначающий общий визуальный вид и дизайн фильма. У художника-постановщика есть задача создать все это с помощью художественного отдела.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

производственный дизайн

Обязательные сведения о кинопроизводстве Lingo

Производственная стоимость

Производственная стоимость относится к общему качеству фильма. Это значение основано на таких критериях, как декорации и костюмы. Он не основан на таких критериях, как режиссура, актерская игра и сценарий.

Терминология композиции фильма

Пролог

A p Ролог обычно представляет собой короткую сцену, предисловие или речь, предшествующую основному сюжету фильма.Он часто предоставляет информацию, которая поможет аудитории лучше понять сюжет и является противоположностью эпилога.

Композиция фильма Терминология

Главный герой

Главный герой   — персонаж, продвигающий историю вперед. Он или она также является центральной силой истории.

Лучшее понимание пленочных камер

Отодвинуть

A p Полностью назад — это съемка, при которой камера физически удаляется от объекта.Это помогает обеспечить полный контекст сцены. Это противоположно вталкиванию.

Эксперты по видеокамерам

Вталкивание

p Вскрытие — это съемка камерой, при которой камера физически движется к объекту. Это обеспечивает более пристальный взгляд, чтобы увидеть больше деталей. Это противоположно оттягиванию назад.

Термины для экранных фильмов

Перемещение фокуса

Перемещение фокуса — это внутрикамерный метод, который перемещается между фокальными плоскостями в последовательности.Фокус может измениться с объекта на заднем плане на объект на переднем плане или наоборот.

Руководство для учащихся по созданию фильмов

Кадр реакции

r Кадр реакции — это вырезка, демонстрирующая реакцию персонажа или группы на фрагмент диалога или события. Это часто сопровождается P.O.V. выстрел в последовательности, известной как выстрел-реверс.

Термины Expert Movie

Реальное время

Реальное время — это когда продолжительность сюжета равна продолжительности фильма.Это контрастирует с кинематографическим временем, где время можно замедлить или ускорить в зависимости от потребностей сюжета.

Термины студенческого словаря фильмов

Реализм

Реализм — это стиль кинопроизводства, целью которого является максимально реалистичное представление фильма. Реализм также достигается за счет глубокой фокусировки и длинных непрерывных дублей. В отличие от экспрессионизма. Смотрите также: Синема Верите.

Спецэффекты Термины

Проекция на задний экран

Проекция на задний экран — это фототехника, при которой сцена живого действия снимается перед прозрачным экраном, а фон добавляется позже.Обычно его использовали для изображения актеров, едущих в машине.

Глоссарий продюсера

Красный свет

Красный свет — это кинопроект, который ранее получил зеленый свет, но теперь был отменен временно или навсегда. Он также известен как фильм в обороте.

Терминология пленки

Катушка

A r eel  — металлическая или пластиковая катушка для намотки пленки. Старые фильмы будут измеряться в барабанах, поскольку один барабан соответствует примерно 10 минутам времени воспроизведения.Более современные коннотации относятся к роликам как к основным моментам работы актера или режиссера, которые используются для получения дополнительной работы.

кинематографист ГЛОССАРИЙ

Освещение Рембрандта

Освещение Рембрандта — это метод, использующий один источник света и один отражатель или два отдельных источника света. Он преимущественно характеризуется освещенным треугольником под глазом субъекта на менее освещенной области лица (сторона заполнения).

Hollywood Movies Lingo

Непредвиденные расходы на пересъемку

A r Непредвиденные расходы eshoot относятся к средствам, сэкономленным продюсером на случай, если для завершения фильма потребуются дополнительные съемки или повторные съемки.Эти пересъемки часто происходят после тестовых просмотров или когда руководители студии вносят свой вклад.

Терминология для кинематографистов

Съемка под обратным углом

A r Съемка под обратным углом фотографируется с обратной стороны объекта, чтобы предложить различные перспективы. Он часто используется в диалоговых сценах и может сочетаться со снимком через плечо.

Словарь фильмов

Обратное движение

Обратное движение — это трюк с камерой, создаваемый перемещением пленки назад внутри камеры или в середине оптической печати.Это также известно как обратное действие.

Театральные термины

Revival House

Revival House — это выставка или кинотеатр, которые посвящают себя показу фильмов определенного типа. Это часто включает старые фильмы, иностранные фильмы, немые фильмы, классику или редко встречающиеся жемчужины.

Словарь съемочной группы

Монтажник

Монтажник — один из рабочих на съемочной площадке, который вешает, настраивает и фокусирует все осветительное оборудование.В обязанности такелажника также входит изготовление строительных лесов.

Старые термины кинопроизводства

Роуд-шоу

Роуд-шоу — это эксплуатационный фильм, который содержит спорный контент, но часто замаскирован под образовательные, медицинские фильмы. Их будут активно рекламировать и показывать на гастролях по Соединенным Штатам. Им пришлось быстро уехать, чтобы скрыться от властей.

Animation Cinema Lingo

Ротоскопирование

Ротоскопирование — это метод анимации, при котором аниматоры отслеживают кадр за кадром.Это можно сделать как автоматически, так и вручную. Сканер Darkly снят с использованием технологии ротоскопирования.

