5 клас перекази: Навчальні перекази з української мови 5 клас

Содержание

Навчальні перекази з української мови 5 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНІ ПЕРЕКАЗИ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

 

 

 

 

 

5 КЛАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ТЕКСТИ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ

4

ТЕКСТИ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ

З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ

9

ТЕКСТИ  РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ТВАРИН

15

ТЕКСТИ НАУКОВОГО СТИЛЮ

25

ТЕКСТИ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗДУМУ

29

 

ПЕРЕДМОВА

 

Переказ – традиційний для школи вид навчальної роботи.   Він якнайбільше відповідає сучасним вимогам, оскільки дає можливість організувати навчання за типом діяльності. Школярі вчаться сприймати текст (аудіювання або читання), відтворювати почуте або прочитане (говоріння й письмо). Робота над переказом  передбачає не лише відтворення сприйнятого, а й творчість, що виявляється в доборі мовної форми висловлювання.

Мислення й мовлення не є тотожними, ці процеси розрізняються своїми механізмами. Мовимо ми за допомогою слів, мислимо ж значно більшими одиницями – абстрактними моделями, образами-схемами. За висловом Л.С.Виготського, «…думку можна порівняти з навислою хмарою, котра проривається зливою слів. Тому перехід від мислення до мовлення є надзвичайно складним процесом розчленування думки та її відтворення в словах».

Під час сприйняття мовлення (аудіювання, читання) словесна інформація «згортається», «пресується» в абстрактні моделі, смислові блоки. Під час відтворення (говоріння, письмо) такі моделі, своєрідні смислові матриці, розчленовуються на слова.

Обидва види перекодування інформації (слова – абстрактні символи; абстрактні символи – слова) відбуваються у внутрішньому мовленні.

Прослухавши або прочитавши текст переказу, школяр запам’ятає дослівно лише деякі його фрагменти – спрацює так звана оперативна память.  Текст, якщо не вдаватися до його спеціального заучування, така пам’ять спроможна утримувати протягом 5-10 секунд.

Основну частину висловленої в тексті інформації учень фіксує у вигляді абстрактних моделей. Вони відкладаються в так званій довготривалій пам’яті. Особливістю  цього виду пам’яті є те, що час зберігання нею перекодованої в абстрактні моделі-матриці інформації практично необмежений.

Процесові перекодування словесної інформації в абстрактні моделі сприяє виконання таких завдань, як визначення теми та головної думки тексту та складання його плану, тобто з’ясування мікротем тексту. Тому до роботи над складанням плану запропонованого для переказу тексту вчитель повинен ставитися якнайуважніше. Саме в процесі складання плану тексту відбувається перший вид перекодування.

Настанову вчителя «переказати  почуте (прочитане) своїми словами» школярі часом сприймають занадто буквально. Скориставшись тим, що учні впродовж  недовгого часу  пам’ятають найбільш образні слова й звороти (особливість оперативної пам’яті), учитель може порадити їм записати їх нa чернетці або на дошці.  Адже мета педагога – розвивати смак до точного слова, навчати усвідомлено використовувати характерні для певного тексту слова й вирази.

Обов’язково потрібно звернути увагу на те,  які типи мовлення поєднано в переказуваному тексті, який тип мовлення переважає (покладений в основу тексту). Вироблення в учнів уміння усвідомлено відтворювати тексти, в основу яких покладено певний тип мовлення (розповідний, описовий тексти, текст-роздум

) або з доцільним поєднанням різних типів мовлення – одне з головних завдань словесника. Необхідно, щоб учні розуміли, у чому полягає відмінність між описом і розповіддю, як будується роздум.

     Обов’язково треба запропонувати школярам визначити стиль сприйнятого висловлювання, назвати його основні стильові ознаки. Переказуючи текст, учні мають зберігати його стиль.

Наступний вид перекодування словесної інформації – відтворення тексту за складеним планом. Цей етап роботи над переказом для учнів є найбільш складним: непросто кожен абстрактний символ-матрицю розчленувати на речення й слова. Керівництво й допомога вчителя тут вкрай потрібні.

Програмою передбачено роботу над усним переказом тексту. Це сприяє удосконаленню усного мовлення учнів, збагачує, уточнює  й активізує їхній словниковий запас. Коригуючи усно відтворювані школярами на уроці тексти, учитель спрямовує учнів на продуманий вибір мовних засобів відповідно до стилю й типу мовлення переказуваного висловлювання.  Текст переказується за складеним планом, використовуються записані на чернетках (або на дошці) окремі слова й вирази. У разі потреби увага звертається й на певні синтаксичні конструкції, до яких вдався автор.

Усне мовлення становить основу для розвитку мовлення писемного. У шкільній практиці усний переказ тексту – це підготовка до переказу письмового, підготовка необхідна й важлива. 

Чи ж потрібно перед тим, як учні почнуть самостійну роботу над письмовим переказом, переказувати текст усно? Потрібно, проте обсяг таких усних переказувань (приговорювань) тексту в 5-7 класах має розумно дозуватися, щоб врешті-решт учням не довелося писати переказ переказу.  У 8-9 класах усно переказати можна лише фрагменти, які потребують тлумачення чи уточнення. У старших класах, де учні переказують чималі за обсягом тексти,  цілком можна обійтися без усного переказу.

Залежно від обсягу й докладності передавання змісту розрізняють перекази вибіркові, детальні, стислі, перекази із творчим завданням і перекази із завданням граматичним.

Працюючи над вибірковим переказом, школярі переказують лише певну частину тексту, пов’язану із визначеним учителем завданням(переказати опис місцевості, розповідь персонажа про певні подію, пояснення явища і под. ).

Якщо завданням детального переказу є повне відтворення тексту зі збереженням послідовності викладу, подробиць, то в

стислих переказах слід передати лише головне зі змісту, деталі ж опускаються.

Розпочинаючи підготовку до стислого переказування тексту, школярі спочатку мають скласти план детального переказу. Наступний етап роботи – перебудова плану детального переказу на план переказу стислого. У процесі повторного прослуховування тексту, учні (колективно або самостійно) викреслюють з такого плану пункти, що стосуються окремих деталей, якими можна знехтувати, об’єднують в один пункт два-три пункти, щоб уникнути зайвої деталізації. Переказ здійснюється за таким перебудованим планом.

Щодо типу мовлення, то в детальному переказі він зберігається повністю, тоді як у переказі стислому може бути як збережений, так і змінений залежно від ступеня стислості.

Перекази із творчим завданням передбачають унесення учнями певних доповнень або змін у зміст чи композицію тексту (зазвичай це продовження або доповнення висловлювання висловленням власного ставлення до того, про що йдеться в переказуваному тексті).

Перекази із граматичним завданням передбачають заміну особи оповідача, часу дієслів, зміну стилю та ін.).

Подані у збірнику перекази мають навчальний характер, проте кожен текст без попередньої підготовки може бути використаний і для контрольного переказу.

 

ТЕКСТИ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ

 

ЛІЛІЇ

 

Це було в давнинину, коли в широкі степи України набігали татарські орди. Горіли села, голосили матері, лилися кров та сльози. Старих людей татари вбивали, молодих дівчат і хлопців забирали в полон.

В одному селі росли й розцвітали вродою чорноокі працьовиті красуні. Були вони ніжні, як білий цвіт лілій.

Одного разу на село налетіли татари. Дівчата, щоб не потрапити в неволю, кидалися в глибоку річку.

А на світанку на темній річковій воді з’явилися білі пуп’янки. Зійшло сонце. Його проміння освітило згарище на місці села. А невідомі рослини на воді розцвіли білим цвітом. Здавалось, то ніжні руки дівчат тягнуться до сонця.

Увечері, коли зайшло сонце, ніжні білі квіти сховалися від чорної ночі під воду.

З того часу прекрасні білі лілії прокидаються з сонцем і засинають із його заходом. (Нар. легенда.) (128 сл.)

 

Завдання.

 1. Дібрати синоніми до слів: пуп’янки (бутони), згарище (попелище).

 2. Пояснити лексичне значення слова орда (назва війська в тюркських і монгольських народів, переносно – численне неорганізоване скупчення людей.

 3. Скласти план (о р і є н т о в н и й : 1. Татарські орди в українських степах. 2. Ніжні красуні, в одному селі. 3. Щоб не потрапити в неволю. 4. Білі пуп’янки на чорній воді. 5. Увечері квітки сховались. 6. Прокидаються з сонцем, ховаються з його заходом).

 4. Усно переказати текст.

 

 

СЕЛО ПОГОНЯ

 

 Було це в давні часи. Напали якось на українське село татари. Загинули в бою всі чоловіки. Жінки з дітьми та літні люди кинулися в степ. Погналися вороги за ними.

 Не одну й не дві години тривала погоня. Заморилися люди, почали падати під ноги татарським коням. Нападники прив’язували нещасних до сідел, щоб гнати в неволю.

 Раптом назустріч вершникам кинулась дівчина. Зірвала вона з чорної коси блакитну стрічку й кинула коням під ноги. Враз зробилася зі стрічки ріка.

 У дівчину полетіли гострі стріли, вп’ялися вони в дівоче тіло. Впала дівчина на зеленому березі річки.

 Заїхали вершники у воду. Огорнула їх швидка течія, а мулисте дно затягло під воду. Жоден з них не виїхав на протилежний берег, і жоден не повернувся назад.

 Тут люди свою рятівницю й поховали. Не повернулися вони до свого села, яке спалили татари. Оселилися над річкою, а нове село назвали Погонею. (Нар. легенда.) (142 сл.)

 

 Завдання.

 1. Пояснити написання слів: тривала, неволя, нещасні, прив’язували, вп’ялися.

 2. Записати на чернетках (або на дошці): швидка течія, мулисте дно, протилежний берег.

 3. Скласти план тексту (о р і є н т о в н и й : 1. Напад ворогів на село. 2. Погоня в степу. 3. Люди заморилися. 4. Кинулася дівчина ворогам назустріч. 5. Ріка з блакитної стрічки. 6. Загибель рятівниці. 7. Село над річкою).

 4. Написати детальний переказ.

 

 

ЛІКАР АГАПІТ

 

 Тяжко захворів чернігівський князь. Не змогли допомогти йому знахарі. Тоді хтось сказав, що в Печерському монастирі в Києві живе чернець Агапіт, який  лікує всі хвороби.

 Послав князь до Києва гінців. Вислухав їх Агапіт і сказав, що заприсягся ніколи не покидати стін монастиря, але обов’язок лікаря не дозволяє йому залишити хворого без допомоги. Передав монах князеві через посланців чудодійне зілля.

 І сталося диво. Князь одужав.

 Вирішив вдячний князь ченця озолотити. Знову помчали до Києва посланці, та Агапіт до них навіть не вийшов. Він переказав, щоб золото пороздавали убогим. Це й було для нього нагородою. Прохання монаха виконали.

 Гучна слава линула про Агапіта. Його ім’я  було на Русі не менш славетним, ніж імена князів чи полководців. (За М. Слабошпицьким.) (115 сл.)

 

 Завдання.

 1. Дібрати синоніми до слів: хворий (недужий), озолотити (обдарувати грішми, багатством), убогі (злидарі, бідняки), заприсягтися (поклястися), знахар (цілитель).

 2. Записати на дошці: Печерський монастир у Києві (Києво-Печерська лавра), Агапіт (жив у ХІІ ст.).

 3. Скласти план тексту (о р і є н т о в н и й : 1.Недуга чернігівського князя. 2. Княжні    посланці    в   Печерському  монастирі. 3. Відповідь  монаха  Агапіта. 4. Чудодійне зілля. 5. Рішення вдячного князя. 6. Прохання ченця. 7. Гучна слава про Агапіта.

 4. Усно переказати текст.

 

 

РІЗДВЯНА ПРИГОДА

 

 Давно мріяв турецький султан знищити запорожців. Дуже вже дошкуляли вони йому своїми нападами. Думали султанові радники, гадали і вирішили напасти на Січ під час свята Різдва, бо тоді, мовляв, козаки переп’ються й міцно спатимуть.

 Султан викликав до себе татарського хана й наказав йому одібрати з орди найстрашніших зарізяк. Довго готувалися до походу татари й турки.

 Третьої ночі Різдва вороги оточили Січ, зайняли всі входи й виходи, захопили гармати.

 Серед ночі прокинувся козак Шевчик. Визирнув у вікно й побачив, що між куренями розгулюють нападники. Розбудив Шевчик козаків. Ті тихенько позаряджали рушниці, поставили біля вікон і почали палити у ворогів. Прокинулася Січ. Мало кому з нападників пощастило втекти від запорожців.

 Козаки   ж   сіли гуртом   і    встругнули   султанові   глузливого   листа. (За М. Слабошпицьким.) (124 сл.)

 

 Завдання.

 1. Пояснити лексичне значення слів орда, глузливий.

 2. Дібрати синоніми до слів дошкуляти (допікати, діймати), зарізяки (убивці), визирнути (виглянути), встругнути (утнути).

  3. Пояснити написання слів: свято, різдвяний, переп’ються, розгулювати, розбудити, глузливий.

 4. Записати на дошці: Різдво, турецький султан, татарський хан, Січ, курені.

 5. Скласти план тексту (о р і є н т о в н и й : 1. Мрія турецького султана знищити запорожців. 2. Турки й татари готуються до походу на Січ. 3. Вороги взяли Січ в облогу. 4. Що побачив у вікно козак Шевчик. 5. Мало кому вдалося втекти. 6. Лист запорожців султанові.).

          6. Усно переказати текст.

 

ЛЮДИНА В МОРІ

 

 Пароплав плив морем. Раптом почулося: «Людина за бортом!» Боцман схопив рятувальний круг і стрибнув у хвилі.

 Пароплав зупинився. Людина в морі здавалася ледь помітною. Моряки     з пароплава побачили у воді акулу. Вона пливла у напрямі до боцмана. Всі захвилювалися. Пароплав безперервно гудів. У такий спосіб моряки хотіли відігнати морського хижака.

 Акула зникла під водою. Та ось її плавники з’явилися поблизу боцмана. У кожного, хто стояв на палубі, тривожно стиснулося серце. Чи вдається врятувати людей?

 Спустили шлюпку, з води витягли боцмана й урятованого ним юнгу. Коли всі були вже на палубі пароплава, з води знову виринули могутні плавники акули. «Що ти подумав тоді про неї?» — запитали боцмана. «Це малозуба акула. Вона ніколи не нападає на людей», — спокійно відповів старий моряк. (З журн.) (123 сл.)

 

 Завдання.

 1. Пояснити лексичне значення слів боцман (старшина на судні, начальник палубної команди), юнга (молодший матрос).

 2. Записати на дошці: рятувальний круг, ледь помітна цятка, морський хижак, стиснулося серце, виринули плавники.

 3. Скласти план (о р і є н т о в н и й : 1. «Людина за бортом!». 2. Акула. 3. Хижака намагаються відігнати гудком. 4. Чи вдається врятувати людей? 5. Спустили шлюпку. 6. «Малозуба акула не нападає на людей».

 4. Переказати усно текст від імені боцмана.

 

 

 

*  *  *

 Колись давно жила собі в лісі бабуся, збирала зілля та лікувала ним людей.

 Знайшла якось вона в лісі немовлятко. Мало воно всього місяців шість, але вже говорило. Зраділа стара, взяла хлопчика, виховує. Назвала малого Іванком.

 Сповнився хлопцеві рік. Дала йому бабуся кухлик відвару чудодійного зілля, випив Іванко і виріс, наче на п’ять років старшим став. Щороку стара хлопцеві відвар давала. За п’ять років став з Іванка богатир.

 Прилетів якось у ті краї лютий змій. Оселився край одного села й почав вимагати найкращу дівчину собі за дружину.

 Повела бабуся Іванка в лісові хащі, вдарила тричі ногою об землю. Відкрилася перед ними печера. Стоїть у печері кінь, висить на стіні меч, а в кутку  стоїть діжка. Випив Іван аж три кухлі відвару з діжки й таку силу в собі відчув, що коня зміг би підняти (За нар. казкою.) (133 сл.)

 

 Завдання.

 1. Придумати кінцівку казки.

 2. Дібрати до казки заголовок.

 3. Записати на дошці: кухлик відвару, чудодійне зілля, щороку, вимагати за дружину.

 4. Скласти план тексту казки (о р і є н т о в н и й : 1. Жила в лісі бабуся. 2. Немовлятко. 3. Як Іванко став богатирем? 4. Лютий змій. 5. Лісова печера. 6. …).

 5. Усно переказати казку.

 

 

ЯК СВИНОПАС ЦАРІВНУ ВРЯТУВАВ

 

 Мав цар єдину дочку. Одного разу царівна зникла. Скрізь її шукали, але так  і не знайшли.

 Приснився цареві сон, ніби вкрав його дочку семиголовий змій та заніс на верхівку найвищого дерева. Там і живе полонянка.

 Наказав цар розшукати найвище в країні дерево. Слуги виконали царський наказ, розшукали таке дерево. З усього світу зійшлися богатирі, та нікому не вдалося на нього вилізти.

 Прийшов до царя бідний свинопас і просить, щоб дали йому три міцних кожухи. Наказав цар дати.

 Вдягнув свинопас кожуха, поліз на дерево. За перший день порвав перший кожух на клапті. За другий день від другого кожуха клоччя залишилося. Вбрався хлопець у третій кожух і доліз до верхівки дерева.

 Дивиться, а серед гілля палац стоїть. З одного вікна царівна визирає, з другого – змій   сім    голів   вистромив   та вогнем   на   свинарчука   дихає. (За нар. казкою.) (137 сл.)

 

 Завдання.

 1. Дібрати синоніми до слів полонянка (невільниця, бранка), палац (замок, хороми).

 2. Пояснити написання слів семиголовий, розшукати, приснився, клоччя.

 3. Придумати кінцівку казки.

 4. Скласти план тексту казки (о р і є н т о в н и й : 1. Зникла царівна. 2. Що приснилося цареві. 3. Нікому не вдалося вилізти на дерево. 4. Прохання свинопаса. 5. Три дні ліз хлопець на дерево. 6. Палац серед гілля. 7. …).

 5. Написати детальний переказ.

 

 

 

ТЕКСТИ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ

З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ

 

 

ПАСХА

 

 Найурочистіше церковне свято – Великдень. Ще воно називається Пасхою. Свято це встановлено в пам’ять воскресіння розіп’ятого на хресті Ісуса Христа.

 Великдень неможливо уявити без пасхального хліба. В Україні такий хліб називають паскою.

 Паска – високий хліб зі здобного тіста. Верхівка паски округла. Зверху виліплений із тіста хрест. Шапку паски прикрашають цукровою поливою, фарбованим пшоном або маком.

 Символом Великодня стало також і яйце. Пофарбовані пасхальні яйця називають крашанками, розмальовані – писанками.

 Ігри з крашанками завжди були улюбленими пасхальними забавами дітей і дорослих. (За В. Супруненком.) (80 сл.)

 

       Завдання.

 1. Пояснити лексичне значення слова символ (умовне позначення  предмета, явища).

          2. Записати на дошці: Великдень,Пасха (свято), паска (хліб), Воскресіння, розіпятий на хресті Ісус Христос (Божий Син).

 3. Пояснити написання слів: прикмета, прикрашати, захищати, капелюх, курінний, солом’яний.

 4. Скласти план тексту (о р і є н т о в н и й : 1. Великдень – найурочистіше церковне свято. 2. Неможливо уявити свято без паски. 3. Яким є пасхальний хліб. 4. Крашанки та писанки – символи Великодня).

 5. Усно переказати текст.

 

 

ШАПКА

 

 Шапці українці надавали особливого значення. Без неї не годилося виходити на вулицю. У хаті шапку відразу потрібно було зняти. Загубити шапку – то була погана прикмета.

 Надзвичайно поширеним в Україні був бриль. Це – солом’яний капелюх, який носили влітку чоловіки різного віку. Бриль був практичним, захищав од сонця й дощу. Цей головний убір був неодмінною приналежністю літнього вбрання українського хлібороба.

 У запорожців шапка була їхньою гордістю. Кожен курінь на Січі мав головний убір певної форми. Шили шапки курінні майстри.