Сленг монтажа фильмов

Черновой монтаж

A r Черновой монтаж — это термин, используемый для раннего монтажа фильма. Все основные части были собраны в последовательном порядке, но они могут не содержать всех более мелких деталей, таких как законченная компьютерная графика. Черновой монтаж часто используется во время показов фокус-групп.

Слова, относящиеся к киноиндустрии

Раш

A r уш  — это распечатка видеоматериала, снятого камерой за один день съемок.Обычно он отображается без какого-либо редактирования или исправления. Режиссер просматривает его перед съемкой на следующий день.

Ключевые термины кинофильма

Сатира

A   Сатира   – это высмеивающий фильм, направленный против социальных, религиозных, политических или экономических институтов. Tropic Thunder   — это сатира на Голливуд и чересчур серьезных актеров.

Термины музыки к фильму

Score

A s core  — это музыкальная часть саундтрека к фильму.Часто это музыка, созданная композитором специально для фильма. Он состоит из фоновой музыки, а также оркестровых произведений.

Mastering the Film Dictionary

Экран (одинарный, двойной)

Экран представляет собой сетку на металлическом каркасе, используемую для снижения интенсивности света без его блокировки.

Mastering the Film Dictionary

Направление экрана

Направление экрана — это направление, в котором персонажи и объекты перемещаются в сцене.Некоторые общие направления экрана могут включать «камера вправо» или «камера влево». Скачок также может быть формой направления экрана.

Термины для

Кинопроба

Кинопроба снимается во время подготовки к съемкам для проверки различных элементов, от костюмов и грима и практических эффектов до прослушивания актеров.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Экранный тест

Жаргон киноиндустрии

Screener

Screener — это физическая копия фильма, отправленная кинокритикам и присуждающим награды.Киностудии рассылают их для удобства во время сезона награждения.

Термины сценария

Сценарий

A s сценарий  — это сценарий для кинопродукции, написанный сценаристом. Сценарий содержит все диалоги, движения персонажей и основные действия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

сценарий

Условия работы в кино

Сценарист

Сценарист — это человек, который создает сценарий для фильма.«Сценарист» может либо создать оригинальный сценарий, либо адаптировать чужую работу, например книгу или новостную статью, для фильма.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

сценарист

Термины для фильмов-блокбастеров

Вторая съемочная группа

Вторая съемочная группа — это съемочная группа, отвечающая за съемку малозначимых фоновых сцен или сцен с большим скоплением людей. Это устройство необходимо для крупных кинопроизводств, где основная съемочная группа недоступна.Им руководит директор второго блока и подчиненная бригада.

Текстуры пленки

Оттенок сепия

Оттенок сепия — это изображение, которое изначально было черно-белым, но было преобразовано в оттенок сепии, который является темно-оливково-коричневым. Это используется для усиления драматического эффекта или создания «античной» эстетики.

Термины, которые должен знать каждый

Продолжение

A s equel — это фильм, в котором продолжаются события, персонажи и декорации из ранее снятого фильма.Это в отличие от приквела. Темный рыцарь   является продолжением Бэтмен: Начало .

Basic Film Lexicon

Сеттинг

Сеттинг — это время и место, где происходит действие фильма. Это включает в себя ландшафт, социальные структуры, климат, моральные установки, обычаи и кодексы поведения.

Лексикон сценариста

Сравнение

Сравнение — это фигура речи, которая делает сравнение, показывая сходство между двумя разными вещами, используя слова «подобно» или «как».» 

Словарь киноведения

Кадр, сцена и последовательность

Кадр, сцена и последовательность — понятия, составляющие драматическое повествование фильма. Сцены состоят из кадров, а последовательности состоят из сцен. Фильмы состоят из целых последовательностей.

Условия для съемочных групп

Список съемок

s Горячий список — это список, который часто предоставляется съемочной группе за день до съемок.Он описывает все кадры, которые режиссер хочет получить в этот день.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

список кадров

человек на съемочной площадке

Шоураннер

Шоураннер — это человек, который имеет основной творческий контроль и управление телешоу. Они не всегда являются создателями шоу, но они почти всегда являются сценаристами.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО КИНОФИЛЬМАМ

Тон Шепарда

Звук Шепарда — это звуковая иллюзия, создающая ощущение последовательного, бесконечного подъема/падения.

Термины для фотокамер

Скорость затвора

Скорость затвора — это время, в течение которого экспонируется один кадр пленки. Традиционный угол затвора составляет 180 градусов, а сама пленка экспонируется в течение 1/48 секунды при 24 кадрах.

Базовый словарь фильмов

Пропуск кадра

s Пропуск кадра — это эффект оптической печати, заключающийся в вырезании или пропуске определенных кадров исходной сцены.

Словарь кинотерминов

Грифельная доска

A s поздний   — это цифровая доска, которую держат перед камерой и на которой указаны оператор, режиссер, номер кадра и название кадра и название кадра. Также есть номер дубля, и оператор планшета скажет «отметить» перед тем, как хлопнуть в ладоши. Это нужно для синхронизации звука.