 Козаки навіть у найбільшу спеку не розлучалися із хутряними шапками. Козацька шапка була висока й гостра, мала видовжену верхню частину. Часом її прикрашали срібною китицею.

 Відлоги шапки господар часто використовував як кишені. Саме там запорожець зберігав кресало, тютюн та люльку.

 Втратити шапку було для козака ганьбою, навіть якщо це трапилося на полі бою. Шапка була символом честі. (З журн.) (136 сл.)

 

 Завдання.

 1. Пояснити лексичне значення слів Січ, курінь, китиця (прикраса у вигляді пучка ниток, шнурків, зв’язаних на одному кінці), хутро (вичинена шкурка тварини).

 2. Дібрати синонім до слова ганьба (безчестя).

 3. Пояснити написання слів: прикмета, прикрашати, захищати, капелюх, курінний, солом’яний.

 4. Скласти план тексту (о р і є н т о в н и й : 1. Шапці надавали особливого значення. 2. Бриль – головний убір українського хлібороба. 3. Шапка – гордість козака. 4. Якою була козацька шапка. 5. Відлоги шапки – кишені. 6. Символ честі запорожця.

 5. Написати детальний переказ.

 

 

СЕРП

 

 Нині серп використовують дуже рідко. Він залишився символом хліборобської праці. І це не дивно, адже серп є найдавнішим знаряддям для збирання злаків.

 На території України серпи знаходили під час розкопок залишків скіфських поселень. Серпи використовували в Київській Русі. Це теж підтверджують розкопки.

 Серп складався із залізної робочої частини, яка мала видовжену напівсферичну форму. Внизу ця частина закінчувалася штирком, на якому кріпилася дерев’яна ручка.

 Більш ранні серпи виготовлялися ковалями і досягали 47 см довжини. Пізніше серпи, що виробляли на заводах, були коротшими. Вони мали заокруглену форму та насічку зубців на лезі. Час од часу зубці потрібно було відновлювати в кузні.

 У ХІХ – на початку ХХ століття серпом збирали жито, пшеницю, ячмінь, іноді стебла кукурудзи. (З довідника.) (113 сл.)

 

 Завдання.

 1. Пояснити лексичне значення слів символ (умовне позначення поняття або явища), скіфи, сферичний.

 2. Скласти план тексту (о р і є н т о в н и й : 1. Серп – символ хліборобської праці. 2. Серпи знаходили під час розкопок. 3. Робоча частина мала видовжену напівсферичну форму. 4. На штирку кріпилася дерев’яна ручка. 5. Довжина серпів. 6. Якими були пізніші серпи. 7. Для чого використовували серп).

 3. Усно переказати текст.

 

 

КОЗАЦЬКА ЗБРОЯ

 

  Запорожці любили й шанували свою зброю, пишалися нею, утримували у великій чистоті. Козаки мали рушниці, пістолі, списи, шаблі.

 У рушниць були довгі стволи, прикрашені сріблом.

 Кожен козак мав по чотири пістолі.

 Запорожці широко використовували списи. Вони були виготовлені з легкого дерева, спірально помальовані червоною й чорною фарбами. На один із кінців списа одягали залізний наконечник, на протилежному кінці списа були дві невеличкі дірочки для петлі, що одягалася на ногу. Деякі списи мали вістря на обох кінцях.

 Шабля була не дуже довгою, зате гострою. Носили її при лівому боці й за два кільця прив’язували до пояса. Шаблі запорожець віддавав перевагу перед іншою зброєю.

 Зброєю козаки володіли надзвичайно майстерно. (За Д. Яворницьким.) (106 сл.)

 

 Завдання.

 1.  Пояснити лексичне значення слова спіраль (крива лінія, що закручується навколо певної точки або осі).

  2. Записати на дошці: спірально, наконечник, петля, вістря.

 3. Скласти план опису списа (о р і є н т о в н и й : 1. З чого виготовляли спис. 2. Як спис був пофарбований. 3. Залізний наконечник. 4. Дірочки для петлі. 5. Подвійне вістря на деяких списах)..

 4. Усно переказати опис козацького списа.

 

 

ПРОЗИРЕНИ

 

 Цю рослину називають підсніжником, первоцвітом весняним. Біла трипелюсткова квіточка височіє на тендітному стебельці. Стебельце охороняють два гострі листочки. Вони, як і стебельце, і квітка, силу беруть із цибульки, що заховалася в землі.

 Звідки взялася ця делікатна рослина?

 Старі люди розказують, що коли Бог вигнав з раю Адама та Єву, пішов сніг. Єва змерзла й заплакала. Впали її гарячі сльози на землю. На сльози впали сніжинки, вони й прозирнули білими квіточками та втішили Єву.

 Адам та Єва назвали квіти прозиренами.

 Зацвітає ця квітка в березні. А буває, що й у лютому. (За С. Пушиком.)

(92 сл.)

  

Завдання.

 1. Пояснити лексичне значення слів делікатний (витончений), тендітний (ніжний).

 2. Пояснити написання слів розказати, змерзнути, трипелюсткова, ряст, стебельце.

 3. Скласти план тексту (о р і є н т о в н и й : 1. Який    вигляд    має   підсніжник.    

2. Легенда про походження назви «прозирени».  3. Коли зацвітає підсніжник).

 4. Написати детальний переказ.

 

 

ГНІЗДО

 

 Я сів на траві спочити.  Сиджу, не ворушусь. Мене приховав височенький уже бур’ян. По бур’яну  піднімається вгору малесенька миша. Коли зміряти її без хвоста, вона завдовжки з половину мого пальця. Спина в мишки коричнева, а черевце й лапки білі.

 Ага, ось її гніздечко. Воно сплетене із сухих травинок, висить на бур’яні, неначе жмут свіжого сіна. Гніздо має круглу форму, з невеличкою дірочкою дверей. Багато праці доклала мишка, щоб виплести гніздечко.

 Миша зачепилася хвостом і повисла на бур’янині головою вниз. Вона полагодила лапками щось на гнізді, погойдалася на тоненькій гілці і сховалась у себе в хатці. Бур’ян  ростиме, а разом із ним здійматиметься вгору й гніздо миші. (За О. Копиленком.) (108 сл.)

 

 Завдання.

 1. Дібрати синоніми до слів жмут, полагодити.

 2. Усно переказати опис гнізда  миші (о р і є н т о в н и й план вибіркового переказу:  1. Гніздечко сплетене із сухих травинок. 2. Воно схоже на жмут сіна. 3. Кругла форма гнізда. 4. Невеличка дірочка дверей).

 

 

У ЛІСІ

 

 Хлопчина встає на зорі, коли ще й на світ не благословлялося. Він іде до лісу, і серце його співає.

 Гриби збирати він мастак. Виріс, можна сказати, в лісі. Знає там кожну стежинку. Пам’ятає, як дідусь говорив: «Головне, онуче, грибовище знати… Хоча ніколи грибів не знайде невмивака або свистун!»

 На узліссі тонко й ніжно пахне грибами. Їх аромат перемішаний із запахом глиці. Пахне росяною корою дуба і сухою лісовою землею. Цього дива не передаси словом.

 На горбку мигнув брунатний брилик. Хлопчина підходить. Гриб холодний, опецькуватий, м’ясистий, молодий і свіжий, увесь у сріблястій росі, пахне  мохом і теплою землею. «Ну, здрастуй, дядьку грибе!» — веселенько каже хлопчик і цмокає його в холодну шапочку.

 А гриби навколо один перед одним мов хизуються – хто кращий…

 Ледь сонечко зійшло, а наш грибник уже набрав повен кошик. Іде лісом, милується, місцину запам’ятовує, щоб іще колись завітати. (За А. Камінчуком.) (140 сл.)

 

 Завдання.

 1. Пояснити лексичне значення висловів на світ не благословлялося, серце співає; слів брунатний  (коричневий), мастак.

 2. Дібрати синоніми до слів опецькуватий (присадкуватий, незграбний), хизуватися (хвалитися, пишатися), завітати, аромат.

 3. Записати на дошці: грибовище, узлісся, запах глиці, срібляста роса, росяна кора дуба, суха лісова земля, запам’ятати місцину.

 4. Скласти план  тексту (о р і є н т о в н и й : 1. 1. Хлопчик устав на зорі. 2. Гриби збирати він мастак. 3. На узліссі. 4. Брунатний брилик першого гриба. 5. Гриби навколо хизуються. 6. З повним кошиком – додому).

 5. Переказати усно текст.

 

 

ЧУДЕСНИЙ ПОСУД

 

 Якось мандрівник Марко Поло показав друзям дві чашечки. Перша з них була вишуканою. Уявіть собі дві вставлені одна в одну посудинки. Денця та вінця їхні склеєні. Менша чашечка розмальована квітами. Зовнішня чашка більша, вона ніби зроблена з білого мережива. Крізь це мереживо проглядають барвисті квіти меншої чашечки.

 Друга   чашка,   на   перший погляд, була зовсім   скромною, сіренькою. Та коли мандрівник налив у неї чай, сталося неймовірне. На сірих стінках посудинки  заграли морські хвилі, з’явилися риби й водорості.

 Від здивування друзі заніміли. Усміхнувся Марко Поло. Як пояснити, що таке китайський фарфор?

 Земляки Марко Поло звернули увагу на те, що фарфор схожий  на морські черепашки. Такі черепашки у Венеції називали «свинками», бо формою вони нагадують поросят. Італійською мовою порося – «порчелла». То й назвали такий посуд порцеляною.

 В    українській   мові    існують   дві  назви – фарфор   і   порцеляна. (За П. Утевською.) (135 сл.)

 

 Завдання.

 1. Дібрати антоніми до слова вишуканий (звичайний, простий). Дібрати синоніми до слів розмальований (прикрашений, оздоблений), різнобарвний (барвистий, багатоколірний).

 2. Записати на дошці: денця, вінця, мереживо, різнобарвний, розмальований, неймовірне, з’явиться, всередині, зовні.

 3. Написати без плану вибірковий переказ: опис чашечок.

 

 

БАБУСИН ПОДАРУНОК

 

 На свято  в гості з села приїхала бабуся. Від неї смачно пахло житнім хлібом.

 Коли бабуся всіх перецілувала, то вийняла хустиночку. Розв’язала її, взяла старечими пальцями срібного, зовсім новенького карбованця й піднесла його Васькові до самих очей.

 Хлопцеві аж дух забило з несподіванками. Цілий карбованець! Та ще й новенький, блискучий, весь так і грає. Щербиночки рівнесенькі, цар на портреті як живий. Зовсім не потертий карбованчик, а коле пальці і важкенький!

 Тут мама вхопила бабусю за руку й почала вмовляти, щоб забрала карбованця назад. Бо ж чи можна такому лобуряці такі гроші давати?

 Та бабуня показала себе молодчиною. Вона сказала, що Васько шануватиме бабусин гостинчик, берегтиме й на добро пустить.

 Хлопець обережно взяв бабусину руку своєю лівою, бо праву держав із карбованцем у кишені. Рука була вся у зморшках, горбиках, покарлючена, але така хороша, що Васько спочатку чмокнув її, а тоді взяв і ще раз тихенько поцілував (За В. Винниченком.) (148 сл.)

 

 Завдання.

 1. Пояснити лексичне значення вислову аж дух забило; слів: лобуряка, чмокнути.

 2. Пояснити написання слів приїхала, несподіванка, карбованчик, гостинчик.

 3. Записати на чернетках: старечі пальці, щербиночки; показала себе молодчиною; покарлючена, але хороша.

 4. Скласти план тексту (о р і є н т о в н и й : 1.Приїзд бабусі на свято. 2. Карбованець у хустиночці. 3. Хлопцеві аж дух забило. 4. Новенький, блискучий карбованчик. 5. Умовляння матері. 6. Він бабусин гостинчик на добро пустить! 7. Васько цілує бабусину руку.

 5. Написати детальний переказ.

 

 

У БАБУСІ

 

 Крізь сон чую ласкаві слова бабусі. Розплющую очі і бачу бабусю над собою. Це вони будять мене. Будять і водночас погладжують рукою по голівці, щоб не злякався в незнайомій хаті, адже мене вночі тільки привезли сюди.

 Чому так зелено в хаті? Це ж Зелена неділя сьогодні! У хаті повно клечання, пахне любистком, м’ятою пахне… У хаті стоїть зелена сутінь. Долівка аж до порога теж потрушена свіжою травою.

 Я вмиваюся біля порога. Бабуся дають мені чистий рушник. На рушнику вишиті червоні півні. Я тими півнями втираюсь.

 Дядько виставляє на середину хати столик. Він для того й змайстрований, щоб на ньому снідати й обідати. «А ти розставляй стільчики», — загадує дядько мені.

 Я ставлю стільчики, вони всі різні. Найбільший – дідусеві, розмальований – бабусі.

 Входить знадвору дідусь, у руці в нього… стільчик! Маленький, зручний…

 Усі сідають до столу. (За О. Гончаром.) (135 сл.)

 

 Завдання.

 1. Пояснити лексичне значення словосполучення і слів: зелена неділя, клечання, сутінь.

 2. Скласти план  тексту (о р і є н т о в н и й : 1. Бабуся мене будять. 2. Сьогодні Зелена неділя. 3. Втираюсь рушником з вишитими півнями. 4. Дядько виставляє столик. 5. Я розставляю стільчики. 6. Дідусь приносить мені стільчик. 7. Усі сідають до столу.

 3. Усно переказати текст від третьої особи, увівши самостійно складений опис стільчика (2 – 3 речення).

 

ТЕКСТИ  РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ

З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ТВАРИН

 

 

БАГІРА

 

 Пантера була чорна, як сажа, але з чудовими плямами на хутрі. Плями вилискували, як намальовані. Багіра була хитра, як шакал, смілива, як дикий буйвол, нестримна, як поранений слон. Та голос у неї був солодший за дикий мед, шерсть – м’якша за пух.

 Під лискучою шерстю шовковистого підборіддя пантери ховалася невелика лисина. Лише улюбленець пантери Мауглі знав, що то слід нашийника. Лише йому розповіла Багіра, що народилася вона поміж людей. Її мати померла в клітці князівського палацу.

 Багіру годували крізь грати з залізної миски. Та однієї ночі вона відчула себе звіром. Лапою зламала замок і втекла у джунглі. (За Р. Кіплінгом.) (97 сл.)

 

 Завдання.

 1. Дібрати синоніми до слів вилискувати (блищати, сяяти), хитрий (підступний, лукавий), сміливий (відважний), нестримний (рвучкий, енергійний).

 2. Пояснити написання слів: нестримна, м’якша, підборіддя, шерстю. Назвати вжите в тексті слово, що пишеться з буквою ґ. Пояснити вживання розділових знаків у третьому реченні (при порівняльних зворотах).

 3. Записати на дошці: хутро, плями, намальовані, нестримна, лисина, князівський палац, відчула себе звіром.

 4. Скласти план  тексту (о р і є н т о в н и й : 1. Якою була пантера. 2. Слід нашийника на шовковистому підборідді. 3. Що розповідала Багіра своєму улюбленцеві. 4. Втеча з неволі).

 5. Написати детальний переказ тексту.

 

 

БОБРОВІ ДІТИ

 

 Боброва хатка вища за зріст людини. Вона міцна й надійна, ніби фортеця.

 Усередині хатки живе четверо крихітних бобренят. Вони маленькі, пухнасті, з блискучими оченятами. Бобренята надзвичайно гарні. Задні лапи в них великі, з перетинками, а передні – малесенькі, дуже схожі на дитячі ручки. Пласкі хвостики бобренят схожі на гумові.

 Тваринки мають чудовий апетит та, мабуть, міцні легені, бо безперестанку галасують. Пронизливий писк бобренят чути навіть крізь грубі стінки хатки. Вони поводяться зовсім як людські немовлята. Кричать, коли радіють або коли біда якась скоїться. Як усі діти, бобренята потребують багато уваги. (За Сірою Совою) (93 сл.)[1]

 

 Завдання.

 1. Дібрати синоніми до слів блискучі, грубі (про стіни), антонім до слова пласкі (об’ємні, випуклі).

 2. Пояснити лексичне значення слів: немовлята, легені, перетинки.

 3. Записати на дошці: пухнасті, перетинки, плаский, хвостик, гумовий, міцні легені, мабуть, навіть, усередині, безперестанку.

 4. Скласти план тексту (о р і є н т о в н и й : 1. Міцна й надійна боброва хатка. 2. Бобренята надзвичайно гарні. 3. Звірятка поводяться, як людські немовлята).

 5. Написати детальний переказ.

 

 

ДІВЧИНА З КІЗКОЮ

 

 На майдані перед натовпом танцювала молода дівчина. Це була циганка. Її барвиста спідниця розвівалася від швидкого танцю. Нарешті дівчина стомилася й зупинилась. Довкола вибухнули оплески.

 Циганка покликала: «Джалі!» До неї підбігла гарненька біла маленька кізка. Вона була прудка,  жвава, з блискучою вовною. Кізка мала пофарбовані золотом ріжки й копитця, позолочений нашийник.

 Дівчина граціозно простягнула    до    тваринки свій    тамбурин. «Джалі,     — запитала вона, — котрий тепер місяць?» Кізка підняла передню ніжку й стукнула ратичкою по тамбурину один раз. Справді був січень. Натовп заплескав у долоні.

 Дівчина почала збирати у тамбурин гроші глядачів. Великі й дрібні монети сипалися дощем. (За В. Гюго.) (98 сл.)

 

 Завдання.

 1. Пояснити лексичне значення слів тамбурин (бубон), граціозно (витончено, вишукано).

 2. Дібрати синоніми до слів майдан (площа), натовп (юрба).

 3. Пояснити написання слів: розвіватися, стомитися, зупинитися, прудкий, січень.

 4. Записати на чернетках: вовна, пофарбовані золотом, ратичка, копитце, позолочений нашийник, тамбурин, нарешті, справді, граціозно.

5. Скласти план тексту (о р і є н т о в н и й : 1. Танок на майдані. 2. Гарненька біла кізка. 3. «Котрий тепер місяць?» 4. Монети сипалися дощем.

6. Усно  переказати текст.

 

 

БУКЕТ

 

 Цей рудий, навіть бурий, наче трохи підсмалений, цуцик був улюбленчиком усіх пастухів.

 Бувало, занудиться пастушок так, що аж плакати хочеться. Ніде ж поблизу живої душі! Аж тут біжить, котиться від села доріжкою маленький клубочок із закрученим догори хвостиком. Це Букет прибіг провідати, підбадьорити, щоб не скучав малий серед безлюдного степу, серед безкраїх нив.

 Покрутиться Букетик біля ніг, полащиться, повсміхається своєю собачою усмішкою. Та триває те гостювання недовго, лише поки має пастушок окрайчик хліба. А як окрайчика не стало, облизався цуцик, вибачився поглядом, задер хвостик бубликом і подався до села.

 Важко на Букета за це ображатись, адже в нього свої обов’язки, йому ще когось треба провідати. (За О. Гончаром.) (106 сл.)

 

 Завдання.

 1. Скласти план опису собаки (о р і є н т о в н и й : 1. Бурий, наче підсмалений, цуцик. 2. Як маленький клубочок. 3. Закручений бубликом хвостик. 4. Собача усмішка).

 2. Усно переказати опис собаки.

 

 

ГОЛУБ

 

 Якось близнята йшли безлюдною вузькою вулицею. Раптом у бур’яні під парканом щось сильно затіпалось. Це був голуб з перебитим крилом, що заплутався в будяках.

 Івашко підповз під будячиння. Коли він устав на ноги, пазуха йому випиналася наперед, і з неї стирчав кінчик голубиного хвоста.

 У хаті Любка позачиняла вікна і двері. Івашко пустив голуба додолу. Він схилився на один бік, похнюпив голову і застиг. Одне крило без сил розпустилося.

 Голуб був чудесний – чистої сірої масті, тільки кінці пір’їн на хвості та крилах лишилися чорні, як у чорнило вмочені. Голівка маленька, витончена, не кругла, а довгастенька. Дзьобик – як пшеничне зернятко, ніжне, рожеве, тупеньке. Шийка горда, спина вигнута, хвіст трубою, а пір’їн у ньому не менше тридцяти шести. Крила легкі та сильні.

 Поки     не     заживе   крило,   голуба      вирішили   лишити    в  хаті. (За В. Винниченком.) (131 сл.)

 

 Завдання.

 1. Скласти план опису голуба  (о р і є н т о в н и й : 1. Голуб із перебитим крилом. 2. Чиста сіра масть, чорне пір’я на хвості й крилах. 3. Витончена довгаста голівка. 4. Дзьобик, як пшеничне зернятко. 5. Горда шия, вигнута спина. 6. Хвіст трубою. 7. Легкі та сильні крила.

 2. Написати переказ опису голуба.

 

 

РУДИЙ ПІВЕНЬ

 

 Весь півень – рудий, вогнистий. Кругом шиї в нього світяться коротенькі білі пера, мов намисто. І є ще білі пера в хвості. Їх небагато, п’ятеро чи шестеро, вони довгі, гнуті, пухнасті. Наче білі язички вогню в рудому віялі полум’я.

 Півень походжає по широкому подвір’ю, скликає курей. Вони гурточком бігають за ним. Сам він не клює, тільки поглядає гордовито, пихато.

 Ось на город заходять сусідські кури, і веде їх сусідський білий півень. Весь білий, хіба що гребінь полум’яніє.

 Тут червоний півень вискакує з кущів смородини. Він розставляє крила, нагинає голову й біжить. Білий теж кидається вперед. Півні злітають угору, б’ються в повітрі дзьобами й крильми. Тоді відступають назад, нагинають голови, люто дивляться. Раптом рудий летить уперед, а білий несподівано повертає й тікає геть.

 Рудий спершу женеться слідом, та відразу й зупиняється. З горла йому рветься переможний хрипкий крик.

 Рудий співає. Співає хвалькувато й радісно, сповіщає всіх про свою перемогу. (За Є Гуцалом.) (149 сл.)

 

 Завдання.

 1. Дібрати синоніми до слів пихатий, гуртом, люто.

 2. Скласти план тексту  (о р і є н т о в н и й : 1. Рудий, вогнистий півень. 2. Білі пера на шиї та хвості. 3. Півень водить подвір’ям курей. 4. Білий півень привів сусідських курей. 5. Рудий вискакує  з-за куща. 6. Бійка крильми  та   дзьобами. 7. Втеча білого півня. 8. Хвалькувата пісня переможця).

 3. Написати детальний переказ.

 

 

ГУСИ

 

 Мені доводилося чути, що дикі гуси легко приручаються. Я вирішив завести гусенят.

 Липневої ночі я пішов на озерце. Сховався в кущах, почекав, поки двоє гусенят вилізуть на берег. Спіймати їх було легко.

 Гусенята росли швидко. Незабаром пух змінився на пір’я. вони стали літати, але я не обрізав їм крил.

 Полярне літо коротке. Часто в серпні бувають морози. Цілий день у наметі горіла залізна пічка, уночі її гасили. Гусенята забирались у пічку й сиділи на теплому попелі.

 Якось у пічку поклали тріски. Гусенята умостились на трісках і поснули. Серед ночі я прокинувся від несамовитого крику. У пічці палали тріски, тхнуло паленим пір’ям. В одного гусеняти обгорів хвіст, в іншого була обпалена нога. Я зробив перев’язку. Та нога стала схожою на курячу.

 Восени мої гуси приєднались до табуна й полетіли на південь.

 Якось весною мене покликали:

 — Товаришу інженер! Двоє гусей літають над наметом!

 Я вибіг. Гуси знизились і сіли. В одного я побачив лапку без перетинок. (За І. Багмутом.) (155 сл.)

 

 Завдання.

 1. Пояснити лексичне значення словосполучень полярне літо, несамовитий крик.

 2. Дібрати синоніми до слів: умоститись, тхнути, табун.

 3. Скласти план тексту (о р і є н т о в н и й : 1. Вирішив завести гусенят. 2. Гусенята росли швидко. 3. Птахи гріються в пічці. 4. Травмована лапка. 5. Восени гуси відлетіли на південь. 6. Гуси над наметом. 7. Повернулись).

 4. Усно переказати текст від третьої особи.

 

 

ДІНГО

 

 Шхуна наближалася до напівзатопленого корабля. Він так нахилився, що палуба стояла майже прямовисно. Із середини корабля чулося гавкання. Там був собака.

 Спустили шлюпку. В неї сіли капітан та матроси. Гавкіт погучнішав. Здоровенний пес зсунувся у воду й поплив до шлюпки. Там він кинувся до відерця з водою.

 Шлюпка пришвартувалася до лівого борту корабля. Собака поповз до юта. Він оглядався, ніби кликав за собою. У кубрику лежало п’ять нерухомих тіл.

 За хвилину потерпілі були у шлюпці. Ковток води повернув їх до життя.

 Пес був із породи великих сторожових собак. Звали його Дінго. Це був чудовий і дужий звір, спритний і мускулистий. Коли він спинався на задні лапи, то сягав зросту людини. Дінго був рудої масті, мав кілька білуватих плям на писку. В нього була густа шерсть і довгий, цупкий, як у лева, хвіст.

 Вірність і відданість такого собаки людині  безмежні. (За Ж. Верном.) (142 сл.)

 

 Завдання.

 1. Пояснити лексичне значення слів шхуна (парусне судно з двома і більше щоглами), шлюпка, ют (кормова частина палуби), кубрик (житлове приміщення для команди), пришвартувалися, писок.

 2. Скласти план опису собаки (о р і є н т о в н и й : 1. Чудовий та дужий звір. 2. Дінго, коли спинався на задні ноги, сягав людського зросту. 3. Руда масть собаки, плями на писку. 4. Густа шерсть, цупкий довгий хвіст.

 3. Написати  переказ опису собаки.

 

 

ПЄРО

 

 Удова мала перед будинком грядку городини. Якось уночі з грядки було вкрадено з десяток цибулин.

 Удову охопив розпач. Хіба тепер можна спати спокійно? Хтось із сусідів порадив завести собаку.

 Невдовзі сусід привіз у своєму візку якесь маленьке звірятко жовтої масті. Воно було майже без лап мало крокодилячий тулуб, лисячу голову й задертий трубою хвіст завдовжки як весь тулуб.

 Удові цей цуцик видався чудесним. Вона спитала, як його звуть. Сусід відповів: «П’єро».

 Песика помістили в ящику від мила. Налили йому води. Він випив. Йому кинули скибку хліба. Він з’їв.

 Собаці дали волю. Увійти в садок міг хто хотів. П’єро лащився до кожного. Гавкав песик тільки тоді, коли хотів їсти, але гавкав люто.

 Та вдова вже звикла до цуцика і навіть полюбила його. (За Гі де Мопассаном.)  (124 сл.)

 

 Завдання.

 1. Дібрати синоніми до слів плюгавий (миршавий), скибка (окраєць, кусень).

 2. Пояснити написання слів розпач, привіз, з’їв.

 3. Записати на дошці: невдовзі, завдовжки, уночі.

 4. Скласти план  (о р і є н т о в н и й : 1. Обурлива крадіжка. 2. Порада сусідів. 3. Що привіз у візку сусід. 4. Крокодилячий тулуб, лисяча голова, хвіст трубою. 5. Собаку звуть П’єро. 6. Як повівся песик. 7. «Сторож». 8. Удова звикла до цуцика).

 5. Написати детальний переказ.

 

 

ПЕС ЦЕРБЕР

 

 Боги присудили Гераклові дванадцять років служити цареві Еврісфею. Протягом цих років Геракл здійснив дванадцять подвигів.

 Його останнім подвигом стала перемога над лютим псом Цербером. Цей пес оберігав вихід із підземного царства мертвих.

 Що ближче підходив Геракл до чорного провалля, яке вело до підземного царства, тим похмуріше ставало навкруги. Невдовзі він опинився на березі ріки. Старий перевізник перепровадив Геракла на протилежний берег.

 Серед моторошної тиші почулося страхітливе гарчання. Геракл стрибнув першим і стиснув потворі шию. Скажено крутилися й гарчали три голови Цербера, та жодна не змогла дістати героя. Дракон, що був у Цербера замість хвоста, увіп’явся в Геракла, та герой не зважав на біль. Знеможений пес упав Гераклові під ноги. Тоді Геракл узяв пса на ланцюг і потягнув до перевозу.

 Коли Еврісфей побачив Цербера, він сполотнів від страху. Цар ледве вимовив: «Геракл вільний…»

 Герой подався додому, а Цербер пропав з очей. Він помчав до підземного царства і знову став на чатах біля виходу з нього. (Антична легенда.) (156 сл.)

 

 Завдання.

 1. Дібрати синоніми до слів моторошний, потвора, увіпястися, знеможений, сполотніти.

 2. Скласти план тексту (о р і є н т о в н и й : 1. Присуд богів Гераклові. 2. Дванадцятий подвиг героя – перемога над Цербером. 3. Вхід до підземного царства. 4. Переправа через ріку. 5. Страхітливе гарчання пса. 6. Геракл напав першим. 7. Три голови потвори. 8. Хвіст у вигляді дракона. 9. Герой узяв пса на ланцюг. 10. Цар Еврісфей відпускає Геракла. 11. Цербер повернувся на місце).

 3. Написати детальний переказ тексту.

 

ВЕРШНИК НА ЖОВТОМУ КОНІ

 

 Юнак вирушив у мандри з трьома батьковими подарунками. Це були п’ятнадцять монет, лист до пана де Тревіля та кінь. Цей кінь був такий незвичайний, що мимоволі привертав до себе увагу.

 То була верхова конячина віком років двадцяти. Вона мала облізлий хвіст, жовту кошлату шерсть і рубці на боках. Шкапа ледь чвалала, її голова безсило висіла нижче колін.

 Молодий д’Артаньян добре знав ціну своїй конячині, але ж батько просив доглядати коня, як старого слугу. А батькові слова багато важили.

 Вигляд бідолашної жовтої шкапини викликав у перехожих посмішку, але над конем дзвеніла шпага і люто блимали очі юнака. Тому люди намагалися втамувати сміх. Грізний вигляд д’Артаньяна переконував кожного в тому, що глузувати з коня не слід. (За О. Дюма.) (116 сл.)

 

 Завдання.

 1. Дібрати синоніми до слів: кошлатий (кудлатий, розкуйовджений), чвалати (плестися), глузувати (насміхатися), втамовувати (тут: стримувати).

 2. Пояснити написання слів: незвичний, перехожий.

3. Записати на чернетках: пан де Тревіль, дАртаньян, верхова конячина, облізлий хвіст, кошлата шерсть, рубці на боках, бідолашна шкапа.

4. Скласти план  (о р і є н т о в н и й : 1. Три батькові подарунки. 2. Якою була д’Артаньянова шкапа? 3. Батькові слова багато важили. 4. Перехожі намагалися втамувати сміх).

5. Написати детальний переказ.

 

 

ЧАРІВНИЙ КІНЬ

 

Вкрав змій у селі хлопця Іванка. Привів його до свого двору, відімкнув стайню, а там лежить кінь такий худий, аж кістки випинаються. Слабкий, немічний, підвестися не може, лише стогне. Дивиться кінь на хлопця сумними очима, а з очей сльози котяться.

Наказав змій Іванкові коня доглядати, давати всього вдосталь, лише не давати того, що той попросить.

Приніс хлопець коневі доброго вівса. Сіна. А кінь не їсть нічого, лежить і плаче.

Пожалів хлопчина коня, почав умовляти. А той людським голосом просить у нього іншої поживи. Бо їв він жар, а пив полум’я. як не буде йому такої їжі, то вмре.

Запалив Іванко дрова, приніс коневі лопату жару, тоді другу, третю. Попоїв кінь, на ноги став. Вибіг у двір, наковтався полум’я.

Подивився Іван, а коник не простий! Шерсть на ньому золота, замість чотирьох ніг у нього п’ять, а над лопатками крила здіймаються.

Скочив хлопець на чарівного коня. Помчав його кінь до рідного села. Увесь вік служив він Іванкові вірою й правдою (За нар. казкою.) (159 сл.)

 

Завдання.

1. Дібрати синоніми до слів: удосталь (досхочу), немічний (безсилий, слабкий), пожива (їжа, харч).             

 2. Записати на чернетках: аж кістки випинаються, сльози котяться, удосталь, замість, інша пожива, золота шерсть, крила здіймаються, служив вірою й правдою.

 3. Скласти план  (о р і є н т о в н и й : 1. Вкрав змій хлопця Іванка. 2. Охлялий кінь на стайні. 3. Наказ змія. 4. Не їсть кінь вівса та сіна. 5. Прохання коня. 6. Звівся кінь на ноги. 7. Не простий то коник! 8. Порятунок).

 4. Написати детальний переказ.

 

 

ЖИВЕ КІЛЬЦЕ

 

 Протягом останніх березневих днів світла прибуває й прибуває. Це схоже на повінь. Сонячне проміння ніби повиходило з якихось берегів і білими хвилями накочується, затоплює все.

 У посадці снігу найвище. Обіч посадки видно на снігу чорні цятки граків. Підходиш до них, а вони й не думають злітати. Ось один змахнув крильми, піднявся в повітря  й опустився. Ось другий перескочив уперед і спинився.

 Підводиш руки вгору, махаєш, щоб налякати птахів. Вони застигають на місці, повертаються в твій бік і погрозливо роззявляють дзьоби. Такого ще не доводилось бачити!

 Великий чорний птах усередині гурту припадає на одне крило. Та він же підбитий! Пошкодив собі крила чи лапи, тому йти йому важко, злетіти не може. От граки й оточили його, взяли під спільний захист. Через те й лякають тебе, щоб не підходив.

 Мабуть, вони заховають свого каліку в надійному місці. Там у нього позагоюються рани, він зможе літати.

 Птахи піклуються   про   товариша, відвертають від нього небезпеку. (За  Є. Гуцалом.) (155 сл.)

 

 Завдання.

 1. Пояснити лексичне значення слів: повінь, посадка.

 2. Дібрати синоніми до слів: цятка, гурт, пошкодити, позагоюватися.

 3. Скласти план  (о р і є н т о в н и й : 1. Сонячне проміння подібне до повені. 2. Цятки пташиних слідів на снігу. 3. Граки й не думають злітати. 4. Птахи погрозливо роззявляють дзьоби. 5. Підбитий птах усередині гурту. 6. Взяли каліку під захист).

 4. Написати детальний план переказу, увівши до нього самостійно складений опис пораненого грака (2 — 3 речення).

 

 

ТРИМАСНЕ КОШЕНЯ

 

 Як же хотілося Івашкові купити голубів! А грошей у мами не було…

 У сусідки вдови якраз здохла улюблена кішка. Та кішка була не проста, а тримасна, бо мала на собі жовте, чорне й біле. А кішка на три масті щастя приносить.

 Вдова без щастя ніяк не могла жити. От і шукала кішку на три масті. І гроші тому, хто знайде, обіцяла.

 Усі хлопці ганяли по базарах, подвір’ях та смітниках за тією кішкою. Але тих паскудних щасливих кішок як кіт наплакав.

 Та Івашко таки знайшов потрібну кішку! Правда, вона була не зовсім тримасна. Справжніми були дві масті: чорна й біла. А жовтої Івашко додав сам. Витяг у мами торішньої фарби на крашанки й гарненько намастив під пахвою жовту пляму.

 Вдова   одержала  щасливе кошеня,   а  Івашко – гроші    на  голубів. (За В. Винниченком.) (130 сл.)

 

 Завдання.

 1. Пояснити лексичне значення вислову: як кіт наплакав.

 2. Дібрати синоніми до слів: паскудний (капосний, уредний), ганяти (бігати, гасати).

 3. Пояснити написання слів: тримасний, приносити, щасливий.

  4. Записати на чернетках: якраз, ганяти по подвір’ях, торішня фарба на крашанки, намастив під пахвою.

 5. Скласти план  (о р і є н т о в н и й : 1. Як же хотілося Івашкові голубів! 2. Сусідка шукала тримасну кішку. 3. Щасливих кішок як кіт наплакав. 4. Івашкова кмітливість. 5. Якою була «щаслива» кішка? 6. Удові –щастя, Івашкові – гроші).

 6. Усно переказати текст, увести  самостійно складений опис кошеняти.

 

 

СВИНКА ПАРАСИНКА

 

 Жили собі чоловік та жінка. Народилася в них дівчинка, назвали її Парасинкою.

 Підійшли якось батьки до колиски, а в ній – свинка. Заплакали тато і мама, але що вдієш? Нагодували свинку, пішли в поле. Коли повернулись, у хаті було прибрано, на столі їх чекав обід, а назустріч вибігло поросятко.

 А сусід мав сина Іванка. Той якось побачив, що свинка з кошиком пішла по гриби. Пішов хлопець слідом. У лісі свинка оббігла кругом дуба, зсунулась із  неї свиняча шкура, і стала серед галявини вродлива дівчина.              

        Вийшов Іванко, спитав, нащо ховається Парасинка у свинячу шкуру. Заплакала дівчина й розказала, що зачарувала її відьма. Бути їй свинкою, доки не засватає її кращий парубок села.

 Наступного дня послав Іванко старостів. Злагодили весілля. Та гості не прийшли. Вони глузували з Іванка.

 Як тільки стала Парасинка з молодим на рушник, спала з неї свиняча шкура. Надивитися     не   можна було   на   красу нареченої. (За нар. казкою.)  (148 сл.)

 

 Завдання.

 1. Пояснити лексичне значення висловів: посилати старостів, стати на рушник.

 2. Дібрати синоніми до слів вродлива (гарна, красива), глузувати (насміхатися).

3. Пояснити написання слів: прибрано, зсунулась, розказала, злагодила, назустріч, оббігла.

4. Скласти план  (о р і є н т о в н и й : 1. Народилася дівчинка. 2. Свинка в колисці. 3. Пішов Іванко слідом. 4. Відьмині чари. 5. Гості не прийшли на весілля. 6. Краса нареченої).

5. Написати творчий переказ: увести в текст самостійно складений опис свинки.

 

 

ЗАЛІЗНИЙ ВОВК

 

 Поїхав якось король полювати і надибав залізного вовка. Привіз його додому, замкнув до льоху, а ключ на цвях повісив.

 Малий королевич бавився у дворі, вистрелив з лука, а стріла впала до льоху. Просить хлопчик залізного вовка, щоб віддав стрілу. А той йому: «Випусти мене з неволі, я тобі в пригоді стану».

 Знайшов королевич ключ, відімкнув льох і залізного вовка випустив.

 А король гостей веде, щоб залізного вовка показати. А його немає! Де подівся? Зчинився переполох.

 Малий королевич признався, що зробив. Король наказав його з країни вислати.

 Живе королевич на чужині. Виріс, парубком став. А король тієї держави вирішив дочку заміж віддати. Посадив її у високій башті і сказав, що за того заміж дасть, хто до королівни конем дострибне.

 Журиться королевич, бо не має коня. Тут де не візьмись – залізний вовк. Ударився об землю, перетворився на коня. Скочив королевич верхи, помчали до палацу.

 Почали стрибати. Королевич доскочив і поцілував царівну в руку.

 Узяла королівна з хлопцем шлюб. Зажили вони щасливо. А залізний вовк зник, більше його не бачили. (За нар. казкою.) (165 сл.)

 

 Завдання.

 1. Дібрати синоніми до слів: надибати, замкнути, неволя, льох.

 2. Дібрати антоніми до слів: замкнути, чужина.

 3. Скласти план  (о р і є н т о в н и й : 1. Залізний вовк у льоху. 2. Королевич випустив вовка. 3. Король наказав вислати хлопця. 4. За кого король обіцяв віддати дочку. 5. Залізний вовк перетворився на коня. 6. Одруження хлопця з королівною).

 4. Усно переказати казку, увівши в текст самостійно складений опис залізного вовка або коня.

 

 

КУРІННИЙ ЦАР

 

 Був собі бідний парубок,  і мав він лише баштан. Поставив на баштані курінь та й живе.

 Якось уночі чує – хрум-хрім! Вийшов тихенько, аж то лисичка диню доїдає. Підкрався парубок до злодійки та й хап за хвіст!

 — Відпусти мене, я тобі в пригоді стану! – проситься лисичка.

 Пожалів її парубок і відпустив.

 — Ходімо зі мною! – кличе лисичка.