Термины фильма

Sleeper

A s leeper  — фильм, выпущенный с минимальной рекламой, который со временем стал невероятно популярным.Он растет, чтобы стать финансовым успехом, как правило, благодаря положительному шуму.

Терминология хорошей видеосъемки

Замедленная съемка

Замедленная съемка — это прогон пленки через камеру со скоростью, превышающей обычную. Затем он проецируется со стандартной скоростью, из-за чего воспроизведение кажется медленнее, чем на самом деле.

Условия вручения кинопремий

Snub

A s nub  — это термин, который используется во время сезона награждения, когда выдающийся фильм, съемочная группа, актер или режиссер по необъяснимым причинам исключаются из номинаций.Люди скажут, что фильм был «пренебрежен» Академией.

Глоссарий по технике киносъемки

Мягкий фокус

Мягкий фокус — это эффект, который операторы используют при нанесении вазелина или фильтра на объектив камеры для уменьшения резкости. Это размывает изображение, создавая туманный свет. Этого эффекта также можно добиться, просто снимая не в фокусе, и его обычно используют для мечтательных или романтических сцен.

Основы кинотерминологии

Звук

Звук — звуковая составляющая фильма.Звук включает в себя диалоги, звуковые эффекты и музыку. Звуковые эффекты — это все звуки, созданные для фильма, за исключением музыки и диалогов.

Терминология съемочной площадки, датируемая десятилетиями

Звуковая сцена

A so Под сценой   – это огромная звукоизолированная комната, используемая для кинопроизводства. Можно создавать сложные декорации, что позволяет кинематографистам лучше контролировать звук, освещение и климат.

Терминология Audial Movie

Саундтрек

A s саундтрек  — это звуковая часть фильма.Технически это относится к диалогам, звуковым эффектам и музыкальному сопровождению фильма. Однако в популярных кругах это относится к набору песен, услышанных в фильме, который затем продается как альбом.

Словарь жанров фильмов

Спагетти-вестерн

A Спагетти-вестерн — это малобюджетный вестерн, который технически классифицируется как фильм категории B. Спагетти-вестерны обычно снимались в Испании или Италии в 1960-х годах, и они часто характеризовались скудными диалогами и низкой стоимостью производства.

Кинотерминология для тех, кто хочет прорваться

Спецсценарий

Спецсценарий — это не заказанный или не запрошенный сценарий, отправленный в студию сценаристом в надежде получить оплачиваемую работу. Также есть надежда, что сам сценарий спецификации будет куплен или опционирован.

Основные термины кино, известные каждому

Спецэффекты

Спецэффекты — это широкий термин, обозначающий фантастические аудио- и визуальные иллюзии, которые нельзя было снять обычными средствами.Специальные эффекты включают эффекты в камере, миниатюры, CGI, проекции задней камеры и покадровую анимацию. Визуальные эффекты являются подкатегорией спецэффектов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Спецэффекты

Ключевое слово здесь…

Побочный продукт

A s Пин-офф Он включает в себя персонажей из предыдущего свойства, но ведет их в другом направлении, чем в прямом продолжении. Alien vs. Predator   является побочным продуктом Alien и Predator .

Silent Era Film Lingo

Split-Reel

A s plit-reel — это два разных короткометражных фильма, которые должны были быть объединены для показа в эпоху немого кино. Оба они были слишком короткими для отдельных показов, поэтому для выставки их объединили в один ролик.

Термины из кинофильмов

Разделенный экран

Разделенный экран — это действие, при котором два действия, снятые независимо друг от друга, объединяются, а затем копируются в один кадр таким образом, чтобы они выглядели параллельно. сторона.Он также известен как множественное изображение.

Словарь терминов, используемых в кино

Спойлер

A s пуллер  — любая известная информация о деталях сюжета или концовке фильма, которая может помешать просмотру фильма заранее, если он будет просмотрен заранее. Многие критики будут предупреждать читателей спойлерами, чтобы они знали, что нужно прекратить чтение.

Словарь фильмов

Статический кадр

Статический кадр t — это любой кадр, в котором камера остается полностью неподвижной.Обычно это достигается за счет использования штатива, чтобы обеспечить нулевое движение.

Инновационные термины для кино

Steadicam

A Steadicam  — это ручная камера, разработанная в конце 1970-х годов. Он был создан Гарретом Брауном, и оператор использует механическую подвеску, чтобы делать плавные, четкие снимки, даже когда камере нужно двигаться. Это позволяет оператору плавно двигаться вместе с действием.

Термины изображения фильма

Кадр

Кадр — это одиночное неподвижное изображение.Это может быть как кадр из законченного фильма, так и постановочное изображение из незаконченной работы. Это также может быть рекламный кадр, используемый для рекламы того факта, что определенный актер будет сниматься в фильме.

Киноиндустрия Lingo

Stinger

stinger — это последний, часто неожиданный фрагмент кадра или диалог, который появляется в самом конце заключительных титров. Феррис Бьюллер ломает четвертую стену в самом конце Выходной день Ферриса Бьюллера .

Film Industry Lingo

Stinger

stinger — удлинитель.

Термины фильма

Видеоматериалы

Видеоматериалы — это ранее записанные кадры общих элементов, таких как кадры пустынь или кадры путевых заметок. Он также может включать кадры исторических событий, которые были заархивированы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

видеоматериал

Термины анимационных фильмов

Покадровая съемка

Покадровая съемка — это метод анимации, использующий твердые трехмерные модели, фигуры или куклы, которые кажутся движущимися.Пока модели меняются местами, снимается один кадр за раз, что создает иллюзию естественного движения. Лучшие фильмы с покадровой анимацией способны достичь невероятного уровня реализма.

Терминология съемочной площадки

Раскадровка

Раскадровка — это последовательная серия черновых набросков или кадров, показывающих, что будет происходить в фильме. Он фиксирует то, что будет снимать объектив камеры, чтобы создатели фильма могли наметить различные необходимые кадры. Раскадровка дает приблизительный синопсис того, что будет происходить.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

раскадровка

Термины повествования

Подсюжет

Основная сюжетная линия известна как история А, а побочный сюжет — как история Б.

Кинематографические значения

Подтекст

Подтекст — это более глубокое значение действий персонажа или произнесенных реплик.Подтекст побуждает зрителей читать между строк, чтобы понять истинный смысл фильма.

Словарь для кинематографистов

Субтитры

Субтитры — это   печатные строки текста, отображаемые в нижней части кадра. Субтитры можно использовать для перевода фразы на иностранный язык или для описания места и времени.

Список жаргонов кинопленки

Наложение

  Наложение   – это процесс оптической печати, при котором одно изображение экспонируется непосредственно поверх другого на одной и той же полосе кинопленки.В Vertigo , лицо Скотти наложено на рисунок.

Film Auteur Lingo

Сюрреализм

Сюрреализм   — это направление в искусстве, в котором приоритет отдается изображениям и повествованиям, рожденным из подсознания. Эти произведения часто представляют собой фантастическое, искаженное или кошмарное состояние сна. Дэвид Линч известен своими сюрреалистическими фильмами.

Глоссарий кинопроизводства

Swish Pan

Swish Pan — это вращение камеры вокруг оси X, которое движется так быстро, что создает преднамеренно дезориентирующий эффект.Это можно сделать на тележке, подвесе или штативе. Он также известен как сковорода для взбивания.

Условия композиции

Симметрия

Симметрия — это когда две половины изображения (или истории) отчетливо отражают друг друга. Кинематографисты, такие как Стэнли Кубрик и Уэс Андерсон, используют в своей работе очень симметричные кадры.

сценарные термины

Символизм

Символизм — это искусство наполнять объекты/вещи смыслом, заставляя их представлять нечто большее, чем сумму его частей.

Киномаркетинг Lingo

Слоган

Слоган    — это короткое предложение или остроумная фраза, которая запоминается для широкой публики и резюмирует фильм. Он должен показать, о чем будет фильм. В Alien слоган «В космосе никто не услышит, как ты кричишь» — один из лучших слоганов всех времен.

Кинематографический словарь

Дубль

A t ake  — это одиночный кадр непрерывно записываемой сцены.Как правило, режиссер снимает несколько дублей одного и того же кадра. Как только режиссер доволен кадром, съемочная группа переходит к следующей настройке.

Жаргон для пленочных процессов

Technicolor

Technicolor — самый известный процесс цветной пленки. Эти пленки были описаны как высоконасыщенные, с яркими цветами и трехцветной системой переноса красителя. Он также известен как трехполосный цвет.

Словарь объективов для фотоаппаратов

Телеобъектив

Телеобъектив — это объектив фотоаппарата с невероятно большим фокусным расстоянием и узким углом обзора.Цель этой линзы состоит в том, чтобы уплотнить и сжать глубину в пространстве. Он приближает удаленные объекты к зрителю, фактически не перемещая камеру.

ЖАРГОН ДЛЯ КИНОПРОЦЕССОВ

Тема

Тема — это предполагаемая позиция, занятая центральной темой или посылом истории.

Базовое понимание фильмов

Три плана

A t Три плана — это план, состоящий из трех человек в кадре.Это отличается от «одиночного» или «двух выстрелов».

Справочник режиссёра

Напряжённо

Напряжённо — кинематографический термин, обозначающий крупный план объекта. Режиссер часто говорит «вплотную», когда ему или ей нужен очень крупный план или плотный кадр по теме.

Памятка кинематографиста

Наклонный снимок

Наклонный снимок — это когда камера наклоняется вниз или вверх по вертикальной оси.Он часто используется, чтобы создать ощущение дисбаланса или подчеркнуть угрозу или силу персонажа.

Методология кинопроизводства

Промежуток времени

Промежуток времени — это метод, при котором кадры снимаются намного медленнее, чем обычно (например, 24 кадра в минуту вместо одной секунды). Это позволяет действию развиваться намного быстрее, чем в реальности. Это типично для документальных фильмов о природе, где запечатлеваются движущиеся облака или растущие растения.

Цвета пленки 101

Оттенок

A t int — это использование цвета для придания пленке различных оттенков для достижения желаемого настроения.Метод, лежащий в основе этого, обычно делается вручную, и он часто использовался в черно-белых фильмах до широкого использования цветных съемок.