 Ідуть та й ідуть. Коли назустріч їде змій коляскою.

 — Здоров, зміїку-братику! – каже лисичка. – Я оце тебе шукаю, щоб попередити, що йде на тебе цар війною.

 — Що ж мені робити? – заплакав змій.

 — Та он бачиш – стоїть чоловік, віддай йому все своє: коні, коляску, одежу. А сам тікай. Може, тебе цар не впізнає…

 — Змій мерщій з баштанника свитку здер, свою золоту одежу з себе та й побіг ховатися.

 Убрався баштанник в золоту одежу, сіли вони з лисичкою в коляску й поїхали цареву дочку сватати.

 Через тиждень весілля справили. (За нар. казкою.) (145 сл.)

 

 Завдання.

 1. Пояснити лексичне значення слів баштан, курінь.

2. Скласти план тексту (о р і є н т о в н и й : 1.Парубок жив у курені. 2. Злодійку спіймано. 3. Парубок відпустив лисичку. 4. Їде змій коляскою. 5. Лисиччині хитрощі. 6. Висватали цареву дочку).

3. Усно переказати казку за особами, увівши самостійно складений опис лисички.

 

 

ТЕКСТИ  НАУКОВОГО СТИЛЮ

 

 

ВИШНЯ ШПАНКА

 

 Рання шпанка – це український сорт вишні народної селекції. Сорт має подвійну назву – Шпанка рання та Шпанка велика.

 Для цього сорту характерні великі, з округлою кроною дерева. Вони невимогливі до умов вирощування, зимостійкі. Плодоносити дерева Шпанки великої починають на четвертий – п’ятий рік. Урожайність дорослих дерев висока.

 Плоди Шпанки великої – по 4 — 5 г. Вони приплюснуто-округлі, мають темно-коричневе забарвлення, блискучі. М’якоть плодів соковита, кисло-солодка. Сік прозорий.

 Сорт поширений у 17 областях Лісостепу, Полісся, Західної України, а також у Молдові. (За В. Зайцем.) (82 сл.)

 

 Завдання.

 1. Пояснити лексичне значення слова селекція (створення людиною високопродуктивних сортів рослин, удосконалення їх).

 2. Назвати вжиті в тексті слова, використання яких характерне для наукового стилю (селекція, зимостійкі, урожайність, плодоносити).

 3. Скласти план опису плодів вишні Шпанка велика (о р і є н т о в н и й : 1. Великі плоди по 4- 5 г. 2. Приплюснуто-округла  форма вишні.  3. Темно-коричневе забарвлення, блиск. 4. Смак м’якоті, соковитість. 5. Сік плодів).

 4. Усно  переказати опис плодів вишні Шпанка велика.

 

 

КАЛЬВІЛЬ СНІГОВИЙ

 

 Кальвіль сніговий – один з найпоширеніших зимових сортів яблуні в Україні, сорт народної селекції.

 Дерева зимостійкі на всій території України. За врожайністю сорт не має собі рівних, дерева родять щороку. Вони добре ростуть у місцевостях з обмеженою кількістю тепла і з нестачею вологи. Ця властивість робить сорт особливо цінним.

 Проте сорт має й недоліки. Дерева його характеризуються сильним ростом, порівняно пізно вступають у пору плодоношення – на сьомий – восьмий рік. Плоди сильно осипаються, тому найменше запізнення із збиранням урожаю призводить до великих втрат.

 Плоди середніх розмірів або досить великі (120 – 160 г). Вони мають округло-конічну форму. Забарвлення білувато-жовте, іноді з легким рожевим загаром на сонячному боці. Мають високі смакові якості. Сорт поширений в усіх областях України, за винятком Криму. (З Довідника садівника.) (119 сл.)

 

 Завдання.

 1. Виписати слова та словосполучення, характерні для наукового стилю, пояснити значення кожного з них (селекція, зимостійкі, врожайність, пора плодоношення, конічна форма).

 2. Скласти план  (о р і є н т о в н и й : 1. Найпоширеніший сорт в Україні. 2. Зимостійкість, висока врожайність дерев. 3. Невибагливість до умов вирощування. 4. Недоліки сорту: швидкий ріст дерев, пізнє плодоношення, осипання плодів. 5. Якими є плоди Кальвілю снігового (розмір, форма, забарвлення, смак)? 6. Поширеність сорту).

 3. Зробити усний детальний переказ.

 

ЗОЗУЛЯ

 

 Зозуля – невеликий птах, але довгий хвіст і гострі довгі крила наче збільшують його розміри. Забарвлення зозулі сіре або рудувате, з темними смугами. Коли вона летить, то силуетом нагадує яструба. Тому маленькі пташки з жахом тікають від зозулі, а вона тим часом знаходить їхні гнізда й відкладає туди яйця. Свого власного гнізда зозулі не мостять.

 Самка зозулі за літо відкладає до 20 і навіть більше яєць і підкладає їх у гнізда вільшанок, плисок, очеретянок та інших дрібних пташок.

 Зозулі поширені і в Європі, і в Азії. В Україні вони є скрізь. Зозулі – птахи перелітні. На території України з’являються досить  пізно, коли повністю зазеленіють дерева.

 Живляться зозулі комахами, серед яких багато шкідливої гусені. Знищуючи у великій кількості шкідників лісу, зозулі приносять велику користь. Їх треба охороняти як цінних птахів. (З підручн.) (132 сл.)

 

 Завдання.

 1. Пояснити лексичне значення слова силует (контур).

 2. Скласти план  (о р і є н т о в н и й : 1. Розмір зозулі, її забарвлення. 2. Чому маленькі пташки тікають від зозулі. 3. Де відкладає зозуля яйця. 4. Де поширені зозулі. 5. Чим зозулі живляться. 6. Треба оберігати корисного птаха).

 3. Зробити усний детальний переказ.

 

 

СОСНА

 

 Сосна – хвойне, вічнозелене дерево, що належить до цінних порід. Сосна невибаглива до грунту,  росте на сипучих пісках, мохових болотах, у горах, у долинах.

 Доживає сосна до трьохсот років. Вік дорослої сосни визначають за річними кільцями на зрізі пенька.

 Сосна належить до лікарських рослин. Повітря в соснових лісах корисне для хворих на легені. Сосна виділяє особливі речовини, які вбивають шкідливі бактерії. Саме тому в сосняках будують санаторії. З однорічної хвої виготовляють корисний вітамінний напій.

 Сосна прикрашає наші ліси. А ще  вона корисна тим, що дає досить цінну деревину. Стільці, столи, рами вікон, двері, підлогу – все це можна виготовити із соснової деревини. (З підручн.) (107 сл.)

 

 Завдання.

 1. Пояснити лексичне значення слів бактерії (мікроскопічні одноклітинні організми, деякі з них є збудниками хвороб), вітаміни (життєво необхідні для організму людини й тварини органічні сполуки).

 2. Дібрати синоніми до слів: невибагливий (невимогливий, скромний), хвоя  (глиця).

 3. Записати в чернетках: порода дерев, річні кільця, зріз пенька, хворі на легені, особливі речовини, бактерії, вітамінний напій, однорічна хвоя, санаторій.

 4. Скласти план  (о р і є н т о в н и й : 1. Сосна невибаглива до ґрунту. 2. Вік сосни. 3. Лікарські властивості дерева. 4. Сосна – цінна деревина).

 5. Зробити усний детальний переказ.

 

 

ВІЙСЬКОВИЙ ОДЯГ  НАШИХ ПРЕДКІВ

 

 Захисне спорядження воїни Київської Русі одягали безпосередньо перед боєм.

 Голову руського воїна оберігав від ударів шолом конічної форми. Він складався з чотирьох частин і завершувався втулкою для султана. У ХІІ – ХІІІ ст. поширились шоломи куполоподібної форми. Їх назвали шишками. Шоломи доповнювалися наносниками, напівмасками або масками.

 Тіло воїна захищала кольчуга. На виготовлення однієї кольчуги витрачали 600 м залізного дроту. Дріт розрубувався на 20 тис. кілець. Кільця зварювали між собою. Середня вага кольчуги – 7 кг.

 Між   боями   захисне  спорядження   здебільшого   знаходилось в обозі. (З підручн.) (85 сл.)

 

 Завдання.

 1. Пояснити лексичне значення слів: конічний, куполоподібний, втулка, султан (оздоба з пучка пір’я або кінського волосу), обоз (транспортні засоби у війську, призначені для перевезення боєприпасів, продовольства та ін. ).

 2. Скласти план тексту (о р і є н т о в н и й : 1. Спорядження одягали перед боєм. 2. Шолом конічної форми. 3. Поширення шоломів куполоподібної форми. 4. На кольчугу витрачали 20 тис. кілець дроту. 5. Вага кольчуги. 6. Де знаходилось спорядження між боями).

 3. Зробити усний детальний переказ.

 Записати на дошці: Київська Русь, втулка для султана, наносник, напівмаска, 600 м дроту.

 

 

 

ЗАПОРОЗЬКА СІЧ

 

 Запорозька Січ – один із світових феноменів, незвичайне, рідкісне явище в світовій історії.

 Точних даних про час заснування Січі не збереглося. Проте вже в другій половині ХVІ ст. Січ широко відома за межами України.

 Запорозька Січ очолила боротьбу українців проти панування шляхетської Польщі, проти агресії турків і татар. Роль козацтва в житті України була така велика, що в документах ХVІІ – ХVІІІ ст. нашу землю називали «країною козаків».

          Деякі факти життя, побуту, боротьби запорожців не з’ясовані. Вивчення історії Запорозької Січі продовжується.  (За О. Апанович.) (85 сл.)

 

 Завдання.

 1. Пояснити лексичне значення слів: феномен (виняткове, незвичайне, рідкісне явище), агресія (застосування сили).

 2. Скласти план  тексту (о р і є н т о в н и й : 1. Запорозька Січ – один із світових феноменів. 2. Точних даних про час заснування Січі немає. 3. За межами України Січ відома з ХVІ ст. 4. Січ була на чолі боротьби проти панування шляхетської Польщі та агресії турків і татар. 5. Чому Україну називали «країною козаків». 6. Вивчення історії Запорозької Січі продовжується).

 3. Зробити усний детальний переказ.

 

 

ТЕКСТИ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ

З ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗДУМУ

 

ПОКРОВА

 

      Християнське свято  Покрови Святої Богородиці було запроваджене у Візантії.

 Коли підступили до стін міста вороги, Божа Матір зняла зі своєї голови білу хустку й розкинула її над людьми, що зібралися в церкві. Богородиця молилася за їхнє спасіння й урятування від біди. Завдяки цьому чудові Візантія була визволена від загарбників.

 Свято було назване Покровою, бо Діва Марія «покрила» людей своєю хусткою як оберегом.

 Ця легенда припала до душі українцям, тому що століттями наша земля страждала від чужоземних набігів. Божу Матір вважали своєю покровителькою запорожці, тому на Січі свято Покрови щорічно відзначали з великою урочистістю. Від порога Покровської церкви січовики вирушали на захист рідної землі. Сюди ж із подякою за порятунок вони поверталися після походів.

 Ось     чому   свято   Богородиці  Покрови   так   шанують  в    Україні. (За В. Супруненком.) (126 сл.)

 

 Завдання.

 1. Записати на дошці: Богородиця, Божа Матір, Діва Марія, Покрова, покровителька, оберег, Покровська церква, Візантія.

2. Скласти план тексту (о р і є н т о в н и й : 1.Християнське свято Покрови Святої Богородиці. 2. Що сталося у візантійській церкві. 3. Чому свято назвали Покровою. 4. Чому легенда припала до душі українцям.  5. Божа Матір – покровителька січовиків. 6. Шановане в Україні свято.

3. Написати детальний переказ.

 

ХУДОЖНИК АЛІМПІЙ

 

 Алімпій жив у ХІ сторіччі, був  ченцем Печерського монастиря у Києві. Слава про Алімпія розносилася по всій Руській землі, бо він писав пречудові ікони.

 Сьогодні важко встановити, автором яких саме давніх ікон був цей чудовий майстер, бо художники тоді своїх творів не підписували. Та й часу минуло чимало. Ось чому знаємо ми про Алімпія так небагато.

 Однак про художника збереглися десятки легенд. У них оповідається, що творити Алімпію допомагав Божий Ангел, а створені монахом ікони були непідвладні вогню.

 Легенда розповідає, що прийшов якось до художника хворий на проказу. Алімпій узяв пензель, умочив його у фарби й замалював виразки на обличчі нещасного. Потім звелів хворому заснути. На ранок той прокинувся здоровою людиною.

 За свою працю Алімпій ніколи не брав винагороди, тому що був людиною безкорисливою. Ось чому його називали безсеребреником. (З журн.) (128 сл.)

 

 Завдання.

 1. Пояснити лексичне значення слів проказа, виразка.

2. Пояснити написання слів: пречудовий, розноситися, непідвладний, нещасний, безкорисливий, самовідданий.

3. Записати на дошці: Печерський монастир у Києві, Божий Ангел, безсеребреник, ікона.

4. Скласти план  тексту (о р і є н т о в н и й : 1. Алімпій – чернець Печерського монастиря, художник. 2. Чому важко встановити авторство Алімпія. 3. Хто допомагав художнику. 4. Врятування хворого на проказу. 5. Безкорисливість художника.

5. Написати детальний переказ.

 

 

 

ПОЛЯНСЬКИЙ КНЯЗЬ

 

 Його ім’я звучить у назві столиці нашої держави. Відомо про нього вкрай мало.

 Чи справді був засновник Києва князем? Літописець передав нам зміст іншої легенди. У ній розповідається, що Кий був звичайним собі чоловіком, перевозив людей через Дніпро на своєму човні. Та повірити в те, що місто назване ім’ям перевізника, важко, тому що всі міста в той час і пізніше називали іменами правителів.

 Та й сам літописець цю легенду заперечує. Він говорить, що не ходив би Кий до Царгорода, якби був звичайним перевізником. Літописцеві відомо, що Кий брав участь у військовому поході. Ось чому сам автор літопису впевнений, що був Кий князем.

 Літописець розповідає, як Кий об’єднував руські племена, творив могутню державу, здійснював переможні походи в чужі краї.

 Сучасна наука   довела,   що   князь Кий – реальна   історична постать (За М. Слабошпицьким.) (127 сл.)

 

 Завдання.

 1. Пояснити лексичне значення слів літопис, легенда, реальний.

2. Скласти план  (о р і є н т о в н и й : 1. Його ім’я – у назві нашої столиці. 2. Князь чи перевізник? 3. У чому і чому переконаний літописець. 4. Що розказано в літописі про діяльність Кия. 5. Кий – реальна історична постать.

3. Зробити усний детальний переказ.

 

 

МОГИЛА БЕЗЧЕСНА

 

Річка Кінська Вода колись була природним кордоном між землями війська Запорозького і Кримського ханства. Неподалік від річки досі височіє могила Безчесна. Ще її називають Безщасною. І назвали її так недарма.

Повз могилу вела старовинна дорога. Саме нею гнали татари бідолашних полонених. За річкою бранці бачили чужу землю, куди їх вели на глум і на муку. Саме тут нещасні втрачали останню надію на визволення. Ось чому назвали могилу Безщасною.

Легенда розповідає, що в найближчій до могили балці козаки якось улаштували засідку. Тут вони напали на татар, коли ті гнали гурт невільників. Ворогів захопили в полон та загнали в річку. Козацький піп охрестив їх у крижаній воді.

Після цього запорожці відпустили людоловів. Наче вовки, зиркали одне на одного татари. На них чекала вірна смерть, якщо хтось хоч словом прохопиться про завдане їм козаками безчестя. Ось чому назвали ще могилу Безчесною. (Нар. легенда.) (141 сл.)

 

Завдання.

1. Пояснити лексичне значення слів могила (тут: високий насип на місці давнього поховання), балка (яр з пологими схилами).

2. Дібрати синоніми до слів: полонені, глум, зиркати, прохопитися.

3. Записати на дошці: Запорозьке військо Кримське ханство.

4. Скласти план  (о р і є н т о в н и й : 1. Річка Кінська Вода – природний кордон. 2. Дві назви могили. 3. Чому могилу назвали Безщасною. 4. Як пояснюють іншу назву).

5. Зробити усний детальний переказ.

 

 

ЧОМУ СОБАКИ  ВОРОГУЮТЬ ІЗ  КОТАМИ

 

  Собака завжди за котом женеться, а кіт рятується втечею. Причину такої ворожнечі дотепно тлумачить народна легенда.

 Написали якось собаки листа до папи римського. Нести лист треба було через річку. Якби собака сам держав лист у зубах та плив, то лист би забризкався. Тому пси найняли кота, щоб той сидів у собаки на спині й тримав лист. А кота попередили, що розірвуть його, якщо лист намокне.

 Вирушили в дорогу. Собака питає кота, чи не випустив він часом дорогоцінне послання. Кіт мовчить. Пес розгнівався й знову питає. Мочить кіт. Собака розлютився й пообіцяв скинути кота у воду, якщо той не відповість.

 Що було бідоласі робити? Він пояснив, що лист у нього в зубах. Тієї ж миті лист упав у воду і намок.

 Собака розсердився та скинув кота. Насилу той утік.

 Ось чому кіт завжди тікає, а пес за ним женеться (З журн.) (146 сл.)

 

 Завдання.

 1. Дібрати антоніми до слів: тікати, мокрий, гнатися.

2. Скласти план  тексту (о р і є н т о в н и й : 1. Кіт тікає, собака женеться. 2. Лист до папи римського. 3. Навіщо   пси   найняли  кота.  4. Пересторога котові. 5. Розпитування в дорозі. 6. Що було бідоласі робити? 7. Ось чому кіт тікає).

3. Написати детальний переказ.

 

контрольний усний переказ 5 клас

контрольний усний переказ 5 клас

Уроки №19. Тема. Контрольний докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису тварин, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом). Мета: перевірити, як учні вміють передавати зміст почутого, добирати відповідні мовні засоби, визначати стиль і тип мовлення тексту, складати простий план; удосконалювати навички самостійної роботи; розвивати, увагу, пам’ять, логічне мислення; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до всього живого. Тип у р о к і в: уроки перевірки та обліку здобутих знань, умінь і навичок. Перебіг уроків. Ознайом.

5 клас. Переказ № 1 Антова хижа 6. Переказ № 2 Де випадає найбільша кількість опадів? . Переказ № 7 Нарід чи чернь? 159. Переказ № 8 Загадки минулого 161. Переказ № 19 Актуальні проблеми культури усного мовлення спортивних тележурналістів 163. Переказ № 10 Блакитний дощ 166. Переказ № 3 Валерій Лобановський 168.

5 КЛАС Перекази (навчальні та конрольні) за простим планом 1. Художні тексти розповідного характеру з елементами опису тварини для докладного переказу (усно і письмово) Чайка, якої не любили є тут Лісові розбишаки Оверка Благородний Юко Мужня пташина Під орлиними крилами Секрет недовір’я 2. Художні тексти розповідного характеру з елементами опису предмета для докладного переказу (письмово) Рушник Кобзареві Коричневі кульки З доброти і. Добрий вечір!!! Ваш сайт дуже прекрасний!! текст переказу 7 клас- Критикують друзі: корисно чи образливо? 1 Спам. 4 Вероніка • 11:03, 12.10.2014.

Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета. Мета: удосконалити мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й головну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність викладу матеріалу; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз художнього тексту розповідного характеру; докладно відтворювати зміст прочитаного тексту; виховувати дбайливе ставлення до навколишнього світу, повагу до творців корисного і красивого. Обладнання: текст перек.

Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму. Урок 94 Тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами. Урок 95-96. 5 клас. На головну. Предмети. Відкрита онлайн школа. 5 клас. Українська мова. 5 клас ВОШ. Урок 95-96. Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення. Контрольний переказ. Контрольний переказ. Прочитайте текст. Напишіть детальний переказ тексту. СМІЛИВИЙ УЧИНОК. В один із сонячних днів Федір повертався зі школи додому.

Контрольний переказ 5 клас Подробнее. Українська мова 5 клас. Контрольний письмовий твір. Подробнее. Одеська ЗОШ №46 Укр мова 3 клас Письмовий переказ Подробнее. Контрольний стислий переказ 7 клас українська мова Подробнее. § 7 Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета Подробнее. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму. Подробнее. Переказ тексту Подробнее.

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 5 клас>>Українська мова 5 клас>> Контрольний усний докладний переказ тексту-розповіді з елементами роздуму. Богдан Хмельницький — видатний гетьман України В історії України XVII ст. є славне ім’я — Богдан Хмельницький. Він очолив визвольний рух українського народу за волю й свою державу. Календарно-тематичне планування української мови, завдання школяру 5 класу, курси учителю української мови 5 класу Гіпермаркет знань, Українська мова, Українська мова 5 клас Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани-конспекти уроків з української мови 5 класу, книги та підручники згідно каленадарного плануванння української мови 5 класу.

Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру, що включає опис предмета Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати в учнів такі текстотворчі уміння, як уміння визначати тему та головну думку тексту, колективно складати його плану, самостійно добирати адекватні змісту виражальні засоби мови, реалізувати задум (відтворювати прослуханий текст) з урахуванням поєднання різних типів мовлення; уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів; розвивати логічне й образне. мислення, пам’ять, відчуття cлова. Обладнання: текст дял переказу. Хід уроку. І. Повідомлення .

Урок зв»язного мовлення_Докладний усний переказ тексту наукового стилю_5 клас. Скачать материал. библиотека материалов. Добавить в избранное. Урок розвитку зв’язного мовлення в 5 класi. Тема: Поняття про типи мовлення. Докладний усний переказ тексту наукового стилю. Мета: дати учням загальне уявлення про типи мовлення, навчити їх визначати типи мовлення; навчити школярів складати зв’язне висловлювання (переказ) наукового стилю; поліпшувати зміст та мовленнєве оформлення свого переказу. Обладнання: підручник, текст переказу, український віночок. Перебіг уроку. Контрольна робота з української літератури на тему «Тарас Шевченко, Андрій Чайковський» для 7 класу. 24.11.2016. 5638.

Усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму. Мета: □ навчальна: навчити відтворювати зміст прослуханого тексту художнього стилю з елементами роздуму; збагачувати словниковий запас учнів; □ розвивальна: розвивати зв’язне мовлення, аналітико-синтетичні мисленнєві навички, асоціативну уяву; □ виховна: виховувати культуру людських стосунків. Внутрішньопредметні зв’язки: орфоепія, лексикологія. Міжпредметні зв’язки . Конспекти уроків української мови 5 клас Усі уроки української мови та літератури Файли. Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму (5 клас. Українська мова).

Усний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму. Мета: вчити учнів усно переказувати художній текст з елементами роздуму, аналізувати події, учинки, давати їм оцінку, робити певні висновки; розвивати усне мовлення, уміння визначати структуру тексту, складати план, добирати мовні засоби. Очікувані результати: учні вміють докладно усно переказувати текст розповідного характеру, що містить елементи роздуму; розпізнають структурні елементи тексту; визначають тему та основну думку; складають план почутого, добирають мовні засоби. Обладнання: текст для переказу, дидактични.

Тексти для переказів. Скласти усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета. Поширити текст описом дощової хмари. ДОЩ. Скласти усний докладний переказ тексту наукового стилю. Натуральний ряд чисел. Числа від 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … називаються натуральними й утворюють натуральний ряд чисел. Для запису натуральних чисел користуються десятковою системою числення, в основі якої лежать десять знаків — цифр.

5 КЛАС. У 5-му класі програмою передбачено проведения усних та письмових переказів художніх текстів розповідного характе-ру з елементами опису тварин, предметів, роздуму, докладно-го переказу текстів наукового стилю, докладных переказів із творчим продовженням. Учень повинен уміти докладно (усно і письмово) переказу-вати почуті і прочитані тексти художнього й наукового стилів мовлення (обсягом 100—150 слів) за самостійно складеним планом. Докладний переказ. Австралійський ведмедик. Увечері, коли деині клопоти закіичувалися і люди сходи

5 клас. Перекази (навчальні та контрольні) за простим планом. 1. Художні тексти розповідного характеру з елементами опису тварини для докладного переказу (усно і письмово). Чайка, якої не любили. ПЕРЕЙМА Людмила Ярославівна. Збірник переказів з української мови. 5-11 класи. Головний редактор Богдан Будний Редактор Надія Бульчак. Художник Володимир Басалига Комп’ютерна верстка Нелі Домарецької.

Простий план власного висловлювання — це послідовний перелік мікротем висловлювання. Складний план готового тексту — це детальний план змісту твору з розподілом на зачин (вступ), основну частину і кінцівку (висновок), причому основна частина поділяється на підрозділи. ПАМ’ЯТКА «Як скласти план тексту» 1. Уважно прочитати текст. 2. Визначити тему й основну думку тексту. 3. Визначити мікротеми, стисло й чітко їх сформулювати. Це і є пункти плану. 4. Склавши план, перевірити, чи розкриває він зміст усього тексту, чи зв’язані пункти плану за змістом. Завдання: скласти простий план д.

Контрольний переказ тексту (підготовча робота). Мета: удосконалити мовленнєво-мисленнєві вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, послідовність викладу матеріалу, вміння ділити текст на смислові . III.мотивація навчальної діяльності. IV.ознайомлення з темою, метою і завданням уроку. V.Робота над текстом контрольного переказу. 1.Читання тексту вчителем, під час якого п’ятикласники сприймають висловлювання загалом, визначають тему, основну думку. Одного разу Павлик бачив, як Рудий зустрічав свою маму на трамвайній зупинці.

5 клас. Посібник містить тестові тематичні завдання (у двох варіантах) та тексти контрольних диктантів, контрольних переказів, аудіювання, читання мовчки для перевірки рівня знань учнів з української мови у 5 класі. Завдання складено відповідно до чинної програми з української мови для. 5 класу. Для вчителів української мови. 2014 рік. ПЕРЕДМОВА. Посібник призначений для контролю навчальних досягнень учнів 5 класу з української мови. Завдання до тематичних робіт розроблено відповідно до нової програми Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для загальноосвітніх навчальних закладі.

Єрмоленко С.Я. та Сичова В.Т. разом створили підручник «Українська мова», який стане в нагоді учням 5 класів загальноосвітніх закладів. Його рекомендує вчителям МОН України, високу якість книги підтверджує також експертиза НАН. зв’язна мова (мовлення). параграф 67. усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму. завдання 599. Єрмоленко С.Я. та Сичова В.Т. разом створили підручник «Українська мова», який стане в нагоді учням 5 класів загальноосвітніх закладів. Його рекомендує вчителям МОН України, високу якість книги підтверджує також експертиза НАН.

Матеріали конспекту допоможуть сформувати культуру усного і писемного мовлення, розвивати логічне і образне мислення, пам’ять, навчать дітей шанувати і берегти духовну спадщину свого народу. Всі класи 1 клас 10 клас 11 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас Дошкільне виховання. Всі предмети Алгебра Біологія Географія Геометрія Екологія Економіка Зарубіжна література Іноземна мова Інформатика Інший Історія Літературне читання Логопедія Математика Музика Навчання грамоти ОБЖ Образотворче мистецтво Основи здоров’я Правознавство Природознавство Психологія Релігієзнавство Трудове навчання Українська література Українська мова Фізика Фізична культура Хімія Художня культура Я у світі.

Фронтальні види контрольних робіт у 5 класі. Форми контролю 1 семестр 2 семестр. Перевірка мовної теми* 4 4. Письмо: Переказ 1 1. Твір — 1. Правопис: диктант** 1 1. Для перевірки рівня сформованості усного монологічного мовлення проводять усний переказ і твір, письмового монологічного мовлення – письмовий переказ і твір. Обсяг тексту для переказу для учнів 5 класу має становити 100-150 слів, тривалість звучання усного переказу – 3-5 хвилин. Обсяг письмового твору п’ятикласника має становити 0,5 – 1 сторінку. Матеріалом як для усного, так і письмового твору є тема та запропоновані вчителем або дібрані самим учнем допоміжні довідкові матеріали.

Усний докладний переказ тексту розповідного характеру — Українська мова — 5 клас — Методичний каталог

Мета: пояснити особливості будови розповіді, формувати вміння відрізняти розповідь від інших типів мовлення, відтворювати тексти розповідного характеру; формувати загальні текстотворчі вміння; уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів; розвивати логічне й образне мислення, пам’ять, відчуття слова.
Обладнання: текст для переказу.
Хід уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Повідомлення мети і завдань уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу (засвоєння мовленнєвознавчих понять).

* Робота з підручником ст. 78-79
* Робота з підручником. Виконання вправи 134 усно
* Пояснення вчителя.
Розповідь – це висловлювання, у якому йдеться про послідовні дії предмета чи особи або про події, які відбуваються в певній послідовності, одна після одної.
До розповіді можна поставити загальне питання що сталося?
Здебільшого (хоч і не обов’язково) в тексті розповідного характеру є слова, що вказують на послідовність виконання дій (перебігу подій): спочатку, потім, тоді, пізніше, насамкінець, наступного дня і под.
Оскільки в кожному з речень тексту має міститися нова інформація, у кожному реченні можна умовно виділити «відоме» («дане») — слово або словосполучення, що «вбирає» в себе, «повторює» певну інформацію з попереднього речення, та «нове» – слово або словосполучення, яке вміщує інформацію принципово нову, досі невідому.
«Відомим» у реченнях тексту розповідного характеру є назва особи або предмета, а «новим» – назва виконаної дії (або назва події, яка відбулася).

ІV. Виконання вправ на закріплення
*Вправа 135 усно
V. Підготовка до роботи над переказом
* Читання тексту вчителем.
*З’ясування значення вжитих у тексті переказу слів, які перебувають у пасивному словнику учнів.
*Визначення теми і головної думки тексту.
*Визначення стилю тексту. З’ясування покладеного в його основу типу мовлення.
*Колективне складання плану тексту.
*Повторне читання вчителем тексту.
V. Усне переказування учнями тексту за планом.
VІ. Підбиття підсумків уроку.
VІІІ. Домашнє завдання. П. 9 повторити
Ведмідь

Надворі був лютий мороз. Плентався вулицею хлопчик-сирота. Рідні немає, а чужі не пускають… Ходив бідолашний, зазирав у вікна.
Отак доплентався хлопчик до околиці міста. Зайшов у якусь повітку, а там темно, хоч око виколи. Налапав щось волохате. Притулився до теплого собачого хутра та заснув.
А то був не собака, а ведмідь. Його пан держав собі на потіху.
Прокинувся хлопчик уранці, роздивляється ведмедя. Він зроду ведмедів не бачив. Пішов милостині прохати, а ввечері до ведмедя вернувся. Повечеряв тим, що ведмідь не доїв.
Аж зайшов у повітку слуга з ліхтарем. Покликав пана. Хлопчик злякався, охопив ведмедя та як заплаче! А ведмідь став хлопчика голубити, а на пана гарчати.
Зглянувся пан на хлопця, узяв до себе, став годувати і вчити. (За Оленою Пчілкою; 120 сл.)

• Пояснити значення слів повітка (господарське приміщення для утримання свійських тварин, зберігання реманенту та майна; шопа, сарай), околиця, хутро, милостиня.
• Пояснити значення виразів хоч око виколи; держати на потіху.
• Дібрати синоніми до слів плентатися, волохатий, бідолашний, голубити, зглянутися.
• Скласти план (орієнтовний: 1. Плентався вулицею сирота. 2. У повітці на околиці. 3. Притулився до хутра і заснув. 4. То був не собака, а ведмідь. 5. Увечері хлопчик повернувся. 6. Слуга покликав пана. 7. Став ведмідь хлопчика голубити. 8. Пан зглянувся на сироту.)
• *Усно переказати текст за планом.

Автор: Оксана

Урок з української літератури Народні перекази «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожці». (5 клас)

Народні перекази «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожці»

Навчальна мета: ознайомлення з жанром «переказ», з’ясувати його значення для літератури.

Розвивальна мета : розвивати уяву, логічне мислення, культуру зв’язного мовлення, розвивати усне мовлення, вміти вибрати з тексту головне, навички аналізу творів, вміння висловлювати свою думку.

Виховна мета: виховувати інтерес до минулого народу.

Тип уроку: Урок «відкриття нового знання».

Обладнання: ілюстрації до переказів.

Хід уроку

1. Мотивація

А) перевірка домашнього завдання. Літературний диктант

1. В якому краю жила вдова?

2. Скільки дітей було у вдови?

3. Чому захворіла вдова?

4.Чому дочка пішла шукати воду?

 5. Що уособлював Дажбог?

6. Яким уявляли його обличчя?

7. Що приносили у пожертву Дажбогу?

8. Що повинно летіти до Дажбога птицею ясною?

9. З чого утворилися перли?

10. З чого утворилися мушлі?

Б) Бесіда.

— Які персонажі вивчених творів є, на вашу думку, добрими? Чому? Назвіть приклади.

— Які персонажі являються лихими? Чому?

В) «Мозкова атака»

В поданих словах знайти слова ,які належать до поняття «міф», «легенда».

Передача уявлень, переказ про певні події, образні, зрозумілі, найдавніший, яскраві,оповитий казковістю, вид фольклору, вигадана розповідь, про богів, прозова форма.

2. Актуалізація.

Робота з підручником. с. 21

Робота з зошитом.

3. Повідомлення теми та мети уроку

«Продовжить речення»

Ми згадаємо…

Ми познайомимось….

Ми вивчимо…

Ми прочитаємо…

Ми дізнаємося…

Ми знайдемо…

Ми зможемо поміркувати…

4. Опрацювання навчального матеріалу.

4. А) читання переказів.

Б) робота з текстом.

Вибери тільки ті об’єкти , які, за порадою дідуся, могли врятувати білгородців від голоду.

В) Записати словосполучення чи речення , за якими можна розповісти головні події у творі.

1. Печеніги напали на Білгород

2.

3.

4.

5.

Переказ тексту.

4. Б Читання переказу «Прийом у запорожці» по групам.

Робота з текстом

 • Скласти пам’ятку для козака – початківця. Кожну нову постанову починай із дієслова, що виражає наказ ( будь, тренеруй, вивчай)

1.

2.

3.

4.

5.

Переказ тексту.

Бесіда — Які риси характеру перевіряли запорожців новобранців?

 • У чому полягала перевірка?

 • Чому більшість новачків провалювало випробування?

 • Які ще випробування ви б запропонували козакам?

5. Осмислювання .

— Для чого нам потрібно вивчати народні перекази?

6. Рефлексія. Тести

1.  Чому князя Володимира не було в місті?
А Пішов до Новгорода воювати з печенігами;
Б відпочивав за кордоном;
В відвідував царя в Москві;
Г прокладав новий торговельний шлях.
2.  Що вирішило народне віче?
А Напасти на печенігів вночі;
Б послати гінця до князя Володимира;
В здатися печенігам;
Г чекати на допомогу в облозі.
3.  Яку хитрість запропонував старець?
А Нагодувати ворогів отрутою;
Б розкласти по криницях мед та бовтанку, із якої потім зварити кисіль та пригостити ворогів;
В накрити найкращий стіл та задобрити печенігів;
Г розкрити ворогам таємницю Бєлгородського киселю в обмін на припинення облоги.
4.  Як відреагували печеніги?
А Взяли старійшин міста в полон;
Б продовжили облогу;
В не повірили мешканцям міста;
Г здивувалися та зняли облогу.
5.  Яке випробування застосовували запорожці до новачків?
А Веліли зварити кашу;
Б випробовували військову майстерність;
В розпитували про рідних;
Г наказували прибирати в курені.
6.  Що робили козаки, доки новачок проходив випробовування?
А Косили жито в полі;              Б співали славетні пісні;
В вичікували в комишах;          Г тренувалися на свіжому повітрі.
7.  Якщо хлопець не проходив перевірку, що чекало на нього?
А Йому давали ще один шанс;
Б козаки побивали його палками;
В його залишали на Січі як прибиральника;
Г  йому давали коня, грошей та виганяли із Січі.
8. Кому було під силу пройти перевірку?
А Спокійному та врівноваженому хлопцеві;
Б розторопному та кмітливому парубку;
В тому, хто мав знайомих серед козаків;
Г  нікому, тому що випробування були дуже важкими.
9.  Яка винагорода чекала на того, кому вдалося пройти випробування?
А Йому дарували кращого коня;
Б його нагороджували грошима;
В йому дарували почесну шаблю;
Г  козаки приймали його у своє товариство.
10.  Хто такі печеніги?
А Загарбницькі племена;            Б інша назва поляків;
В ті, хто полюбляє печене;         Г ті, хто обпік собі ноги.

Домашнє завдання

ПЕРЕКАЗ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ (5 клас) — Українська мова — Розробки уроків — Каталог статей

5 клас

Тема:    ПЕРЕКАЗ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

Мета:   навчати дітей писати творчі перекази, добирати потрібний матеріал; розвивати зв’язне письмове мовлення п’ятиклас­ників, логічне мислення, спостереження; формувати нави­чки самоосвітньої діяльності учнів; сприяти виробленню в школярів уміння будувати висловлювання з елемента­ми опису предмета; прищеплювати любов до української мови, народної творчості.

 Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення

 Методи і прийоми:  слово вчителя, бесіда,  пошукова діяльність, самостійна робота

 Обладнання: текст переказу, кетяги калини, ілюстрації із зображенням калинового цвіту,калинових кущів восени та взимку, фо­тографії учнів.

                                                                                 

                                                             ПЛАН  УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

ІІІ. Підготовча робота  до творчого переказу.

ІV. Знайомство учнів  з текстом переказу.

V. Самостійна робота

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання.

 

 

                                                     ХІД УРОКУ

 1. Організація класу
 2. Мотивація навчальної діяльності, оголошення теми й очікуваних результатів

Зверніть увагу на слово «творчий»! Від якого слова воно утворило­ся? (Творити)

Ось і ми будемо сьогодні творити. Кожний учень на уроці буде ху­дожником, письменником. Нам треба попрацювати над описом пред­мета.

Який ми будемо описувати предмет, підкаже загадка:

 

У вінку зеленолистім,

У червоному намисті

Видивляється у воду

На свою хорошу вроду.

 

Звичайно, це калина. Сьогодні на уроці ми навчимося писати переказ із творчим завданням: написати переказ тексту розповідного характеру, ввівши в нього опис калини.

 

III. Збір необхідної інформації для написання переказу з творчим завданням. Підготовча робота.

 1. Звіт групи художників
 2. Робота з ілюстративним матеріалом шляхом бесіди

 

 • Що зображено на малюнках?
 •  Порівняйте калинові ягідки, зображені на малюнках, із кетягами калини, принесеними вашою однокласницею.

3. Метод «мікрофон»

Пригадуємо вимоги до опису будь-якого предмета. На що слід звер­нути увагу, описуючи калиновий кущ?

 • Форма ягід.
 • Колір ягід.
 • Як розміщені ягідки на гілочці.
 • В яку пору року вони достигають.
 • Які ягоди на смак.

 

4. Звіт пошукової групи

Учні зачитують підібрані матеріали з художніх творів, у яких подається  опис калини.

 

5. Колективна робота

Бесіда за матеріалом, підібраним пошуковою групою.

 • Якою постає калина серед зимового лісу?
 • Як про це написав у щоденнику  учень?
 • Калина палахкотить весело.
 • Чому ж калина палахкотить?
 • Які  в неї ягідки?
 •  На що схожі?

4. Гра «Збери речення»

Замість ліній учні разом з учителем підбирають потрібні слова й словосполучення, використовуючи свої грона.

 • На  зеленій гілочці, розгалуженій зверху, почіплялися (пурпурові намистинки, кров’янисті кульки, червоні ягідки).
 • Розмістилися вони (купкою, віночком на тоненьких віточках,ніжках)

 

 • Закінчується літо. З кожної гілочки на калині звисають (важкі червоні кетяги, соковиті червоні грона).
 • Навіть коли випаде сніг, вони ще виграють на гілках (яскравими вог­никами, веселими пломінцями).

7. Підбір потрібного лексичного матеріалу методом ґронування

Сьогодні центральним словом на уроці є слово «калина». З почуто­го, побаченого й прочитаного про калину спробуємо скласти своє гроно (асоціативний кущ), яке допоможе в нашій творчій роботі. {Учні само­стійно фіксують стрілочками асоціативні ланцюжки.)