Глоссарий полезных приемов съемки

Отслеживание кадра

Отслеживание кадра — это когда камера движется вместе с объектом в пространстве. Камера обычно устанавливается на тележке, и она лучше всего подходит для движения из стороны в сторону. Он также известен как последовательный выстрел.

Условия предложения фильма

Обработка

Обработка — это подробное изложение истории фильма, включая каждую основную сцену.Он написан в прозаической форме и, как правило, необходим при подаче фильма на студию.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

обработка

Стандартная терминология кинопроизводства

24 кадра в секунду

24 кадра в секунду (fps) — это стандартная частота кадров для фильмов. Это относится к количеству кадров, проецируемых на экран в секунду. Большинство современных фильмов идут со скоростью 24 кадра в секунду, но в прошлом они проецировались со скоростью 16 или 18 кадров в секунду.

Словарь режиссера

Два плана

Два плана — это крупный или средний план двух людей, которые обычно разговаривают друг с другом. Два актера часто изображаются выше груди, и это призвано создать контраст между двумя персонажами.

Терминология старых фильмов

U-matic

U-matic представляет собой магнитную ленту размером 3/4 дюйма, которая первоначально использовалась в профессиональных форматах кассет.В последние годы он был вытеснен новыми цифровыми форматами. Это был конкурирующий, но уступающий формат ленты по сравнению с бета-версией и VHS.

Ключевые слова для изучения фильмов

Замедление

Занижение — это процесс замедления частоты кадров камеры. Это достигается за счет съемки с меньшей скоростью, чем обычные 24 кадра в секунду. Это приводит к тому, что захваченные изображения появляются в быстром движении.

Глоссарий Director Lingo

Недодержка

Недодержка — это когда изображение фотографируется с меньшим количеством света, чем то, которое считается правильной экспозицией.Это приводит к тускло освещенному, нечеткому изображению, которому не хватает контраста, что противоположно переэкспонированному снимку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЛЯ ВАШЕГО КИНОИЗУЧЕНИЯ

Профсоюз

Профсоюз — это организация, представляющая интересы определенного сегмента профессионалов киноиндустрии. Существуют союзы писателей, актеров, режиссеров и других лиц, которые помогают этим работникам заключать контракты, отстаивать права и добиваться признания. Поэтому существуют правила и нормы при работе с профсоюзами.

Словарь сценариста

Ненадежный рассказчик

Ненадежный рассказчик — это персонаж, точку зрения которого мы наблюдаем в истории, но которому не хватает определенной степени достоверности. Этим рассказчикам может просто не хватать всей информации, необходимой для адекватного перевода истории в аудиторию, или у них явная предвзятость.

Определения редактирования пленки

Эффект головокружения

  Эффект головокружения  – это техника камеры, достигаемая путем отслеживания назад при одновременном приближении к объекту или наоборот.Это удерживает объект в центре изображения, в то время как окружение растягивается или сжимается позади него. Этот эффект, также известный как масштабирование тележки, был назван в честь известного использования Хичкоком в фильме « Vertigo ».

Язык кинопроизводства

Виньетка

A v Зажигалка  — это сцена в фильме, которая может стоять сама по себе. Например, сцена оргазма в , когда Гарри встретил Салли , часто просматривается и упоминается сама по себе, отдельно от остальной части фильма.

Словарь для киноиндустрии

Визуальные эффекты

Визуальные эффекты — это все, что добавлено к фильму, чего не было в оригинальном кадре в подкатегории спецэффектов. Их можно достичь либо с помощью компьютерной графики, либо с помощью специальных методов, таких как рир-проекция и двойная экспозиция.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

визуальные эффекты

Основные термины фильмов

Закадровый голос

Закадровый голос — это записанный диалог, который происходит за кадром или невидим в кадре.Часто это делается для передачи мыслей персонажа или из повествования. В сценарии закадровый голос обозначается аббревиатурой «В.О.».

Терминология набора фильмов

Walk-On

A w alk-on — роль, состоящая из кратковременного появления на экране. Обычно это делается без какого-либо диалога или кредита. Он немного отличается от статистов, которые могут находиться на экране в течение длительного периода времени.

Хороший киносленг для изучения

Обход

Обход — это первая репетиция на съемочной площадке фильма.Режиссеру необходимо продумать расположение камеры, звук и освещение. Это делается до того, как камеры начнут вращаться.

Словарь кинопроизводства

Гардероб

Гардероб — это общий термин, используемый для обозначения отдела костюмов. Это также может относиться к отдельному костюму и всем связанным с ним аксессуарам.

Список терминов для фильмов

Баланс белого

Баланс белого — это настройка камеры, которая устанавливает истинный цвет белого.Это создает базовую линию, от которой отсчитываются все остальные цвета. Белый цвет может не казаться «белым» при всех условиях освещения, поэтому это помогает его исправить.

Ваша кинематографическая терминология PDF

Широкоугольный снимок

Широкоугольный снимок делается с помощью объектива, способного захватывать более широкое поле зрения, чем обычный объектив. Он преувеличивает несоответствие, глубину и расстояние между фоном и передним планом. Все объекты находятся в фокусе и в перспективе.