 

Калина                                             Пломінці

Кульки                                             Ягідки

Намистинки                                    Віночок

  Горять                                              Краса
                              КАЛИНА    

                         Червоніють                                      Пурпурові

                         Кров’янисті                                     Україна

                         Палахкотять                                    Солодкі

                         Грона                                               Гіркуваті

 

IV. Знайомство учнів з текстом переказу

1.   Вступне слово вчителя

Про калину складено багато легенд. На попередніх уроках з цими легендами нас  

ознайомила група фольклористів. Для переказу візьмемо легенду «Червона калина».

2.   Виразне читання легенди вчителем

ЧЕРВОНА КАЛИНА

Колись на Україну нападали турки та татари. Усе нищили вони на своєму шляху, а дівчат і хлопців забирали в полон.

Одного разу хотіли забрати в полон першу красуню села. Дівчина почала тікати. І була б утекла, та, на лихо, зачепилася за дерево своїм

червоним намистом. Намисто розірвалося, посипались на землю чер­воні намистинки.

Забрали вороги красуню. А червоні намистинки зійшли, з них вирос­ли прекрасні кущі з червоними ягідками. Назвали їх люди калиною.

З того часу й росте на землі цей чудовий кущ.

3.  Робота над текстом переказу

 • Про що говориться в легенді? Тема твору? {Народ розповідає, як з’яви­лися кущі калини)
 • Чи можна стверджувати, що цей текст — розповідь? Доведіть свою думку.
 • Чому вороги нападали на Україну? Якими були їхні наміри?
 • Що трапилося з дівчиною, коли та тікала від ворогів?
 • Що сталося з червоним намистом?

4.  Робота над описом калинового куща

Робота у творчих групах.

Група 1

    Якою є калина навесні? (Учні усно описують цвітіння калини.)

   Група 2

Де ростуть калинові кущі? Чим є калина для українців?

 Група З

Якою постає калина восени? Відповідаючи, використовуйте піді­браний матеріал.

5..   Колективна робота

Робота над пам’яткою «Як працювати над переказом».

1. Прочитайте, прослухайте уважно текст.

2. Визначте його тему й основну думку.

3. Поділіть текст на частини і дайте їм заголовок.

4. З’ясуйте значення та правопис незрозумілих слів, розстановку розді­лових знаків.

5. Підберіть матеріал для творчого завдання. Продумайте, як його ввес­ти в переказ.

6. Перекажіть текст, дотримуючись плану.

7. Пам’ятайте про вимоги до мовлення.                           

 

6.Повторне ознайомлення з текстом

1. Творче завдання

Написати докладний переказ тексту.

Ввести до тексту опис калини.

2. Колективна робота. Складання плану.

        Орієнтовний план переказу

 1. Ворожий напад.
 2. Втеча дівчини.
 3. Розірване намисто.
 4. Калиновий кущ:

а)де росте калина;

б)форма і колір ягід;

в)як розміщено ягоди на гілочці.

5.   Калина — символ України.

 

V. Самостійна робота   

 Написання переказу з творчим завданням

VІ. Підсумок уроку

1. Колективна робота. Обговорення якості творчої роботи з точки зору

змісту, виконання творчого завдання, мовного оформлення.

2. Відповіді на запитання, що виникли під час роботи над переказо

із творчим завданням.

3. Рецензування та оцінювання робіт однокласниками.

 

   VІІ. Домашнє завдання

         Повторити правила. 

 

 

 

Народні перекази — 5 клас. Українська література. АВРАМЕНКО 2018 рік

Відповіді на завдання (стор. 20 — 21)

1.Твір «Прийом у запорожці» за жанром

Г переказ

2. Чура — це

Б козак

3. Слова А то ще перекипить каша, то прийдуть та битимуть, вражі сини! належать

В першому хлопцеві

4. Чим народні перекази близькі до легенд і в чому полягає між ними різниця?

Народний переказ — це усне оповідання про визначні історичні події та їхніх героїв. За змістом перекази близькі до легенд, проте в них значно менше (а іноді й немає) фантастичних елементів і більше фактичних подій, достовірності. У переказах мораль висловлюються прямо, без алегоричності, властивої легендам.

Легенда — це розповідь казкового чи фантастичного характеру про незвичайну подію або життя й діяльність реальної людини, яку знає й любить народ, або про визначну історичну подію. Це Богдан Хмельницький, Максим Залізняк, Олекса Довбуш, Устим Кармелюк. Цих історичних постатей народ наділив неймовірною силою та відвагою, часто їхні можливості було перебільшено, як у казках. Отже, казковість, фантастичність — яскрава прикмета легенди.

5. Покажіть на карті, де була Запорозька Січ. Що ви знаєте про Хортицю?

Першу велику Січ на поч. 50-х років XVI ст. заснував на острові Мала Хортиця Дмитро Вишневецький. Це була укріплена територія запорізьких козаків.

Від важкого життя селяни втікали на найбільший острів Дніпра, де будували засіки (штучні перешкоди для захисту від ворога).

6. Які якості запорожці перевіряли, даючи завдання приготувати кашу?

Запорожці давали завдання приготувати кашу, щоб перевірити хлопців, чи вони проворні, догадливі та вправні у роботі.

7. Прокоментуйте репліки обох хлопців — кандидатів у запорожці. Як вони їх характеризують?

Хоча перший хлопець і зварив кашу, але з його слів зрозуміло, що він не розторопний, а плаксивий та боязкий. Йому треба дома сидіти при батькові та при матері.

Другий хлопець кмітливий, проворний, здатний постояти за себе. Він гордо носитиме звання козак.

8. У народному переказі «Прийом у запорожці» сказано, що хлопець виходить на могилу й починає гукати. Чому саме на могилу? Яке слово в тексті твору є синонімом до слова могила?

У народному переказі «Прийом у запорожці» розповідається, що хлопець виходить на могилу й починає гукати, щоб його було краще видно та чути. Вона була найвищим місцем у степовій зоні, яка вкрита могилами та козацькою славою. Синонімом до слова могила в тексті є слово курган.

9. Як запорожці випроводжали хлопця, який не пройшов випробування? Як це їх характеризує?

Хлопцеві, який не пройшов випробування, козаки давали коня та грошей на дорогу. Це характеризує запорожців як щедрих та доброзичливих, але вимогливих до новобранців.

10. Чи цінують нині якості, що були властиві запорожцям? Назвіть їх.

У товаристві запорожців понад усе цінувалися сміливість, кмітливість, добре серце і, звичайно ж, почуття гумору, яким було пронизано все життя Січі. Але були речі, до яких козаки ставилися дуже серйозно і ніколи з них не насміхалися: віра і повага до старих.

І в наш час кращі якості козаків-запорожців допомагають залишатися справжніми захисниками рідної землі.

11. Випишіть із тексту твору рідковживані слова й розкрийте їхнє лексичне значення.

Рідковживані слова: нечиста сила — нечистий дух, біс, дідько, сатана, відьма; сії — ці; лучче — краще; се — це; годиться — придатний, звелять — накажуть; вражі сини — вороги; курінь — житло козаків; панове-молодці — форма звертання; уплітати — швидко їсти; тую — ту; споглянуть — глянуть; чуро — козак-зброєносець, уставай — вставай; буть — бути.

12. Прочитайте народний переказ «Прийом у запорожці» за ролями.

— Гляди ж, вари так, щоб і не сира була, щоб і не перекипіла, а ми підемо косити. То ти, як уже буде готова, вийди на такий-то курган і клич нас, а ми ночуємо та і прийдемо.

— От занесла мене нечиста сила між сії запорожці! Лучче б було дома сидіти при батькові та при матері. А то ще перекипить каша, то прийдуть та битимуть, вражі сини! Ой бідна ж моя головонька! Чого мене понесло між сії запорожці!

— Ні, се не наш! Їдь собі к нечистому! Нам таких не треба!

— Гей, панове-молодці! Ідіть кашу їсти! Чорт же вас бери, коли мовчите! Буду я її сам їсти.

— Оце наш!

— Де вас у біса носило, панове? Гукав, гукав, аж горло розболілося; та щоб каша не перекипала, то я почав сам їсти.

— Ну, чуро, уставай! Годі тобі буть хлопцем. Тепер ти — рівний козак.

контрольний переказ 5 клас 1 семестр

Уроки №19. Тема. Контрольний докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису тварин, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом). Мета: перевірити, як учні вміють передавати зміст почутого, добирати відповідні мовні засоби, визначати стиль і тип мовлення тексту, складати простий план; удосконалювати навички самостійної роботи; розвивати, увагу, пам’ять, логічне мислення; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до всього живого. Тип у р о к і в: уроки перевірки та обліку здобутих знань, умінь і навичок. Перебіг уроків. Ознайом.

Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму — СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ — Посібник складений за оновленою програмою відповідно до вимог нової української школи, у планах-конспектах реалізовано знаннєву, діяльнісну та ціннісну складові. Розробки уроків — Українська мова 5 клас IІ семестр — 2018. Синтаксис і пунктуація. Урок 85. Рзм № 18. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення. Урок 97. Звертання. Українська мова. 5 клас. На головну. Предмети. Відкрита онлайн школа. 5 клас. Українська мова. 5 клас ВОШ. Урок 95-96. Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення. Контрольний переказ. Контрольний переказ. Прочитайте текст. Напишіть детальний переказ тексту. СМІЛИВИЙ УЧИНОК. В один із сонячних днів Федір повертався зі школи додому. У нього був радісний настрій. Дорога пролягала через старенький місток.

Тексти для контрольних диктантів (ІІ семестр). І. Одного разу, коли Арсен, як завжди, рибалив біля своєї верби, припустив дощ. Вода в річці зробилася сірою та непривітною. Підсумкова контрольна робота визначає рівень знань, умінь і навичок учнів 5 класу з вивчених тем з української мови за весь рік навчання. Кожен варіант підсумкової контрольної роботи складається із 8 завдань трьох типів, які відрізняються за рівнем складності. У завданнях першого типу (1–5), що відповідають початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів, необхідно зазначити лише одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих, позначивши хрестиком ту літеру в таблиці, якій відповідає правильний варіант.

Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру, що включає опис предмета Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати в учнів такі текстотворчі уміння, як уміння визначати тему та головну думку тексту, колективно складати його плану, самостійно добирати адекватні змісту виражальні засоби мови, реалізувати задум (відтворювати прослуханий текст) з урахуванням поєднання різних типів мовлення; уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів; розвивати логічне й образне. мислення, пам’ять, відчуття cлова. Обладнання: текст дял переказу. Хід уроку. І. Повідомлення .

5 КЛАС Перекази (навчальні та конрольні) за простим планом 1. Художні тексти розповідного характеру з елементами опису тварини для докладного переказу (усно і письмово) Чайка, якої не любили є тут Лісові розбишаки Оверка Благородний Юко Мужня пташина Під орлиними крилами Секрет недовір’я 2. Художні тексти розповідного характеру з елементами опису предмета для докладного переказу (письмово) Рушник Кобзареві Коричневі кульки З доброти і. Перекази (навчальні та контрольні) за простим і складним планом 1. Художні тексти . Той, хто творить звуковий образ Для нарису і навіть більше 10-11 КЛАСИ 1. Тексти.

Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин. Урок 39. Пряма мова. Урок розвитку комунікативних умінь № 10. Аналіз контрольного переказу Помилки в змісті й побудові висловлювання (практично). Читання мовчки текстів різних стилів. Урок 43.

Фронтальні види контрольних робіт у 5 класі. Форми контролю 1 семестр 2 семестр. Перевірка мовної теми* 4 4. Письмо: Переказ 1 1. Твір — 1. Правопис: диктант** 1 1. Аудіювання* — 1. Обсяг тексту для переказу для учнів 5 класу має становити 100-150 слів, тривалість звучання усного переказу – 3-5 хвилин. Обсяг письмового твору п’ятикласника має становити 0,5 – 1 сторінку. Матеріалом як для усного, так і письмового твору є тема та запропоновані вчителем або дібрані самим учнем допоміжні довідкові матеріали. Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань тестового характеру із урахуванням специфіки виучуваного матеріалу.

Тексти для переказів. Скласти усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета. Поширити текст описом дощової хмари. ДОЩ. У десятковій системі числення один і той самий знак має різні значення залежно від місця, де він розміщений. Перша цифра справа в десятковому запису натурального числа називається цифрою першого розряду, друга цифра справа — цифрою другого розряду, третя — цифрою третього розряду. Натуральне число використовується не тільки для лічби предметів, а й для характеристики порядку предметів.

Контрольний переказ тексту (підготовча робота). Мета: удосконалити мовленнєво-мисленнєві вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, послідовність викладу матеріалу, вміння ділити текст на смислові частини, зіставляти план і первинне висловлювання; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму, сприймати текст, розуміти його, письмового відтворювати почуте. Хід уроку. I.Організаційний етап уроку. II.перевірка домашнього завдання. III.мотивація навчал.

Головна » Файли » 5 Клас » Контрольні Роботи 5 Клас. Готуємось до контрольної роботи з читання 5 клас 1 семестр. [ Викачати з сервера (444.7 Kb) ]. 14.12.2014, 18:24. Готуємось до контрольної роботи з читання 5 клас 1 семестр. Form 5 READING (the first term) Variant 1READING. 1 Complete the text with the words from the box. clever, games, name, friendly, cheats, funny, curly, subjects, short, playing. My best friend’s (1) _is Jack. He is my classmate. Jack is (2)_____ and thin.

2. Складіть план. Напишіть докладний переказ тексту. Українська мова 5 клас. Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т. Вислано читачами інтернет-сайту. Календарно-тематичне планування української мови, завдання школяру 5 класу, курси учителю української мови 5 класу Гіпермаркет знань, Українська мова, Українська мова 5 клас Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани-конспекти уроків з української мови 5 класу, книги та підручники згідно каленадарного плануванння української мови 5 класу.

Мета: □ навчальна: виявити та оцінити рівень сформован ості в учнів умінь і навичок письмово докладно відтворювати зміст прослуханого тексту художнього стилю з елементами опису тварин; □ розвивальна: розвивати зв’язне мовлення, аналітико-синтетичні мисленнєві навички, збагачувати словниковий запас; □ виховна: виховувати любов до живої природи.

Підсумкова перевірка у 1 класі передбачає підсумкові контрольні роботи у кінці навчального року (контрольне списування, комбінована контрольна робота з математики та індивідуальна перевірка навички читання вголос і розуміння прочитаного). 5. Підсумкове оцінювання за семестр здійснюється на основі результатів тематичного оцінювання з урахуванням динаміки рівня навчальних досягнень учня/учениці. Підсумкове оцінювання за рік здійснюється на основі семестрових оцінок також з урахуванням динаміки рівня навчальних досягнень учня/учениці. Письмовий переказ рекомендується проводити в 3-4 класах у кінці вивчення теми «Текст».

Переказ як один із найпоширеніших видів мовленнєвої діяльності забезпечує формування комунікативних умінь на основі засвоєння учнями законів мови та її багатих виражальних можливостей, набуття навичок слухати, розуміти, запам’ятовувати почуте, зв’язно висловлювати думки і почуття у логічній послідовності, збагачення словникового запасу, удосконалення граматичних і правописних навичок, формування поваги до нормативного слова. Пропонований збірник — чергова спроба реалізувати окреслену мету, визначену чинною програмою. 5 клас. Перекази (навчальні та контрольні) за простим планом.

Зарубіжна література, 5 клас. Опубликовано: 11:33:54 30-09-2016. Автор: Еремейчук Алла Николаевна. Контрольна робота №1. Фольклор. Казки народів світу. 1 Варіант. Рівень 1. Чому шакал, персонаж казки «Фарбований шакал», потрапив у дім маляра: а) хотів там поживитися; б) рятував життя дитині, на яку накинулись собаки; в) рятував життя від розлючених собак; г) мав намір перефарбувати хутро. Скільки подорожей здійснив Синдбад-мореплавець: а) 2; б) 3; в) 5; г) 7.

Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин. 90. Тренувальні вправи з теми «Групи слів за значенням». □ навчальна: повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати засвоєні в 5 класі знання учнів про основні відомості з синтаксису й пунктуації; удосконалювати пунктуаційні навички п’ятикласників, уміння робити синтаксичний розбір речень, правильно інтонувати їх залежно від мети висловлювання та ускладнювальних компонентів речення

5 клас. І семестр (за підручником У45 О. В. Заболотного, В. В. Заболотного) / Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько, Т. Г. Окуневич, М. В. Чаловська / за ред. Є. П. Голобородько. — Х. : Вид. група «Основа», 2013. — 126, [2] с. — (Серія «Мій конспект»). ISBN 978-617-00-1869-4. Розвиток зв’язного мовлення № 9. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин (усно) 79. Урок № 38. Розвиток зв’язного мовлення № 10. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин (письмово) 81. Урок № 39. Пряма мова.

Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали. підсумкові контрольні роботи за 1 та 2 семестр з укр. мови 5кл. Опубліковано: vovakalynchuk Ср, 2016-12-14 15:52. Контрольні роботи. 0. 1. Виписати рядок, у якому всі слова – іменники. А)Столом, дивний,, пишатися,, сто; Б)Батьківщина, ліс, мати, гнів; В)тихий, веселий, веселитися, калина; 2. Виписати рядок, у якому всі іменники записані правильно.