Термины кино

Широкоэкранный

Широкоэкранный представляет собой прямоугольное соотношение сторон, более широкое, чем стандартное соотношение сторон 1:33:1, использовавшееся до 1950-х годов. После этого широкоэкранные процессы, такие как VistaVision и CinemaScope, стали мейнстримом и стали отраслевым стандартом.

Условия использования фильмов для редакторов

Стирание

A w ipe   – это оптический эффект или техника перехода, при которой один кадр как бы «стирается» с экрана другим кадром, который его заменяет.Это также известно как флип-овер или пуш-овер.

Movie Vocabulary

Wrap

A w рэп   — это завершение съемок всего производства или в конце одного дня. Десятилетия назад операторы говорили: «Ветер, катушка и печать», что позже стало аббревиатурой «WRAP».

Словарь киноиндустрии

Z-Movie

Z-movie — это независимый, малобюджетный и часто не объединенный профсоюзом фильм с режиссерами и актерами-новичками.Как правило, они делаются быстро и выглядят дилетантски. Они имеют манерную привлекательность и часто содержат эксплуататорские темы, такие как дешевые фильмы ужасов, которые даже хуже, чем фильмы категории B.

Список терминов для анализа фильмов

Увеличенный снимок

Увеличенный снимок — это съемка камерой с объективом с переменным фокусным расстоянием. Это позволяет оператору изменять визуальное расстояние между камерой и объектом, не перемещая камеру физически.Он переходит от широкоугольного снимка к телеобъективу одним плавным движением.

Конец основного глоссария кинотерминов

Специальные эффекты Zoptic

Специальные эффекты Zoptic — это революционный 3D-процесс, изобретенный Зораном Перишичем. Он объединил систему камер с проектором, содержащим синхронизированные зум-объективы. Это создавало иллюзию движения глубины.

ВВЕРХ СЛЕДУЮЩИЙ

Кинематография и термины кино

Словарный запас кинематографа обширен.К счастью, вы можете вернуться к этому списку в любое время, когда вам нужно освежить свои знания или перед тем, как вернуться на съемочную площадку. Вы также должны обязательно ознакомиться с нашим глоссарием, посвященным исключительно кинематографическим терминам, в котором действительно подробно рассматриваются некоторые ключевые термины, которые должен знать каждый режиссер.

Далее: Термины кинематографии →

5. Что такое режиссура? — Изучение построения и производства фильмов

Dictionary.com определяет руководство как «управлять или направлять с помощью советов, полезной информации, инструкций и т. д.».Впрочем, это общее определение режиссуры. Как мы можем сделать его более конкретным для режиссера?

Изображение режиссера можно выразить формулой: C монтаж + S монтаж + B монтаж + A монтаж + E монтаж = D монтаж.

Другими словами, режиссер — это главное творческое лицо фильма. Режиссер ведет зрителя так, чтобы зритель получил максимум удовольствия от фильма. Режиссер хочет, чтобы зритель увидел историю с определенной точки зрения.

Подобно режиссеру, кинорежиссер говорит актерам, как разыграть конкретную сцену, настраивает сцену для определенного настроения и перемещает актеров для достижения определенного эффекта. В приведенном выше определении слово сеттинг относится к особой атмосфере, создаваемой реквизитом, локацией, декорациями и костюмами.

Кинематографическая режиссура включает в себя как съемку камерой, так и освещение для получения как определенного эффекта, так и настроения. Режиссер также контролирует редактирование, чтобы создать темп, ритм, связность, сюжет и развитие персонажей, которых они и продюсер хотят.

Наконец, большинство режиссеров занимаются звуком для фильма, особенно диалогами, окружающими шумами и звуковыми эффектами. У многих режиссеров есть свой индивидуальный стиль, поэтому мы часто можем распознать, когда за фильм отвечает конкретный режиссер. Это называется авторской теорией.

Однако в этой главе мы сконцентрируемся на основном визуальном и вербальном направлении сеттинга, освещения, блокировок, костюмов и диалогов, а также на том, как они влияют на историю, развитие персонажей и их изображение в фильме.Мы проанализируем различные точки зрения, чтобы вы сами увидели и рассудили, были ли предпринятые действия лучшим направлением, кинематографией, звуком и монтажом для этих фильмов.

Мы коснемся кинематографии, монтажа и звука, поскольку это связано с акцентом режиссера на вышеупомянутых областях в истории, развитии персонажей и изображении персонажей. Мы более подробно рассмотрим операторскую работу, монтаж и звук в шестой главе «Что такое кинематография?»; Глава седьмая, «Что такое редактирование?»; и глава восьмая, «Что такое звук?»

Давайте посмотрим на декорации, свет, блокировку, костюмы, персонажей и диалоги и то, как они выражены режиссером в операторской работе, звуке и монтаже.

Мизансцена, как обсуждалось в главе 4, включает в себя декорации, освещение, блокировку актеров и костюмы. Сеттинг включает в себя как локацию, например квартиру, так и реквизит. Мизансцена — это все, что содержится в кинематографическом кадре.

Это большая задача. Обычно режиссеру помогают художник-постановщик по декорациям, художник по костюмам по костюмам и операторы по освещению. У каждого из дизайнеров и кинематографистов есть штат, с которым они работают.

Мизансцена — хороший прием для изложения истории.

Не говоря ни слова, режиссер может одним кадром своей квартиры передать образ мыслей главного героя. В квартире грязно или аккуратно? Как одет персонаж и какие движения совершает главный герой? Если движение быстрое, спешит ли персонаж? Как выглядит персонаж? Движения вялые? Во что одет главный герой? Одежда старая и грязная? Одежда опрятная и чистая? Какое освещение в квартире? Является ли освещение ярким, теневым или темным, а внутреннее освещение не включено?

Без того, чтобы персонаж сказал хоть слово, и с помощью короткой вспышки камеры можно ответить на все вышеперечисленные вопросы.

Помните гипотетический пример Джека из Страсть к перемене мест: T Красота открытий ? Как режиссер, каким бы вы хотели, чтобы зрители сначала увидели его? Джек заканчивает колледж и до сих пор живет дома с родителями. Каким будет дом его родителей? Какой должна быть спальня Джека? Вы хотите, чтобы он был неряшливым, с грязной комнатой, или аккуратным и организованным, чтобы соответствовать остальной части дома? Должны ли условия проживания выпускника колледжа соответствовать его разуму, который, вероятно, организован, чтобы иметь возможность окончить колледж?

Как будет звучать диалог персонажа, когда он или она разговаривают? Тон и то, что говорится, очень важно для определения типа человека, которым является главный герой.Сочетание визуальных и звуковых эффектов очень хорошо передает образ персонажа. Тон и язык в сочетании с физическим выражением лица и выражением лица очень хорошо определяют предысторию персонажа и действия, которые персонаж может предпринять в отношении конфликта.

Как пойдет разговор Джека с Бетти? У Джека однонаправленный ум. Он хочет сделать что-то сам без помощи родителей. Джек не хочет отвлекаться, что и есть Бетти.Диалог Джека с ней был бы к делу. Он не хочет знакомиться с ней, потому что это поставит под угрозу его шансы построить ту карьеру, которую он желает.

Теперь давайте посмотрим, как вся вышеуказанная информация выражается для каждого из трех фильмов и их жанров.

Режиссура комедии Просмотрено

Как бы вы, как режиссер, описали историю и персонажей в Первая полоса ? Каковы ваши идеи по сравнению с режиссером Льюисом Майлстоуном?

В биографии Льюиса Майлстоуна из Интернет-базы данных о фильмах (IMDb) говорится, что фильмы Майлстоуна известны его напряженным монтажом, мгновенными диалогами и умными визуальными штрихами.Он является хорошим примером режиссера, который затрагивает области кинематографии, монтажа и звука. Острые, быстрые диалоги часто были характерной чертой комедий 1930-х и 1940-х годов. Было много случаев быстрых диалогов в пресс-центре The Front Page .

Быстрые диалоги — очень важная часть фильма. Диалог показывает, что газетные репортеры могут очень быстро задавать кому-то вопросы, чтобы получить нужную им информацию.

Когда Хильди Джонсон прячет Эрла Уильямса в столе, он показывает, как быстро может придумать план. Это действие также показывает, что Хильди не совсем честна. Вместо того, чтобы передать Эрла Уильямса полиции, как это сделал бы честный человек, он прячет Эрла Уильямса в столе.

Визуально в фильмах действия могут сказать о персонаже больше, чем слова. Молли Маллой, второстепенный персонаж фильма, знакома с Эрлом Уильямсом. Она выпрыгивает из окна пресс-центра, чтобы отвлечь репортеров, чтобы они не обнаружили Эрла Уильямса за столом.Игнорируя любой диалог перед прыжком, что акт прыжка означает о ее личности?

Действия Уолтера Бёрнса одновременно развивают действие истории и демонстрируют его характер и характер Хильди. Уолтер включает пожарную сигнализацию, и Хильди бежит на улицу, чтобы посмотреть, что происходит. Эта блокировка показывает, что Уолтер — коварная личность, и зритель почти с самого начала фильма может видеть, что Хильди не хочет уходить из газеты. То, что утверждает и делает Хильди, — это два разных поведения.

Режиссура криминальной драмы Просмотрено

Как бы вы, как режиссер, описали историю и персонажей в Объезд ? Как вы думаете, чем ваши идеи отличаются от идей режиссера Эдгара Г. Ульмера? Считаете ли вы, что негативные последствия каждого действия делают Эла Робертса несчастливым человеком?

Физические движения и мимика Чарльза Хаскелла и Веры очень хорошо совпадают с диалогами в этих сценах. Случайная смерть обоих этих персонажей развивает историю и иллюстрирует будущее Ала.Тени и ночь, наряду с теснотой закусочной, выражают стиль жизни, который стал для Ала.

Режиссура исторической драмы Просмотрено

Как бы вы, как режиссер, описали историю и персонажей в Сирано де Бержерак ? Каковы ваши идеи по сравнению с режиссером Майклом Гордоном?