Орфографические слова для 5-го класса — Словарь

 • извержение

  внезапное появление сильного разряда

 • замечательный

  необычный или эффектный

 • смирение

  отсутствие высокомерия или ложной гордости

 • отличительный

  признака, помогающего идентифицировать человека или вещь

 • подходящее

  предназначен или адаптирован для случая или использования

 • накапливать

  собрать или собрать

 • добровольный

  по собственному желанию или по дизайну

 • календарь

  система хронометража, определяющая деления года

 • положительный

  характеризуется или отображает подтверждение или принятие

 • включение

  действие по изготовлению части чего-либо

 • поведение

  как человек ведет себя по отношению к другим людям

 • заключить

  довести до конца

 • Амазонка

  крупная река Южной Америки

 • посвятить

  полностью отдать конкретному человеку, деятельности или делу

 • оправдывать

  извините, упустите или сделайте поправку на

 • надежный

  можно положиться; последовательный или устойчивый

 • неисправный

  имеющий дефект

 • регистр

  официальная письменная запись имен или событий

 • степень

  определенная идентифицируемая позиция в континууме или ряду

 • убогий

  грязный и захудалый и отталкивающий

 • прикованный

  завладеть вашим вниманием словно заклинанием

 • состряпать

  сделай что-нибудь, смешав

 • радикальный

  намного выше нормы

 • неуклонно

  непрерывно

 • дерзкий

  смело сопротивляться власти или противостоящей силе

 • мандат

  формальное заявление команды сделать что-то

 • По умолчанию

  опция, которая выбирается автоматически

 • выброс

  лицо, проживающее вдали от места работы

 • Диксиленд

  южные штаты, отделившиеся от США в 1861 году

 • сохранять

  хранить в безопасности и защищать от повреждений, утери или уничтожения

 • примитивный

  характеристика более раннего предкового типа

 • вопреки

  точная оппозиция

 • собрать

  создавать путем соединения компонентов или элементов

 • амиго

  друг или товарищ

 • сбившийся в кучу

  скопление или скопление людей

 • принимать

  приказ в силу вышестоящего органа; указ

 • нечестивый

  крайне непочтительное отношение к тому, что считается священным

 • фауна

  весь животный мир в определенном регионе или периоде

 • Флора

  весь растительный мир определенного региона или периода

 • формула

  группа символов, составляющих математическое выражение

 • мандарин

  сорт мандарина

 • любопытство

  состояние, в котором вы хотите узнать больше о чем-то

 • провоцировать

  обеспечивают необходимый стимул для

 • упрек

  мягкий упрек или критика

 • пострадавший

  человек, получивший травму или погибший в результате несчастного случая

 • терпимый

  способный вынести или вынести

 • эмоциональный

  чувств или относящихся к чувствам

 • посещаемость

  акт присутствия на собрании или мероприятии

 • причудливый

  поразительно нестандартный

 • горизонт

  линия, на которой небо и земля встречаются

 • плененный

  наполненный удивлением и восторгом

 • изоляция

  действие по отделению чего-либо от других

 • процветающий

  при удачных финансовых обстоятельствах

 • интеллект

  способность понимать

 • сложность

  качество сложности и сложности

 • предположение

  акт принятия чего-либо как должное

 • коридор

  закрытый проход

 • особый

  уникальный или специфичный для человека или предмета или категории

 • очищение

  акт очистки путем избавления от примесей

 • сатира

  остроумный язык, используемый для передачи оскорблений или презрения

 • расположение

  твоё обычное настроение

 • предложение

  предложение для принятия или отклонения

 • право

  дать права на

 • обновление

  акт о переоформлении

 • напористый

  агрессивно самоуверенный

 • запуганный

  напугал или напугал угрозами

 • вместилище

  контейнер, в который помещают или хранят вещи

 • сконцентрироваться

  сделать плотнее, прочнее или чище

 • оценивать

  оценить характер, качество, способность или значение

 • произносимый

  способный произноситься словами или предложениями

 • царствовать

  королевская власть; владычество монарха

 • эксперимент

  акт проведения контролируемого испытания или расследования

 • заменять

  человек или предмет, который может заменить другого

 • получатель

  человек, которому что-то посылают, дарят или награждают

 • исключение

  экземпляр, не соответствующий правилу

 • лечебный

  стремление или намерение исправить или улучшить

 • одежда

  предмет одежды

 • вилла

  роскошная загородная резиденция с обширной территорией

 • невероятный

  удивительно; необычайно хороший или отличный

 • компресс

  сжать или сжать вместе

 • расходиться

  сдвинуть или раздвинуть

 • практически

  по существу или в действительности, но не фактически

 • запутанный

  скручены в спутанную массу

 • выращивание

  производство продуктов питания путем подготовки земли для выращивания сельскохозяйственных культур

 • алчный

  чрезмерное желание что-то приобрести

 • внутренний

  принадлежащий вещи по самой своей природе

 • несоответствие

  разница между противоречивыми фактами, утверждениями или мнениями

 • объяснение

  сделать что-то понятным

 • пропитание

  средство выживания

 • удовлетворительный

  дающий удовлетворение

 • уничтожить

  полностью удалить из памяти или распознавания

 • огромный

  необычно большие по размеру или количеству, степени или масштабу

 • подозрение

  такое впечатление, что что-то может быть

 • свирепый

  отмечен крайней и жестокой энергией

 • транскрипция

  нечто написанное, скопированное с одного носителя на другой

 • соглашение

  акт официального собрания

 • сложный

  , имеющий много сложно расположенных элементов; разработать

 • невозможный

  не может произойти или быть выполнено или обработано

 • честолюбивый

  сильное желание успеха или достижения

 • расположение

  твоё обычное настроение

 • ложный

  , содержащий или основанный на неправильном рассуждении

 • лаванда

  ароматный кустарник с обычно розовато-лиловыми или голубыми цветами

 • доброжелательный

  проявление или мотивация сочувствия и понимания

 • демократия

  политическая система, при которой власть принадлежит группе граждан

 • олицетворение

  приписывание человеческих характеристик абстрактным идеям

 • Словарь для 8-го класса — Бесплатный список слов для печати

  Этот словарь для восьмого класса был составлен на основе анализа сложных слов, встречающихся в книгах для чтения и других книгах, обычно изучаемых в восьмом классе.Затем эти слова были проанализированы, чтобы увидеть, как часто они встречаются в государственных тестах по английскому языку, проводимых в восьмом, девятом и десятом классах. Этот список словарных слов является бесплатным и его можно распечатать, но он также доступен в нашей программе систематического развития словарного запаса, The Word Up Project, которая, как было доказано, повышает баллы. Вы также можете просмотреть списки слов других уровней проекта Word Up.

  Получите рабочие листы для печати, чтобы преподавать словарный запас в 8-м классе прямо сейчас!

  Абет
  аккорд
  адепт
  адвокат
  проворный
  выделить
  в стороне
  не так
  аналогия
  анархия
  выходки
  задержать
  пылкий
  артикул
  нападение
  ассимилировать
  зверство
  атрибут
  дерзкий
  дополнение
  авторитет
  использовать
  заядлый
  криво

  Балми
  стеб
  бартер
  доброкачественный
  странно
  пресыщенный
  золотое дно
  обильный

  Тайник
  вместительный
  подпись
  наказать
  цитадель
  цитировать
  одетый
  уточнить
  почтить память
  компонент
  концепт
  конфисковать
  знаток
  добросовестный
  консерватор
  заразный
  обычный
  передать
  решающий
  крестовый поход
  кульминация

  Обман
  расшифровать
  указ
  дефейс
  дефект
  сожалеть
  развернуть
  воздержаться
  заброшенный
  сдерживать
  диалект
  ужасный
  различать
  презрение
  недовольный
  отправка
  расположение
  доктрина
  даб
  прочный

  Эксцентрик
  элита
  эмбарго
  посадить
  посягать
  попытка
  улучшить
  загадка
  эпоха
  эпоха
  насыщенный событиями
  развиваться
  исключительный
  выдержка
  мучительно
  пример
  экзотика

  Облегчить
  заблуждение
  привередливый
  возможно
  отгораживать
  хорек
  чутье
  взволнованный
  предчувствие
  неустойка
  грозный
  укрепить
  фостер

  Гонт
  осторожно
  перенасыщение
  захват
  ощупывать
  доверчивый

  Хаггард
  гавань
  наследие
  помеха
  наведите
  гуманный

  императив
  открытие
  благовония
  равнодушный
  бесконечный
  привить
  институт
  вмешаться
  замысловатый
  изобретательный
  инвентарь
  вспыльчивый

  Юрисдикция

  томный
  легендарный
  либерал
  лол
  прибыльный
  светящийся

  Мемуары
  наемник
  вид
  тысячелетие
  свернуть
  изменить
  муза
  сбор

  Натиск
  богато украшенный
  овации
  открытый

  Пан
  панорама
  перспектива
  явление
  пионер
  содержательный
  поворотный
  правдоподобно
  грабить
  пористый
  нелепо
  директор
  вундеркинд
  опытный
  глубокий
  псевдоним
  острый

  Ранкл
  рациональный
  упрек
  прием
  обращение
  повторяться
  отказаться
  известность
  доход
  щебень
  улица

  Сейдж
  успокоительное
  безмятежный
  рабский
  скоба
  гладкий
  спонтанно
  спорадический
  выносливость
  стойка
  скоба
  срок
  резкий
  возвышенный
  спадать
  поддаться
  превзойти
  восприимчивый
  душно

  утомительно
  группа
  тема
  тирада
  тракт
  переход
  трепет
  бурный
  магнат

  Ultimate
  неуклюжий

  наоборот
  ви
  поносить
  прожорливый

  Заработная плата
  спорить

  Получите печатные рабочие листы для изучения словарного запаса в 8-м классе прямо сейчас!

  академических словарных слов для 8-х классов

  Эти академические словарные слова для восьмиклассников широко используются по многим предметам.Вашему ребенку важно знать эти слова, чтобы лучше понимать чтение и уроки в классе. А знание этих слов достаточно хорошо, чтобы использовать их в письме и презентациях, добавит точности и красноречия в работу вашего ребенка. Распечатайте этот список, любезно предоставленный Центральным школьным округом Гайд-парка в Нью-Йорке, и разместите его там, где ваш ребенок будет видеть его каждый день. Эти слова не только помогут вашему ребенку преуспеть сейчас, но и являются типами слов, которые появятся на SAT и ACT.

  + 1
  гнушающихся конструкции точных
  абразив контраста предсказания
  альтернатива подтверждает распространен
  неоднозначных изображает процедуры
  сгодится Выведите глубоко
  анархия презренного владелец
  анонимная подавленных благоразумно
  антологии Elapse псевдоним
  апатии Отправляйтесь цитата
  Задержка ACOMPAPT REBEL ASSIMILATE Endeavor REBUFF
  Успенция Доказательства Упрек
  дерзких Вызывание RECUR
  авторитет выполнимо упругих
  Avid фокус ответ
  запрет формула ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ
  воюющие поколение значительных
  Bisect отвратительных подобны
  странно неминуемый симулировать
  бойкот IMPEL одновременных
  способных обязательно источника
  Причина Entertaint Consic
  Охарактеризом Напросить Спонтантом
  Chronological Surmise Surmise
  Commence Modify теории
  принуждает мятеж тирады
  кратких повествуют универсального
  заключить новичок Validate
  конфисковать устаревшие переменных
  гипотеза оппозиция добросовестного
  погибает подряд перспективы
  соответствует убедителен вдохновит
  плагиат
   

  См. также списки академической лексики для 6-го, 7-го, 9-го и 10-го классов.

  Поделиться на Pinterest

  Обновлено: 17 декабря 2019 г.

  Средняя школа Томаса Джефферсона в Вирджинии упрекается в расовой дискриминации

  В конце прошлой недели федеральный судья вынес решение против школьного совета округа Фэрфакс, штат Вирджиния. Судья установил, что организация дискриминировала азиатских студентов, когда изменила процесс приема в очень избирательную среднюю школу Томаса Джефферсона (TJ), государственное учреждение, специализирующееся на науке и технологиях.Это решение является победой тех, кто выступает против использования расы при приеме в школу. Но более мелкие детали дела подчеркивают трудный путь, который предстоит пройти противникам позитивных действий.

  TJ расположен в округе Фэрфакс, но также открыт для студентов из нескольких близлежащих округов. За пять лет, предшествовавших изменению приема, азиатские студенты составляли от 65 до 73 процентов поступивших в TJ; этот показатель упал до 54 процентов с новыми правилами для класса 2025 года.Это не было побочным эффектом изменения политики, сделанного по нерасовым причинам — политики намеренно преследовали цель достижения другого расового баланса, более соответствующего общему населению области, из которой происходит TJ.

  С юридической точки зрения решение судьи краткое и прямое. В то время как текущий прецедент Верховного суда допускает открытое рассмотрение расы при поступлении в колледж, правила для более низкого образования немного строже и более прочно укоренены в правилах расовой дискриминации со стороны государственных органов в других областях.Когда правительство использует расовую категоризацию, применяется «строгий контроль»: правительство должно показать, что политика продвигает «убедительные» интересы и «узко приспособлена» для достижения своей цели. Расовый баланс сам по себе не считается непреодолимым интересом, хотя у школ есть свобода действий для улучшения «доступа» для недостаточно представленных групп меньшинств, как подчеркнул школьный совет в своем ответе на иск.

  Новая политика TJ не использует расу напрямую как фактор при приеме, как это делают многие колледжи.Но, к счастью для истцов, процесс, лежащий в основе этой политики, был явно пронизан стремлением к грубому расовому балансу. Политики даже не стеснялись этого, и это решение представляет собой своего рода сборник лучших хитов. Они сетовали на то, что прием TJ не «отражал расовый состав» всего школьного округа, например, и, опасаясь вмешательства правительства штата, предполагал «разговоры» о том, что штат может потребовать, чтобы такие школы, как TJ, соответствовали «5 процентам». разнообразия в своих местных школьных округах.

  Такие комментарии показывают намерение политики, которая работала в ущерб азиатским студентам, единственной расовой группе, представленной в TJ. Поразительно, однако, что, аргументируя свою позицию, школьный совет заявил, что на самом деле не считалось «разрозненным влиянием» на то, что доля азиатов в школе упала на 10–20 процентных пунктов после вступления в силу новой политики, потому что Азиаты по-прежнему были перепредставлены по сравнению с их долей в пуле заявителей. И как указал профессор права Илья Сомин (жена которого фигурировала в иске), ряд крайне неприятных комментариев даже не попал в решение судьи:

  Нет.. . упомяните доказательства того, что некоторые лица, принимающие решения, также были мотивированы предвзятым отношением к азиатско-американским студентам, например, заявления о том, что слишком большое их количество нанесет ущерб «культуре» TJ, негативные стереотипы об азиатско-американских родителях и учениках, а также гневные заявления депутата штата Марка Кима. о «неэтичных способах» азиатско-американских родителей «подталкивать своих детей к [TJ]», когда эти родители «даже не собираются оставаться в Америке», а вместо этого «используют [TJ], чтобы поступить в школы Лиги плюща, а затем вернуться на родину.Мнения Кима имеют значение, потому что, как установил [судья], на школьных чиновников округа Фэрфакс отчасти повлияло давление со стороны правительства штата.

  Предполагая, что это решение выдержит апелляционный процесс — а с учетом того, как выглядит Верховный суд, мало оснований думать, что этого не произойдет, — это служит предупреждением политикам не создавать открыто расовый состав избирательных школ.

  Но ключевое слово — «открыто». В то время как старая и новая политика создавали в TJ разные расовые составы, ни то, ни другое по своей сути не вызывало подозрений.Чтобы немного упростить, старая политика сортировала абитуриентов по их среднему баллу и результатам тестов, а затем выделяла места подходящим учащимся посредством более целостного процесса, который включал, например, рекомендации учителей и письменные задания. Новая политика отменяет требование стандартизированного теста, повышает минимальный средний балл, в большей степени опирается на целостный анализ и гарантирует прием не менее 1,5% восьмиклассников каждой средней школы. Школьный совет мог бы перейти от старой политики к новой или к чему-то близкому к ней, не оставляя такого очевидного бумажного следа, доказывающего, что расовый баланс был целью — или что раса вообще была фактором.

  В будущем судьям придется проводить линии, но они не могут остановить каждое изменение политики, которое меняет расовый баланс в школе. Суды не собираются говорить школам, что они должны отбирать учащихся, главным образом, на основе результатов тестов, или что они должны продолжать делать это постоянно после того, как они начнут, или что они должны исключить любое использование субъективных показателей, или что они не могут точка приема учащихся из школ, обслуживающих бедные районы.

  Руководствуясь аналогичными мотивами, школьные советы теперь обязаны хранить молчание о расе в общественных местах.Учитывая большие расовые различия в стандартизированных тестах, одним из очевидных шагов является сокращение использования стандартизированных тестов, где это возможно, по любому количеству якобы нерасовых признаков.

  И с учетом того, что Верховный суд должен взвесить позитивные действия на уровне колледжей, стоит отметить, что будет разворачиваться тот же процесс. Суд, опираясь на сочетание конституционной доктрины и федерального закона о борьбе с дискриминацией, скорее всего, сократит или запретит открытое использование расы в качестве фактора при приеме как в государственные, так и в частные школы, получающие федеральное финансирование (а таких большинство). .Но он не собирается писать для них правила приема в школы. Пока школы сохраняют контроль, они будут находить способы дискриминации по признаку расы — либо путем изменения общей политики «расово нейтральным» способом, который приводит к желаемому демографическому результату, либо путем предоставления сотрудникам приемной комиссии права по своему усмотрению производить этот результат. через сумму многих мелких решений.

  Расовая дискриминация в сфере образования находится под угрозой с юридической точки зрения, и запрет на открытое использование расы при приеме в школу сам по себе станет победой.Но запрет открытого использования расы сильно отличается от запрета фактического использования расы .

  Роберт Вербрюгген — научный сотрудник Манхэттенского института.

  City Journal — это публикация Манхэттенского института политических исследований (MI), ведущего аналитического центра свободного рынка. Вы заинтересованы в поддержке журнала? Как некоммерческая организация 501(c)(3), пожертвования в поддержку MI и City Journal полностью не облагаются налогом в соответствии с законом (EIN № 13-2912529).ПОЖЕРТВОВАТЬ

  После упрека служители говорят, что детские сады, школы должны оставаться открытыми после 13:00.

  Кабинет министров в четверг отменил планы закрытия детских садов и школ в 13:00. каждый день предстоящей национальной блокировки и позволит им работать в обычном режиме.

  Детские сады, 1-4 и 11-12 классы во время карантина будут учиться в обычном режиме, а 5-10 классы будут учиться дистанционно.

  Правительство подверглось оклеветеванию после того, как объявило, что очные занятия будут заканчиваться раньше, чем обычно во время блокировки, а разгневанные родители заявили, что это не позволит им работать достаточное количество часов.

  Критика плана усилилась после сообщений о том, что для ограничения нет эпидемиологического обоснования. Скорее, это было сделано просто для того, чтобы «создать ощущение изоляции» среди широкой публики, а не как обычно.

  В заявлении министерства здравоохранения в четверг днем ​​говорится, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр образования Йоав Галлант и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн решили разрешить занятиям в обычном режиме.

  Получить The Times of Israel’s Daily Edition по электронной почте и никогда не пропустите наши главные новости

  Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями

  Школы были полностью закрыты во время двух предыдущих блокировок.

  Министр образования Йоав Галлант посещает школьников в первый день учебного года в Мево-Хороне, 1 сентября 2020 г. (Марк Исраэль Селлем/Pool/AFP)

  До отмены местные власти осудили решение правительства ограничить открытие школ.

  Председатель национального родительского союза Мером Шифф также осудил организацию школы.

  «В очередной раз приняты истерические решения, и безосновательно бросают целые ученики 5-10 классов, которые… просто хотят учиться.Компромисс, достигнутый сегодня вечером, жалок и совершенно не связан с ситуацией на местах», — сказал Шифф.

  Открытие школ в мае и сентябре рассматривалось как одна из причин широкомасштабной вспышки вируса по всей стране.

  Новая блокировка, направленная на сдерживание повторного всплеска случаев заболевания COVID-19, начнется в воскресенье в 17:00. и длится не менее двух недель. Ограничения будут продлены еще на две недели, если уровень заболеваемости не снизится значительно.Высокопоставленные чиновники здравоохранения дали понять, что продление вероятно.

  Правила запрещают израильтянам входить в дом другого человека, за исключением ближайших членов семьи; ограничить передвижение на расстояние до 1 километра от дома, за исключением случаев, например, для прививок; закрыть торговлю, досуг и развлечения; ограничить общественный транспорт до 50 процентов вместимости; и ограничить рабочие места, которые не имеют дело с клиентами лицом к лицу, до 50% вместимости.

  Два предыдущих карантина в Израиле, в апреле и сентябре, позволили снизить количество инфицированных, но заболеваемость снова резко возросла, когда карантин был отменен.

  Израильтяне делают покупки в торговом центре Mamilla Mall в Иерусалиме, 24 декабря 2020 г. (Йонатан Синдел/Flash90)

  Объявление о блокировке было сделано, когда число новых коронавирусных инфекций выросло до более чем 3000 случаев в день в течение последних нескольких дней, а также по мере роста опасений по поводу нового, более заразного варианта вируса. В среду Эдельштейн сообщил, что новый вариант был обнаружен в четырех случаях в стране.

  Трое из заболевших были людьми, недавно вернувшимися из Великобритании и проживавшими в государственных изоляторах для больных коронавирусом.Четвертой была женщина из Бней-Брака, сообщил новостной сайт Ynet в четверг.

  Бней-Брак, ультраортодоксальный пригород Тель-Авива, стал одним из наиболее пострадавших от вируса районов Израиля.

  «Женщина живет в очень многолюдном районе, поэтому вполне вероятно, что мутация распространилась», — цитирует Ynet источник.

  В отчетах

  в четверг также говорилось, что около 40 израильтян опасались того, что они являются носителями нового штамма коронавируса, возникшего в Великобритании, а лаборатория Министерства здравоохранения получила генетические результаты, которые отличались от тех, которые наблюдались при нормальном варианте.

  Карантин наступает через несколько дней после того, как Израиль начал свою кампанию по вакцинации, делая прививки медицинскому персоналу с воскресенья и израильтянам старше 60 лет с понедельника. По состоянию на вечер среды первую дозу получили 140 000 израильтян. Больницы должны были присоединиться к усилиям на следующей неделе, наращивая кампанию, а премьер-министр и представители здравоохранения заявили, что Израиль стремится стать первой страной в мире, достигшей коллективного иммунитета против COVID-19.

  Вы цените The Times of Israel?

  Если да, то у нас есть запрос.

  Каждый день наши журналисты стараются держать вас в курсе самых важных событий, заслуживающих вашего внимания. Миллионы людей полагаются на ToI для быстрого, честного и бесплатного освещения Израиля и еврейского мира.