Визуальное действие очень важно, и мизансцена разработана, чтобы показать тип мест, которые часто посещает Сирано, например, театр.Это свидетельствует о том, что он образованный человек. Количество боев на мечах, в которых он участвует, указывает на то, что он талантливый фехтовальщик. Однако то, что он прячется, когда кормит Кристиана романтическим языком, указывает на его противоречивую личность. Он уверен в определенных ситуациях, когда его физиология не имеет для него значения. Когда ему важна чья-то любовь, он прячется, потому что боится того, что может принести правда.

Язык и диалоги очень важны в этом фильме, особенно ближе к концу, когда Кристиан мертв.Язык и диалог важны из-за того, что сказано, но из-за того, что не сказано. В течение 14 лет Сирано ни разу не заявил, что написал слова, которые сказал Кристиан. Сирано рассказывает Роксане только перед тем, как умереть от смертельной раны. Пишет ли Сирано сатирические эссе, чтобы его убили, чтобы ему не пришлось столкнуться с Роксаной, женщиной, которую он всегда любил?

Заключительные мысли о режиссуре

Режиссер формирует сюжет или сценарий таким образом, что делается особый акцент и представлена ​​определенная тема или дискурс.Выдвигается конкретный момент. Режиссер принимает решение или вносит свой вклад в кинематографию, звук и монтаж сцен для фильма. При этом режиссер формирует движения и диалоги актеров, а также образ их персонажей. Режиссер также отвечает за размещение реквизита, костюмы и расположение различных кадров.

Вы видели развитие, которое происходило для каждого из жанров? Что отличалось в развитии каждого из жанров кино? Как диванный режиссер, что бы вы изменили в этих трех вышеупомянутых фильмах? Что бы вы подчеркнули по-другому? Всегда помните, что последнее слово остается за производителем.

Мы перейдем к последним трем главам и более подробно рассмотрим кинематографию, монтаж и звук, чтобы дать более четкое представление об этих трех областях кинопроизводства.

Дальнейший просмотр

После завершения этой главы можно посмотреть следующие фильмы, которые являются отличными примерами режиссуры:

 • Лоуренс Аравийский , 1962 год, режиссер Дэвид Лин, с Питером О’Тулом, Алеком Гиннессом и Энтони Куинном в главных ролях. Этот фильм является отличным примером в кинематографии и развитии персонажей.
 • Крестный отец , 1972 год, режиссер Фрэнсис Форд Коппола, с Марлоном Брандо, Аль Пачино и Джеймсом Кааном в главных ролях. Этот фильм — отличный пример вневременности, представляющий тему, которая по-прежнему актуальна спустя четыре десятилетия.
 • Breaker Morant , 1980 год, режиссер Брюс Бересфорд, с Эдвардом Вудвордом, Джеком Томпсоном и Брайоном Брауном в главных ролях. Этот фильм — отличный пример вневременности, представляющий тему, которая все еще актуальна спустя три десятилетия.
 • Список Шиндлера , 1993 год, режиссер Стивен Спилберг, в главных ролях Лиам Нисон, Рэйф Файнс и Бен Кингсли. Этот фильм — отличный пример реалистичного просмотра мрачной главы мировой истории.
 • Криминальное чтиво , 1994 год, режиссер Квентин Тарантино, с Джоном Траволтой, Умой Турман и Сэмюэлем Л. Джексоном в главных ролях. Этот фильм — отличный пример другого режиссерского стиля повествования.

Назначение

Когда Джек смотрит на Алека, у него возникает воспоминание о том, когда они впервые встретились.Джек входит в бар, в котором они находятся, и Сьюзи просит Джека купить ей цветы, потому что у нее день рождения. Джек покупает цветы для Сьюзи. Алек подходит к Джеку и заявляет, что он не должен покупать ей ничего больше, иначе она захочет переехать и жить с ним. Джек заявляет, что это будет сложно, потому что он бедный студент колледжа, и у него нет места. Сьюзи утверждает, что студенты не бедны. Алек говорит Джеку, что он был там некоторое время и слышал каждую строчку. Джек спрашивает Алека, почему он в Латинской Америке.Алек заявляет, что его уволили со службы и он не хочет возвращаться в Соединенные Штаты. Джек спрашивает, почему, и Алек заявляет, что хотел попытаться не находиться под тяжестью правил, политики и авторитета Соединенных Штатов. Джек спрашивает Алека, когда он собирается вернуться в Соединенные Штаты. Алек заявляет: «Когда жизнь в Соединенных Штатах станет лучше».

Вернувшись в настоящее, сидя за столом, Алек спрашивает Джека, все ли ему рассказал доктор. Джек заявляет, насколько ему известно, да.Алек говорит, что сказал доктору рассказать все Джеку. Джек спрашивает, не хочет ли Алек вернуться в Соединенные Штаты в дом своих родителей. Алек утверждает, что нет. Алек заявляет, что его существование сейчас просто прекрасно. Сьюзи спрашивает их, что происходит. Алек говорит ей, что самое большее через шесть месяцев трио станет дуэтом.

Как кинорежиссер, как бы вы поставили приведенные выше сцены в отношении мизансцены, кинематографии, монтажа и звука?

 

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2022 © Все права защищены.