  Мы заботимся об Израиле и знаем, что вы тоже. Итак, сегодня у нас есть просьба: выразите свою признательность за нашу работу, присоединившись к Сообществу The Times of Israel, эксклюзивной группе для таких читателей, как вы, которые ценят и поддерживают нашу работу финансово.

  Да, я дам Да, я дам Уже участник? Войдите, чтобы не видеть это

  Вы преданный читатель

  Мы очень рады, что за последний месяц вы прочитали статей X Times of Israel .

  Вот почему десять лет назад мы запустили Times of Israel, чтобы предоставить таким проницательным читателям, как вы, обязательные к прочтению статьи об Израиле и еврейском мире.

  Теперь у нас есть запрос. В отличие от других новостных агентств, мы не установили платный доступ. Но поскольку журналистика, которой мы занимаемся, обходится дорого, мы приглашаем читателей, для которых The Times of Israel стала важной, поддержать нашу работу, присоединившись к сообществу The Times of Israel.

  Всего за 6 долларов в месяц вы можете поддержать нашу качественную журналистику, наслаждаясь The Times of Israel БЕЗ РЕКЛАМЫ , а также получая доступ к эксклюзивному контенту , доступному только членам сообщества Times of Israel.

  Спасибо,
  Дэвид Горовиц, главный редактор The Times of Israel

  Присоединяйтесь к нашему сообществу Присоединяйтесь к нашему сообществу Уже участник? Войдите, чтобы не видеть это

  Дом жестокого упрека

   

  Дом жестокого упрека

  на

  Джошуа Г. Адэр

  Боже мой! Иметь собственную комнату с настоящим камином, книгами, чаем и компанией, без звонков к обеду и отвлекающих факторов и иметь немного времени, чтобы что-нибудь сделать! Это прекрасное видение и, безусловно, стоит некоторых рисков.

  — Вирджиния Вулф
  Собственная комната

  Моя мать прямо или косвенно научила меня всему, что я знаю о доме. Как место ее становления, так и ее (частичной) гибели, я всегда знал, что это чреватое пространство, но в конечном итоге оно играет глубокую роль в нашей жизни. В то время как другие дети мечтали о грузовиках и мотоциклах или о приключениях на своих велосипедах, я фантазировал о старых домах и антиквариате, которым я их наполню.Хотя мы были бедны, а мама была измучена бременем домашних обязанностей, больше напоминавшим бремя ее матери в 1940-х — несмотря на то, что это были 1980-е, — она неустанно трудилась, чтобы создать теплое, гостеприимное пространство для всех нас. Дом имел для нее огромное значение, как и до сих пор, и она нашла родственную душу в своем взбалмошном среднем ребенке, который любил красить изделия из дерева и переставлять мебель задолго до окончания начальной школы. Я часами после школы смотрел повторы «Деревенщины из Беверли» и «Большой долины» не потому, что мне нравились сюжетные линии или персонажи, а потому, что я страстно желал домов и мебели, которые они изображали.Как и моя бабушка по материнской линии, я мечтала о масляной лампе в стиле «Унесенных ветром» и красивых драпировках, висящих на кольцах, которые я могла бы закрывать каждый вечер.

  По любым меркам я был необычным. Я нигде не вписываюсь, кроме дома, который создала мама. Даже это убежище было не совсем безопасным, потому что моему старшему брату не нравилась идея странного брата и сестры, а мой отец точно олицетворял далекого папу. Мама остро осознавала эти трудности и лелеяла мои интересы, несмотря на конфликты, которые они вызывали; она также была настроена на свои собственные недостатки как женщина, вышедшая замуж за ребенка-мужчину.Хотя мой отец всегда очень много работал, чтобы поддерживать нас финансово, это был его единственный вклад как отца и мужа. Он предпочел работать по четырнадцать часов в день вместо того, чтобы вернуться домой и разделить обязанности; он ожидал, что моя мать будет заботиться о нем, как о своих детях. Это означало, что она разложила его одежду; приготовил и подал ему еду; управлял всеми аспектами домашнего хозяйства. Она имела наглость требовать отпуска после двадцати одного года брака и пятнадцати лет материнства. Ее отец в первое утро в отъезде карабкался за мной, требуя знать, где мама держала его нижнее белье.Он был таким беспомощным. В пространстве, которое я обожал, потому что оно означало безопасность, творчество и красоту, я рано обнаружил, что маму эксплуатируют, и что ее брак с моим отцом является примером того, что мои профессора позже порицали.

  Мне пришлось столкнуться с серьезными трудностями, когда мне пришлось столкнуться с глубоким пренебрежением моих наставников — от бакалавриата до докторантуры — ко всему домашнему. В то время как я разделял их отвращение к договоренностям, как и мои родители, я не понимал (и не понимаю), почему утешение дома должно быть разрушено, чтобы достичь равенства.Я никогда не считал домашнее хозяйство «отдельной сферой», как нас могли бы убедить викторианцы, и не представлял его аполитичным или бесправным пространством. Я знаю, что это может быть; Я также знаю, что так было исторически. Для некоторых, возможно даже для многих, это место угнетения и серьезной несправедливости. Я не хочу сбрасывать со счетов эти реалии, но я также предпочитаю не слишком углубляться в эти важные вопросы. Скорее, я хочу сосредоточиться на том, как дом для меня и многих женщин в моей семье функционирует как пространство сопротивления, как убежище, предназначенное для воспитания стойкости и передышки.В конце концов, я мог бы легко сослаться на рабочее место как на такое же проблемное пространство со всем его сексизмом, гомофобией, расизмом и другими формами дискриминации, насилия и несправедливости, но, похоже, оно никогда не получает того же купороса, что и дома, и комфорта, которые есть в домах. мы, ищущие там убежища, наслаждаемся.

  До того, как я ушел из дома в восемнадцать лет, моя школьная жизнь была невероятно трудной. Проще говоря, быть собой было небезопасно: я был странным ребенком, выросшим среди кукурузных полей Иллинойса и мальчишек, чья основная помощь в жизни заключалась в игре в футбол и попытках уничтожить меня.Я часто становился объектом физического и словесного насилия, и без дома, созданного моей матерью, я сомневаюсь, что выжил бы. Когда я учился в колледже, мои дела ухудшились, поскольку я жил в общежитии, и мне не потребовалось много времени, чтобы создать кокон в своей комнате, где я мог уединиться от мира, который в значительной степени презирал мое отличие. Моя мать помогала и подстрекала меня в этом физическом — хотя и не эмоциональном или интеллектуальном — ретрите, как могла. Хотя она не была странной, она чувствовала себя отчужденной от окружающего мира, и в результате она настояла на том, чтобы жить в пространстве собственного дизайна, которое она считала поддерживающим и питающим, потому что благодаря тщательному хранению и обновлению оно умело отражало ее собственную эстетику. и чувство комфорта.Никто из нас не мог контролировать реакцию мира на нас, но мы владели пространством, в котором проводили большую часть времени. По мере того, как я все больше осознавала несправедливость требований к рабочей силе в нашем доме, я также старалась уменьшить это бремя и побуждала ее сказать моему отцу, чтобы он отвалил, и иногда она это делала. Хотя она еще не достигла того уровня освобождения, которого я желал бы для нее, она обладает силой и испытывает сильное чувство удовлетворения жизнью, которую создала для себя в этом доме.

  Заявить права на пространство, а затем спроектировать его так, чтобы оно отражало собственные чувства, желания и этику, — это всегда политический акт; физическое удаление дома от общественной арены не уменьшает его влияния как агента протеста. Дом для тех, кому он важен, становится образцом благополучной жизни и требованием легитимности, а также правом устраивать собственное существование — по крайней мере, так я это вижу. Мама может предложить чуть менее политический взгляд на ситуацию, но она также скажет вам, что ее дом — это ребенок, которому она уделяет больше всего внимания.Я принял эту модель и расширил ее как взрослый, который чаще всего приглашает мир в свой дом, а не спешит ему навстречу. Хотя технически это частный дом, он часто работает как общественное пространство, как из-за близости к бульвару, на котором мы живем, и из-за множества окон, так и потому, что мы активная, помолвленная квир-пара, которая часто использует его для обслуживания. как сцену нашей жизни. Хотя я часто подражаю Марте Стюарт — по своему выбору, а не по долгу службы, — я по-прежнему осознаю разницу в силе, обусловленную полом, когда я занимаюсь домашним хозяйством, а не когда это делает моя мать; Я также прекрасно осознаю, что намеренно выбрал эту роль, чтобы проявлять силу и влияние в тех сферах, где я живу.

  Хотя во взрослой жизни я всегда был какой-то версией этого человека, за последние несколько лет моя привязанность к дому усилилась. Мой партнер и я купили наш 1925 Craftsman, который был долгосрочной арендой в колледже, в 2015 году, когда термин «верхний ремонт» едва его описывал. Он расположен на фешенебельной улице нашего небольшого университетского городка, но в одном из наименее стильных его кварталов; он пользовался репутацией места сбора рвоты студентов после вечеринки, остатки которой я стер со стен, чтобы перекрасить.С верной точки зрения мы те облагораживающие, украшающие, озеленяющие, стереотипные педики: вскоре после того, как семья, продавшая нам недвижимость, поняла масштабы нашего ремонта, они начали спрашивать, не понравится ли нашим «похожим» друзьям другие преобразования в жизни. соседние участки, которые они также намеревались продать. Их вопросы заставили нас смеяться над привилегией семьи, которая владела этим домом, который они построили почти столетие, мечтая о том, чтобы армия наших братьев-геев спустилась, чтобы воплотить грандиозный дом. Красивые мастурбационные фантазии, чудесным образом преодолевая любое чувство вины при продаже своего наследия. чтобы финансировать более шикарные жизни в Тонье Нэшвилле и Атланте.Увы, сказали мы им, нас здесь больше нет, по крайней мере, насколько нам известно.

  Наше первое лето в доме мы бесконечно трудились, ремонтируя паркетные полы; потрошение и восстановление кухни и ванных комнат; покраска стен и потолков; даже установка газовых фонарей на бульваре. По мере накопления строительного мусора увеличивался пешеходный и автомобильный трафик. Слухи о том, что мы собираемся жить в просторном доме, а не снимать его, быстро распространились. Люди прокрадывались мимо, чтобы мельком увидеть педиков non pareil и их хриплое обновление, как если бы мы были мифическим видом, недавно обнаруженным и готовым вымереть в любой момент.Как пылкие знатоки Библии, они колебались, должны ли их святые устремления или жажда роскошной жизни занимать более видное место в их планах спасения, и украшения, казалось, перевесили чашу весов. В течение многих лет они лебезили перед этими гламурными, вдохновляющими разоблачениями HGTV, но никогда не предполагали, что они произошли в реальности, изобилующей двумя подтянутыми, хорошо одетыми, не говоря уже о дружелюбных, педерастах, которые беспечно согласились на их наблюдение. Со своей стороны, я хотел, чтобы меня изучали таким образом; Я хотел, чтобы они поняли, что наш дом — это дом дурного порицания; Я хотел, чтобы это выглядело весомым, убедительным доказательством того, что мы не бессильны и не слабы, и мы не монстры, которыми нас так часто изображают.Я надеялся, в какой-то мере, не обязательно малой, что они почувствуют себя наказанными за то, что изначально плохо думали о нашем роде.

  Когда дом был готов, мы пригласили их войти. Мы участвовали в ежегодном туре женского клуба по домам; мы устраивали вечеринки для полчищ людей; мы разговаривали с проходившими мимо незнакомцами; мы даже доставляли печенье на Рождество пожилым соседям. Когда Традиционалистская рабочая партия и ККК расклеили листовки на нашей лужайке и крыльце, мы повесили табличку «Нет ненависти» и продолжали смешиваться.Когда они вернулись, мы превратили наше крыльцо в точку сбора вывесок. Через год после переезда нам позвонили из Женского клуба, чтобы сообщить, что мы выиграли «Ярд месяца», и застенчивый звонивший спросил моего партнера, действительно ли мы хотим, чтобы наши имена были указаны в газете как пара, и он сказал: « конечно», намеренно глухой к ее беспокойству и показному чувству приличия. Мы политизировали наш дом и жизнь, которой мы живем в нашем сельском, консервативном университетском городке, просто настаивая на том, что у нас есть право на эту жизнь, и заявляя об этом через нашу открытость.Наш дом стал точкой притяжения для многих: мы можем воплощать некоторые стереотипы, однако мы вошли в эту область не как новинки, а как люди с общественным мнением, стремящиеся сделать наше отличие сильным, но привлекательным. Мы не претендуем на то, чтобы быть как все, потому что мы не такие. Нет причин, по которым мы должны быть такими; мы проектируем нашу жизнь и пространство, в котором мы живем, так, чтобы они подходили нам самим, и надеемся, что контрнарратив, который мы формируем, предлагает нашему сообществу чувство принадлежности, которое не требует подчинения.

  Вопреки часто повторяемому утверждению об обратном, дом политичен — по крайней мере, может быть таковым, если вы создаете его таким образом. Я узнал о политике ведения домашнего хозяйства, наблюдая за неуравновешенными отношениями моих родителей; присущая ему несправедливость научила меня тому, что именно отношения, которые мы формируем и развиваем в наших домах, могут превратить его в пространство, похожее на ловушку или тюрьму. Само пространство — «собственная комната», как выразился бы Вульф, — не проблема. Справедливое распределение труда и внимательное отношение к динамике власти и поддержанию ее баланса необходимы во всех сферах нашей жизни, и каждый из нас должен согласовать границы и уставы, которые держат нас в равновесии.Для меня и многих других, как я подозреваю, идея дома, убежища и передышки, которую он предоставляет, играет наиболее важную роль в нашей способности выживать, более того, процветать в мире, враждебном нашему существованию и часто безразличном к нашей гибели. Кристофер Рид в своем анализе домашнего уюта как «героического идеала» среди членов группы Блумсбери выразил это лучше всего, я думаю: «Сохранение антидомашнего критического стандарта очевидно […] приравнивается к поверхностному и неважному, домашнее обязательно безвкусно, а модернизм рассматривается как несовместимый с общительностью.Трудно прорваться сквозь эту идеологию, которая благодаря постоянным утверждениям стала казаться самоочевидной» (5). Эта самоочевидность, я считаю, должна быть демонтирована. Нам нужно переоценить это игнорирование и демонизацию домашнего хозяйства и работать над тем, чтобы понять, что, по крайней мере, для тех из нас, кто живет ближе к маргиналам, иногда дом — это единственное место, где у нас есть сила и покой.

  Каталожные номера

  Рид, Кристофер. 2004. Комнаты Блумсбери: модернизм, субкультура и домашняя обстановка .Нью-Хейвен: Издательство Йельского университета.

   


  О вкладчиках

  Девочки-скауты упрекают бойскаутов в эскалации вербовочной войны

  статья

  Знак с логотипом бойскаутов Америки в Силиконовой долине, Фостер-Сити, Калифорния, 11 апреля 2020 года. (Фото Smith Collection/Gado/ Getty Images)

  НЬЮ-ЙОРК — Девочки-скауты ведут «очень разрушительную» рекрутинговую войну с бойскаутами после того, как последние открыли свои основные услуги для девочек, что привело к путанице на рынке, и некоторые девушки невольно присоединились к бойскаутам, юристам. для векового иска организации девочек-скаутов в документах, поданных в федеральный суд.

  Конкуренция, которая два года назад была скорее догадкой, чем реальностью, усилилась, поскольку организация «Бойскауты Америки», которая настаивает на том, чтобы рекруты давали обещание быть «заслуживающими доверия, лояльными, полезными, дружелюбными, вежливыми и добрыми», в последнее время несправедливо набирала девочек, согласно к искам в юридических записках, поданных от имени девочек-скаутов Соединенных Штатов Америки.

  В четверг юристы подали документы в федеральный суд Манхэттена, чтобы отразить попытку бойскаутов отклонить до суда иск о нарушении прав на товарный знак, который девушки-скауты подали в 2018 году.

  Бойскауты заложили огромное ранчо в Нью-Мексико в качестве залога

  В прошлом месяце адвокаты бойскаутов обратились к судье с просьбой отклонить утверждения о том, что бойскауты не могут использовать термины «скауты» и «скаутинг» при вербовке девушек без нарушения прав на товарные знаки. .

  Он назвал иск «совершенно беспочвенным».

  Сообщения с просьбой прокомментировать последнее заявление девочек-скаутов были отправлены в субботу юристам бойскаутов.

  В своем заявлении Девочки-скауты заявили, что маркетинг бойскаутами расширенных услуг для девочек был «чрезвычайным и очень разрушительным для девочек-скаутов» и вызвал «взрыв замешательства».

  «В результате нарушения прав бойскаутов родители ошибочно записали своих дочерей в бойскауты, думая, что это были девочки-скауты», — заявили адвокаты, добавив, что до 2018 года такого не было.

  Девочки-скауты заявили, что могут есть «безудержные случаи путаницы и ошибочных случаев ассоциации между бойскаутами и девочками-скаутами» после того, как бойскауты нацелились на девочек и их родителей с помощью маркетинговых и рекрутинговых коммуникаций так, как никогда раньше.

  «Программы партий, которые имеют много общего, теперь напрямую конкурируют», — утверждали девушки-скауты.

  Организация привела доказательства из небольшого набора документов, переданных 19 из 250 местных советов бойскаутов, в том числе доказательства того, что регистрационные взносы иногда возвращались родителям, которые ошибочно думали, что регистрируют девочек в отряды девочек-скаутов.

  В нем говорилось, что неоднократные случаи замешательства и вмешательства бойскаутов на местном уровне составляли ничтожную долю того, что происходило по всей стране.

  Каждый раз, когда девочки-скауты жаловались на недобросовестный маркетинг, бойскауты отвечали, обвиняя отдельных лиц, церкви или других лиц в том, что, по их словам, было единичным случаем, заявили адвокаты.

  «По словам бойскаутов, вина за безудержную неразбериху на рынке лежит на всех, кроме нее самой», — написали они.

  Как у девочек-скаутов, так и у бойскаутов, как и у других крупных молодежных организаций, в последние годы наблюдается сокращение членства, поскольку до пандемии конкуренция выросла из-за спортивных лиг и плотного семейного графика.

  Весной 2018 года программа бойскаутов для детей в возрасте от 11 до 17 лет объявила, что в начале 2019 года она изменит свое название на Scouts BSA. дети от детского сада до пятого класса сохранили свои имена.

  Девушка становится бойскаутом

  9-летняя Грейс Гаффни много лет проводит время в походах с бойскаутами. Но теперь она официально часть стаи. Этот детеныш Стейтен-Айленда — первая девочка, присоединившаяся к бойскаутам в Нью-Йорке.В четверг ее чествовали на ежегодной деловой встрече организации в Мидтауне.

  Организация начала принимать девочек в Cub Scouts в августе 2018 года, а Scouts BSA начала принимать девочек в феврале 2019 года, заявили юристы.

  После этого советы и волонтеры бойскаутов начали использовать интеллектуальную собственность девочек-скаутов для вербовки девочек, используя целевую рекламу с использованием таких терминов, как «скауты, скауты, скауты, скауты со мной и скауты BSA», — написали юристы.

  «Бойскауты прекрасно знали в 2017 году, как и в 1930-х и 1970-х годах, что СКАУТЫ, СКАУТЫ и СКАУТЫ, когда они используются в связи с услугами девочек, могут создавать ассоциации только с девочками-скаутами, если только другой отличительный контент не ссылается на мальчика. Скауты Америки появились в рекламе и промо-материалах», — рассказали они. «Но это все равно произошло, и единственный правдоподобный вывод состоит в том, что его мотивом было бесплатно воспользоваться «безупречной» репутацией девочек-скаутов и укрепить свои позиции на «новом рынке — девушки в скаутинге».

  Адвокаты заявили, что советы бойскаутов в Иллинойсе признали неправомерное использование девиза девочек-скаутов в вербовочных материалах и фотографиях девочек-скаутов для продвижения «Ночи регистрации бойскаутов!»

  Родители должны помочь продать девочку Скаутское печенье

  Некоторые говорят, что продажа должна быть предоставлена ​​девочкам

  Говорят, что совет бойскаутов западного штата Массачусетс разместил на Facebook объявление о наборе, включающее фотографию девушки, изображенной в униформе девочек-скаутов Брауни.

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.